Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Hasiera / Bukaera:
Año 1, n. 1 (1988)-
Editorea:
Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia
ISSN:
1130-9008
Maiztasuna:
Urtekaria
Gaiak:
Artxiboak
  Dauden aurkibideak
  1991
 • (+) gehiago ikusi
  • Aurkezpena = Presentación

   11 - 15 orr.
   • Artxibistikari buruzko nazioarteko I. mintzaldi. Egitaraua = I. Coloquio internacional de archivística. Programa. Aktak = Actas

    17 - 34 orr.
   • Mintzaldiaren oroitzapen fotografikoa = Memoria fotográfica del coloquio

    35 - 39 orr.
   • Artxibo deskribapen tekniken bilakaera. Artxibo bakoitzari zein deskripzio dagokio? = La evolución de las técnicas de descripción archivística. ¿Que descripción para que archivos?

    Michel Duchein
    41 - 53 orr.
   • Deskripzioa Italian: zein deskripzio-tresna, zein fondotarako eta zein erabiltzailerentzat = La descripción en Italia: qué instrumentos descriptivos, para qué fondos y para qué usuarios

    Paola Carucci
    55 - 73 orr.
   • Gaur egungo artxibategien analisien hastapenak, metodoak eta proposamenak Frantzian. = Principios, métodos y propuestas de análisis de los archivos contemporáneos en Francia

    Bruno Delmas
    75 - 99 orr.
   • Deskripzio-arauak Canada-n = Las normas de descripción en Canadá

    Victorin Chabot
    101 - 105 orr.
   • Artxibagintzaren alorrean, dokumentazioaren ekarria deskripzioari = La aportación de la documentación a la descripción en un medio de archivos

    Félix del Valle Gastaminza
    107 - 117 orr.
   • Mekanizazioaren ekarpena artxibo ondareen besdribapenarengan = Contribución de la mecanización en la descripción de fondos de archivo

    J. Pyeins
    119 - 133 orr.
   • Teknologia berriak eta artxiboen zehazketa. Prozesu zehazketatzailearen mekanizazio osoa. = Las nuevas tecnologías y la descripción de archivos. La mecanización global del proceso descriptivo

    Pedro González
    135 - 165 orr.
   • Sailkapena deskripzio moduan. Sailkapen-taulak. Deskripzio dokumentalak eta artxibagintzatik kanpoko faktoreen eragina: administrazio-bideen eragina desdripzio eredu eta sistemetan = La clasificación como descripción. Cuadros de clasificación. Descripción documental e influencia de factores extra-archivísticos: La influencia del medio administratívo en los modelos y sistemas de descripción

    Carmen Cayetano Martín
    167 - 181 orr.
   • Deskribapen tresna eta deskribapen arauen egoeraz = Estado de la cuestión sobre instrumentos descriptivos y normas de descripción

    Antonia Heredia Herrera
    183 - 205 orr.
   • Artxibategi-eduki edo sail itxitan, agiri-deskribapena = La descripción documental en fondos de archivos o series cerradas

    Olga Gallego Domínguez, Pedro López Gómez
    207 - 259 orr.
   • Dokumentoen deskripzioa administrazio bidetan. Administrazio garapena eta artxibagintzaren ohitura klasikoen aldaketan duen eragina. Artxibo sistimak [sic] eta deskripzio tresnak: aukera errealak. Deskripzio zentralizatu, homolagatu[sic] eta errentagarriaren desafioak = La descripción documental en medios administrativos. El desarrollo administratívo y su influencia en la modificación de los hábitos archivístivos clásicos. Sistemas de archivos e instrumentos descriptivos: Posibilidades reales. Los retos de la descripción centralizada, homologada y rentable

    María Luisa Conde Villaverde
    261 - 271 orr.
   • Artxiboen kudeaketarako agirien normalkuntza. Beste deskripzio mota bat = Normalización de los documentos de la gestión de los archivos. Otra forma de descripción

    Esther Cruces Blanco
    273 - 295 orr.
   • Inbentarioa Espainiako artxibagintzaren alorrean = El inventario en el panorama archivístivo Español

    Cayetano Tornel Cobacho
    297 - 325 orr.
   • Valenciako erresumako artxibategian dauden justizi auzitegietako prozesuen deskripziorako tresnen proposamena = Propuesta de intrumentos de descripción de los procesos de tribunales de justicia existentes en el archivo del reino de Valencia

    Vicent Giménez Chormet
    327 - 339 orr.
   • Tratamendu informatikoaren bidez gauzatutako fondoen deskripzio-tresna tradizionalen errentagarritasuna: "Husturaz" eta "Indunive" deitutako aplikazioak = Rentabilización de instrumentos tradicionales de descripción de fondos mediante tratamiento informático: las aplicaciones "Vaciados" e "Indunive"

    María Carmona de los Santos
    341 - 357 orr.
   • "Bolumen handiko fondo dokumentalen deskripzioa: Administrazioaren artxibategi nagusia" = "Descripción de grandes volúmenes de fondos documentales: el archivo general de la administración

    359 - 376 orr.
   • Kontrol-fitxa eta espediente-jarraikintza Euskal Autonomi Elkartearen administrazioaren sistima [sic] artxibistikoaren oinarrizko tresna deskriptibo gisa = La ficha de control y seguimiento de expedientes como instrumento descriptivo básico del sistema archivístico de la Administración Autónoma Vasco

    Irune Zumalde Igartua
    379 - 389 orr.
   • Kataluniako Generalitateko administrazio agirien kudeaketa sistema = El sistema de gestión de la documentación administrativa de la Generalitat de Catalunya: Los instrumentos básicos de descripción

    Francesc Balada y Bosch, Angels Bernal I Cercos
    391 - 413 orr.
   • Bulegoko artxiboen deskripziorako tresnen plangintza = Planificación de los instrumentos de descripción en el archivo de oficina

    Eduardo Camacho Rueda, Francisco Salgado Jiménez
    415 - 429 orr.
   • Autonomiazko administrazioaren agiritegi bateko oharrikasiak: Andaluziako Juntako herriogasunta eta egitamugintza-kontseilaritzako agiritegia. = Experiencia de un archivo de la Administración Autónoma: El archivo de la consejería de hacienda y planificación de la Junta de Andalucía

    Fatima Ballesteros Sastre
    431 - 439 orr.
   • Komunikapena: ihardupide azalpenaren mekanizazio kasu bat: Cadizeko Probintziar Diputazioko artxibategia = Un caso de mecanización del proceso descriptivo: el proceso descriptivo: el archivo de la Diputación Provincial de Cádiz

    Manuel Simo Rodríguez
    441 - 453 orr.
   • Catalunya-ko Generalitatearen "Xarxa d´Arxius". Catalunya-ko udal eta eskribau-agirien zehaztakera = La "Xarxa d´Arxius de la Generalitat de Catalunya". Experiencias entorno a la descripción documental municipal y notarial en Cataluña

    Josep M. Sans i Trave, Francesc Olivé y Ollé
    455 - 467 orr.
   • Ondorioak = Conclusiones

    Michel Duchein
    469 - 473 orr.
   • Solasaldietan ateratako ondorio nagusiak = Conclusiones generales del coloquio

    475 - 477 orr.
 • 1990
 • (+) gehiago ikusi
  • Presentación = Aurkezpena

   8 - 9 orr.
  • Mecanización de los catálogos del fondo de la real audiencia en el archivo del reino de Galicia = Auzitegi errealeko gordailuaren katalogoen mekanizazioa Galizia erreinuko artxiboan

   Pedro López Gómez, Antonio Martínez Cortizas
   12 - 54 orr.
  • La evolución de la informática documental en los archivos nacionales franceses: Balance de veinte años de experiencia = Dokumentu-informatikaren bilakaera Frantziako artxibo nazionaletan

   J. P. Brunterc´h
   56 - 105 orr.
  • Experiencias del archivo del tribunal supremo = Auzitegi goreneko artxiboaren esperientziak

   José María Álvarez Cienfuegos
   108 - 119 orr.
  • Informatización en el archivo general de Navarra = Nafarroako artxibo orokorraren informatizazioa

   Carlos Idoate Ezquieta
   122 - 133 orr.
  • La implantación en Álava del sistema información documental referido a archivos históricos = Artxibo historikoei buruzko informazio dokumentalaren sistemaren ezarketa Araban

   María Camino Urdiain, José Rafael Ruiz de Azua
   136 - 159 orr.
  • Anexos

   163 - 211 orr.
  • La experiencia informática del archivo histórico de la Diputación Foral de Bizkaia = Bizkaiko Foru Diputazioaren artxibo historikoaren esperientzia informatikoa

   Begoña Domenech
   214 - 219 orr.
  • "Mecanización de fondos de archivos históricos" = "Artxibo historikoen fondoen mekanizazioa"

   Pedro Ojanguren
   222 - 229 orr.
  • Experiencias en el tratamiento de la información: la base de datos Irargi-1 = Informazio tratamenduan esperientziak: Irargi-1 datu-basea

   Ramón Martín Suquía
   232 - 259 orr.
  • Proyecto de informatización del archivo general de Indias = Indietako artxibategi orokorraren informatizazio-projektua

   Pedro González
   262 - 281 orr.
 • 1989
 • (+) gehiago ikusi
  • Presentación = Aurkezpena

   F. Borja de Aginagalde
   6 - 7 orr.
  • El archivero en la era de la comunicación: especificidad y expansión de la archivística = Artxibaria komunikazioaren aroan: artxibistikaren zehaztaketa eta hedakundea

   Michel Duchein
   9 - 35 orr.
  • Archivos de la Administración Central desde el siglo XV al XX = Administrazio Zentraleko Artxiboak XV. mendetik XX. mendera bitarte

   José Luis Rodríguez de Diego
   37 - 101 orr.
  • Documento / Monumento = Dokumentu / Monumentu

   Jacques Le Goff
   103 - 131 orr.
  • La clasificación en los archivos municipales españoles: evolución histórica y situación actual = Espainiako udal artxiboen sailkapena: bilakaera historikoa eta egungo egoera

   María del Carmen Fernández Hidalgo, Mariano García Ruipérez
   133 - 349 orr.
 • 1988
 • (+) gehiago ikusi
  • Prólogo = Hitzaurrea

   Joseba Arregi Aranburu
   12 - 13 orr.
  • Presentación = Sarrera

   F. Borja de Aguinagalde
   16 - 23 orr.
  • Tribuna. I. Curso de archivística y patrimonio documental (Bergara, 1988) / Artxibistika eta jabetza dokumentalari buruzko I. ikastaro tribuna

   26 - ? orr.
   • El problema fundamental de la archivística: La naturaleza y la ordenación del archivo = Artxibistikaren oinarrizko arazoa: artxiboaren izaera eta antolaketa

    Elio Lodolini
    27 - 61 orr.
   • Elementos para una historia de los archivos y la archivística desde una perspectiva interdisciplinar = Artxiboen historia batetarako elementuak eta artxibistka disziplinarteko ikuspuntutik

    F. Borja de Aguinagalde
    63 - 109 orr.
   • Paleografía y diplomática: materiales para una reflexión = Paleografia eta diplomatika: erreflexio batentzat materialak

    Francisco M. Gimeno Blay
    111 - 143 orr.
   • Precisiones conceptuales y metodológicas: "Los archivos audiovisuales de televisión" = Kontzeptu eta metodologia xehetasunak: "Telebistako ikus-entzute artxiboak"

    Antonia Heredia Herrera
    145 - 163 orr.
   • Los consejos y su documentación: historia, tratamiento y servicios = Kontseiluak eta beren dokumentazioa: historia, tratamendua eta zerbitzuak

    Vicenta Cortés Alonso
    165 - 247 orr.
   • Aproximación al estudio del régimen jurídico del acceso a los archivos públicos y privados = Artxibo publiko eta pribatuenganako akzesuaren erreximen juridikoaren ikasketari hurbilketa

    J. Erkoreka Gervasio
    249 - 289 orr.
  • Temas / Gaiak

   290 - ? orr.
   • La lectura en la edad media = Irakurketa erdi ardoan [sic]

    Armando Petrucci
    293 - 315 orr.
   • La paleografía y los archivos = Paleografia eta artxiboak

    Francisco M. Gimeno Blay
    317 - 351 orr.
   • Disco óptico: configuración y aplicaciones = Disko optikoa: egitura eta aplikazioak

    L. M. Daniel Iturri
    353 - 391 orr.
 • (+) gehiago ikusi
  • Aurkezpena = Presentación

   5 - 16 orr.
   • La revolución de los archivos: Los archivos de hoy en día, el reto de los archiveros. = Agiritegien iraultza: gaur egungo agiritegiak, artxibarien erronka

    Michel Duchein
    17 - 39 orr.
   • Descripción archivística e instrumentos de descripción. Posturas recientes en Francia y España = Artxibo deskribapena eta deskribatzeko baliabideak. Jokaera berriak Frantzian eta Espainian

    Antonia Heredia Herrera
    41 - 57 orr.
   • Normas y reglamentos del archivo municipal de Barcelona = Bartzelonako udal artxiboaren arauak eta araudiak

    Ramón Alberch i Fugueras, Lina Ubero i Badia
    59 - 75 orr.
   • Organización de archivos de oficina. Metodología = Bulego artxiboen antolaketa. Metodologia

    Paloma Fernández Gil
    77 - 124 orr.
   • El archivo como centro de difusión cultural = Artxiboa kultura zabalkunderako zentrutzat hartuta

    Cayetano Tornel Corbacho
    125 - 141 orr.
   • Los retos de la formación profesional de archivistas = Artxibarien lanbide hezkuntzarako erronka

    José Bernal Rivas Fernández
    143 - 155 orr.
   • Lo scarto archivístico in Italia: Analisi e proposte

    Antonio Romitti
    157 - 184 orr.
  • Artxibo politikak I / Políticas de archivo I

   185 - ? orr.
   • Archives departamentales des Pyrenees Atlantiques: quelques secteurs d´activite. Realisations et problemes

    Jacques Staes
    187 - 202 orr.
   • El archivo real y general de Navarra. Programas, proyectos y áreas de actuación = Nafarroako errege artxibo orokorra. Egitarauak, proiektuak eta iharduera esparruak

    Juan José Martinena Ruiz
    203 - 213 orr.
  • Argitaratu gabeko klasikoak artxibistikan I / Clásicos inéditos de archivística I

   215 - ? orr.
   • Forma I modo de componer, I coordinar qualesquier archivos públicos generales, y particulares

    Christoval Rodríguez
    217 - 264 orr.