Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Hasiera / Bukaera:
1 zk. (1987)-
Editorea:
Donostia: Euskerazaintza
ISSN:
1132-1318
Maiztasuna:
Irregularra
Gaiak:
Euskara
  Dauden aurkibideak
  2012
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   7 - 9 orr.
  • Thomas Merton, Kentucky-ko monjea

   11 - 18 orr.
  • Bakioko toponimia

   19 - ? orr.
   • Zer da toponimia?

    19 - 19 orr.
   • Bakioren gaineko zertzeladak

    19 - 20 orr.
   • Erriko toponimia batuteko elburuak

    20 - 21 orr.
   • Metodologia

    21 - 23 orr.
   • Arazoak, oztopoak

    23 - 24 orr.
   • Egindako bearraren emoitza-argibide batzuk

    24 - ? orr.
   • A.- Soziolinguistika arlokoak:

    24 - 26 orr.
   • B.- Erriko berbetearen ezaugarri toponimiko batzuk:

    26 - 27 orr.
   • Agoskerea:

    27 - ? orr.
   • Toponimia atzizki batzuen agoskerea Bakioko euskeran

    27 - 27 orr.
   • Azentua

    27 - 27 orr.
   • Toponimian agertuten diren atzizkiak

    28 - 28 orr.
   • Izenetik eratorritako atzizki edo aurrizkiak (zer/non)

    28 - 29 orr.
   • Adjetiboetatik eratorritako atzizki eta aurrizkiak (zelangoa)

    30 - 30 orr.
   • Toponimiagaz zerikusia dauan batutako lexikoa (espazio geografikoa)

    30 - 30 orr.
   • Fitonimoazkaz zerikusia dauan batutako lexikoa

    31 - 31 orr.
   • Oronimoak (lurraren gorabeerak eragindako leku-izenak)

    31 - 31 orr.
   • Idronimoak (uregaz zerikusia dauken leku-izenak)

    31 - 31 orr.
   • Fitotoponimoak (landarakaz zerikusia dauken leku-izenak)

    32 - 32 orr.
   • Zootoponimoak (abereakaz zerikusia dauken leku-izenak)

    32 - 32 orr.
   • Odonimoak edo komunikazionagaz lotutako leku-izenak

    32 - 32 orr.
   • Lurgintzeagaz zerikusia daukenak

    32 - 32 orr.
   • Antroponimoak edo pertsonakaz (izen, abizen edo ezizenak) lotutako leku-izenak

    32 - 33 orr.
   • Agiotoponimoak edo santuen izenakaz zerikusia dauken leku-izenak

    33 - 33 orr.
   • Toponimiaren azentu arazoa. Adibide praktikoa. Ikerketa (Iñaki Gaminde)

    34 - ? orr.
   • Diptongazino eta silabifikazinoa

    36 - 36 orr.
   • Azentuerea eta intonazinoa

    37 - 37 orr.
   • Izen azentubakoak

    37 - 39 orr.
   • Erdaldunak

    39 - 39 orr.
   • Euskaldun barriak

    40 - 40 orr.
   • Euskaldun zaarrak

    40 - 40 orr.
   • Bakioarrak

    41 - 41 orr.
   • Guztiak

    41 - 41 orr.
   • Edo beste era batera

    41 - 41 orr.
  • Klaretarrak Euskal Herrian

   43 - ? orr.
   • 1. Karisma baten iraupen istorikoa

    43 - ? orr.
   • Euskalerriko leen klaretarrak

    44 - 45 orr.
   • Euskaleerian klaretarrak sorturiko leen ezarkuntzak

    46 - 46 orr.
   • 1882: Balmaseda

    47 - 47 orr.
   • 1886: Bilbo

    47 - 48 orr.
   • 1910: Beire

    48 - 48 orr.
   • 1914: Tolosa

    49 - 49 orr.
   • 1918: Agurain

    49 - 50 orr.
   • 1920: Donostia

    50 - 51 orr.
   • 1942: Bilbo-Areeta

    51 - 51 orr.
   • 70-eko amarkadan sortutako ezarkuntzak

    52 - ? orr.
   • Irunea (1970)

    52 - 52 orr.
   • Gasteiz (1972)

    52 - 53 orr.
   • Getxo (1977)

    53 - 53 orr.
   • Leioa (1975)

    53 - 53 orr.
   • Klaretar Misioa Bolibiako Potosi Iparrean (1974)

    54 - 54 orr.
   • d) Gomutagarri diren klaretarrak

    54 - 56 orr.
   • e) Misiolari Jarduera

    56 - 57 orr.
   • f) Andrazkoen jarduera

    57 - 58 orr.
   • 2. Euskalerriako klaretar Erkidegoaren lurralde eta apostoliku egituraketa

    58 - 62 orr.
  • Landajuela, Anton

   63 - ? orr.
   • 1.- Arratia deritxon aranean 1914gn urtean lotzaillaren 4an jayo nintzan

    63 - 64 orr.
   • 2.- Aldi artan ere jayoterri

    64 - 65 orr.
   • Bideak

    65 - 67 orr.
   • 3.- Mizkin eta mizkinkeriak

    67 - 68 orr.
   • 4.- Urtean birritan dirutsu

    68 - 69 orr.
   • 5.- Txarria

    69 - 70 orr.
   • 6.- Mixinoyak

    70 - 71 orr.
   • Aste guren

    71 - 72 orr.
   • 7.- Agate deuna

    72 - 73 orr.
   • Eskiljoteari buruz zerbait geiago

    73 - 73 orr.
   • 8.- Illeta

    73 - 74 orr.
   • 9.- Uguzta, bateoa

    74 - 74 orr.
   • 10.- Elizakoak

    74 - 75 orr.
   • 11.- San joan-suak

    75 - 75 orr.
   • 12.- Sañoa

    75 - 76 orr.
   • 13.- Azoka, zeia

    76 - 76 orr.
   • 14.- Salerosketa

    76 - 77 orr.
   • 15.- Errotak

    78 - 78 orr.
   • Igorrebaso, basauntz-ako eta santa luzialdeko astoak

    78 - 78 orr.
   • 16.- Jostaketak

    79 - 80 orr.
   • 17.- Kastorran jokatzea

    80 - 81 orr.
   • 18.- Gartza

    81 - 82 orr.
   • 19.- Kinkin

    82 - 82 orr.
   • 20. Tronpa

    82 - 84 orr.
   • 21.- Izerrean

    84 - 84 orr.
   • 23.- Pelota

    85 - 85 orr.
   • 22.- Fubola

    85 - 85 orr.
   • 24.- Txoriak

    85 - 86 orr.
   • 25.- Karramatoa (goitibera)

    86 - 86 orr.
   • 26.- Tranbia (tximistburdia)

    86 - 87 orr.
   • 27.- Beste jolasketa bat

    88 - 88 orr.
   • 28.- Txantela

    88 - 88 orr.
   • 29.- Uger-egitea

    88 - 88 orr.
   • 30.- Amaren azarikeria

    89 - 89 orr.
   • 31.- Neskatil ugerlariak

    89 - 89 orr.
   • 32.- Txitxiburruntzi, basokoipetsua

    89 - 90 orr.
   • 33.- Txirritxirriak, Kirkillak

    90 - 90 orr.
   • 34.- Bola ta txirlo

    91 - 94 orr.
 • 2012
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   7 - 9 orr.
  • Loturak eta lortzekoak

   11 - 12 orr.
  • 1.- Zatia

   13 - ? orr.
  • II.- Karlistadako guda Euskalerrian 1839-1876

   13 - ? orr.
   • Oarkuntza

    13 - 13 orr.
   • Aurkezpena

    13 - 14 orr.
   • 1.839an Marotoren saldukeria

    14 - 15 orr.
   • 1.840-1.844ko urte bitartean, Euskalerriak "Bakearen ordez", menpeko legeekin ordaindu bear ebazanak

    16 - 17 orr.
   • Lau urte onein ondorioa

    17 - 18 orr.
   • Espainiarren edestiko liburuetatik artutakoa

    18 - 19 orr.
   • Liburuaren XXIV-XXV txataletatik asita:

    19 - 20 orr.
   • Denbora orreitan espainiarrak: "aberri lez egiztatu egiten dabe katolikotasuna"

    20 - 20 orr.
   • Iru azalpen edo adierazpen onei erantzuna emoteko, len jakin bear doguna:

    20 - 21 orr.
   • Lenengo azalpenari erantzunda:

    21 - 21 orr.
   • Bigarren azalpenari erantzunda:

    22 - 22 orr.
   • Irugarren azalpenari erantzunda:

    22 - 22 orr.
   • Toledoko kaizartza edo Toledoren kaizarkeria

    22 - 23 orr.
   • Euskaldunak

    23 - 23 orr.
  • 2.- Zatia

   25 - ? orr.
   • Edestiaren aria berrezkuratuta. 1.844-1.860 urte bitartean edestilariak esaten dautson IIn guda karlista

    25 - 27 orr.
  • 3.- Zatia

   29 - ? orr.
   • Karlista alderdiaren era berritze edo antola barria

    30 - 34 orr.
   • Oarpena:

    34 - 34 orr.
   • Ostera edestiaren arin artuta:

    34 - 38 orr.
   • VIIn Karlos errege-nai onen bizi kondaira

    39 - 40 orr.
   • Saboyatar I Amadeo, Aostako dukearen bizi kondaira laburra

    40 - 40 orr.
  • 4.- Zatia

   41 - ? orr.
   • 1.872ko matxintasuna

    41 - 43 orr.
   • Dorronsorotar Migelen bizi kondaira laburra:

    44 - 44 orr.
   • Santa Kurtz apaizaren bizi kondaira:

    44 - 49 orr.
   • Lizarraga ta Eskiroztar Antonioren bizi kondaira

    49 - 50 orr.
   • Dorregarai eta Domingeretar Antonioren bizi kondaira laburra:

    51 - 52 orr.
   • Gudako aria ostera artuta

    52 - 54 orr.
   • Ondorio labur bat

    55 - 55 orr.
  • 5. Zatia

   57 - ? orr.
   • Gudako aria ostera berrezkuratuta

    57 - 59 orr.
   • Ondorengo oarkizun txiki bat

    59 - 60 orr.
   • Oarpen txiker bat egin bear dogu emen, egoera au ulertu degun:

    60 - 62 orr.
   • Karlistaren arteko gertaera oneik: Antonio Piralaren "Historia contemporànea" liburuko bigarren atalean 1.843tik XIIn Alfonren eriotzararte, 10., 11., 12., 13. eta 14garren orrialdetan aurkituko dozuez

    62 - 67 orr.
   • Ondorengo oarpen labur bat

    67 - 67 orr.
   • 1.874ko urtean agertutako aldizkariak:

    68 - 68 orr.
   • Emen argi agertzen da ze garrantzidunak izan zan Bilboko Uri ta beren inguruko erriak

    68 - 68 orr.
   • Gogora ekarteko oar txiki bat.

    Eta emen beste geraldi bat egin bear da, itaun au gogora ekarteko:

    68 - 73 orr.
   • 1.874ko Zati onen oarpena

    73 - 76 orr.
   • Kataluniako ekitaldietan:

    76 - 77 orr.
   • Euskalerriko ekitaldietan:

    77 - 80 orr.
   • Onen oarpen laburra

    81 - 81 orr.
   • Onen oar laburra

    81 - 86 orr.
   • Arabaren galduera

    86 - 90 orr.
   • Ekintza onen oartxo bat:

    90 - 91 orr.
   • Karlistadaren bigarren edo irugarrenfo gudaren amaiera

    91 - 96 orr.
   • Menperatzaillearen aldia amaitu ote da?

    97 - 97 orr.
   • ZERGAITIK AITA?

    97 - 98 orr.
   • En mi opinión duerme el fuego bajo la ceniza"

    98 - 100 orr.
  • 6. Zatia

   101 - ? orr.
   • Lan guztiaren ondorioa

    101 - 101 orr.
   • Erantzunak

    101 - 102 orr.
   • 1) Nortasunaren zentzuzko izatasuna:

    2) Nortasunaren izatasunezko ABERRIAK, eta Norkeriz asmatutako aberriak:

    102 - 102 orr.
   • Aberriak ote dira baiña, Norkerizko asmokin gizarte ezberdintasunakaz sortzen diran batzagotasunak?

    102 - 103 orr.
   • EUSKALDUNTASUNAREN NORTASUNEZKO ABERRIA:

    103 - 103 orr.
   • NORKERI BITARTEZ SORTUTAKO ABERRIAK

    103 - 104 orr.
  • Bibliografia

   105 - 105 orr.
 • 2011
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   7 - 26 orr.
  • Euskerazaintza, euskeraren erri akademia alkartearen araudia

   11 - 92 orr.
  • Oharkuntzak

   93 - 96 orr.
  • Oharkuntzak

   97 - 103 orr.
 • 2011
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   7 - 10 orr.
  • Euskerazaintza euskeraren erri akademia: Lortuak eta Lortzekoak 2010

   11 - 12 orr.
  • Karlistadako guda euskalerrian 1.833 - 1.839

   11 - 100 orr.
 • 2010
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Claudio Barroeta Amorrortu
   5 - 8 orr.
  • Mario Benedetti: Atsegin dudan jendea

   Patxi Otamendi
   9 - 12 orr.
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizen egindako lana (I)

   13 - 14 orr.
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (II)

   15 - 16 orr.
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (III)

   17 - 18 orr.
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (IV)

   19 - 20 orr.
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (V)

   21 - 22 orr.
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (VI)

   23 - 24 orr.
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (VII)

   25 - 26 orr.
  • EUSKALERRIKO POSTA

   29 - 77 orr.
   • I-Euskal kulturaren sustraiak

    Latxaga .
    31 - 32 orr.
   • II-British Enciclopediaren azterketa

    Paulo Atutxa
    33 - 50 orr.
   • III-Erri txikien nortasuna

    Latxaga
    51 - 54 orr.
   • IV- Euskalerriko nortasuna

    Josu Iturrioz
    55 - 56 orr.
   • V- Postako izenak euskera

    Martin Olazar Latxaga
    57 - 58 orr.
   • VI-Esuakadiko Jaurlaritza 1937an egindako zorrobidea. 18 Eredu

    59 - 60 orr.
   • VII- Ana Martin margolaria ziñezkoa

    Latxaga .
    61 - 74 orr.
   • VIII-Pilotariak Euskal jolasen oñarriak

    Josu Iturrioz
    75 - 76 orr.
   • IX-Esualadun berriak. Garrantzi aundiko itzak euskeraz. Erriaren yakintza jaso bearra.

    Latxaga .
    75 - 76 orr.
   • X-Eredu batzuen agerketa

    Latxaga
    77 - 78 orr.
 • 2010
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Claudio Barroeta Amorrortu, Paul Agirretar
   5 - 6 orr.
  • Lortuak eta lortzekoak

   7 - 8 orr.
  • Bizkaiko Jauntza Euskalerrian (Lehen zatia)

    

   8 - 20 orr.
   • 1. Edesti arloan euki dodan idazlarien laguntza

    14 - 15 orr.
   • 2. Bizkaiko Jauntzaren sorkuntza

    15 - 16 orr.
   • 3. Bizkaiko Batzar Nagusien baldintzak, jaunakin elkar aditzeko

    16 - 16 orr.
   • 4. Bizkaiko Batzar Nagusiak, izendatutako jaunak, kendu eikiezan emon jakien jaurkintza lekutik?

    17 - 17 orr.
   • 5. Bizkaitarrentzat, zein izanda beti Jauntzak ekarri leikien arriskua?

    17 - 18 orr.
   • 6. Jauntzak ekarri leikien arriskua nonduk agertzen jaku?

    18 - 19 orr.
  • Bizkaiko Jauntza Euskalerrian (Bigarren zatia)

   20 - 34 orr.
   • 1. Bizkaian, izan ziran Eleiz-Aurreko Batzarrak Uri ta Iri-bilduak, XVIIIgarren gizaldi-erdian

    21 - 26 orr.
   • 2. Gernikako Lege Biltzarra

    27 - 29 orr.
   • 3. Bizkaiko Batzar Nagusien izkuntza

    30 - 30 orr.
   • 4. Noz, zelan ta zegaitik sartu zan latin-kume edo gaztelera gure Batzar Nagusietan?

    30 - 31 orr.
   • 5. Pase Forala zergaitik sortu zan?

    31 - 31 orr.
   • 6. Gaztelar erregeak, zelako ibilbidea egiten eben gure Bizkaiaren Foruai ziñ egiteko?

    32 - 33 orr.
  • Bizkaiko Jauntza Euskalerrian (Hirugarren Zatia)

   34 - 98 orr.
   • 1. Bizkaiaren lenengo jauna

    35 - 35 orr.
   • 2. Bizkaiko Jaunaren Aldi-Aurrena

    35 - 36 orr.
   • 2. eta 3n. Jaunak

    36 - 37 orr.
   • 4.n. Jauna

    37 - 38 orr.
   • 5 eta 6n. Jaunak

    38 - 39 orr.
   • Ondorio labur bat

    39 - 40 orr.
   • 7n. Jauna

    40 - 41 orr.
   • 8.n. Jauna

    41 - 42 orr.
   • 9n. Jauna

    43 - 44 orr.
   • 10n. Jauna

    45 - 46 orr.
   • Itz edo taketartean esan bear dotena

    46 - 49 orr.
   • 11n. Jauna

    50 - 51 orr.
   • 12n. Jauna

    51 - 52 orr.
   • 13n. Jauna

    52 - 53 orr.
   • 14 eta 15n. Jaunak

    54 - 54 orr.
   • 16n. Jauna

    54 - 55 orr.
   • 17n. Jauna

    55 - 56 orr.
   • 18n. Jauna

    57 - 58 orr.
   • 19 eta 20n. Jaunak

    58 - 61 orr.
   • 21n. Jauna

    62 - 62 orr.
   • 22n. Jauna

    63 - 63 orr.
   • 23.n Jauna

    64 - 66 orr.
   • 24n. Jauna

    67 - 67 orr.
   • 25n. Jauna

    68 - 69 orr.
   • Taketarteko ondorio labur bat

    70 - 71 orr.
   • Bizkaitarrak, Jauntzagaitik ordaindu bear ginduzan dirutzak, Gaztelako erregeakaz itzarmentzen asi gintzazanetik

    71 - 71 orr.
   • 26n. Jauna eta Nfarroaren egoaldeko menpetasunaren edesti laburra

    72 - 77 orr.
   • Ondorio laburra

    78 - 78 orr.
   • 27n. Jauna

    79 - 79 orr.
   • 28n. Jauna

    80 - 80 orr.
   • 29n. Jauna

    81 - 82 orr.
   • 30n. Jauna

    83 - 84 orr.
   • 31n. Jauna

    85 - 85 orr.
   • 32n. Jauna

    86 - 87 orr.
   • 33 eta 34n. Jaunak

    88 - 88 orr.
   • 35 eta 36n. Jaunak

    89 - 91 orr.
   • 37n. Jauna

    92 - 95 orr.
   • Azken Jauntza onen ondorio laburra

    96 - 97 orr.
   • Munduaren Ekanduzko edesti laburra

    97 - 98 orr.
   • Euskalerriari begira

    98 - 98 orr.
 • 2009
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   7 - 8 orr.
  • "Agur!! Solozabal eta Solozabal´tar On "Paulin"

   9 - 12 orr.
  • Lortuak eta lortzekoak (2008)

   13 - 14 orr.
  • Izadia zaindu

   15 - 75 orr.
 • 2009
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   7 - 8 orr.
  • Bertsolaritza

   Asier Legarreta´tar
   9 - 3 orr.
  • GARDE´tar Martzelino

   Bakarne Erbiti´tar
   35 - 59 orr.
 • 2008
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   5 - ? orr.
  • San Antonio Mari Claret misiolari apostolikoa

   Barroeta ta Amorrortu´tar Klaudio
   6 - 20 orr.
  • Batzar nagusi bereizia

   Martin Olazar´tar
   21 - ? orr.
  • Auxiliares transitivos *Edun y *Ezan

   Iker Joseba Laka Guenaga
   22 - 54 orr.
  • Guda-osteko bertsolariak

   Legarreta´tar Asier
   55 - 65 orr.
  • Euskalerriaren askatasuna´ren edestia (I)

   Atutxa´tar Paul
   66 - 70 orr.
  • Euskalerriaren askatasuna´ren edestia (II)

   Atutxa´tar Paul
   71 - 81 orr.
  • Euskalerriaren askatasuna´ren edestia

   Atutxa´tar Paul
   82 - ? orr.
 • 2007
 • (+) gehiago ikusi
  • Sarrera

   5 - ? orr.
  • San Frantzisko Xabier'en kantu zar bat

   Latxaga
   6 - 9 orr.
  • Euskera Aragoien

   Latxaga
   10 - 16 orr.
  • Ametsetan Egatzez

   Latxaga
   17 - 19 orr.
  • Amaitzea

   Latxaga
   20 - ? orr.
  • Pasivismo y Ergativismo en el verno euzkeriko

   Laka
   21 - 40 orr.
  • El euskera en la Huesca de los Siglos XIV al XVII

   Latiegi
   41 - ? orr.
 • 2007
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Martin Olazar'tar
   6 - ? orr.
  • Aita Santi Onaindia'ren lana zabaltzen

   Martin Olazar'tar
   7 - ? orr.
  • Internet

   Ana Uriarte'ren itzaldia
   8 - 21 orr.
  • Juana Albrit

   Paul'en itzaldia Atutxa'tar
   22 - 63 orr.
  • Ana Marin Margolaria

   Latxagak
   64 - 66 orr.
  • Marcas de las reflexiones verbales de las terceras personas

   67 - 89 orr.
  • San F. Xabier'en kantu zar bat

   Latxaga'k
   90 - 96 orr.
 • 2006
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   5 - ? orr.
  • Lortuak eta Lortzekoak

   Martin Olazar´tar
   6 - ? orr.
  • Ikastolak

   Arzeluz Amale´k
   7 - 16 orr.
  • Euskerearen adizki zarrak nondik nora

   Iker Joseba Lakak
   17 - 47 orr.
  • Atsotitzak era esakerak

   Ana Uriarte´k
   48 - 87 orr.
  • Bear-Bearreko iztegitxoa

   Etxaburua Asier´ek
   88 - ? orr.
 • 2005
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   5 - ? orr.
  • Latiegi ta Eraso´tar Bixente (G.B)

   Martin Olazar´tar
   6 - 8 orr.
  • Filosofiaren edestia

   Martin Olazar´tar
   9 - 54 orr.
  • Euskera-unitatea Naparroa´n\ \

   Xole Erbiti´k
   55 - 74 orr.
  • Euskal izenorde zarrak Lazarraga´n

   Iker Joseba Laka Guenaga´k
   75 - 104 orr.
  • Euskera Naparroa´n

   Artzeluz Amale`k
   105 - 114 orr.
  • Bertsolarien astapenak

   Josemaria Murua´k
   115 - 127 orr.
  • Euskalerria ta inguruko erriak

   Atutxa Paul´ek
   128 - 156 orr.
  • "Kardaberaz" jakintzaren bidetik

   Josemaria Murua´k
   156 - 171 orr.
  • Euskal lurra

   Martin Olazar´tar
   172 - 178 orr.
  • Euskal Elertia

   Martin Olazar´tar
   179 - 204 orr.
 • 2005
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Olazar´tar Martin´ek
   5 - ? orr.
  • Aragoi´ko toki-izen euskaldunak erdiaro garaiean (893)

   Latiegi´tar Bixente´k
   6 - 11 orr.
  • Europa´ren erkidetasuna

   Paul Atutxa´k
   12 - 36 orr.
  • Euskarazaintza´ren jarduerak

   Joxemari Murua´k
   37 - ? orr.
 • 2004
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Olazar´tar Martin
   9 - ? orr.
  • Euskera zarra : Seniderik?

   Olazar´tar Martin´ek
   10 - 19 orr.
  • Aragoi zarreko erri-izen euskaldunak

   Latiegi Eras´tar Bixente
   20 - 30 orr.
  • Euskaldunak eta Europar Batasuna (Itzaldia: Euskerazaleak: Bilbao´n 2004-11-23 eta 26)

   Atutxa´tar Paul
   31 - 70 orr.
 • 2004
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Olazar´tar Martin´ek
   5 - ? orr.
  • Euskerazaintza-Euskaltzaindia eta euskerea errian

   Olazar´tar Martin´ek
   6 - 8 orr.
  • 2004 urteko jardueren azalpena

   Joxemari Murua´k
   9 - 10 orr.
  • Bakoitxaren lanak 2004 urterako

   Atutxa Olazar
   11 - 12 orr.
  • EUSKERAZAINTZA´ren gaur egungo idazleak

   Joxemari Murua´k
   13 - 14 orr.
  • Okerrak zuzentzen

   Joxemari Murua´k
   15 - 19 orr.
  • Akatsak eta erderakadak

   Gaztañaga´tar Josu´k (t)
   20 - 26 orr.
  • Loiola´ko Ignazio Bilbao´n?

   Olazar´tar Martin´ek
   27 - ? orr.
  • Latiñetik euskerara etorritako berbak

   Olazar´tar Martin´ek
   28 - ? orr.
  • "N" galkorra euskeran

   Olazar´tar Martin´ek
   29 - ? orr.
  • Ogeta amaiseko guda-euskalerria (Hugh Tomas)

   Olazar´tar Martin´ek
   30 - 40 orr.
  • Bizkai´ko jaunik zarrenak (ez ziurrak)

   Olazar´tar Martin´ek
   41 - ? orr.
  • Euskaldunai zergarik ez

   Olazar´tar Martin´ek
   42 - ? orr.
  • Euskalerria´n Aita Santu: VI Adriano

   43 - ? orr.
  • Ziortza´ko Andra Mari

   Olazar´tar Martin´ek
   44 - 45 orr.
  • Bereizkuntzari lotsea

   Atutxa´tar Paul´ek
   46 - 48 orr.
  • Bixente Ferrer Santua Bizkaia´n

   Olazar´tar Martin´ek
   49 - ? orr.
  • Izaro Bermeo´n, frantziskotarrak

   Olazar´tar Martin´ek
   50 - ? orr.
  • Euskerea ta japonerea Azkue´ren ustez

   Olazar´tar Martin´ek
   51 - ? orr.
  • Aragoi´ko izen euskaldun zarrak erdiaro garaiean

   Latiegi´tar B.´k
   52 - ? orr.
 • 2004
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Olazar´tar Martin´ek
   5 - ? orr.
  • Lortuak eta lortzekoak

   Olazar´tar Martin´ek
   6 - 7 orr.
  • Baskoiak eta frankoak

   Olazar´tar Martin´ek
   8 - ? orr.
  • Done Riktrudis

   Olazar´tar Martin´ek
   9 - ? orr.
  • Done Amand

   Olazar´tar Martin´ek
   10 - ? orr.
  • Bertsolaritza

   Olazar´tar Martin´ek
   11 - ? orr.
  • Aragoi´ko izen euskaldunak erdi-aroan

   B.Latiegi
   12 - 26 orr.
  • Arturo Kanpion eta P.Broussain´en txostena

   Olazar´tar Martin´ek
   27 - 28 orr.
  • Serorak kentzen

   Olazar´tar Martin´ek
   29 - 30 orr.
  • Askatasuna ta menpea gure edestian

   Atutxa´tar Paul
   31 - 68 orr.
  • Lege Zarra

   Olazar´tar Martin´ek
   69 - ? orr.
  • Eleiz-barrutiak

   Olazar´tar Martin´ek
   69 - ? orr.
  • Iztegirik zarrena

   Olazar´tar Martin´ek
   69 - ? orr.
  • Euskerea ta euskalkiak

   Olazar´tar Martin´ek
   69 - ? orr.
  • Erbesteko izkuntzalariak

   Olazar´tar Martin´ek
   70 - 71 orr.
  • Zesar Borjia Euskalerria´n

   Olazar´tar Martin´ek
   72 - 73 orr.
  • Erdi-Aroko ekonomia Euskalerria´n

   Olazar´tar Martin´ek
   74 - ? orr.
  • Zazpi lurraldeak

   Olazar´tar Martin´ek
   74 - ? orr.
  • Erromatarrak Euskalerria´n

   Olazar´tar Martin´ek
   74 - ? orr.
  • Frankoak eta Euskalerria

   Olazar´tar Martin´ek
   74 - ? orr.
  • Milia Lasturko´ren il-olerkia (Endetxa)

   Olazar´tar Martin´ek
   75 - ? orr.
  • Euskera orain 2000 urteko arlosetan

   Anes Arrinda
   76 - ? orr.
  • Euskal lurra

   Olazar´tar Martin´ek
   77 - ? orr.
  • Egurastia

   Olazar´tar Martin´ek
   77 - ? orr.
  • Triku-arriak

   Olazar´tar Martin´ek
   77 - ? orr.
 • 2003
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   5 - ? orr.
  • Urteko ekintzak

   Euskerazaintza´k
   6 - 7 orr.
  • Izkuntzalaritza

   Martin´ek Olazar´tar
   8 - 22 orr.
  • Euskaldunak gaur (Zergaitik ONU)

   Atutxa´tar Paul´ek
   23 - 26 orr.
  • Euskal elertia

   Olazar´tar Martin´ek
   27 - 32 orr.
  • Lurgorri´ri omenaldia Aramaiona´n

   Atutza´tar Paul´ek
   33 - 39 orr.
  • Euskalkiztia

   Olazar´tar Martin´ek
   40 - 43 orr.
  • Euskerearen edestia

   Olazar´tar Martin´ek
   44 - 46 orr.
  • Erromatarren berbak euskeran

   Olazar´tar Martin´ek
   47 - 48 orr.
  • Euskaldunak eta inguruko erriak

   Arrinda´ko Anes
   49 - 53 orr.
  • Antxiñako Euskalerria ta inguruko erriak

   Arrainda´tar Anes
   54 - 69 orr.
  • Margolaritza

   Olazar´tar Martin´ek
   70 - 88 orr.
  • Euskerari buruz Agiri Nagusia

   Latxaga´k
   89 - 96 orr.
 • 2003
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   5 - ? orr.
  • Aragoi´ko izen euskaldun zarrak erdiaro garaiean. I. 828´ko larruki bat

   Bixente Latiegi ta Eraso´tar
   6 - 20 orr.
  • Abizenetako berbak (gaur galduta)

   Martin Olazar´tar
   21 - 23 orr.
  • Euskal ezezkoak: ikerketa konparatiboa

   Robert Püchüli
   24 - 33 orr.
  • Euskaldunak eta Europa

   Anes Arrinda
   34 - 42 orr.
  • Abizenetako atzizkiak

   Martin Olazar´tar
   43 - 44 orr.
  • Izen euskaldunen idazkera Gipuzkoa´n antzintean

   Bixente Latiegi´tar
   45 - 55 orr.
  • Toki-izenak eta abizenak (2.n moltzoa)

   Martin Olazar´tar
   56 - 88 orr.
  • Euskaldunak Europan

   Paul Atutxa´tar
   89 - 102 orr.
  • "36´ko gudan su-izkillatutako idazle gazteak"

   Martin Olazar´tar
   103 - 110 orr.
  • Euskerazaintza´ren izateko arrazoia

   Bixente Latiegi´tar
   111 - ? orr.
 • 2001
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa (Zenbaki onetako gaiak)

   Martin Olazar´tar
   5 - ? orr.
  • Leenengo egutegi bizkaitarraren errefrau zaaren txortea

   Iniaki Martiartu
   6 - 10 orr.
  • Lortuak eta lortzekoak (2001-10-27)

   Martin Olazar´tar
   11 - 13 orr.
  • Jaime Kerexeta olerkari

   Iñaki Zubiri´tar
   14 - 21 orr.
  • Euskereari buruz agiri nagusia (Latxaga adiskideari aurretiaz)

   Martin Olazar´tar
   22 - 24 orr.
  • Gipuzko eta Frantzi arteko itxas-burruka (1552-1555). (350 Bela-ontzi presta zituzten giputxek burrukarako). Karlos I´aren aginduz

   Anes Arrinda
   25 - 33 orr.
  • Etxe-izenak eta abizenak

   Martin Olazar´tar
   34 - 75 orr.
  • Euskeraren erronka

   Bixente Latiegi´tar
   76 - 90 orr.
  • Bizkaiko euskerea zuzentzen

   Martin Olazar´tar
   91 - 109 orr.
  • On Inozentzio il zaigu!

   Joxe Mari Murua Goñi
   110 - 111 orr.
 • 2001
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa. Zenbaki onetako gaiak

   Martin Olazar´tar
   5 - 6 orr.
  • Lortuak eta lortzekoak

   Martin Olazar´tar
   7 - 8 orr.
  • Zelan zaindu ziran osorik epaituen mezuak

   Atutxa´tar Paulo Mitxelena´tar Manuel
   9 - 10 orr.
  • Guda eta elertia

   Martin Olazar´tar
   11 - 14 orr.
  • Santuak nortzuk eta zergaitik

   Martin Olazar´tar
   15 - 16 orr.
  • Lauxeta´ren espetxeko agiriak

   Olazar´tar Martin
   16 - 25 orr.
  • Azkarraga eta Mozo´tar Jose Mari

   Atutxa´tar Paulo Lurgorri
   26 - 30 orr.
  • Gotzon Azkarraga´ren idazkia

   31 - 35 orr.
  • Jesus Peña´ren eredua

   Latxaga
   36 - 53 orr.
  • Guda´ko espetxeratuen itzak

   Olazar´tar Martin
   54 - 63 orr.
 • 2000
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   5 - 6 orr.
  • Alkartuta naiz banaka / Lortuak eta lortzekoak

   Martin Olazar´tar
   7 - 10 orr.
  • Erdi-Aroko euskal izanak, IX mendea, Balpuesta

   Bixente Latiegi´tar
   11 - 24 orr.
  • Agarre baserria

   Anes Arrinda´tar
   25 - 27 orr.
  • Bizkaierea

   Martin Olazar´tar
   28 - 31 orr.
  • Intxaur-ondoak eta intxaur-jolasak

   Jon Dorronsoro´tar
   32 - 36 orr.
  • Merkataritza

   Anes Arrinda´tar
   37 - 47 orr.
  • Gernika´ko Batzarrak eta euskerea

   Martin Olazar´tar
   48 - 59 orr.
  • Udaleko euskera-teknikariak eta mendebaldeko euskera

   Iniaki Martiartu´tar
   60 - ? orr.
  • Naparro ta Frantzia´ko erreiñua

   Anes Arrinda´tar
   61 - 66 orr.
  • Gure kontuak argita garbi

   Joxemari Murua´tar
   67 - 69 orr.
  • Esanai eta itz berriak

   Patxi Arizabalo´tar
   70 - 74 orr.
  • Euskerea ta Asmalaritza

   Iñaki Zubiri´tar
   74 - 78 orr.
  • On Manuel Lekuona´ri (G.B.)

   Jose M. Murua
   79 - 80 orr.
 • 1999
 • (+) gehiago ikusi
  • Atarikoa

   5 - 6 orr.
  • Aramaio´n euskal-jaia

   Pedro Puxana´tar
   7 - 11 orr.
  • Oska´n euskeraz noz?

   Bixente Latiegi´tar
   12 - 34 orr.
  • Orixe´re Euskaldunak

   J.M. Murua´tar
   35 - 40 orr.
  • ZE/EZ/EZEZE/E/EHE/UL

   Róbert Puchulu´tar
   41 - 51 orr.
  • Latxaga´ren Liburu Barria

   Jesus M.ª Alkain´dar
   52 - 54 orr.
  • Lino Akesolo: Gizona ta lana

   Luis Arostegi´tar
   55 - 68 orr.
  • San Roke Dantza

   Anes Arrinda´tar
   69 - 70 orr.
  • Azoka Elkartea (Urruña´n)

   Paulo Arzeluz´tar
   71 - 72 orr.
  • Bidalgo ikurrak euskeraz?

   Latxaga , Atutxa
   73 - 74 orr.
  • Selluak euskaraz

   75 - 77 orr.
  • Euskera Errioxa´n

   Latxaga
   78 - 80 orr.
  • Euskal-Asteak eta Lanak

   Euskerazaintza
   81 - 107 orr.
  • Euskera: Deba´ko jakingarriak

   Anes Arrinda´tar
   108 - 112 orr.
  • Euskararen arerioak

   Umandi
   113 - 116 orr.
  • Nere bizitza

   Umandi
   117 - 120 orr.
  • Olabide´ren asmoak

   Urrestarazu´tar Andoni
   121 - 129 orr.
  • Andoni ta euskera

   130 - 135 orr.
  • Euskera Aldatz-Gora

   136 - 136 orr.
  • Esaerak, esaldiak, esaldi traketsak, atsotitzak

   137 - 142 orr.
 • 1998
 • (+) gehiago ikusi
  • LIBURU GORRIAK

   Euskerazaintza
   5 - 190 orr.
  • Euskera [barruko azalean]

   Paulin
   191 - ? orr.
 • 1998
 • (+) gehiago ikusi
  • Gure irakurleei (Barruko azalean)

  • Erdiaroko euskal-izenen idazkera (II Atala)

   B. Latiegi´tar
   1 - 11 orr.
  • Bizkaiera / Gipuzkoera: Berdin / ezberdin

   Pedro Luxana
   12 - 23 orr.
  • Boccacio-Decameron eta Euskaldunak

   Anes Arrinda´tar
   24 - 32 orr.
  • Urteko illabeteak Bera´n

   Latxaga
   33 - 34 orr.
  • Euskeraren alde. Iritziak

   Andoni Urrestarazu
   35 - 41 orr.
  • Otsaundiko batzarre nagusi bat Gernikan

   Pedro Pujana
   42 - 49 orr.
  • Prudentzi deuna

   50 - 51 orr.
  • Abizena ta izena "tar" egaz lotuta

   Jose Mari Etxaburu´tar
   52 - 53 orr.
  • Utsak Arteztuten

   I. Zubiri
   54 - ? orr.
  • Arana Goiri´tar Sabin eta Euskera

   Aramendi
   55 - 59 orr.
  • Izkuntz-Lanketariak ingudean

   G. Egaña
   60 - 62 orr.
  • Udako Eginkizunak eta Ikastaroak

   Euskerazaintza
   63 - 64 orr.
  • Esaldi ta itz traketsak (barruko azalean)

   Amale
   65 - ? orr.
  • Euskeraren esaera bereiziak (kanpoko azalean)

   Martin Olazar´tar
   66 - ? orr.
 • 1998
 • (+) gehiago ikusi
  • Esaerak (Barruko orrialdea)\

   Olazar
  • Euskera izkuntza bai ote?

   Latxaga
   1 - 4 orr.
  • Aditza laguntzallea gipuzkeraz\

   Placido Mugika
   6 - 9 orr.
  • Aditza laguntzallea bizkaieraz

   Matin Olazar
   10 - 17 orr.
  • Aditza laguntzaillea xiberotarrez

   Junes Casenave
   18 - 25 orr.
  • Erdiaroko Euskal Izenen Idazkera (II Atala). Balpuesta´ko Gotzaidiaren Larrukiak

   Latiegi´tar Bixente
   26 - 40 orr.
  • Kardaberaztarrak eta euskerazaintza

   41 - ? orr.
  • Kardaberaztarrak

   M. Lekuona
   42 - ? orr.
  • Aita Agustin Kardaberatz euskal idazle

   M. Lekuona
   43 - 45 orr.
  • Kardaberaztarra - Jakingarriak

   46 - 53 orr.
  • Kardaberaz liburuen zerrenda

   54 - 55 orr.
  • Euskal itz eta esanai berrien sorbideak

   Patxi Arizabalo
   56 - 60 orr.
  • Euskal erabilera batzuk

   M.T. Urrestarazu, M. Olazar
   60 - 62 orr.
  • Landucci´ren iztegitik artuak

   Zatarin
   63 - ? orr.
  • Itxastarrei entzunak\

   A. Z.
   64 - ? orr.
  • Esaera bereziak [barruko azalean]

   M. Olazar´tar
   65 - ? orr.
  • Sukia´tar Joxe Mari [kanpoko azalean]

   Anes Arrinda´tar
   66 - ? orr.
 • 1997
 • (+) gehiago ikusi
  • "Latxaga" euskerazain. (Barruko orrialdea)

   Joxemari Murua
  • Antoine D´ABBADIE. Bere euskal ardura eta lanak. Itzaldia

   Latxaga
   1 - 28 orr.
  • Olazar´tar Martin´en erantzuna

   29 - 30 orr.
  • Itzaldi bitarteko bertsoak

   Paulin
   31 - ? orr.
  • Ueska´ko Euskerari buruzko gure saiaketen egoera

   B. Latiegi
   32 - 44 orr.
  • Bizkaiera.- Gipuzkoera. Berdin eta ezberdin. II Ezberdintasunak

   Pedro Puxana
   45 - 63 orr.
  • Mañu Oñatibia

   A. Zubikarai
   64 - ? orr.
  • Maria Dolores Agirre. (Atzeko orria)

   A. Z.
   65 - ? orr.
  • Esaerak. (Atzeko azalean)

   Olazar
   66 - ? orr.
 • 1997
 • (+) gehiago ikusi
  • XOMORROAK: Euskal inguruetako izen eta deiturak

   Euskarazaintza
   3 - 129 orr.
 • 1997
 • (+) gehiago ikusi
  • Apirilla eta esaerak (Barruko orrialdean)

  • Erdiaroko Euskal-izenen idazkera

   Bixente Latiegi´tar
   1 - 7 orr.
  • Bizkaiera ta Gipuzkoera

   Pedro Puxana´tar
   8 - 14 orr.
  • Koine baten bearra

   A. Zatarain´dar
   15 - 16 orr.
  • Olabide tar Erraimunda

   A. Urrestarazu´tar
   17 - 21 orr.
  • Itanoa gera ta gitxiago erabilten da

   Umandi
   22 - 25 orr.
  • Europa´ko izkuntzak

   "Quid"
   25 - 26 orr.
  • Aita Ibero´n oraindik argitaratu gabeko eskutitza

   Latxaga
   27 - 29 orr.
  • Carta del P. Ibero

   29 - 34 orr.
  • Balmes´en irizpidea (El Criterio)ko iztegia

   Asier Etxaburua´tar
   35 - 46 orr.
  • Jondane Johana Gaüa

   Janes Casenave
   47 - 51 orr.
  • Song Txinako Mandarina

   Anes Arrinda´tar
   52 - 58 orr.
  • Erritasunak ez du paperik bearrik

   G. Egaña
   59 - 60 orr.
  • Lengo eta oraingo kezkak. Zelan dua bizkaierea?

   E. Erkiaga´tar
   61 - 64 orr.
  • Itxasoa eta esaerak. (Barruko orrialdean)

   65 - ? orr.
  • Esaldi jatorrak. (Kanpoko orrialdean)

   Manu (jasoak) Oñatibia´tar
   66 - ? orr.
 • 1996
 • (+) gehiago ikusi
  • Aita Santiri omenaldia

   1 - 3 orr.
  • Helsinskitik Aita Santi Gogoratzen

   Kirsti Kalliosalo
   4 - 8 orr.
  • Kisti eta Aita Santi

   Aita Onaindia
   9 - 10 orr.
  • Erdiaroko Euskal izenen idazkera (II atala)

   B. Latiegi
   11 - 16 orr.
  • Astigarribia eta Tritium Tuboricum

   Anes Arrinda
   17 - 25 orr.
  • Euskera berria?

   Pedro Pujana
   26 - 29 orr.
  • Lhande eta Lafitteren iztegiko LL eta Ñ dun itzak.

   Zataraindarra
   30 - 35 orr.
  • Gure Gizonak "Basarri"

   Latxaga
   36 - 38 orr.
  • Gure Gizonak

   Matin Garzia Alkorta-Latxaga
   39 - 41 orr.
  • Euskerazaintza eta Errioxa

   Latxaga
   42 - 43 orr.
  • "Rikardo Arregi" dalako kazetaritza saria

   Latxaga
   43 - 45 orr.
  • Bortüzale

   June Casenave
   46 - 52 orr.
  • Oroimenezko iruzkiñak

   53 - 54 orr.
  • Uso Zuria

   Anastasio Albisu
   55 - 64 orr.
  • Esaldi jatorrak (kanpo eta barruko azaletan)

   Manu Oñatibia
   64 - 66 orr.
 • 1996
 • (+) gehiago ikusi
  • Esaldi jatorrak

   M. (Barruko azalean) Oñatibia´tar
  • Erdiaroko Euskal izenen idazkera

   Bixente Latiegi´tar
   1 - 8 orr.
  • Intzatar Alta Damasoren itzaurrea ez argitaratua

   9 - 18 orr.
  • Bixente Latiegi Goimallako euskeraren langillea

   Latxaga
   19 - 23 orr.
  • Bizkaiera eta gipuzkoerazko aditza

   Pedro Puxana´tar
   24 - 39 orr.
  • Ainbat erriren eta izkuntzen sintsipena

   Egigain
   40 - 41 orr.
  • Justo Garateren ondarea

   Osintxu
   42 - 43 orr.
  • Zankamehe

   Junes Casenave
   44 - 48 orr.
  • Uso Zuria

   Anastasio Albisu´tar
   49 - 59 orr.
  • Kukullako aizeak

   Imanol Mujika, Paulin Solozabal
   60 - 63 orr.
  • Aita Santi Onaindia. Omenaldia

   64 - ? orr.
  • Esaldi jatorrak

   Manu (kanpo eta barruko azaletan) Oñatibia´tar
   65 - 66 orr.
 • 1996
 • (+) gehiago ikusi
  • Erdiaroko euskal izenen idazkera

   Bixente Latiegi´tar
   1 - 8 orr.
  • On Jaime Kerexetari erantzuna

   Bixente Latiegi´tar
   9 - 12 orr.
  • Gu ba goaz-Ni baita

   A. Zatarain´dar
   13 - 17 orr.
  • Edertilanak eta euskara

   Latxaga
   18 - 22 orr.
  • Imanol Mitxelena, euskararen bultzagilea Hendaian

   Latxaga
   23 - 25 orr.
  • Azkoitiko gabon sariak

   Anastasio Albisu
   26 - 28 orr.
  • Euskerazaintzan

   Joxemari Murua
   29 - 30 orr.
  • Euskerazaintza aldizkaria- Lanak eta idazleak-

   A. Zubikarai´tar
   31 - 39 orr.
  • Euskera zoragarria. Ume txikien berbekera

   I. Martiartu´tar
   40 - 48 orr.
  • Euskeraren batasuna. Jakingarriak

   On Manuel Lekuona
   49 - 60 orr.
  • Euskaltzaindiari biotz biotzez

   A. Zatarain´dar
   61 - 62 orr.
  • Euskaltzaindiari "batua"ri buruz

   A. Zatarain´dar
   63 - 64 orr.
  • Jasotako esaldi jatorrak

   Manu Oñatibia´tar
   65 - 66 orr.
 • 1996
 • (+) gehiago ikusi
  • Aita Santi Onaindia, Euskerazaintzakoa

   Paulin (Barruko azala)
   1 - ? orr.
  • Erdiaroko Euskal izenen idazkera

   Bixente Latiegi´tar
   1 - 14 orr.
  • Euskara ta Erromatarrak

   Latxaga
   15 - 21 orr.
  • Bizkaiko Foruaren Euskerazko leen itzulpena

   Pedro Puxana
   22 - 30 orr.
  • Arzelus tar Amale Andereño idazlea

   Latxaga
   31 - 34 orr.
  • Aita Onaindia Euskal olerkarien artean txapeldun

   Latxaga
   35 - 39 orr.
  • Aita Santi Onaindia

   Agustin Zubikarai´tar
   40 - 54 orr.
  • Auntz-basatia...

   Anastasio Albusu Ayerdi
   55 - 64 orr.
  • Esaldi jatorrak

   Manu (Atzeko azaletan) Oñatibi´tar
   65 - 66 orr.
 • 1995
 • (+) gehiago ikusi
  • Esaerak. (barruko azalean)

  • Erdiaroko euskal-izenen idazkera (II atala) Balpuestako gotzaidiaren Larrukiak (IX mendea)

   Bixente Latiegi
   1 - 15 orr.
  • Arzelus eta Toledo tar Ander, "Luzear" izenordez ezagutua

   Amale Arzelus
   16 - 24 orr.
  • "Amale"ri erantzuten

   Agustin Zubikarai
   25 - 26 orr.
  • Bizkaiko Forua dala eta ainbat jakingarri

   Pedro Puxana
   27 - 35 orr.
  • Zigardiberea baserria Euskal iturri

   Latxaga
   36 - 42 orr.
  • Euskal itzak Andolan (Andosilla) Naparroan

   Latxaga
   43 - 44 orr.
  • Augustin Zubikarai / Euskal idazleen artean erraldoia

   Latxaga
   45 - 49 orr.
  • Paulin Solozabal euskararen urrezko langillea

   Latxaga
   50 - 53 orr.
  • Gure aita

   54 - 55 orr.
  • Duan eta duen

   A. Zatarain
   56 - 58 orr.
  • Santiago eta Santana mazuzte koloreko

   Asier Legarreta
   59 - ? orr.
  • Berangoko kopla zarrak

   Asier Legarreta
   59 - ? orr.
  • Zortzi nobioak

   Asier Legarreta
   60 - 61 orr.
  • Esakera zarrak

   Jon Malax-Etxebarria
   62 - ? orr.
  • On Jaime Kerexetaren gutun bat

   Bixente Latiegi
   63 - 64 orr.
  • Esaldi Jatorrak

   Manu Oñatibia
   65 - 66 orr.
 • 1995
 • (+) gehiago ikusi
  • Esaerak (barruko azalean)

   Paulin
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi
   1 - 14 orr.
  • Izkuntza, Kultur-altxor baliotsua

   Gotzon Egaña
   15 - 17 orr.
  • Pixu aundiko maxiaketak

   Gotzon Egaña
   18 - 20 orr.
  • "H"aren auzia bukatzeko bidea

   Bixente Latiegi
   21 - 22 orr.
  • Iñaki Zubiri aberzale ta idazle langillea

   Latxaga
   23 - 25 orr.
  • Andoni Kortajarena euskararen gudaria

   Latxaga
   25 - 26 orr.
  • Urrategiz zenbait berri bertsotan...!

   Anastasio Albizu Ayerdi
   27 - 33 orr.
  • Aditza Inazio Larramendiren olerkietan

   Latxaga
   34 - 40 orr.
  • Oiartzungo seme bat Zaragozan ikasle ta maixu

   Manu Oñatibia
   41 - 47 orr.
  • Euskerearen izkiak eta ikurrak (abedea)

   Martin Olazar
   48 - 50 orr.
  • Solozabal dar Paulin

   Augustin Zubikarai
   51 - 53 orr.
  • Olerki galduak. Peli Markiegi, desterruan illa

   Anes Arrinda
   54 - 56 orr.
  • Berbarri, izperri = Neologismoak

   Augustin Zubikarai
   57 - 64 orr.
  • Esaerak

   Zenon Uriguen
   65 - ? orr.
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibia
   66 - ? orr.
 • 1995
 • (+) gehiago ikusi
  • Esaerak (barruko azalean)

   Paulin Solozabal
  • Euskalerri Euskalduna? Bai, denak ados baina zein euskara ereduarekin

   1 - 27 orr.
  • Euskera irakasketan

   Anbrosi Zatarain
   28 - 31 orr.
  • "Mila pezetatako papera"

   Anbrosi Zatarain
   32 - ? orr.
  • Aita Erroman beratarra ta Euskara

   Latxaga
   33 - 37 orr.
  • Guda ondorengo Euskal olerti giroa

   Aita Onaindia
   38 - 43 orr.
  • Bizkaiera

   Gotzon Garate
   44 - ? orr.
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi
   45 - 51 orr.
  • Ola gizon eta burdiaren abestia

   Umandi
   52 - 53 orr.
  • Antxoa eta itxaserrietako esaera batzuk

   Augustin Zubikarai
   54 - 56 orr.
  • Aldian eta edestian barrena

   Gotzon Egaña
   56 - 59 orr.
  • Euskal sinismen zarraren jakintsua: anes arrinda albisu

   Latxaga
   60 - 61 orr.
  • "Diario Vasco" izparringiaren il-txartelak

   Latxaga
   62 - 64 orr.
  • Esaera jatorrak

   Mamu Oñatibia
   65 - 66 orr.
 • 1995
 • (+) gehiago ikusi
  • Esaerak (barruko azalean)

   Paulin Solozabal
  • Euskalerri euskalduna?

   Martin Olazar
   1 - 4 orr.
  • Euskal izenak Erdiaroko Idazkeran

   Bixente Latiegi
   5 - 15 orr.
  • Bizkaierazko aditza atzo eta gaur

   Pedro Puxana
   16 - 31 orr.
  • Euskal aditza noizkoa ote?

   Latxaga
   32 - 35 orr.
  • Jatabeko Bertsoak. Felixiana Inebasokori

   Asier Legarreta
   36 - 41 orr.
  • Euskeraren Batasuna lortzeko bidea.

   A. Zatarain
   42 - 47 orr.
  • Bariñako Armistei errotakuak

   Angel Kareaga
   48 - 51 orr.
  • "Z" izkiren betekizun bat

   Umandi
   52 - 55 orr.
  • Santa Clararen kanta zaar bat

   M. Lekuona
   56 - 64 orr.
  • Esaldi jatorrak (kanpoko eta barruko azaletan)

   Manu Oñatibia
   65 - 66 orr.
 • 1994
 • (+) gehiago ikusi
  • Erritar esaerak

  • Euskaltzaindiari

   Manu Oñatibi´tar
   1 - 3 orr.
  • Euskara mestizua

   Latxaga
   4 - 6 orr.
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   7 - 14 orr.
  • Iruzkiña

   Pedro Puxana
   15 - 24 orr.
  • Jainko eta gizonen arteko ar-emanak

   Anes
   25 - 29 orr.
  • Solozabal´dar Paulin´ek Etxebarria´tar Bingenegaz egindako jardunaldiaren ezugarritzat

   Paulin Solozabal´dar
   30 - 36 orr.
  • Euskaldunak munduan. Lavigerie

   A.A.A.
   37 - 43 orr.
  • Erriari entzun eta bildutakoak

   Iñaki Goikoetxea
   44 - 45 orr.
  • Errietako gizon prestuak. José María Albisu Sarasola 1882-1955

   Anastasio Albisu Ayerdi
   46 - 50 orr.
  • Anastasio Albisu´ri omenaldia, Azkoiti´n

   Anes
   51 - 53 orr.
  • Amoroto jaietan

   Aita Onaindia
   53 - 54 orr.
  • Iztegi jatorrak aztertzen

   Agustin Zubikari´tar
   55 - 64 orr.
  • Arruazu´ko euskera dala-ta Gorka Obejero Ganboa jaunari erantzuten

   Bixente Latiegi´tar
   65 - ? orr.
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibi´tar
   66 - ? orr.
 • 1994
 • (+) gehiago ikusi
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibi´tar
  • Euskaltzaindiak 25 urte betetzean batuaren arazoa

   Anes Arrinda´tar
   1 - 4 orr.
  • Euskera izkuntza jatorra, jakintsua ta ederra

   Paulin Solozabal´tar
   5 - 20 orr.
  • Solozabal´dar Paulinén sarrera-itzaldiari erantzuna

   Martin Olazar´tar
   21 - 22 orr.
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   23 - 32 orr.
  • Arana´tar Jose Ignacio aita...!

   Anastasio Albisu Ayerdi
   33 - 34 orr.
  • Apostoluen eta martirien denborako eliza

   Anes Arrenegi´ko
   35 - 42 orr.
  • Iru eskutitzei erantzuna. Tomas Uribeetxebarria Bizkai´ko Aldun jaunri

   Bixente Latiegi´tar
   43 - 45 orr.
  • Bigarren eskutitzari erantzuna. Jauregizuria´tar Segundo jaun adiskideari

   Bixente
   45 - 46 orr.
  • Irugarren eskutitza. Jaime Kerexeta idazle txit ezagunari

   Bixente Latiegi´tar
   46 - 48 orr.
  • Mungialdeko esakera zarrak eta beraien esanaia

   Asier Legarreta´tar
   49 - 54 orr.
  • Erraondo´ko txistularia...!

   Anastasio Albisu Ayerdi
   55 - 61 orr.
  • Erriari entzun eta bildutakoak

   Iñaki Goikoetxea
   62 - 64 orr.
  • Esaerak eta ezaupidea

   Manu Oñatibi´tar
   65 - 66 orr.
 • 1994
 • (+) gehiago ikusi
  • Esaera zarrak

   Yon Malax-Etxebarria´tar
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   1 - 8 orr.
  • Ogetia bost urte geroago

   Jose Aierbe
   9 - 12 orr.
  • Gau-arrantza, olagarrua eta adokiñak

   Anes Arrinda´tar
   13 - 17 orr.
  • Azkoitiar batzuen ateraldiak...!!!

   Anastasio Albisu
   18 - 23 orr.
  • Kerexeta´ri erantzuna ("Donostia" itzaren "A" atzizkiari-buruz)

   Bixente Latiegi´tar
   24 - 29 orr.
  • Euskaltzaindia eztaietan. H´ak salbatu de Euskera

   Anes Arrinda´tar
   30 - 32 orr.
  • Altzibar-Aretxu-Luaga´tar Rokegaz egindako jardunaldia

   Paulin Solozabal
   33 - 45 orr.
  • Mungialdeko banakako berbak

   Asier Legarreta´tar
   46 - 50 orr.
  • Itz elkartuen osaera eta idazkera

   Anbrosi Zatarain´tar
   51 - 54 orr.
  • (-z, -az, -gaz) eta (-kin, -rekin) atzizkiai buruzko eritxiak

   Iñaki Zubiri´tar
   55 - ? orr.
  • Euskerazaintza ta idazleak

   Agustin Zubikarai´tar
   56 - 63 orr.
  • Liburuak: "Ixilgorde baten bizikaskizunak eta oroitzapenak"

   A. Z.
   64 - ? orr.
  • Erriaren esaldi jatorrak

   Manu Oñatibi´tar
   65 - 66 orr.
 • 1994
 • (+) gehiago ikusi
  • Ikusi, irakurri eta entzuten diranak (barruko azalean)

  • Lauaxeta olerkaria

   Iñaki Zubiri´tar
   1 - 18 orr.
  • Zubiri´tar Iñaki euskerazaiñaren sarrera itzaldiari erantzuna

   Martin Olazar´tar
   19 - 20 orr.
  • Goi-yakintza sorkaridia

   Andoni Urestarazu´tar
   21 - 23 orr.
  • "Umandi"ren oroitzapenentan

   Yosu Exea´tar
   24 - 25 orr.
  • Erri-euzkeraren azterketa

   Amale Arzelus´tar
   26 - 33 orr.
  • Jose Ventura de Landa, idazle euskeldun eta Debako parroko

   Anes Deba´ko parroko zaarra
   34 - 36 orr.
  • Unamuno eta euskeraren eriotza

   Anes
   37 - 38 orr.
  • Urrestarazu´tar Andoni (Umandi)

   Kepa Mendia, Martin Olazar
   39 - 41 orr.
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran 872´ko larruki bat

   Bixente Latiegi´tar
   42 - 50 orr.
  • Iztueta-ren langintz-iztegiak

   J. Goikoetxea´tar
   51 - 55 orr.
  • Santa Ageda aintziñako Bizkai´ko eran

   Asier Legarreta´tar
   56 - 57 orr.
  • Azkoiti´ko parrokiaz zenbait berri...!

   Anastasio Albisu Ayerdi
   58 - 64 orr.
  • Biozkadak

   Anton Aurre´tar
   65 - ? orr.
  • Erriaren esladi jatorrak

   Manu Oñatibi´tar
   66 - ? orr.
 • 1993
 • (+) gehiago ikusi
  • Euskal izenak erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi´tar
   1 - 9 orr.
  • Kardaberaz Bazkuna eta Lekuona "Zaarra"

   Anes Arrinda´tar
   10 - 13 orr.
  • Euskeraren Jatorria.

   A. Urrestarazu´tar
   14 - 16 orr.
  • Euskeraren sustarrak eta adierazpenak

   S. Segurola´tar
   17 - 26 orr.
  • Orain irurogeta amazortzi urte umien azikera ta eziketa

   Paulin Solozabal´tar
   27 - 34 orr.
  • Antxiñako bizimodua

   Iñaki Zubiri´tar
   35 - 39 orr.
  • Beasain izena dala ta

   Juan Doronsoro´tar
   40 - 47 orr.
  • Euskera erakusketan metodoak duan zer ikusia

   Yon Oñatibia´tar
   48 - 52 orr.
  • Mungialdeko esakerak. Jabateko igerkizunak eta Jatabeko koplak

   Asier Legarreta´tar
   53 - 57 orr.
  • Esaera zarrak

   Yon Malax-Etxebarria´tar
   58 - ? orr.
  • "Mundu"ko "Hemengo gauzak"

   I. Artolazabal´tar
   59 - ? orr.
  • Liburu barriak

   A. Onaindia
   60 - 62 orr.
  • Anes ez da Ane

   Anes Arrinda´tar
   63 - ? orr.
  • Eutsi Euskera eta Euskalerriari

   B. Medina´tar
   64 - ? orr.
  • Au izkera jatorra

   M. O.
   64 - ? orr.
  • Erriaren esaldi jatorrak (Kanpo eta barruko azaletan)

   B. Oñatibia´tar
   65 - 66 orr.
 • 1993
 • (+) gehiago ikusi
  • Euskal izenak erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi´tar
   1 - 10 orr.
  • Izaera, izakera, izanera, betikotasun

   A. Urrestarazu´tar
   11 - 13 orr.
  • Euskeraren sustarrak

   S. Segurola´tar
   14 - 19 orr.
  • Erri euskeraren azterketa

   Amale Arzelus´tar
   20 - 27 orr.
  • Mungi aldeko esakerak eta Ume kantak

   A. Legarreta
   28 - 32 orr.
  • Bizkaiko euskerearen izkerak

   Martin Olazar´tar
   33 - 38 orr.
  • Bedarkiak eta abereak

   S. Onaindia´tar
   39 - 45 orr.
  • Koprogenak. Maxiatzalle

   A. Arrinda
   46 - 62 orr.
  • Auritz

   José A. Garate
   63 - 64 orr.
  • Liburuak (Barruko azalean)

   65 - ? orr.
  • Ikusi, entzun eta irakurten diranak (Barruko azalean)

   66 - ? orr.
  • Esaldi jatorrak (Kanpoko azalean)

   Manu Oñaritia´tar
   67 - ? orr.
 • 1993
 • (+) gehiago ikusi
  • Euskera eta Antxiñako Europa

   Anes Arrinda´tar
   1 - 25 orr.
  • Arrinda´ri erantzun ariña

   A. Zubikarai´tar
   26 - 29 orr.
  • Euzkeraren erraztasunak eta zailtasunak

   A. Urrestarazu´tar
   30 - 32 orr.
  • Euskaltzaindiaren erabakiak

   A. Zatarain´dar
   33 - 34 orr.
  • Duan eta Duen

   A. Zatarain´dar
   35 - 37 orr.
  • Mungialdeko esakerak eta Ume kanta eta klopa zaarrak

   Asier Legarreta
   38 - 41 orr.
  • Itxasoa

   Aita Onaindia
   42 - 52 orr.
  • Euskal izenak Erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   53 - 58 orr.
  • Katxaba itzak eta euskerea

   Martin Olazar´tar
   59 - 61 orr.
  • Agur Txomin Aitari

   J. Malaxetxebarria´tar
   62 - ? orr.
  • Txomin Jaka Kortajarena

   Augustin Zubikarai´tar
   63 - 64 orr.
  • On Txomin Jakakortajarena il zaigu (Barruko azalean)

   Tx. Garmendia´tar
   65 - ? orr.
  • Agur eta zorionak On Txomin (Barruko azalean)

   Pedro Berrondo´tar
   66 - ? orr.
  • Erriaren esaldi jatorrak. (Atzeko azalean)

   Manu Oñatibia´tar
   67 - ? orr.
 • 1993
 • (+) gehiago ikusi
  • Onaindia´tar Santi (Barruko azalean)

  • Euskal izenak Erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   1 - 7 orr.
  • Magnetofoi bidez erri-euskera jasotzen

   M. Oñatibia´tar
   8 - 19 orr.
  • Goi Yakintzaruntz

   A. Urrestarazu´tar
   20 - 22 orr.
  • Gotzaiñak eta euskerea Euskalerrian

   M. Olazar´tar
   23 - 25 orr.
  • Santiago bideko euskal kantak

   L. Akesolo´tar
   26 - 30 orr.
  • Arain eta itsaski batzuen izenak

   A. Zubikarai´tar
   31 - 49 orr.
  • Milia Lastur´ko

   Anes Arrinda´tar
   50 - 53 orr.
  • Lekeitio´ko kantak

   Anes Arranegi´ko
   54 - 56 orr.
  • Liburu barria

   Aita Onaindia
   57 - 59 orr.
  • Mungialdeko kantak eta esaerak

   A. Legarreta´tar
   60 - 62 orr.
  • Esaera zarrak

   J. Malaxetxebarria´tar
   63 - 64 orr.
  • Albisu´tar, Anastasio (Barruko azalean)

   65 - ? orr.
  • Esaldi jatorrak (Atzeko orrian)

   Manu Oñatibia´tar
   66 - ? orr.
 • 1992
 • (+) gehiago ikusi
  • Euskerazko izenak

   Bixente Latiegi´tar
   1 - 10 orr.
  • Goi Yakintzaruntz

   Umandi
   11 - 13 orr.
  • Itxasoko ura

   S. Onaindia
   14 - 24 orr.
  • Itxas bizitza eta gure euskera

   A. Zubikarai´tar
   25 - 33 orr.
  • A. Zubikarai´ri erantzuna

   Anes Arrinda´tar
   34 - 36 orr.
  • Aita Lino´ren idazlan guztiak

   Julen Urkiza
   37 - ? orr.
  • Senar emazteak ala esposoak

   L. Akesolo
   38 - 41 orr.
  • Erri euskeraren azterketa

   Martín Olazar´dar
   42 - 48 orr.
  • Erri Miñez. "Txori Erreka"

   49 - 52 orr.
  • Alos Torrea

   Anes Arrinda´tar
   53 - 59 orr.
  • Gabon kantak Euskalerrian

   Zubegi
   60 - 69 orr.
  • Mungia´ko kantak eta esakerak

   Asier Legarreta
   70 - 72 orr.
  • Esaera zarrak

   Jon Malaxetxebarria´tar
   73 - 74 orr.
  • Okerrak ugari

   A. Urrestarazu´tar
   75 - 77 orr.
  • Euskaldunak maite ete dogu gure euskera?

   Kalamua
   78 - 79 orr.
  • Saski Naski

   X. X.
   80 - ? orr.
  • Euskerea nora...? (Azalean)

   Iñaki Zubiri
   81 - ? orr.
 • 1992
 • (+) gehiago ikusi
  • Gaztediari ongo etorri. (Barruko azalean)

   B. Madina
  • IX Mendean 872´ko lau larruki

   Bixente Latiegi´tar
   1 - 10 orr.
  • Euzkeraren arerioak

   Andoni Urrestarazu´tar
   11 - 13 orr.
  • Periko Fortunaren Astapenak

   Anes Arrinda´tar
   14 - 32 orr.
  • Illetak joaz

   Aita Onaindia
   33 - 35 orr.
  • Euskal-Erriaren etorkizuna

   Anastasio Albisu´tar
   36 - 45 orr.
  • Bere eta Aren arazoa

   Anes Arrinda´tar
   46 - 49 orr.
  • Ondarroako abizenak

   Augustin Zubikarai´tar
   50 - 56 orr.
  • Aita Villasante´ren aolkuak

   Andoni Kortajarena´tar
   57 - 58 orr.
  • "Elbire Andereño" sariketak

   59 - 60 orr.
  • Mungialdeko esaerak

   Asier Legarreta´tar
   61 - 62 orr.
  • Gure folklorea. "Txori-Erreka"

   63 - 64 orr.
  • Erri esaerak. Esaeradun liburutatik (Barruko azalean)

   65 - ? orr.
  • Esaldi jatorrak. (Kanpo azalean)

   Manu Oñatibia´tar
   66 - ? orr.
 • 1992
 • (+) gehiago ikusi
  • Etxeko goraberak (25 urte). (Barruko azalean)

  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   1 - 8 orr.
  • Tierno-Kabri

   Anes Arrinda´tar
   9 - 13 orr.
  • Erdal-eragiña gure aditzetan

   Euskerazaintza
   14 - 15 orr.
  • Goi Yakintzaruntz. Oarmena

   Andoni Urrestarazu´tar
   16 - 18 orr.
  • Eusko Foklore aleak

   Iñaki Goikoetxea´tar
   19 - 22 orr.
  • Euskalerria

   Benigno Madia
   23 - ? orr.
  • Orrazkerari buruz

   J. M. Azpiri
   24 - 26 orr.
  • Euskeraren auzia mendeetan barna

   Umandi
   27 - 28 orr.
  • Oinarrizko itzen arduretan

   Jesús Iribarren
   29 - 30 orr.
  • Liburu barriak

   Aita Onaindia
   31 - 34 orr.
  • Don José Miel Barandiaran garai bateko oroitzapenak

   Anes Arrinda´tar
   35 - 42 orr.
  • Euskal abostegia eta onen oguzkatzea Mungialde, Bermeo ta Ondarroa´n

   43 - 60 orr.
  • Olazar´tar Martin Jaunaren itzaldiari erantzuna

   Bixente Latiegi´tar
   61 - 64 orr.
  • Erri-Euskera zaintzen eta indartzen (Barruko azalean)

   65 - ? orr.
  • Erri-Euskera zaintzen eta indartzen (Azalean)

   66 - ? orr.
 • 1992
 • (+) gehiago ikusi
  • Etxeko gorabeherak (Barruko azalean)

  • Bizkaierak bizirik irautea bai ote?

   M. Oñatibia´tar
   1 - 5 orr.
  • Bizkaieraren etorkizuna

   6 - ? orr.
  • Euskerazaintzaren lan sailletan

   M. Olazar´tar
   7 - 10 orr.
  • 871´n Araba´ko larruki bat

   B. Latiegi´tar
   11 - 17 orr.
  • Tene idazle ta Deba´ko Ikastola

   A. Arrinda´tar
   18 - 23 orr.
  • Aratuzteen deiturak

   A. Zubikarai´tar
   24 - 30 orr.
  • Gaztañaga ren oroiz

   Augustin
   31 - ? orr.
  • Adiskide baten aolkuak

   32 - ? orr.
  • Eriotza ta ilketak

   33 - ? orr.
  • Gaztañaga´tar Jesus

   34 - ? orr.
  • Goi yakintzaruntz

   A. Urrestarazu
   35 - 37 orr.
  • Umandiren Euskal Eliztia

   S. Onaindia´tar
   38 - 42 orr.
  • Euzkerari buruz azpegi berezia

   A. Urrestarazu´tar
   43 - 44 orr.
  • Erderakadak eta akatsak

   Gaztañaga eta taldeak
   45 - 48 orr.
  • Esaldi jatorrak

   M. Oñatibia´tar
   49 - 51 orr.
  • Santurtze ala Santurtzi?

   Etxaburu´tar J. M.
   52 - 55 orr.
  • Erria eta gu. Galde erantzunak

   56 - 60 orr.
  • Liburuak

   61 - 64 orr.
  • J. M. Barandiaran. (Barruko azalean)

   65 - ? orr.
  • Salatzen dugu (Azalean)

   66 - ? orr.
 • 1991
 • (+) gehiago ikusi
  • Esaldi jatorrak (Barruko azalean)

   M. Oñatibia
  • Akesolo´tar Lino Goian bedi

   J. Gaztañaga´tar
   1 - 3 orr.
  • Izkuntza eta eziketa

   Anes Arrinda
   4 - 13 orr.
  • Alkar lagundu bear

   Umandi
   14 - 16 orr.
  • 871´n Araba´ko larruki bat

   B. Latiegi´tar
   17 - 22 orr.
  • Aita Lino Akesolo Bertso-zale

   Aita Onaindia
   23 - 26 orr.
  • "Bear" eta "Nai"ren tokia

   Kamiñazpi
   27 - 30 orr.
  • Liburu berri bat eta euskerakiko okerbideak

   Txomin Jakakortajarena´tar
   31 - 35 orr.
  • Goi yakintzaruntz urbiltzeko naimena

   A. Urrestarazu
   36 - 38 orr.
  • Euskera dala eta lastoa astintzen

   B. Madina
   39 - ? orr.
  • Aetzen uskaraz

   Josu Cabodevilla
   40 - 47 orr.
  • Euskerazaintza´ren araudia

   48 - 52 orr.
  • Euzkerari buruzko argibideak

   Arbasoen I. zaleak
   53 - 57 orr.
  • Euzkera garbitzen

   Arbosoen I. zaleak
   58 - 59 orr.
  • Erderakadak

   60 - 61 orr.
  • Euskal senik ez daigun galdu

   A. Zubikarai
   62 - 63 orr.
  • Zazpi izarrak. Olerkia

   Martín Ugarte´tar
   64 - ? orr.
  • Urgeldian

   I. Zubiri
   65 - ? orr.
 • 1991
 • (+) gehiago ikusi
  • Goi-Yakintza. Adin-antze

   A. Urestarazu´tar
   1 - 3 orr.
  • Azkue Aita Semeak aurrez aur barriro

   Lino Akesolo
   4 - 11 orr.
  • Erritarrei entzuten

   12 - ? orr.
  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi
   13 - 18 orr.
  • Urtean-Urtetan. Askoan = Askotan

   Kamiñazpi
   19 - 25 orr.
  • Aetzen uskaraz

   Josu Cabodevilla
   26 - 32 orr.
  • Goi Yakintzaruntz: Irudimena

   A. Urrestarazu´tar
   33 - 35 orr.
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibia
   36 - ? orr.
  • Euskaldunak Munduan: Xabier

   Anes Arrinda
   37 - 44 orr.
  • Euskal Ereslari bikaiñak: Rabel

   S. O.
   45 - 47 orr.
  • Edo-ta

   P. Berrondo
   48 - ? orr.
  • Erderakadak eta Akatsak

   J. Gaztañaga´tar
   49 - 51 orr.
  • Euskera garbitzen. Arbasoen I. zaleak

   52 - 53 orr.
  • Olerki sariketa

   Aita Onaindia
   54 - ? orr.
  • Jesusen billa

   J. Gaztañaga´tar
   57 - 61 orr.
  • Urrats

   Martín Olazar´tar
   62 - 63 orr.
  • Yanoz-Elebarrietan K. Irakasle

   Martín Olazar´tar
   63 - 64 orr.
  • Iraultza aurrerakoia, noizko? (Barruko azalean)

   64 - ? orr.
  • Erderakadak (Kanpoko azalean)

   65 - ? orr.
 • 1991
 • (+) gehiago ikusi
  • Laburpenak dirala-ta

   Umandi
   1 - 3 orr.
  • Euzko odola

   Tx. Yakakortaxarena´tar
   4 - 5 orr.
  • Erderakadak

   Begi-luze
   6 - ? orr.
  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi
   7 - 11 orr.
  • Euskera batuaren billa

   Lino Akesolo
   12 - 21 orr.
  • Aetzen Uskaraz

   Josu Cabodevilla
   22 - 29 orr.
  • Erderakadak eta akatsak

   J. Gaztañaga´tar
   30 - 31 orr.
  • Neure idazlan bilduma

   J. M. Etxaburu´tar
   32 - 34 orr.
  • Geureari ekin

   Aita Onaindia
   35 - 36 orr.
  • Orduen Liturjia. Argi naiko batzuk

   A. Zatarain
   37 - 39 orr.
  • Esaldi eta esaera batzuk

   A. Zubikarai
   40 - 42 orr.
  • Nere ikuspegitik

   Asier Etxaburua´tar
   43 - 45 orr.
  • Euskaldunak munduan. I. Loiolako

   Anes Arrinda´ tar
   46 - 61 orr.
  • RH Ezezkorra

   Txomin Garmendia
   62 - 63 orr.
  • Esaldi jatorrak

   64 - ? orr.
  • Oroitarria apurtu (Barruko azalean)

   65 - ? orr.
  • Esaldi jatorrak (Barruko azalean)

   Manu Oñatibia´tar
   65 - ? orr.
  • Odei gorriztak (Kanpoko azalean)

   Iñaki Zubiri´tar
   66 - ? orr.
 • 1991
 • (+) gehiago ikusi
  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi
   1 - 10 orr.
  • Euskeraren bearra

   A. Urrestarazu
   11 - 13 orr.
  • Izkera eta eziketa

   A. Arrinda
   14 - 24 orr.
  • Aetzen uskaraz [sic]

   Josu Cabodevilla
   25 - 33 orr.
  • De re poética

   S. Onaindia
   34 - 35 orr.
  • Euskera batuaren billa

   L. Akesolo
   36 - 44 orr.
  • Abandoko Neologo aundia

   Jemein-Otarri
   45 - 47 orr.
  • Eginbide nagusia

   Umandi
   48 - 49 orr.
  • Idazte arauak

   A. Zatarain
   50 - 51 orr.
  • Naiko ala nai izango

   L. Akesolo
   52 - 54 orr.
  • Aita Goiria karmeldarra

   S. Onaindia
   55 - 56 orr.
  • Sabin Muniategi

   L. Arostegi
   57 - 63 orr.
  • Iñoiz, iñor, iñon, ezer

   J. Gaztañaga
   64 - ? orr.
  • Eukeraren aberastasuna zertarako (Barruko azalean)

   Tx. Garmendia
   65 - ? orr.
  • Akatsak eta erderakadak (Kanpoko azalean)\

   J. Gaztañaga
   66 - ? orr.
 • 1990
 • (+) gehiago ikusi
  • Plorentzi Oillar "Drogosa" (Aurkezpena)

   Martin Olazar´tar
  • Euzkeraren batasuna

   Andoni Urrestarazu´tar
   1 - 2 orr.
  • Bixente Laitegi´ren elizaren historia eun urtez(III). León XIII (II)

   Anes Arrinda
   3 - 8 orr.
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran 867´ko larruki bat (IV)

   Bixente Latiegi´tar
   9 - 14 orr.
  • Aetzen uskaras

   Josu Cabodevilla
   15 - 21 orr.
  • Iparragirre eta Gernikako arbola (Ilun batzuk argitzen)

   Lino Akesolo
   22 - 28 orr.
  • Etxebarriako euskera atzo eta gaur

   Maribel Aierza
   29 - 41 orr.
  • Asko etorrri [sic] dira ala asko etorri da?

   A. Zatarain
   42 - 45 orr.
  • Goi - Yakintza, Goi - Yakintza´runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako urrats txikiak: oroimena

   Andoni Urrestarazu´tar
   46 - 48 orr.
  • Marijesiak

   49 - 53 orr.
  • Argi bidean

   54 - 55 orr.
  • Akatsak eta erderakadak

   Jesus Gaztañaga´tar
   56 - 57 orr.
  • Lanaren poza

   Aita Onaindia
   58 - 59 orr.
  • Bizkaitarroi diñotsuet

   Asier Etxaburua´tar
   60 - ? orr.
  • Euskeratze-bideetan

   Asier Etxaburua´tar
   61 - ? orr.
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibia
   62 - ? orr.
  • Garde´tar Martzelino apaiz euskaltzaleari omenaldia Karkaztulu´n

   G. Garmendia Esnaola
   63 - 64 orr.
  • Liburu barriak

   65 - ? orr.
   • Esakerak

    Aurre-Apraiz
    66 - ? orr.
 • 1990
 • (+) gehiago ikusi
  • Sabin Muniategi

   A. Zubikarai
  • Eusko-Deya (1916-1923)

   Lino Akesolo
   1 - 3 orr.
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran 867´ko larruki bat (III)

   Bixente Latiegi´tar
   4 - 10 orr.
  • Zuzendariari idazkia

   Benino Madina´tar
   10 - ? orr.
  • Filosofi gaietarako iztegi txikia (IV)

   Luis Egia
   11 - 22 orr.
  • Goi - Yakintza zentzun, zentzu

   Andoni Urrestarazu´tar
   23 - 25 orr.
  • Nemesio Otaño II

   Jose A. Garate
   26 - 30 orr.
  • Aetzen uskaras

   Josu GAbodevilla
   31 - 35 orr.
  • Sukia "Beltza" kardenala

   Anes Arrinda´tar
   36 - 38 orr.
  • Oyartzun, Oiartzun, Oihartzun

   Jon Oñatibia´tar
   39 - 40 orr.
  • Iraola´tar Errupin jaunari beartutako erantzun bat

   Jesus Gaztañaga´tar
   41 - ? orr.
  • Garde´tar Martzelino, apaiz napar euskaltzalea

   Jesus Gaztañaga´tar
   42 - 45 orr.
  • Sabin Manuategi Astorkia 1912-1990

   Aita Onaindia
   46 - 49 orr.
  • Kirikiñoa

   Sabin Muniategi´tar
   49 - ? orr.
  • Ipuin abestikor ariñak 1990

   Sabin Muniategi´tar
   50 - 53 orr.
  • Iakakortexarena´tar Txomin apaiza

   Jesus Gaztañaga´tar
   54 - ? orr.
  • Aita Mokoroa eta aita Santi Onaindia

   A. Zubikarai
   55 - 56 orr.
  • Ortik eta emendik

   Aita Anton Zavala
   57 - 62 orr.
  • Elbire Zipitria VI - Sariketak

   63 - 64 orr.
  • Toki-izenen atzizkiak: -ana -ena...

   Martin Olazar´tar
   65 - ? orr.
  • "Euskeraren besoetan jaio nintzen"

   66 - ? orr.
 • 1990
 • (+) gehiago ikusi
  • Etxeberria´tar Patxi: Apaiz eta jesulagun idazlea

   Jesus Gaztañaga´tar
   1 - 3 orr.
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran 867´ko larruki bat II

   Bixente Latiegi´tar
   4 - 12 orr.
  • Goi-Yakintza´runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako urrats txikiak: Zentzumena - Gogamena - Asmamena

   Andoni Urrestarazu´tar
   13 - 15 orr.
  • Filosofi gaietarako iztegi txikia (III)

   Luis Egia
   16 - 26 orr.
  • Bixente Latiegi´ren elizaren historia eun urtez (II) 1814-1914

   Anes Arrinda
   27 - 32 orr.
  • Ni naiz eta i aiz

   Anbrosi Zatarain´dar
   33 - 37 orr.
  • "H"ren arauak

   Asier Etxaburua
   38 - 39 orr.
  • Akatsak eta erderakadak

   Jesus Gaztañaga´tar
   40 - ? orr.
  • Aetzen uskaras

   Josu Cabodevilla Lusarreta
   41 - 49 orr.
  • -ko, -rako, -tarako noiz eta nola erabili

   Jesus Gaztañaga´tar
   50 - 53 orr.
  • Txomin Agirregaz itxas giroan

   A. Zubikarai
   54 - 61 orr.
  • Garmendia-Kortadi-tar Jon "Zeleta"

   Sabin Muniategi´tar
   61 - ? orr.
  • Manterola´tar Gabirel´eri (Zeanuri´n, 1990-3-17)

   Gamiz´ek
   62 - 64 orr.
  • Zeleta

   Sabin Muniategi´tar
   65 - ? orr.
 • 1990
 • (+) gehiago ikusi
  • Euskera´rentzako norabideak

   Andoni Urrestarazu´tar
   1 - 2 orr.
  • Bizkaiko euskerearen aurka (Eguna, 1989-12-28)

   Martin´ek Olazar´tar
   3 - 5 orr.
  • Euskal - egutegirik zarrena

   6 - 7 orr.
  • Albistarien sorrera (Euskalzale, 1897-1899)

   7 - 10 orr.
  • Ibaizabal. (Asteroko orri albistaria: 1902-1903)

   Aita Lino Akesolo
   10 - 11 orr.
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran 867´ko larruki bat

   Latiegi´tar Bixente
   12 - 17 orr.
  • "Sortitzantz-iakintza eta izkuntzerrien edestia"

   Maria Elena Etxeberri de Irujo
   18 - 27 orr.
  • Filosofi gaietarako iztegi txikia (II)

   Luis Egia
   28 - 37 orr.
  • Euskerazaintza

   Bediño Madina´tar
   37 - ? orr.
  • Andoni Urrestarazu´ren euskal-eliztiaren aurkespena

   J . Exea Angiozar´tar Otxoa
   38 - 39 orr.
  • Bixente Latiegi elizaren historia eun urtez (I) 1814-1914

   Anes Arrinda
   40 - 51 orr.
  • Euskeraz, euskerazaz, euskeratzaz, euskereaz

   A. Zatarain´dar
   52 - 54 orr.
  • Lekeitio´ko arrainzaleak Londres´ko erakusketan 1883\

   Batzarra
   55 - 64 orr.
  • Aita Patxi Etxeberria

   65 - ? orr.
  • Manterola´tar Gabirel

   66 - ? orr.
 • 1989
 • (+) gehiago ikusi
  • Aita Mokoroa´ren bilduma

  • -ko atzizkiaren erabillera bi

   Luis Akesolo
   1 - 3 orr.
  • Goi-Yakintza´runtz urbiltzeko nayean euskeraz egindako urrats txikiak:

   Andoni Urrestarazu´tar
   4 - 6 orr.
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran bederatzigarren mendeko lau larruki V

   Bixente Latiegi´tar
   7 - 11 orr.
  • Filosofi gaietarako iztegi txikia (I)

   Luis Egia
   12 - 22 orr.
  • "Soiñ" itzaren adierazpenaz

   Anbrosi Zaratarain´dar
   23 - 29 orr.
  • Euskal abostegia: III abogaiñeratzea

   Martin Olazar´tar
   30 - 31 orr.
  • Euskera dala-ta...

   Aita Onaindia
   32 - 34 orr.
  • Aata

   Etxeberri
   35 - 38 orr.
  • Aita Nemesio Otaño I

   Jose A. Garate
   39 - 46 orr.
  • "Sortitzantz-iakintza eta izkuntzerrien edestia"

   Miren Elena Etxeberri
   47 - 58 orr.
  • Euskerazko akatsak zuzentzen

   Jesus Gastañaga´tar
   59 - ? orr.
  • "Euskerazaintza"

   60 - 64 orr.
  • Ea Natxitua-Bedarona

   65 - ? orr.
  • Iruñea ala Iruña?

   Jose Basterretxea
   66 - ? orr.
 • 1989
 • (+) gehiago ikusi
  • "Zeleta"

  • Noiz erabili -tzaz atzizkia?

   Lino Akesolo
   1 - 3 orr.
  • Euzkera ta euzkal-bizia

   Andoni Urrestarazu´tar
   4 - 6 orr.
  • Ama euskera

   Sabin Muniategi´tar
   7 - 11 orr.
  • Ogibide ta langintzak II

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   12 - 21 orr.
  • Oñatibia´tar Jon eta euskera "Irakasbidea"

   Jesus Gastañaga´tar
   22 - 26 orr.
  • Euskerazko akatsak zuzentzen

   Jesus Gastañaga´tar
   27 - ? orr.
  • Errietako izenak

   Anes Arrinda
   28 - ? orr.
  • Txomin Agirre, kolokan?

   Felipe Yurramendi
   29 - 30 orr.
  • Euskera dala-ta(II)

   Aita Onaindia
   31 - 34 orr.
  • Euskal abostegia: ixtera jokerea

   Martin Olazar´tar
   35 - 37 orr.
  • Gura lanak

   A. Zatarain´dar
   38 - 43 orr.
  • Euskeraren etorkizuna

   Hilario Artolazabal
   44 - 45 orr.
  • A. Lino Akesolo euskal aztertzaille

   J. Mª Etxebarri
   46 - 49 orr.
  • Lino Akesolo. Bizitza eta izakera zertzeladak I

   Luis Arostegi
   50 - 53 orr.
  • Eguraldiak, deitura eta esaerak

   A. Zubikarai
   54 - 56 orr.
  • Lino Akesolo

   57 - ? orr.
  • Idazlan guztiak

   58 - ? orr.
 • 1989
 • (+) gehiago ikusi
  • Aita Santi Onaindia

  • Euzkera, eusko-gogolantzearen oñarria

   Andoni Urrestarazu´tar
   1 - 3 orr.
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran. Bederatzigarren mendeko lau larruki IV

   Bixente Latiegi´tar
   4 - 7 orr.
  • Eziña egiña

   Aita Olabide
   8 - 10 orr.
  • Erro, Juan Bautista

   Manuel Urreta
   11 - 17 orr.
  • Ogibide edo langintzak

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   18 - 26 orr.
  • Saguño

   S. J. Etxeberri
   27 - 30 orr.
  • Euskera dala-ta

   Aita Onaindia
   31 - 33 orr.
  • Kintana´ren arrazoiak eta euskera

   Jesus Gaztañaga´tar
   34 - 35 orr.
  • "Tene"

   Sabin Muniategi´tar
   36 - 42 orr.
  • Aita Lino Akesolo

   Eusebio Erkiaga
   43 - 46 orr.
  • Aita Linoren lan ezkutuak

   K. Etxenagusia
   47 - 50 orr.
  • Dima

   Agustin Zubikarai
   51 - 54 orr.
  • Txuri ta gorri liburu berriak

   Jesus Gaztañaga´tar
   55 - 57 orr.
  • Elbire Zipitria idaz sariketak

   58 - 60 orr.
  • Idazkiak idazki

   Euskarazaintza
   61 - 64 orr.
  • Aita Lino olerkari

   Luis Arostegi
   65 - ? orr.
  • Aita Lino Akesolo´ri omenaldia, Dima´ko erriagaz batean "Euskerazaintza" eta "euskerazaleak" erakundeak eskeiñita, 1989 urteko utzailla´ren 1´gnean

   66 - ? orr.
 • 1989
 • (+) gehiago ikusi
  • Argia´ren egutegia 1936-2036

   Tene
  • Abostegia ta izkelkiak

   Martin Olazar´tar
   1 - 2 orr.
  • Goi-yakintza´runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako urrats txikiak. II itza

   Andoni Urrestarazu´tar
   3 - 7 orr.
  • Arantzazu ta Bergara´ko batzarren ondoren

   Manu Oñatibi´tar
   8 - 10 orr.
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran. Bederatzigarren mendeko lau larruki III

   Bixente Latiegi´tar
   11 - 16 orr.
  • Kezka eta amets

   Txomin Jakakortaxarena´tar
   17 - 20 orr.
  • Euskal-Erriko merkataritza II

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   21 - 27 orr.
  • Euskera lantzen

   A. Zatarain´dar
   28 - 29 orr.
  • Utsak...akatsak...okerrak

   Taldean
   30 - 31 orr.
  • "Orixe" Orexa´n omendua (1888-1988)

   Aita Onaindia
   32 - 34 orr.
  • Azpeitia´tar Julene. "Arritokieta"

   Sabin Muniategi´tar
   35 - 39 orr.
  • Tene Mujika

   40 - 43 orr.
  • Kresala´ren euskaltasuna eta euskalkerea

   Juan Gorostiaga
   44 - 47 orr.
  • Bertsolariak eta Txomin Agirre

   J. Mugartegi
   48 - 49 orr.
  • Izadi´ko pitxiak liburuaren aurkezpena

   Iñaki Zubiri´tar
   51 - 53 orr.
  • Itzak

   P. S. J. Etxebarria´tar
   55 - ? orr.
  • Erdera baztertua, diskriminatua?

   Manu
   57 - ? orr.
  • Omenaldiak

   58 - ? orr.
 • 1988
 • (+) gehiago ikusi
  • Eskintza

  • Baserria ta euskera

   M. Oñatibia
   1 - 3 orr.
  • Euzkal merkataritza

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   4 - 9 orr.
  • Eguzkitza´tar Yon

   Sabin Muniategi´tar
   10 - 14 orr.
  • Euskerazko izenak

   Bixente Latiegi
   15 - 20 orr.
  • Euskal aditza

   A. Urrestarazu
   21 - 25 orr.
  • Orixe abertzale

   Lino Akesolo
   26 - 29 orr.
  • Orixe´ren bertsokerak

   A. Zatarain
   30 - 32 orr.
  • Orixe´ren karta bat

   Txomin Jakakortaxarena´tar
   33 - 35 orr.
  • Orixe´ren Olerkigintza

   Aita Santi Onaindia
   36 - 39 orr.
  • Salmutegia. Orixe

   M. Lekuona
   40 - 41 orr.
  • Orixe´ren irizpide batzuk. Bere gutunak

   42 - 49 orr.
  • Albisteak

   50 - 51 orr.
  • Beti lagun. Orixe

   52 - ? orr.
  • Nikolas Ormaetxea (Orixe) 1888-1961

   53 - ? orr.
 • 1988
 • (+) gehiago ikusi
  • Eskintza

  • Ikako kokabidea

   Pedro Puxana
   1 - 5 orr.
  • Euzkerazko izenak...

   Bixente Latiegi
   6 - 10 orr.
  • Aditzai buruz

   Iñaki Zubiri
   11 - ? orr.
  • Elorrio´ko Balendin Deunaren eskutitzak

   Martin Olazar´tar
   15 - ? orr.
  • Nemesio Etxaniz musikalari

   Kalmel Iturria
   16 - 20 orr.
  • Lege gizona, Guda gizona, Eliz gizona

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   21 - 27 orr.
  • Euskera lantzen

   A. Zatarain
   28 - 29 orr.
  • Matxin Burdin

   Aita Santi Onaindia
   30 - 32 orr.
  • Jakakortajarena olerkari

   Lino Akesolo
   33 - 37 orr.
  • Berastegi

   A. Zubikarai
   38 - 40 orr.
  • Jakakortaxarena´tar Txomin

   Jesus Gaztañaga´tar
   41 - 43 orr.
  • Berastegiko On Txomin Apaiza

   Jose Mari Sukia´tar
   44 - 45 orr.
  • Erlezaintzako iztegitxoa

   Jakakortaxarena´tar Txomin
   46 - 49 orr.
  • Liburu azalak

   50 - ? orr.
  • Burgos aldeko eizak

   Jakakortaxarena
   51 - 52 orr.
  • Sorgin laia

   53 - ? orr.
  • Jakakortajarena

   54 - ? orr.
 • 1988
 • (+) gehiago ikusi
  • Nikolas Ormaetxea "Orixe"

   Barruko azalean
  • Irizpide Lino Akesolo

   1 - 5 orr.
  • "Lauaxeta"ren asmoa Olerkiak burutzean

   L. Arostegi
   6 - 8 orr.
  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi
   9 - 13 orr.
  • Euskal idazle biren eungarren urtea

   Zezendaritza
   14 - ? orr.
  • Yon Oñatibia´ren omenez

   Manu Mitxelena
   15 - 18 orr.
  • Euskotar umeen aldez

   Julene Azpeitia
   19 - 20 orr.
  • "Tene" omendua

   Santi Onaindia
   21 - 23 orr.
  • Euskera lantzen

   A. Zatarain
   24 - 27 orr.
  • Berrio-Otxoa

   J. Kerexeta
   28 - 29 orr.
  • Ikusi ta...zer ikasi?

   Taldean
   30 - 31 orr.
  • Arrantzakodeitura batzuk

   A. Zubikarai
   32 - 34 orr.
  • Elbire Zipitria IV Sariketa

   Zuzendaritza
   35 - 36 orr.
  • Albiste ta berri

   Zuzendaritza
   37 - ? orr.
  • Zine gioia. Anai arteko gorrotoa

   A. Arrinda
   38 - 52 orr.
  • "Andres Mañarikua Nuere" saria.

   53 - ? orr.
  • Balendian Berrio-Otxoa bertsolarien zaindari

   M. Andrinua
   54 - ? orr.
 • 1988
 • (+) gehiago ikusi
  • -Gu bagoaz. -Ni baita

   Anbortsi Zatarain
   1 - 4 orr.
  • Lauaxeta´ren olerkigintza

   Luis Arostegi
   5 - 7 orr.
  • Nemesio Etxaniz, giza-eskubideen kezkati

   Martin Olazar
   8 - 15 orr.
  • Euzkerazko izenak erdiaroko idazkeran II

   Bixente Latiegi
   16 - 22 orr.
  • Nintzan....nintzake....

   Iñaki Zubiri´tar
   23 - 24 orr.
  • Euskera lantzen

   25 - 29 orr.
  • Ondarroa ta inguruko toponimia. Ondarroa kortzeleko irudiak

   Agustin Zubikarai
   30 - 33 orr.
  • Gure kezkak

   Andoni Urrestarazu´tar
   34 - 38 orr.
  • Zinema

   Anes Arrinda
   39 - 55 orr.
  • Albiste ta berri

   56 - ? orr.
 • 1987
 • (+) gehiago ikusi
  • Agurra

   1 - ? orr.
  • Euskerazaintza

   2 - 4 orr.
  • Euskeraren ebazkizuna

   Andoni Urrestarazu
   5 - 6 orr.
  • Euskerazko izenak

   B. Latiegi
   7 - 15 orr.
  • Lauaxeta´ren olerkien gizatasuna

   L. Arostegi
   16 - 18 orr.
  • Barrutiaren Gabonetako Ikuskizuna

   L. Akesolo
   19 - 25 orr.
  • Ondarroa´ko toponimia

   A. Zubikarai
   26 - 28 orr.
  • Euskera lantzen

   A. Zatarain
   29 - 31 orr.
  • Euskera Bizkaia´n

   M. Olazar
   32 - 34 orr.
  • Denbora berrietako eliza

   A. Arrinda
   35 - 40 orr.
  • "Betiko" ta "betirakori" buruz zeozer

   I. Zubiri
   41 - ? orr.
  • Liburugintza

   S. Onaindia
   42 - 43 orr.
  • Izan du ala Edun du?

   A. Zatarain
   44 - 45 orr.
  • Sariketak

   46 - 47 orr.
  • Etxaniz´tar Nemesio

   A. Z.
   48 - ? orr.