Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Hasiera / Bukaera:
1 (1954)-
Editorea:
Donostia: Eusko Ikaskuntza
ISSN:
0582-6152
Maiztasuna:
Irregularra
Gaiak:
Euskara
  Dauden aurkibideak
  2010 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • Bernard Etxepare: "Doctrina Christiana" y poesía amatoria

   Iñaki Aldekoa Beitia
   1 - 40 orr.
  • "Viva Jesus" dotrinaedizioa eta azterketa

   Koldo Ulibarri Orueta
   41 - 154 orr.
  • Re-deconstruyendo la balada: "Atharratze jauregian"

   Jesús Antonio Cid Martínez
   155 - 220 orr.
  • Silvain Pouvreauren hiztegiaren iturriak eta testukritikaren metodologiaII. Voltoire-ren hiztegiak

   Javier Etxagibel
   221 - 278 orr.
  • Belapeireren lexiko garbia

   Pello Agirre Sarasola
   279 - 334 orr.
  • Gehiago Pierre Urteren gramatikaren iturriezLilyren gramatika

   Ricardo Gómez López
   335 - 365 orr.
  • Notas sobre la lengua vasca en las gramáticas misioneras de Melchor Oyanguren (1738, 1742)

   Antonio Manuel González Carrillo
   367 - 391 orr.
  • Nerbioi ibarreko euskara xviii eta xix. mendeetan(I) Bizente Sarriaren bizkaierazko sermoiak

   Eneko Zuloaga
   393 - 435 orr.
  • Le problème de fidélité au texte folklorique et les contes traditionnels dans les recueils de Barbier et d'Azkue

   Natalia M. Zaïka
   437 - 455 orr.
  • "-le/-tzaile" inflexiozko atzizkiaz

   Beatriz Fernández Fernández, Beñat Oihartzabal, Josu Landa, Ibon Sarasola Errazquin
   457 - 510 orr.
 • 2010 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • Influencias vascas en la sufijación castellana. Morfología y contacto de lenguas

   Mary Carmen Iribarren Argaiz
   1 - 283 orr.
 • 2009 Vol. 1-2
 • (+) gehiago ikusi
  • Bibliografia: Beñat Oihartzabal = Bibliography: Bernard Oyharçabal

   -13 - -20 orr.
  • Atarikoak = Preface

   -8 - -11 orr.
  • Beñat Oihartzabali gorazarre

   Festschrift for Bernard Oyharçabal

   Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez, Joseba A. Lakarra (ard. / eds.)

   -3 - -3 orr.
   • Kalkoen tipologia eta eragina gaurko euskarazko neologian

    Xabier Alberdi Larizgoitia
    1 - 17 orr.
   • Aoristo Perifrástico, perfectivo y pluscuamperfecto: Leizarraga vs. Lazarraga

    Gontzal Aldai
    19 - 36 orr.
   • Corpusen etiketatze linguistikoa

    Izaskun Aldezabal Roteta, María Jesús Aranzabe, Arantza Díaz de Ilarraza, Ainara Estarrona, Nerea Ezeiza, Larraitz Uria
    37 - 50 orr.
   • "Amodiaren martirra"(1900-1901), foiletoi-nobela ezezaguna

    Xabier Altzibar Aretxabaleta
    51 - 66 orr.
   • Martin Goyhetche-ren alegien peritestuan : "nota" eta "hitztegui"

    Aurelia Arcocha-Scarcia
    67 - 96 orr.
   • Jabetza-genitiboaren sintaxia eta erkatze anizkuna

    Xabier Artiagoitia
    97 - 118 orr.
   • Euskalkien dialektotasunaz

    Gotzon Aurrekoetxea
    119 - 135 orr.
   • "Du contrat social"-etik "gizarte-hitzarmenera", edo nomilazioen eragina diskurtso berezituetan

    Miren Azkarate
    137 - 157 orr.
   • "Filotea"ren lehen itzulpenen electio verborum-erako hurbiltze saioa

    K. Josu Bijuesca
    159 - 171 orr.
   • Francisque Michel eta euskal literaturaren historia

    Jon Casenave
    173 - 179 orr.
   • Metamorfosis parnasianas de "Atharratze Jauregian": Albert Glatigny, 1868

    Jesús Antonio Cid
    181 - 192 orr.
   • Errealitate soziolinguistikoaren deskribapena eta irudikatzea-hiru aldagairekiko modeloak

    Jean-Baptiste "Battittu" Coyos
    193 - 203 orr.
   • The prosody and interpretation of non-exhaustive narrow focus in Basque

    Gorka Elordieta, Aritz Irurtzun
    205 - 230 orr.
   • Euskara Batuaren garapen lexiko-diskurtsiboa: batasunetik aniztasun funtzionalerantz

    Agurtzane Elordui, Igone Zabala
    231 - 246 orr.
   • "Gailu"ren bilakabidea garai bateko testuetatik oriangoetara

    Antton Elosegi Aldasoro
    247 - 259 orr.
   • Maileguen erabilera ekialdeko eskuizkribu batean

    Irantzu Epelde
    261 - 282 orr.
   • Cas locatifs et cas grammaticaux en damana

    Michel Etchebarne
    283 - 293 orr.
   • Inflexio kanporatze gertakariak euskaraz

    Javier Etxagibel
    295 - 315 orr.
   • Euskal artikuluak bultza ditzakeen interpretazioez

    Urtzi Etxeberria
    314 - 333 orr.
   • Hitz hurrenkera eta birregiturakera euskaraz

    Ricardo Etxepare, Myriam Uribe-Etxebarrria
    335 - 355 orr.
   • Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez

    Beatriz Fernández, Jon Ortiz de Urbina, Josu Landa
    357 - 380 orr.
   • Hauta-galderez

    Patxi Goenaga
    381 - 403 orr.
   • Eredu latindarraren eragina euskal deklinabidearen XIX. mendeko deskribapenetan

    Ricardo Gómez
    405 - 421 orr.
   • A note on Basque participles

    Bill Haddican
    423 - 433 orr.
   • Toberak Baigorrin 1973an

    Jean Haritschelhar
    435 - 445 orr.
   • Erlatiboak iparraldean "Haur prodigo"aren 141 itzulpenetan

    Bittor Hidalgo
    447 - 483 orr.
   • Goizuetako azentuaz zerbait gehiago: oharmena

    José Ignacio Hualde, Oihana Lujanbio
    485 - 501 orr.
   • "Emakume-bahitzea" eta lege fonetikoak Georg von der Gabelentzen "Hizkuntza arrotzak jasotzeko eskulibura"ren ingurukoak

    Benhard Hurch
    503 - 516 orr.
   • "-(e)la" morfemaz osaturiko esaldien erabilera gaurko euskaldun gazteen mintzairan

    Orreaga Ibarra Murillo
    517 - 529 orr.
   • Euskara hizkuntza zeltikoa zenean: oharra XVIII. mendeko uste genetikoez

    Iván Igartua
    531 - 538 orr.
   • Jokin Zaitegiren poesia

    Jon Kortazar
    539 - 551 orr.
   • Euskal Gramatika prozesatzen: hastapenetako zenbait emaitza

    Itziar Laka, Adam Zawiszewski, Kepa Erdozia
    553 - 563 orr.
   • Adabakiak /h/-aren balio etimologikoaz

    Joseba A. Lakarra
    565 - 595 orr.
   • Klotildaren miraria "Klobis" pastoralean

    Ane Loidi Garitano
    597 - 613 orr.
   • "Oyharçabal" eta Santa Graziko beste toponimo eta oikonimo batzuk 1838 eta 1914ko katastroen arabera (grafia arazoak ebazten)

    Juan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte
    615 - 633 orr.
   • Elgoibarko eta Debabarreneko hizkeren kokapenaz gehiago

    Jesus Mari Makazaga Eizagirre
    635 - 656 orr.
   • Basque writing in the Iberian context: Brief notes on the translation of Basque literature

    Mari Jose Olaziregui
    657 - 662 orr.
   • Ohar batzuk bokal batez: zubereraren [y]

    Miren Lourdes Oñederra
    663 - 678 orr.
   • Erroreak automatikoki detektatzeko tekniken azterlana eta euskararetzako aplikazioak

    Maite Oronoz, Arantza Díaz de Ilarraza, Koldo Gojenola
    679 - 705 orr.
   • XVIII. mendeko gutun baten azterketa soziala eta linguistikoa

    Rosa Miren Pagola
    707 - 720 orr.
   • Erdal aurrizkien irtenbideak "Zehazki" hiztegian (eta II)

    Elixabete Pérez Gaztelu
    721 - 743 orr.
   • On the polysemy of the suffix "-ke" in de the history of Northern Basque

    Georges Rebuschi
    745 - 768 orr.
   • On the unifiability of repairs for the Person Case Constraint: French, Basque, Georgian and Chinook

    Milan Rezac
    769 - 789 orr.
   • Errenteriako euskararen kokagunea

    Josep del Rio, Itziar Aduriz
    791 - 803 orr.
   • Literaturaren zertarakoa, itzulpenak eta hizkuntzaren auzia Orixerengan

    Iñigo Ruiz Arzalluz
    805 - 818 orr.
   • Euskal deituren jatorria eta etxe izengoitiak

    Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan Jose Zubiri Lujanbio
    819 - 830 orr.
   • Derived nominals from the nominal perspective

    Itziar San Martin
    831 - 845 orr.
   • Hizkuntzak eta aldaerak euskal narratibaren sorreran

    Ana M. Toledo Lezeta
    847 - 860 orr.
   • "Viva Jesus" dotrinaren azterketa bibliografia materialaren arabera

    Koldo Ulibarri
    861 - 871 orr.
   • Martin Harrieten hiztegiak: eraketari buruzko zenbait berri

    Blanca Urgell
    873 - 889 orr.
   • Euskarazko hitz anitzeko unitate lexikalen tratamendu konputazionala

    Ruben Urizar, Iñaki Alegria, Juan Carlos Odriozola, Nerea Ezeiza
    891 - 908 orr.
   • Dominique Dufau (1880-1956) notario senpertarraren testu juridikoak euskaraz: lexikoa eta itzultze-lana

    Andrés Urrutia Badiola
    909 - 950 orr.
   • On the position of central adverbial clauses

    Vidal Valmala
    951 - 969 orr.
   • "Pintatu" (Etxepare 1545):´edan´?

    Xarles Videgain
    971 - 977 orr.
   • Hazparneko bertsolari xurien eta gorrien arteko azken uztarrak

    Piarres Xarriton
    979 - 984 orr.
   • Les textes de Cerquand. Les contes que n´existent pas

    Natalia M. Zaika
    985 - 1002 orr.
   • Interferentzia, hiztun garbien galera eta mintzaldaketa: Hiriart-Urrutiren garaiko zenbait korrelato

    Mikel Zalbide
    1003 - 1033 orr.
 • 2008 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • "Linguae Vasconum Primitiae"-ren peritestualitateaz eta euskararen gramatizazioaren primicias

   Aurelia Arcocha-Scarcia
   1 - 68 orr.
  • Silvain Pouvreauren hiztegiaren iturriak eta testukritikaren metodologia

   Javier Etxagibel
   69 - 118 orr.
  • La curiosa historia de una palabra fantasma"çainana"

   Josu M. Zulaika Hernández
   119 - 138 orr.
  • "Euskerazko doktrinia Anzuelako berba moduan" (1825)

   Oxel Uribe-Etxebarria Lete
   139 - 209 orr.
  • Ilustrazioa eta euskal literatura

   Iñaki Aldekoa Beitia
   211 - 235 orr.
  • C. C. Uhlenbeck´s work on the Basque language (In memory of Rudolf P.G. de Rijk, 1937-2003)

   Peter Bakker
   237 - 264 orr.
  • An annotated bibliography of C. C. Uhlenbeck's writings on Basque (1888-1981)

   Peter Bakker, Jan Paul Hinrichs
   265 - 280 orr.
  • Herri hizkeren lekukotasunak biltzenzubererazko eskuizkribatu baten edizioa

   Irantzu Epelde
   283 - 302 orr.
  • Euskera, language of the Pyreneesthe case of Ansó (Aragon) and Roncal (Navarre)

   Juan Karlos López-Mugartza Iriarte
   303 - 336 orr.
  • Sobre la naturaleza de la sílaba y la estructuración de sus elementos en euskera

   Oroitz Jauregi Nazabal
   337 - 352 orr.
  • Algún paralelo tipológico más para la "h" vasca de origen nasal

   Iván Igartua Ugarte
   353 - 357 orr.
  • The Semantics and Pragmatics of Some Scalar Expressions in Spanish

   Utpal Lahiri
   359 - 389 orr.
 • 2008 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • La balada "Urthubiako alhaba": Problemas y conjeturas

   Jesús Antonio Cid
   1 - 60 orr.
  • Notas sobre el texto vasco de "Urthubiako Alhaba"

   Jabier Kalzakorta
   61 - 81 orr.
  • Vida con/y libertad: sobre una coordinación arcaica y la autenticidad de "Urthubiako Alhaba"

   Joseba A. Lakarra
   83 - 100 orr.
  • Nafarroa Behereko euskara zaharra

   Iñaki Camino
   101 - 169 orr.
  • La aspiración de origen nasal en la evolución fonológica del euskera: un caso de rhinoglottophilia

   Iván Igartua
   171 - 189 orr.
  • Orozkoko euskararen azterketa diakronikorantz hurbiltze bat

   Koldo Ulibarri
   191 - 207 orr.
  • An overview of theories of the systax-phonology interface

   Gorka Elordieta
   209 - 286 orr.
  • Egitura kausatiboak euskaran, eslaboan eta erromantzean: konparaketa tipologiko baterantz

   Karlos Cid Abasolo
   287 - 307 orr.
  • Filled-gap effects in sentence processing: different accounts compared

   Leticia Pablos
   309 - 332 orr.
  • Berriz Aizkibelen Euskera eskuizkribuaz: Edizio eta iturriak

   Ricardo Gómez
   333 - 379 orr.
  • Bandidaje y épica: Los orígenes históricos del Cantar de Sandailia

   Jon Andoni Fernández de Larrea Rojas
   381 - 386 orr.
  • Mapping the nation in contemporary Basque literature

   Mari Jose Olaziregi
   387 - 398 orr.
  • Notas sobre lingüística histórica (II)

   José Andrés Alonso de la Fuente
   399 - 410 orr.
 • 2007 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • Introduction

   Irene Barbería, Rebeka Campos Astorkiza, Susana Huidobro
  • Preface

   Irene Barbería, Rebeka Campos Astorkiza, Susana Huidobro
  • Consumer Eroski parallel corpus

   Asier Alcázar
   1 - 10 orr.
  • Negative polarity licensing, factivity and the CP field

   Carlos De Cuba
   11 - 24 orr.
  • Aspects of quotative constructions in Iberian Spanish

   Ricardo Etxepare
   25 - 58 orr.
  • Complements and adjuncts in machine translation

   Kata Gàbor, Enikö Héja
   59 - 70 orr.
  • Phase theory, case and relative clauses

   Ángel J. Gallego
   71 - 94 orr.
  • How strong islands are derived from the way a top-down derivation is linearized

   Valérie Gautier
   95 - 106 orr.
  • Adjectives and proper nouns in Romance and English

   Ion Giurgea
   107 - 120 orr.
  • Extracting information from participial structures

   Enikö Héja, Kata Gàbor
   121 - 130 orr.
  • The acquisition of Baque ergative case: an experimental study

   Maider Huarte
   131 - 144 orr.
  • On the interaction of velars and labials

   Daniel Huber
   145 - 161 orr.
  • The structure of pair-list answers

   Aritz Irurtzun
   163 - 177 orr.
  • Consequences of pair-merge (at the interfaces)

   Aritz Irurtzun, Ángel J. Gallego
   179 - 200 orr.
  • Case making and prepositional marking. Some remarks concerning de-phrases in Romanian

   Alexandru Mardale
   201 - 208 orr.
  • Adjectival passive and adjectival decausatives in Hebrew

   Aya Meltzer
   209 - 224 orr.
  • Argument structure and morphology: the case of en-prefixation revisited

   Susanna Padrosa Trias
   225 - 266 orr.
  • A crosslinguistic perspective on n-words

   Doris Penka
   267 - 283 orr.
  • Types of syncretism in the clitic systems of Romance

   Diego Pescarini
   285 - 300 orr.
  • Argument-mapping and extraction

   Omer Preminger
   301 - 322 orr.
  • Prenominal and postnominal demostratives in Spanish: a (deictic) approach

   Inma Taboada
   323 - 332 orr.
  • A look at second language learners´ task motivation

   Íñigo A. Yanguas
   333 - 345 orr.
 • 2007 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • Materiales vascos del legado de Wilhelm von Humboldt: La relevancia de Astarlos y el Plan de lenguas

   Ricardo Gómez, Bernhard Hurch, María José Kerejeta
   1 - 27 orr.
  • Materiales vascos del legado de Wilheim von Humboldt (III): Pablo Pedro de Astarloa y Aguirre: Plan de lenguas o Gramatica Bascongada en el Dialecto Bizcaino (fragmento)

   Bernhard Hurch
   29 - 65 orr.
  • Perifrasi zaharra mendebalde eta erdialdeko euskara zaharrean: azterketa kuantifikatiboa eta proposamen berria

   Céline Mounole
   67 - 137 orr.
  • The complementary distribution between pro and lexical subjects

   Itziar San Martín
   139 - 174 orr.
  • Sobre la historia de la literatura vasca: diagnóstico y perspectivas

   Txuma Lasagabaster
   175 - 236 orr.
  • H1 gisako urruntasun luzeko NZ-galderen jabekuntza haur euskaldun batengan

   M. Junkal Gutierrez Mangado
   249 - 287 orr.
  • Toponimia vasca medieval: novedades del Becerro Galicano de San Millán de la Cogola

   David Peterson
   289 - 321 orr.
  • Aditz jokatugabe eta eta enklitikoa

   Karmele Rotaetxe
   323 - 335 orr.
  • Noticias sobre linguística histórica (I)

   José Andrés Alonso de la Fuente
   337 - 395 orr.
  • Edouard Bourciezen haur prodigioaren parabola: Edizio paleografiko konparatua

   Ekaitz Santazilia
   397 - 401 orr.
 • 2006 Vol. 1-2
 • (+) gehiago ikusi
  • Hitzaurrea

  • Preface

  • Publications of R. L. Trask (prepared by Max Wheeler)

   • One-place and two-place predicates that concern the Unaccusative Hypothesis and the typological classification of languages

    Asier Alcázar
    1 - 22 orr.
   • Lehenaldi perfektiboko formak XVI.mendeko euskaran

    Gontzal Aldai
    23 - 34 orr.
   • ¿Vascuence en la India drávida?

    José Andrés Alonso de la Fuente
    35 - 46 orr.
   • Nafarrerazko "Romance bazquenze a la deuocion de Maria Santissima" (1656)

    Fidel Altuna Otegi
    47 - 79 orr.
   • Stress and Islands in Northern Bizkaian Basque

    Karlos Arregi
    81 - 106 orr.
   • Basque adjectives and the functional structure of the noun phrase

    Xabier Artiagoitia
    107 - 131 orr.
   • Hizkuntza estandarraren eta dialektoaren arteko bateratze joerak

    Gotzon Aurrekoetxea
    133 - 159 orr.
   • "Eztut jeusic neure baitharic ekharri, ez eta ere autoretan causitcen ezten gauçaric isquiribatu": Etxebarri Sarakoaren asmatze-lanerako iturriak

    Gidor Bilbao Telletxea
    161 - 219 orr.
   • Atzizkiak aztergai autore ezberdinen begidarapean

    Ane Bueno Berridi
    221 - 244 orr.
   • Why Sir William Jones got it all wrong, or Jones´ role in how to establish language families

    Lyle Campbell
    245 - 264 orr.
   • Afon ystwyth and onomastic sound-change

    Richard Coates
    265 - 271 orr.
   • Indexing religious identity in the French Basque Country: Toward a theory of pronominal shift

    Begoña Echeverría
    273 - 291 orr.
   • Experimental test of a hypothesized diachronic change in Basque accentuation

    Gorka Elordieta, José Ignacio Hualde
    293 - 301 orr.
   • Number Long Distance Agreement in (Substandard) Basque

    Ricardo Etxepare
    303 - 349 orr.
   • Intonazio kurben etenez

    Iñaki Gaminde
    351 - 376 orr.
   • "Aditz bakarraren" teoria XIX. mendeko euskal gramatikagintzan

    Ricardo Gómez
    377 - 407 orr.
   • The phonetics and phonology of spirantization in North-Central Peninsular Spanish

    Carolina González
    409 - 436 orr.
   • *(+ labial, + palatalized)

    Hans Henrich Hock
    437 - 448 orr.
   • Analogy and other types of non-phonetic change in Bizkaian Basque

    José Ignacio Hualde
    449 - 469 orr.
   • Das baskologische Beschaffungsprogramm Wilhelm von Humboldts

    Bernhard Hurch
    471 - 486 orr.
   • Lexikoaren hedapena goi-nafarreraren hiru ibarrotan: Erroibar, Esteribar eta Anue

    Orreaga Ibarra Murillo
    487 - 498 orr.
   • Ttipi-ttapa ttipi-ttapa... korrika!!! Motion and sound symbolism in Basque

    Iraide Ibarretxe Antuñano
    499 - 517 orr.
   • Del origen de la aspiración como elemento morfofonológico en vasco

    Iván Igartua
    519 - 530 orr.
   • A vueltas con el seseo y otras cuestiones de fonética y morfología en documentación vizcaína

    Carmen Isasi
    531 - 546 orr.
   • "Das Baskische"tik "El vascuence"ra: R.M. Azkue G. Bähr itzultzen

    Oroitz Jauregi
    547 - 560 orr.
   • Notas sobre iniciales, cambio tipológico y prehistoria del verbo vasco

    Joseba Lakarra
    561 - 621 orr.
   • Sincronía y cambio: la historia del dativo de subordinación eslavo

    Nerea Madariaga Pisano
    623 - 650 orr.
   • -a euskal artikulu definituaren gainean zenbait ohar

    Julen Manterola Agirre
    651 - 676 orr.
   • Un texto informal vasco manuscrito en un impreso de 1505

    Francisco A. Marcos Marín
    677 - 686 orr.
   • Adjetiboa aitzin-euskaraz

    Mikel Martínez Areta
    687 - 722 orr.
   • Quelques remarques à propos de l´histoire des périphrases basques

    Céline Mounole Hiriart-Urruty
    723 - 738 orr.
   • Measure phrases in Basque

    Juan Carlos Odriozola
    739 - 762 orr.
   • Old Basque (medio)passive

    Jon Ortiz de Urbina
    763 - 785 orr.
   • Basque light verb construtions

    Bernard Oyharçabal
    787 - 805 orr.
   • An analysis of the monosyllables of Early Euskara

    Jon David Patrick, M. Elena Santiago Martínez
    807 - 864 orr.
   • On the so-called verbal noun in Basque

    Rudolf P. G. de Rijk
    865 - 870 orr.
   • Nafarroako euskal oikonimiaz

    Patxi Salaberri
    871 - 893 orr.
   • Oharrak XX. mendeko hiztegigintzaz Orotariko Euskal Hiztegia arte

    Ibon Sarasola
    895 - 920 orr.
   • Para la historia del sustantivo verbal en vasco

    Blanca Urgell
    921 - 948 orr.
   • Towards a syntax of Proto-Basque

    Juan Uriagereka
    949 - 968 orr.
   • "A satisfactory etymology has long been avaiable". Notes on Vasconic names outside the Basque Country with particular reference to some British Arn- and Earn- names and to German Arnoldweiler

    Theo Vennemann
    969 - 992 orr.
   • Divergence, fragmentation, and the "locus" of change

    Roger Wright
    993 - 1004 orr.
   • Deba ibarreko euskara zaharra

    Koldo Zuazo
    1005 - 1029 orr.
 • 2005 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • Preface

   1 - 1 orr.
   • Introduction "A new relay of linguists"

    Asier Alcázar, Irene Barbería, Rebeca Campos-Astorkiza, Susana Huidobro
    3 - 12 orr.
   • Sociolinguistic variable in the degeneracy of English in postcolonial (non native) contexts

    Eric A. Anchimbe, Stella A. Anchimbe
    13 - 31 orr.
   • Multilingual backrgrounds and the identity issue in Cameroon

    Eric A. Anchimbe
    33 - 48 orr.
   • Quantification and compositional strategies

    Urtzi Etxeberria
    49 - 67 orr.
   • He himself: rediscovering a non-local anaphor

    Gerardo Fernández-Salgeiro, Michael R. Marlo
    69 - 77 orr.
   • Minimalist edge coordinations

    Ángel J. Gallego
    79 - 104 orr.
   • On verb focalization in central and western Basque

    Bill Haddican
    105 - 120 orr.
   • What happens when phase get individualistic: On LF-only & PF-only phases

    Franc Marusic
    121 - 140 orr.
   • A typological approach to the ordering of adverbials: weight, argumenthood and EPP

    Roberto Mayoral Hernández
    141 - 159 orr.
   • Nominal participles, a case of categorial alternance: Eventive nominalizations in -da

    Aysa Mondoñedo C.
    161 - 174 orr.
   • Antecedent-Gap relations and locality in verbal ellipsis

    Elixabete Murguia
    175 - 194 orr.
   • Identifying and processing topicalization in Danish

    Sofie Raviv
    195 - 212 orr.
   • Predicate nominals in eventive copular sentences

    Isabelle Roy
    213 - 235 orr.
   • Resumptive pronouns and Matching effects in Zurich German Relative clauses as distributed deletion

    Martin Salzmann
    237 - 269 orr.
   • The compilation of a sample PRF Chinese corpus of Skeleton-parsed sentences

    May Lai-Yin Wong
    271 - 287 orr.
 • 2005 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • "Bourciez" bildumako euskal atlasa (BBEA)2. Gramatika

   Gotzon Aurrekoetxea Olabarri, Xarles Videgain, Aitor Iglesias
   1 - 227 orr.
 • 2004 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • J. Allières aintzindari

   1 - 2 orr.
  • Sarrera

   1 - 8 orr.
   • Datu lexikalak eta datu gramatikalak

    2 - 2 orr.
   • "Bourciez bildumaren" lexikoaren azterketa

    2 - 5 orr.
   • Lematizazio ortografikoa

    3 - 3 orr.
   • Lematizazio semantikoa

    3 - 5 orr.
   • Mapa monolexematikoak

    5 - 6 orr.
   • Mapa-zola: Voronoï edo Thiessenen poligonoak

    6 - 7 orr.
   • Erakusten diren mapak

    6 - 8 orr.
   • Leiendak

    7 - 7 orr.
   • Testu-hitzen zerrendak

    7 - 9 orr.
   • 35. mapa: gens / gente

    7 - 80 orr.
   • Lemen zerrenda

    8 - 8 orr.
  • Mapak

   9 - 202 orr.
   • "Je veux l´aimer comme avant"

    10 - 10 orr.
   • 1. mapa: aimer / querer

    11 - 12 orr.
   • 2. mapa: aîne / primogénito

    13 - 14 orr.
   • 3. mapa: appeler / llamar

    15 - 16 orr.
   • 4. mapa: apporter / traer

    17 - 18 orr.
   • 5. mapa: après / después de (al cabo de)

    19 - 20 orr.
   • 6. mapa: argent / dinero

    21 - 22 orr.
   • 7. mapa: arroser / regar

    23 - 24 orr.
   • 8. mapa: aujourd´hui / hoy

    25 - 26 orr.
   • 9. mapa: avant / antes

    27 - 28 orr.
   • 10. mapa: baiser / beso

    29 - 30 orr.
   • 11. mapa: bruit / ruido

    31 - 32 orr.
   • 12. mapa: canard / pato

    33 - 34 orr.
   • 13. mapa: champ / campo

    35 - 36 orr.
   • 14. mapa: chanter / cantar

    37 - 38 orr.
   • 15. mapa: chasse / caza

    39 - 40 orr.
   • 16. mapa: chemin / camino

    41 - 42 orr.
   • 17. mapa: chien / perro

    43 - 44 orr.
   • 18. mapa: ciel / cielo

    45 - 46 orr.
   • 19. mapa: coupable / culpable

    47 - 48 orr.
   • 20. mapa: criore / creer

    49 - 50 orr.
   • 21. mapa: dépenser / gastar

    51 - 52 orr.
   • 22. mapa: dernier / último

    53 - 54 orr.
   • 23. mapa: domestique / sirviente

    55 - 56 orr.
   • 24. mapa: dormir / dormir

    57 - 58 orr.
   • 25. mapa: égal / igual

    59 - 60 orr.
   • 26. mapa: enfin / al fin

    61 - 62 orr.
   • 27. mapa: envoyer / enviar

    63 - 64 orr.
   • 28. mapa: escabeau / asiento (escabel)

    65 - 66 orr.
   • 29. mapa: faim / hambre

    67 - 68 orr.
   • 30. mapa: femme / mujer

    69 - 70 orr.
   • 31. mapa: fleur / flor

    71 - 72 orr.
   • 32. mapa: fou / loco

    73 - 74 orr.
   • 33. mapa: fruit / fruta

    75 - 76 orr.
   • 34. mapa: garder / cuidar

    77 - 78 orr.
   • 35. mapa:gens / gente

    79 - 80 orr.
   • 36. mapa: hardes / ropa

    81 - 82 orr.
   • 37. mapa:heureux / feliz

    83 - 84 orr.
   • 37. mapa: jambe / pierna

    85 - 86 orr.
   • 39. mapa: joie / alegría

    87 - 88 orr.
   • 40. mapa: jolie /bonita

    89 - 90 orr.
   • 41. mapa: jurant / jurando

    91 - 92 orr.
   • 42. mapa: lande / prado

    93 - 94 orr.
   • 43. mapa: légèrement / ligeramente

    95 - 96 orr.
   • 44. mapa: lever (se) / levantarse

    97 - 98 orr.
   • 45. mapa: lit /cama

    99 - 100 orr.
   • 46. mapa: lune / luna

    101 - 102 orr.
   • 47. mapa; maître / amo

    103 - 104 orr.
   • 48. mapa: malheureux / desdichado

    105 - 106 orr.
   • 49. mapa: méchant / malo

    107 - 108 orr.
   • 50. mapa: mettre / poner

    109 - 110 orr.
   • 51. mapa: naître / nacer

    111 - 112 orr.
   • 52. mapa: nappe / mantel

    113 - 114 orr.
   • 53. mapa: nuit / noche

    115 - 116 orr.
   • 54. mapa: obéir / obedecer

    117 - 118 orr.
   • 55. mapa: oiseau / pájaro

    119 - 120 orr.
   • 56. mapa: ouvrir / abrir

    121 - 122 orr.
   • 57. mapa: partager / partir

    123 - 124 orr.
   • 58. mapa: portion / parte

    125 - 126 orr.
   • 59. mapa: pauvre / desveturado

    127 - 128 orr.
   • 60. mapa: péché / pecado

    129 - 130 orr.
   • 61. mapa: pied / pie

    131 - 132 orr.
   • 62. mapa: pommier / manzano

    133 - 134 orr.
   • 63. mapa: porc / cerdo

    135 - 136 orr.
   • 64. mapa: pourrir / podrid

    137 - 138 orr.
   • 65. mapa: prendre / tomar

    139 - 140 orr.
   • 66. mapa: prodigue / pródigo

    141 - 142 orr.
   • 67. mapa: punir / castigar

    143 - 144 orr.
   • 68. mapa: quitter / dejar

    145 - 146 orr.
   • 69. mapa: raisin / uva

    147 - 148 orr.
   • 70. mapa: ressembler / reunir

    149 - 150 orr.
   • 71. mapa: regarder / mirar

    151 - 152 orr.
   • 72. mapa: réjouir (se) / alegrarse

    153 - 154 orr.
   • 73. mapa: répondre / responder

    155 - 156 orr.
   • 74. mapa: reprocher / reprochar

    157 - 158 orr.
   • 75. mapa: retrouver / reencontrar

    159 - 160 orr.
   • 76. mapa: rivière / rio

    161 - 162 orr.
   • 77. mapa: s´en aller / irse

    163 - 164 orr.
   • 78. mapa: soir / atardecer

    165 - 166 orr.
   • 79. mapa: soulir / zapato

    167 - 168 orr.
   • 80. mapa: temps / tiempo

    169 - 170 orr.
   • 81. mapa: tendre / tender

    171 - 172 orr.
   • 82. mapa: tiroir / cajón

    173 - 174 orr.
   • 83. mapa: tomber (laisser) / caer (dejarse)

    175 - 176 orr.
   • 84. mapa: tôt (trop) / temprano (demasiado)

    177 - 178 orr.
   • 85. mapa: traîner / arrastrar

    179 - 180 orr.
   • 86. mapa: traiter /tratar

    181 - 182 orr.
   • 87. mapa: traverser / atravesar

    183 - 184 orr.
   • 88. mapa: trouver / encontrar

    185 - 186 orr.
   • 89. mapa: tuer (à) / matar (para)

    187 - 188 orr.
   • 90. mapa: veau / ternero

    189 - 190 orr.
   • 91. mapa: venir / venir

    191 - 192 orr.
   • 92. mapa: ventre / vientre

    193 - 194 orr.
   • 93. mapa: veste / chaqueta

    195 - 196 orr.
   • 94. mapa: vin / vino

    197 - 198 orr.
   • 95. mapa: vite / rápidamente

    199 - 200 orr.
   • 96. mapa: voler / volar

    201 - 202 orr.
  • Lemen hiztegia

   203 - 208 orr.
  • Testu-hitzen indexa

   209 - 306 orr.
  • Galderen indexa

   307 - 309 orr.
 • 2004 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • Antiokiako San Julianen Pastorala (1770)

   Ane Loidi Garitano
   1 - 133 orr.
  • El acento proto-vasco

   José Miguel Martínez Areta
   135 - 206 orr.
  • Zubererazko herskarien azterketa akustikoa

   Céline Mounole Hiriart-Urruty
   207 - 248 orr.
  • Preguntas múltiples en Euskera

   Lara Reglero
   249 - 285 orr.
  • Iparraldeko hizkeren sailkapena (1): Lexikoa

   Gotzon Aurrekoetxea
   287 - 331 orr.
  • Die formierung der grammatischen analyse: Die rolle des baskischen auf dem weg humboldts als grammatiker. Einige editorische anmerkungen zu den frühen baskologischen arbeiten

   Bernhard Hurch
   333 - 351 orr.
  • La expresión del sujeto en el español de Nueva York: El factor de la perseverencia

   Nydia Flores-Ferrán
   353 - 366 orr.
  • Hizketa arduragabearen tresnabidezko azterketa akustikoa

   Oroitz Jauregi
   367 - 402 orr.
  • Correlaciones semánticas en Unamuno. Apuntes para una competencia textual

   M.ª Azucena Penas Ibánez
   403 - 427 orr.
 • 2003 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • I. partea. Tableau analytique et grammatical de la langue basque-en azterketa

   Sarrera

    

  • I. kapitulua. Euskal herriko egoera gramatikala 1850 inguru

   1 - 1 orr.
  • I. XVIII. mendea

   1 - 1 orr.
   • 1. Manuel de Larramendi (1729)

    1 - 1 orr.
   • 3. Pablo Pedro Astarloa

    1 - 1 orr.
   • 2. Martin de Harriet (1741)

    1 - 1 orr.
  • II. XIX. mendea

   2 - 2 orr.
   • Gramatikazko lan deskriptiboak

    2 - 4 orr.
   • Ikerketa arloaren zabaltza

    4 - 5 orr.
  • II. kapitulua. Tableau analytique et grammatical de la langue basque (1858)

   7 - 7 orr.
  • I. Henri de Belsunce bizkondea (1796-1872)

   7 - 7 orr.
   • 1. Biografia

    7 - 8 orr.
   • 2. Garaiko euskalariekiko harremanak

    9 - 10 orr.
   • 3. Obra

    10 - 11 orr.
  • II. Tableau analytique et grammatical de la langue basque (1858)

   11 - 11 orr.
   • 1. Noizkoa den

    12 - 13 orr.
   • 2. Inprimategirako bidea hartu ez duen gramatika lana

    13 - 15 orr.
   • 3. Zergatik gramatika hori idatzi duen

    15 - 18 orr.
  • III. Eskuizkribuaz

   18 - 18 orr.
   • 1. Gaur egun non dagoen eta horren zergatia

    18 - 19 orr.
   • 2. Kopiagilearen identifikazioa

    19 - 20 orr.
  • I. Belsunceren ideiak hizkuntzalaritza orokorraz

   21 - 21 orr.
  • III. kapitulua. Belsunceren hizkuntzalaritzaz

   21 - 21 orr.
   • 1. Hizkuntzaren jatorria

    21 - 26 orr.
   • 2. Hizkuntzen hedapena

    26 - 27 orr.
   • 3. Hizkuntzen hurbiltzeko moldea

    27 - 28 orr.
  • II. Belsunceren euskarari buruzko ikusmoldea

   28 - 28 orr.
   • 1. Euskararen jatorria

    28 - 29 orr.
   • 2. Euskara hizkuntza primitiboa da

    29 - 31 orr.
   • 3. Hizkuntza filosofikoa

    31 - 32 orr.
   • 4. Berex den hizkuntza bat

    32 - 33 orr.
  • IV. kapitulua. Euskararen egituraz, osagaiez

   35 - 35 orr.
  • I. Euskara hizkuntza deklinabideduna da

   35 - 35 orr.
   • 1. Hamar kasu identifikatu eta kasu identifikatu gabeez osatu sistema

    36 - 39 orr.
   • 2. Deklinabide mugagabea eta mugatua

    39 - 41 orr.
   • 3. Deklinabide biziduna eta bizigabea

    41 - 42 orr.
   • 4. Deklinabide murrizgaitza

    42 - 44 orr.
   • 5. Deklinabidetik kanpo diren beste desinentzia batzuk

    44 - 45 orr.
  • II. Euskarak bi hitz mota baizik ez du: izena eta aditza

   45 - 45 orr.
   • 1. Izena edo sustantiboa

    46 - 54 orr.
   • 2. Aditza

    54 - 69 orr.
  • III. Sintaxia

   69 - 69 orr.
   • 1. Euskarak ez du sintaxirik

    69 - 70 orr.
   • 2. ...erreglea soil batzuk baizik ez

    70 - 71 orr.
   • 3. Izen Sintagmaren kontzepzioaren hastapenak

    71 - 72 orr.
  • V. kapitulua. Garaiko gramatikarien eraginak

   73 - 73 orr.
  • I. Eredutzat dauzkanak

   73 - 73 orr.
   • 1. Darrigol

    75 - 79 orr.
   • 2. Chaho

    79 - 82 orr.
   • 3. Koherentzia arazoak

    82 - 83 orr.
   • 1. Lécluse

    83 - 85 orr.
  • II. Kritikatzen dituenak

   83 - 86 orr.
   • 2. Sallaberry

    85 - 86 orr.
  • III. Europako hizkuntzalari zenbait

   86 - 87 orr.
  • I. Gaizki menperatu hizkuntza baten deskribapena

   89 - 90 orr.
   • 1. Artikulua leku denborazkoen deklinabidean

    89 - 90 orr.
  • VI. kapitulua. Gramatikaren ezaugarriak

   89 - 129 orr.
   • 2. "Zue" tipoko formak izenordainen eta aditz paradigmetan

    90 - 90 orr.
  • II. Gramatikaren antolaketa

   90 - 93 orr.
   • 1. Kapituluen mozketa berezia

    91 - 92 orr.
   • 2. Sintaxizko parte nahasia

    92 - 92 orr.
   • 3. Errepikapenak

    93 - 93 orr.
   • 1. Alde handia erraten duena eta praktikan ematen duenaren artean

    93 - 95 orr.
  • III. Lan irregularra

   93 - 99 orr.
   • 2. Gorago azaldu duenaren kontrakoa erraten du

    95 - 97 orr.
   • 3. Deklinabideko paradigmak

    97 - 99 orr.
  • Burutapena

   101 - 101 orr.
  • Eranskina

   103 - 120 orr.
  • Bibliografia

   121 - 123 orr.
  • Izenen aurkibidea

   125 - 126 orr.
  • VII. Résumé en français

   127 - 129 orr.
  • II. partea. Tableau analytique et grammatical de la langue basque edizioa

   131 - 383 orr.
   • Abisua

    133 - 134 orr.
   • Tableau analytique et grammatical de la langue basque (1858)

    135 - 374 orr.
   • Tableau analytique et grammatical-en aurkibidea

    375 - 383 orr.
 • 2003 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • Hitz-konposakera euskaraz eta aitzin-euskaraz

   Mikel Martínez Areta
   1 - 84 orr.
  • Rhythmicity in three panoan languages

   Carolina González
   85 - 137 orr.
  • Darrigolen gramatikaz

   Ricardo Gómez
   138 - 156 orr.
  • Resetting parameters in the adquisition of a second language

   Lara Reglero
   157 - 202 orr.
  • Eratorpena Larramendiren hiztegian (I): Eratorbideen analisia

   Blanca Urgell
   203 - 260 orr.
  • Hacia un nuevo paradigma etimológico vasco: Forma canónica, filología y reconstrucción

   Joseba Andoni Lakarra
   261 - 391 orr.
  • Euskal testuetako silaba egituren maiztasuna diakronikoki

   Oroitz Jauregi
   394 - 410 orr.
 • 2002 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • Descripción de las cartas

   9 - 10 orr.
  • Introducción

   9 - 19 orr.
   • Temas

    10 - 12 orr.
   • Edición

    12 - 17 orr.
   • Edición

    17 - 19 orr.
   • Agradecimientos

    19 - 19 orr.
   • Indice

    21 - 23 orr.
  • G. Bähr - R.M Azkue

   21 - 178 orr.
  • La correspondencia

   21 - 338 orr.
   • Cartas 1-93

    25 - 178 orr.
   • Indice

    179 - 179 orr.
  • G. BÄhr - H. Schuchardt

   179 - 249 orr.
   • Casrtas 94-108

    181 - 249 orr.
   • Indice

    251 - 252 orr.
  • G. Bähr - J. Urquijo

   251 - 322 orr.
   • Cartas 109-165

    253 - 322 orr.
  • Indices

   325 - 338 orr.
   • Indice de antropónimos

    327 - 329 orr.
   • Indice de obras mencionadas

    330 - 336 orr.
   • Indice de temas

    337 - 338 orr.
   • Bibliografía de G. Bähr

    339 - 340 orr.
  • Bibliografía

   339 - 342 orr.
   • Bibliografía general

    341 - 342 orr.
  • Apéndice de figuras

   343 - 354 orr.
   • Carta de G. Bähr a J. Urquijo. 10.05.1942

    345 - 345 orr.
   • Carta de G. Bähr a J. Urquijo, 16.02.1931

    346 - 354 orr.
 • 2001 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • Datos para una tipología del cambio lingüístico en los términos referidos al cuerpo humano

   Nerea Madariaga Pisano
   385 - 443 orr.
  • Goñerriko hizkera (III)

   Iñaki Camino
   445 - 509 orr.
  • The interpretation of imperfective aspects in Basque and its implications for our traditional classification of verbs

   Asier Alcázar
   511 - 529 orr.
  • Euskal hiztegien azterketaz, Odriozola-Bonaparte hiztegiaren aitzakian

   Blanca Urgell
   531 - 572 orr.
  • A cognitive rhetorical approach to Basque proverbs: Analogical mappings in coordination

   Koldo J. Garai
   573 - 652 orr.
  • Catechina laburra, zubereraren ezaugarri fonologikoen lekukoa

   Pello Agirre Sarasola
   653 - 787 orr.
  • Vocabulario básico, y préstamos en vascuence vizcaíno y otras lenguas

   Adam Zawiszewski
   789 - 891 orr.
 • 2001 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • Argitaratzailearen txokoa

   "Ekin eta Jarrai (II)"

   Joseba A. Lakarra
   • Some concepts and questions concerning the I system

    Juan Uriagereka
    1 - 27 orr.
   • Irudiak eta emaileak

    Xabier Artiagoitia
    30 - 64 orr.
   • Sobre la distribución sintáctica de las formas finitas del verbo vasco: condicionmaiento léxico y sintáctico

    Pablo Albizu
    65 - 106 orr.
   • Euskal formen aurkezpena Larramendiren hiztegian

    Blanca Urgell
    107 - 183 orr.
   • La aspiración en vasco: ensayo tipológico y diacrónico

    Iván Igartua
    185 - 213 orr.
   • Paperaren ur markak

    Koro Segurola
    215 - 240 orr.
   • Cláusulas de relativo en las lenguas románicas, eslavas y vasca: islas sintácticas

    Carlos Cid Abasolo
    241 - 259 orr.
   • Frases en euskara desconocidas, en una comedia impresa en 1550

    Ángel Ibisate Lozares
    262 - 270 orr.
   • Rosabella 1550. urteko komedian lau esaldi euskaraz

    Fidel Altuna Otegi
    271 - 280 orr.
   • Hacia una explicación de la ergatividad

    Karmele Rotaetxe Amusategi
    281 - 297 orr.
   • Belapeireren grafiak

    Pello Agirre Sarasola
    299 - 361 orr.
   • Zuzenketa. Txomin Peillenen liburu bat dela eta

    Txomin Peillen
    363 - 365 orr.
   • Obviation as anti-control

    Norbert Hornstein, Itziar San Martin
    367 - 384 orr.
 • 2000 Vol. 34:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (II). (Adniminal phrases: the tradition (II))

   Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
   231 - 289 orr.
  • Itxaro Borda: Melancholic Migrancy and the Writing of a National Lesbian Self

   Joseba Gabilondo
   291 - 314 orr.
  • Jatabeko intonazioaz. (On the intonation of Jatabe)

   Iñaki Gaminde
   315 - 335 orr.
  • Le suffixe -aga, "lieu de". (The suffix -aga, "place of")

   Hector Iglesias
   337 - 342 orr.
  • Literatura konparatuaren saioak (II). Pott Banda: Atxaga, Sarrionandia. (Essays on compared literature (II), Pott Banda: Atxaga, Sarrionandia)

   Jon Kortazar
   343 - 360 orr.
  • El léxico vasco del pastoreo en El atlas lingüìstico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. (The basque shepherding lexicon in the linguistic and etnographic atlas of Aragon, Navarre and Rioja)

   Asunción Martínez
   361 - 396 orr.
  • Notas de fonética histórica (II). Finales en -(i)ano, -(i)one, -ina. (Notes on historical phonetics (II). Endings in -(i)ano, -(i)one, -ina)

   Matías Múgica
   397 - 412 orr.
  • The Basque literary system at the gateway to the new millennium

   Mari José Olaziregi
   413 - 422 orr.
  • Joannes Etxeberriren "euskal gazteriari diskurtsoa" ren analisia: kultura klasikoaren transmisioa Euskal Herrian. (Analysis of "Euskal gazteria" by Joannes Etxeberri: the transmission of classic culture in the Basque Country)

   Iñaki Villoslada, Elena Torregarai
   423 - 442 orr.
  • Analytic Summary

   443 - 447 orr.
 • 2000 Vol. 34:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Xgabe tankerako hitz elkartuak

   Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
   5 - 64 orr.
  • Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (I)

   Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
   65 - 135 orr.
  • Goñerriko hizkera (II)

   Iñaki Camino
   137 - 196 orr.
  • Literatura konparatuaren saioak (I). Olerkariak 1930-1936

   Jon Kortazar
   197 - 221 orr.
  • Analytic Summary

   223 - 225 orr.
 • 1999 Vol. 33:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Contribution à la connaissance de l´oeuvre journalistique d´Augustin Chaho: "L´Ariel" du 6 octobre 1844 à janvier 1846

   Fermín Arkotxa
   313 - 391 orr.
  • Hitz ordenaren estatistikak euskaraz

   Víctor Hidalgo
   393 - 451 orr.
  • Eusk. "gorosti", sardinierazko "golostri", eta errusiar "xvorost". Ohar etimologikoa

   Iván Igartua
   453 - 462 orr.
  • Un caso de contacto vasco-castellano-gallego

   Mary Carmen Iribarren
   463 - 492 orr.
  • L´Interprect on traduction du français, espagnol & basque (- 1620): II. Elkarrizketak

   Joseba A. Lakarra
   493 - 568 orr.
  • Converging and diverging grammars

   Alazne Landa, Jon Franco
   569 - 581 orr.
  • Tradizio klasikoaren transmisioa XVIII. mendeko euskal sermoigintzan: Aita Mendibururen adibidea

   Elena Torregarai, Iñaki Villoslada
   583 - 599 orr.
  • Analytic Summary

   601 - 604 orr.
 • 1999 Vol. 33:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Goñerriko hizkera (I)

   Iñaki Camino
   5 - 78 orr.
  • À propos de la construction historique de la pastorale souletine

   Veronique Inchauspe
   79 - 123 orr.
  • Axularren eta haren obraren harreraz (Iritziak, ikerketak eta beste)

   Patxi Salaberri Muñoa
   125 - 135 orr.
  • J.A. Mogelen "Versiones bascongadas de varias arengas y oraciones selectas de los mejores autores latinos": antzinatearen erabilpena euskararen apologiaren auzian

   Elena Torregarai, Iñaki Villoslada
   137 - 155 orr.
  • "Hiztegi Hirukoitza" eta "Diccionario de Autoridades" erkatuaz (III): Gaztelania

   Blanca Urgell
   157 - 238 orr.
  • Monjongo DASSANÇAren "Laborarien abissua" (1692) eta honen bi aldaera ezezagun: Jean Pierre CHABALGOITYk idatzia (XVIII. m.) eta Bertrand GOYENETCHEren "Marechalaren liburua" (1831). Aurkezpena, edizioa, oharrak eta hiztegia

   Patri Urkizu
   239 - 304 orr.
  • Analytic Summary

   305 - 308 orr.
 • 1998 Vol. 32:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Belapeirez

   Pello Agirre
   313 - 364 orr.
  • "Hiztegi Hirukoitza eta Diccionario de Autoridades erkatuaz" (II): sarreraren edukia

   Blanca Urgell
   365 - 414 orr.
  • On the Syntactic Nature of the me-lui and the Person-Case Constraint

   Javier Ormazabal, Juan Romero
   415 - 433 orr.
  • Gabriel Arestiren Maldan Behera

   Iñaki Aldekoa
   435 - 510 orr.
  • Intonation in a pitch accent variety of Basque

   Gorka Elordieta
   511 - 569 orr.
  • ASJU (1987-1997). Aurkibideak / Índices / Index

   Ricardo Gómez
   571 - 648 orr.
 • 1998 Vol. 32:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Pronus singulis diebus Dominicis clarè & distinctè immediatè post Evangelium populo legendus

   Pello Agirre
   1 - 46 orr.
  • On the Position of Subjects in Spanish

   Antxon Olarrea
   47 - 108 orr.
  • "Hiztegi Hirukoitza eta Diccionario de Autoridades erkatuaz" (I): oinarrizko ezaugarri zenbait

   Blanca Urgell
   109 - 163 orr.
  • De la Quadrak Bermeon 1784an idatzitako eskuizkribuak (II)

   Gidor Bilbao
   165 - 229 orr.
  • Juan Martin de Ibero (1729-1783), Izuko parrokuaren testuak (II)

   Frantzisko Ondarra
   231 - 309 orr.
 • 1997 Vol. 31:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Euskalaritzaren historia eta historiografia: ikerketa-arloaren egoeraz

   Ricardo Gómez
   363 - 391 orr.
  • Euskalaritzaren historiaren ikerketa-norabideak: zenbait proposamendu

   Ricardo Gómez
   393 - 409 orr.
  • Aitzineuskararen leherkariak

   José Ignacio Hualde
   411 - 424 orr.
  • Zerbait gehiago euskal azentubideen historiaz

   José Ignacio Hualde
   425 - 445 orr.
  • Euskararen historia eta filologia: arazo zahar, bide berri

   Joseba Lakarra
   447 - 535 orr.
  • Gogoetak aitzineuskararen berreraiketaz: konparaketa eta barneberreraiketa

   Joseba A. Lakarra
   537 - 616 orr.
  • Euskal hitz altxorraz

   Ibon Sarasola
   617 - 642 orr.
  • Estudios en torno a la historia de la lexicografía vasca

   Blanca Urgell
   643 - 685 orr.
 • 1997 Vol. 31:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Hizkuntz eskuliburuen tradizioa Euskal Herrian: I. "L´interprect ou Traduction du François, Espagnol E Basque" ( -1620)

   Joseba A. Lakarra
   1 - 66 orr.
  • La F- inicial latina en los orígenes de la lengua española (II)

   Mercedes Quilis
   67 - 148 orr.
  • Izenen mendeko perpausak: XX. mendeko erabilera

   Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
   149 - 210 orr.
  • Vowel interaction in Basque: A nearly exhaustive catalogue

   José I. Hualde, Iñaki Gaminde
   211 - 245 orr.
  • De la Quadrak Bermeon 1784an idatzitako eskuizkribuak. I. "Doctrina christinaubarena"

   Gidor Bilbao
   247 - 336 orr.
  • Adjektiboa euskal poesian

   Joan Otaegi
   337 - 360 orr.
 • 1996 Vol. 30:1-2
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre el Europeo Antigueo y la reconstrucción del Protovasco

   Joseba A. Lakarra
   1 - 70 orr.
  • Erdi Aroko kanta ezezagunak Ibarguen-Cachopin kronikan (1570-1620). Butroeko Andrearen Eresiaren bertsio ezezaguna; Salinasko Kontearen Kantua; Errodrigo Zaratearen Kantu Epikoa

   Julen Arriolabengoa
   71 - 98 orr.
  • Sobre el factor de la casualidad en la comparación lingüística

   Iván Gartua
   99 - 125 orr.
  • Hizkerak banatzeko ezaugarriez

   Gotzon Aurrekoetxea
   127 - 143 orr.
  • On the origin of the partitive determiner

   Rudolf P.G. de Rijk
   145 - 158 orr.
  • Urteren azentuaz

   Txomin Sagarazu
   159 - 171 orr.
  • The diachronic syntax of expletive creation

   Luis Silva-Villar
   173 - 193 orr.
  • Euskararen zatiketa informazionalaren eredu baterantz

   Isabel Gómez Txurruka
   195 - 218 orr.
  • Notas de fonética histórica y toponimia. 1. Sobre cronología de los cambios fonéticos

   Matías Múgica
   219 - 238 orr.
  • Jean Mekol Garindañekoaren edipa pastorala (1793)

   Gidor Bilbao
   239 - 332 orr.
  • Connotaciones vascas en los vocablos en -rr- del gascón

   Mª Carmen Iribarren
   333 - 358 orr.
  • Morfologia konputazionala eta euskal morfologia

   Miriam Urkia
   359 - 382 orr.
  • La F- inicial latina en los orígenes de la lengua española (I)

   Mercedes Quilis
   385 - 453 orr.
  • Hizkuntza datuen formalizazio numerikorantz

   Gotzon Aurrekoetxea
   455 - 467 orr.
  • On Null Complementizers in Spanish

   Ricardo Etxepare
   469 - 496 orr.
  • Sainta Catherina pastoralaren XIX. mendeko bi eskuizkribu

   Ane Loidi
   497 - 603 orr.
  • Notes on the Thematic Properties of Manner and Subject-Oriented Adverbs

   Javier Gutiérrez-Rexach
   605 - 619 orr.
  • Hauta-Lanerako Euskal Hiztegia-ren analisi erdiautomatikoa

   J.M. Arriola, X. Artola, A. Soroa
   621 - 629 orr.
  • Semantic extentions in the sense of smell

   Iraide Ibarretxe
   631 - 643 orr.
  • Juan Martin de Ibero (1729-1783), Izuko parrokuaten testuak (I)

   Frantzisko Ondarra
   645 - 702 orr.
  • El causativo misumalpa (miskitu, sumu)

   Ken Hale
   703 - 712 orr.
  • Hegomendebaldeko bizkaieraren aditz egituraren aldaketa-bilakabidea eta hizkuntz desagerpena

   Agurtzane Elordui
   713 - 751 orr.
  • Liburu Berriak / Resenas / Reviews

   752 - 757 orr.
   • Elkarrizketaren eredu baterantz: Asmoa, Ekintza, komunikazioa (FERNANDO MIGURA)

    Kepa Korta Carrión
    753 - 754 orr.
   • Discourse, Interaction and Communication. Proceedings of the Fourth International Colloquium on Cognitive Science (LUIS A. PÉREZ MIRANDA)

    X. Arrazola, K. Korta, F.J. Pelletier
    754 - 757 orr.
 • 1995 Vol. 29:2-3
 • (+) gehiago ikusi
  • Garri atzizkiaren izaera bikoitzaz: Zergatik den maitagarria bezain mingarria bezain mingarria

   Xabier Artiagoitia
   355 - 405 orr.
  • Retention and accommodation in the Basque of Elko, Nevada

   Estibaliz Amorrortu
   407 - 454 orr.
  • Bernando Atxagaren testuetara hurbilpen bat. Harrera-Teoriaren eskutik

   Aitzpea Azkorbebeitia
   455 - 498 orr.
  • Sobre el acento roncalés

   José Igncio Hualde
   499 - 525 orr.
  • Irungo Udaleko zazpi agiri euskaraz (1721)

   Fidel Altuna, Paloma Miranda
   527 - 544 orr.
  • Iberian Spirantization as a Syllable Contact Process

   María M. Carreira
   545 - 558 orr.
  • Nafarroako berri-izenen inguruan

   Patxi Salaberri
   559 - 580 orr.
  • Perception of Accentual Focus by Basque L2 Learners of English

   María Luisa García Lecumberri
   581 - 598 orr.
  • Diskurtsuaren analisiaz

   X Arrazola, F. Migura
   599 - 610 orr.
  • Loiolako Dotrina (XVIII. mendea)

   Fidel Altuna
   611 - 649 orr.
  • il - ill en documentos vizcainos medievales: ¿Alternancia gráfica o palatalización vasca?

   Carmen Isasi
   651 - 659 orr.
  • Virgilio Txerribuztangoerrekan (I. Bukoliken eta Georgiken euskal itzulpenak)

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   661 - 696 orr.
  • Lucha de bandos y guerra a sangre y fuego

   Jon Andoni Fernández de Larrea
   697 - 699 orr.
  • Remarques de G. Guillaume sur la langue basque dans l´elaboration d´une theorie du langage humain

   José M. de Lachaga
   701 - 706 orr.
  • Donde murió el oso

   José Luis Ugarte
   707 - 711 orr.
  • Las fases principales de la Vascología rusa

   M. Zélikov
   713 - 718 orr.
  • Liburu Berriak / Reseñas / Reviews

   719 - 742 orr.
 • 1995 Vol. 29:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Pouvreauren hiztegiez eta hiztegigintzaren historiaz\

   Joseba A. Lakarra
   3 - 52 orr.
  • Basque manner adverbs and their genesis

   Rudolf P.G. de Rijk
   53 - 82 orr.
  • "Acto contriciocoa eriotzaco orduracò": Garcia de Albeniz araiarraren araberazko eskuizkribua (1778)

   Fidel Altuna Otegi
   83 - 132 orr.
  • Notes on the Optionality of Agreement

   Antxon Olarrea
   133 - 173 orr.
  • Euskal azentu-ereduen atlaserako: zenbait isoglosa

   Iñaki Gaminde, José Ignacio Hualde
   175 - 197 orr.
  • An analysis of agro projections for Spanish causatives

   Jon Franco, Alazne Landa
   199 - 218 orr.
  • Pleonasmo baten historiaz: debea "dute" bezalako adizkien inguruan

   Fidel Altuna Otegi
   219 - 244 orr.
  • An Aspectual Restriction on Spanish Nominal Infinitives

   Elena de Miguel
   245 - 266 orr.
  • "Cispamplonés" hizkeraren inguruan

   Orreaga Ibarra
   267 - 318 orr.
  • Análisis del sistema acentual de Ondarrua

   José Ignacio Hualde
   319 - 243 orr.
  • Tomar, Loco y Usted

   Agustín García Calvo
   345 - 354 orr.
 • 1994 Vol. 28:3
 • (+) gehiago ikusi
  • Bernardo Atxagaren harrera literarioa: proposamen bat

   Mari Jose Olaziregi
   683 - 706 orr.
  • The Morphological, Syntactic and Semantic Agreement Status of Spanish Object Clitics

   Jon Franco
   707 - 789 orr.
  • Gerra aurreko euskal kazetaritza eta hizkuntz-ereduak

   Javier Díaz Noci
   791 - 835 orr.
  • Dependencias locales y anáforas vacías en euskara

   Joseba K. Abaitua Odriozola
   837 - 869 orr.
  • Euskal hiztegigintzaren histoirarako: II. Gogoetak Urteren hiztegigintzaz

   Joseba A. Lakarra
   871 - 884 orr.
  • Euskal hiztegigintzaren historiarako: III. Urteren Gramatikako hiztegia

   Joseba A. Lakarra
   885 - 914 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   915 - 992 orr.
  • Fray Bartolomeren-na konpletiboa: arazo linguistiko eta estilistikoak

   Roberto Manjon, Olmo Carlos del , Joseba Gordo
   993 - 1014 orr.
  • Antzinateko eta, oro har, latin bitartekotzako izen berezien euskal ordainaz

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   1015 - 1023 orr.
  • Liburu Berriak / Reseñas / Reviews

   1024 - 1044 orr.
   • González, M. C., Santos, J. (eds.), Las estructuras sociales indígenas del norte de la Península Ibérica (Revisiones de Historia Antigua I) (Veleia. Anejos. Acta), Vitoria-Gasteiz 1994, 240 p.

    M. Isidora Emborujo Salgado
    1025 - 1032 orr.
   • Juan José Sayas, Los vascos en la Antigüedad, Madrid, 1994, Cátedra, 455 pp.

    Emborujo Salgado , Amalia
    1032 - 1039 orr.
   • Olaeta Rubio, Roberto: El castellano de los escolares (8-13 años) de la comarca del "Gran Bilbao". Aproximación sociolingüística. Servicio Editorial. Universidad del País Vasco, 1995. 286 págs.

    José R. Gómez Molina
    1039 - 1042 orr.
   • Martin Haase, Sprachkontakt und Sprachwandel im Baskenland.

    Andolin Eguzkitza
    1042 - 1044 orr.
 • 1994 Vol. 28:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Verbal projections in Basque and minimal structure

   Xabier Artiagoitia
   339 - 504 orr.
  • Tradición apócrifa y tradición crítica en la balada tradicional vasca. I. Las falsificaciones de cantos populares en Europa; ensayo de tipología

   Jesus Antonio Cid
   505 - 523 orr.
  • "Adjektiboen" eta "adberbioen" arteko muga zehatzik eza

   Igone Zabala, Juan Carlos Odriozola
   525 - 541 orr.
  • Toponimia alavesa: Apeo de Vitoria y su jurisdicción de 1481-1486

   Ricardo Cierbide Martinena
   543 - 568 orr.
  • Uharte-Arakilgo dotrina

   Josemari Arakama
   569 - 613 orr.
  • Versiones melusinianas en la tradición oral contemporánea del País Vasco

   J. Ramón Prieto Lasa
   615 - 630 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XX

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   631 - 682 orr.
 • 1994 Vol. 28:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Harrieten Gramatikako hiztegiak (1741)

   Joseba A. Lakarra
   1 - 178 orr.
  • El Cantar de Mosieur Chanfarron; circunstancia y sentido (Comentarios a una página de Garibay)

   Jesús-Antonio Cid
   179 - 197 orr.
  • On the Nature of Clitic Doubling

   Esther Torrego
   199 - 213 orr.
  • Funtzio-Kategorien Jabekuntza-Garapenaz

   Andoni Barreña
   215 - 246 orr.
  • On the Absence of Spanish Past Participial Object Clitic Agreement: the AGRO Parameter in Romance

   Jon Franco
   247 - 262 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   263 - 332 orr.
  • Partikula modalez berriro

   Jose Antonio Mujika
   333 - 336 orr.
 • 1993 Vol. 27:3
 • (+) gehiago ikusi
  • The Syntax of doubled Arguments

   Joseph Aoun
   709 - 730 orr.
  • Focalización y prosodia en vascuence vizcaíno

   José Ignacio Hualde, Gorka Elordieta, Arantzazu Elordieta
   731 - 749 orr.
  • Checking Domains in Basque and Breton

   Jon Ortiz de Urbina
   751 - 775 orr.
  • Wh-movement in Spanish : structural analysis and theoretical implications

   Juan Martín
   777 - 784 orr.
  • N-words and Wh-in-situ in Spanish

   Alfredo Arnaiz
   785 - 814 orr.
  • El habla vizcaína en el teatro de Lope de Vega

   Mª Azucena Penas Ibáñez
   815 - 820 orr.
  • Gazteen (irakurketa) gustu eta disgustuak

   Mari Jose Olaziregi Alustiza
   821 - 875 orr.
  • Are lokailua (Axularren Gero liburuan oinarritutako azterketa)

   Jabier Alberdi, Julio García
   877 - 902 orr.
  • Goñerrin aurkitutako testuak (X)

   Frantzisko Ondarra
   903 - 947 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XVIII

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   949 - 1028 orr.
  • Beriain osatuz

   Iñaki Camino, Joseba A. Lakarra
   1029 - 1048 orr.
 • 1993 Vol. 27:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Arau lexikoen eta lexiko-ostekoen ezberdintasunaz: bokalen asimilazioa Lekeitioko euskaran

   José Ignacio Hualde, Gorka Elordieta
   361 - 369 orr.
  • Formal semantics for natural language

   K. Korta, J. M. Larrazabal
   371 - 393 orr.
  • Esapidearen gramatika funtzionala (egokitasunaren teoriarako)

   Eusebio Osa
   395 - 448 orr.
  • Interferencias léxicas vasco-románicas en el castellano de San Sebastián

   M. Gema Torres Garoña
   449 - 538 orr.
  • Aezkoako Geronimo Almirantearenaren dotrina argitaragabea

   José M. Satrustegi
   539 - 549 orr.
  • De toponimia Navarra. Sobre el Nomenclátor Euskérico de Navarra. Aspectos filológicos y sociológicos

   Matías Múgica, José Luis Mendoza Peña
   551 - 574 orr.
  • José Matias de Elizalde (1776-1856), Urdazubiko monastegiko azken abatearen predikuak

   Frantzisko Ondarra
   575 - 611 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XVII

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   613 - 692 orr.
  • Liburu Berriak / Reseñas / Reviews

   692 - 708 orr.
   • A. Eguzkitza eta G. Palazio: Geografidatutegia. Geografi-izen arrotzak. Ortografia eta ortoepia finkatzeko saioa, EHU, Bilbao, 1991

    J. Gorrotxategi
    693 - 697 orr.
   • Francisco de Vitoria: Indio aurkitu berriak, Klasikoak S.A., 1993 [Euskaratzailea: Piarres Charritton], 330 or.

    Gidor Bilbao Telletxea
    697 - 699 orr.
   • Luzio A. Seneka: Bizitzaren laburtasunaz, Klasikoak S.A. 1993 [Euskaratzailea: Imanol Unzurrunzaga], 179 or.

    Gidor Bilbao Telletxea
    699 - 701 orr.
   • J.C. Wells: Longman Pronunciation Dictionary, Harlow 1990, Longman Group UK Ltd.

    Mª Luisa García Lecumberri
    701 - 704 orr.
   • G. J. Warnock: J. L. Austin. London, Routledge, 1989, 167 or.

    Kepa Korta
    704 - 708 orr.
 • 1993 Vol. 27:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Imaginaire et poésie dans Maldan behera de Gabriel Aresti

   Aurelia Arkotxa
   3 - 239 orr.
  • Observaciones acerca del acento de la zona occidental de Gipuzkoa

   José Ignacio Hualde
   241 - 263 orr.
  • Les premières analyses des particularités morphosyntaxiques du basque au 17ème siècle

   B. Oyharçabal
   265 - 284 orr.
  • Conditions on Clitic Doubling: The Agreement Hypothesis

   Jon Franco
   285 - 298 orr.
  • Goñerrin aurkitutako testuak (IX)

   Frantzisko Ondarra
   299 - 320 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XVI

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   321 - 360 orr.
 • 1992 Vol. 26:3
 • (+) gehiago ikusi
  • "Nunc" Vasconice

   Rudolf P. G. de Rijk
   695 - 724 orr.
  • On the Structure of Complex Words: the Morphology-Syntax Interplay

   Javier Ormazabal
   725 - 765 orr.
  • Notas sobre el sistema acentual de Zeberio

   José Ignacio Hualde
   767 - 776 orr.
  • Objetos nulos en el castellano del País Vasco: dos estatus para dos interpretaciones

   Alazne Landa, Jon Franco
   777 - 792 orr.
  • Arrasateko testu zahar bi

   Arantzazu Ozaeta
   793 - 800 orr.
  • Gascón y euskera: afinidades e interrelaciones lingüísticas

   Jacques Allières
   801 - 812 orr.
  • Léxico vasco en documentación notarial guipuzcoana

   Cristina Osés Marcaida
   813 - 823 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XV

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   825 - 914 orr.
  • Ultzameraz idatzitako bi dotrinaren edizioa eta azterketa

   Orreaga Ibarra
   915 - 976 orr.
  • Gartzainen aurkitutako Kristau Ikasbidea

   Frantzisko Ondarra
   977 - 1002 orr.
  • Azaga=Postrimería?

   Koldo Zuazo
   1003 - 1006 orr.
  • Actas de las I Jornadas de Onomástica. Toponomia (Vitoria - Gasteiz. 1986). Ed. al cuidado de E. Knörr y M. A. Libano, "Onomasticon Vasconiae", nº 4, Bilbao, Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, 1991, 397 pp

   Isabel Echevarría Isusquiza
   1007 - 1012 orr.
  • Liburu berriak / Reseñas / Reviews

   1007 - 1026 orr.
   • Agustín Vera Luján (1987/1992, reimpresión): Aspectos sintáctico-semánticos en la sufijación. Universidad de Murcia

    Joaquín García-Medall
    1012 - 1019 orr.
   • Colin Renfrew: Arqueología y lenguaje. La cuestión de los orígenes indoeuropeos. Ed. Crítica, Barcelona, 1990 [traducción de Mª José Aubet] 271 pp

    Josquin Gorrochategui
    1019 - 1026 orr.
 • 1992 Vol. 26:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Pouvreauren Hiztegi Laukoitza

   Gidor Bilbao
   341 - 389 orr.
  • Acento y entonación en Elorrio

   Wim H. Jansen
   391 - 440 orr.
  • Resultative in Basque

   Martin Haase
   441 - 452 orr.
  • Bonaparteren argitaratzeko irizpideez: Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkariko dotrinak

   Iñaki Camino, Ricardo Gómez
   453 - 591 orr.
  • La organización de los rasgos fonológicos en la fonología actual

   Pilar Prieto
   583 - 611 orr.
  • Teorías Fonológicas de los Rasgos Distintivos

   Alfonso Morales
   613 - 643 orr.
  • Materiales para un diccionario etimolótico de la lengua vasca XIV

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   645 - 694 orr.
 • 1992 Vol. 26:1
 • (+) gehiago ikusi
  • A Phonological Study of the Basque Dialect of Getxo

   José Ignacio Hualde, Xabier Bilbao
   1 - 117 orr.
  • "Cortesía"

   Patxi Altuna
   119 - 143 orr.
  • Construccions amb lectura arbitrària en basc

   Ana Rodet Iraola
   145 - 179 orr.
  • Oieregiko testu berriak

   Frantzisko Ondarra
   181 - 204 orr.
  • La extensión de la marcación de Caso post-pronominal en las cláusulas relativas del español de Estados Unidos

   Alazne Landa
   205 - 219 orr.
  • Martin Harriet Añibarrorengan

   Blanka Urgell
   221 - 258 orr.
  • La oficialidad del euskera en procesos postmedievales (con documentos inéditos)

   Sabino Aguirre Gandarias
   259 - 279 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   281 - 340 orr.
 • 1991 Vol. 25:3
 • (+) gehiago ikusi
  • Algunas notas sobre la economía de la derivación y la representación

   Noam Chomsky
   659 - 696 orr.
  • Aspects of tenseless relative clauses in Basque

   Xabier Artiagoitia
   697 - 712 orr.
  • Quantitative Clitics in Romance and Slavic

   Luis A. Sáez
   713 - 735 orr.
  • Manuel de Larramendi y el acento vasco

   José Ignacio Hualde
   737 - 749 orr.
  • Larramendiren garaikide bat: zenbait xehetasun Joanes Etxeberri Sarakoaz

   Gidor Bilbao Telletxea
   751 - 768 orr.
  • Las ideas lingüísticas del siglo XVIII en Lorenzo Hervas: la descripción de las lenguas del mundo

   Manuel Breva Claramonte
   769 - 781 orr.
  • Larramendiren gramatika eta gramatikagintzaren historia

   Ricardo Gómez
   783 - 796 orr.
  • Más sobre latín tardío y romance temprano

   Mercedes Quilis
   797 - 803 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   805 - 864 orr.
  • Oihenart Silvain Pouvreauren hiztegian

   Mari Jose Kerejeta
   865 - 899 orr.
  • Axular eta Larramendi

   Blanka Urgell
   901 - 928 orr.
  • Aezkerazko Testuak II: Orbarako Dotrinak

   Iñaki Camino
   929 - 960 orr.
  • Partikula modalez ohar pare bat

   Andolin Eguzkitza
   961 - 963 orr.
  • Note sur les antécédents romantiques de la théorie de la passivité du verbe dans les études euskariennes

   B. Oyharçabal
   965 - 975 orr.
  • Liburu berriak / Reseñas / Rewiews

   976 - 1004 orr.
   • Luis Michelena, Sobre historia de la lengua vasca, Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio Urquijo", 10. zb., Donostia, 1988, bi liburuki 1023 or.

    Koldo Zuazo
    977 - 985 orr.
   • Rotaetxe, Karmele. 1988 Sociolingüística, Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 21.5 x 1.5 cm., 183 pp.

    Xabier Falcon
    985 - 989 orr.
   • Carlos Thiebaut: Historia del nombrar: Dos episodios de la subjetividad. Visor, La balsa de la medusa 35, Madrid 1990

    A. Beola
    989 - 992 orr.
   • Juan M. Lope Blanch: Estudios sobre el español de Yucatán, Universidad Nacional Autónoma de México, Publicaciones del Centro de Lingüístida Hispánica 24, México 1987, 139 pp., 8000 pesos

    Bernhard Hurch
    993 - 995 orr.
   • Catalán, Diego, El español. Orígenes de su diversidad, ed. Paraninfo, Madrid, 1990.\ Catalán, Diego, Las lenguas ciucunvecinas del castellano, ed. Paraninfo, Madrid, 1990

    Mª Teresa Echenique
    996 - 998 orr.
   • Studia indogermánica et paleohispánica in honorem A. Tovar et L. Michelena, Francisco Villar (editor), Ediciones Universidad de Salamanca y Servicio Editorial del País Vasco, Salamanca, 1990

    Mª Teresa Echenique
    999 - 1001 orr.
   • Juan L. Roman del Cerro, El desciframiento de la lengua ibérica en "La ofrenda de los Pueblos", editorial Aguadara, Alicante 1990. 222 páginas y un video

    Joseba A. Lakarra
    1001 - 1004 orr.
 • 1991 Vol. 25:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Glossaria Vasco-Islandica-ren aurkezpen gisakoa

   Gidor Bilbao
   315 - 316 orr.
  • Foreword to Glossaria duo Vasco-Islandica

   José Ignacio Hualde
   317 - 319 orr.
  • Glossaria duo Vasco-Islandia

   Nicolaas G. H. Deen
   321 - 426 orr.
  • Icelandic Basque pidgin

   José Ignacio Hualde
   427 - 437 orr.
  • "La lengua de las tribus costeras es medio vasca". Un pidgin vasco y amerindio utilizado por europeos y nativos americanos en Norteamérica, h. 1540-h. 1640

   Peter Bakker
   439 - 467 orr.
  • Case marking in Basque

   Errapel Mejías Bikandi
   469 - 486 orr.
  • Análisis experimental del ritmo de la lengua catalana

   Montse Cantin I Mas, Antonio Ríos Mestre
   487 - 514 orr.
  • The structure of Comp in Slavic: some evidence from Slovk

   Luis A. Saez
   515 - 542 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   543 - 622 orr.
  • J. A. Mogelen hasierako idazkera: hiru platika eta 1783ko dotrina

   X Altzibar
   623 - 649 orr.
  • Goyhetche, XIX. mendeko lapurtar atipiko batez

   Josu Pikabea
   651 - 658 orr.
 • 1991 Vol. 25:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Fokalizazioa: hurbilpen teorikoa eta zenbait aplikapen euskal narritiban

   Mari Jose Olaziregi
   3 - 63 orr.
  • Negation in Syntax: On the Nature of Functional Categories and Projections

   Itziar Laka
   65 - 136 orr.
  • Acentos del Bidasoa: Hondarribia

   José Ignacio Hualde, Txomin Sagarzazu
   139 - 152 orr.
  • Asymmetries in Hungarian (y III)

   László Marácz
   153 - 253 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   255 - 314 orr.
 • 1990 Vol. 24:3
 • (+) gehiago ikusi
  • Construcciones Causativas en Euskera

   Errapel Mejías-Bikandi
   669 - 698 orr.
  • Euskal azentuaren inguruan

   José Ignacio Hualde
   699 - 718 orr.
  • Asymmetries in Hungarian (II)

   László Marácz
   721 - 820 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   819 - 870 orr.
  • Peru Abarca-ren kopiak eta lehen edizioa

   Xabier Altzibar
   871 - 887 orr.
  • A numerical review of three Basque dialects

   Wim Jansen
   889 - 894 orr.
  • El teatro popular vasco (semiótica de la representación) (y II)

   María Arene Garamendi Azcorra
   895 - 988 orr.
 • 1990 Vol. 24:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre la estructura de la sílaba en (proto)vasco y algunos fenómenos conexos

   Xabier Artiagoitia
   327 - 349 orr.
  • On the non--configurationality of Basque and some related phenomena

   Georges Rebuschi
   351 - 384 orr.
  • De métrica vascorrománica

   Jon Juaristi
   385 - 406 orr.
  • Asymmetries in Hungarian

   László Marácz
   407 - 524 orr.
  • El teatro popular vasco (semiótica de la representación), I

   María Arene Garamendi Azcorra
   525 - 614 orr.
  • Materiales para un Diccionario Etimológico de la Lengua Vasca VIII

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   615 - 668 orr.
 • 1990 Vol. 24:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Location Nouns in Standard Basque

   Rudolf P.G. de Rijk
   3 - 20 orr.
  • Literatur kritika eta teoria kritikoak: berauon historia eta arkeologia

   Joseba Gabilondo
   21 - 52 orr.
  • Semántica y Axiología: Una aplicación práctica al léxico vasco

   Maitena Etxebarria
   53 - 62 orr.
  • Euskal ahozko literatura tradizionalari buruzko ikerketa XX. mendean

   Koldo Biguri
   63 - 92 orr.
  • Maiatzeko loreen egunetarako berba-aldiak: jatorrizko eskuizkribua eta 1885eko edizioa

   Xabier Altzibar
   93 - 109 orr.
  • Materiales para un Diccionario Etimológico de la Lengua Vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   111 - 202 orr.
  • Euskara-ko euskalariak (1886-1896)

   Endrike Knörr
   203 - 207 orr.
  • Pastorale souletine. Édition critique de Charlemagne

   B. Oyharçabal
   209 - 299 orr.
  • Euskal testu ahantzi bat frantses komedia batean

   Ricardo Gómez
   301 - 305 orr.
  • On the syntax of constructions with arb SE in spanish

   Amaya Mendikoetxea
   307 - 326 orr.
 • 1989 Vol. 23:3
 • (+) gehiago ikusi
  • Borrado / Forma Lógica: Comparativos con Complemento Nulo en español y en euskara

   Luis A. Saez
   677 - 699 orr.
  • Nafarroako Bertitzaranan aurkitutako euskal testuak

   Frantzisko Ondarra
   701 - 755 orr.
  • Principios y problemas de etimología kartvélica

   Karl Horst Schmidt
   757 - 768 orr.
  • Euskararen Morfologiazko Ikerketak (1900-1936)

   Jabier Alberdi Larizgoitia
   769 - 796 orr.
  • Elementos de cronología fonética del vascuence

   H. Guitter
   797 - 800 orr.
  • Argitasun zenbait Aezkoako dotrinei buruz

   Iñaki Camino
   801 - 807 orr.
  • Otro acento vizcaino: Getxo

   José Ignacio Hualde
   809 - 817 orr.
  • Pastorale souletine. Édition critique de Charlemagne

   B. Oyharçabal
   819 - 896 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   897 - 954 orr.
  • Liburu berriak / Reseñas / Reviews

   954 - 990 orr.
   • Cano Aguilar, Rafael: El español a través de los tiempos

    Mª Teresa Echenique Elizondo
    955 - 959 orr.
   • Collins, Roger: Los Vascos

    Juan José Larrea
    959 - 961 orr.
   • Reyes, Graciela; Teorías literarias en la actualidad

    Ainhoa Beola
    961 - 965 orr.
   • Ortiz de Urbina, Jon: Parametros in the Grammar of Basque

    Georges Rebuschi
    965 - 972 orr.
   • Cocinan icasteco liburua

    Joseba Andoni Lakarra
    973 - 990 orr.
 • 1989 Vol. 23:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Bonaparte Printzearen inguruko hizkuntz eztabaidak

   Ricardo Gómez
   355 - 392 orr.
  • Dislocaciones verbales en estructuras de polaridad

   Jon Ortiz de Urbina
   393 - 410 orr.
  • Ohar batzuk euskal deklinabidearen historiografiarako

   Jabier Alberdi Larizgoitia
   411 - 434 orr.
  • Los sistemas vocálicos: Tipología, universales y explicación fonética

   Joaquim Llisterri
   435 - 446 orr.
  • Gogoetak XVIII. mendeko euskalaritzaren inguruan

   Ander Lakarra Andrinua
   447 - 461 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la Lengua Vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   463 - 532 orr.
  • Édition critique de Charlemgne (III)

   B. Oyharçabal
   533 - 608 orr.
  • Zubereraren sailkapenerako

   Koldo Zuazo
   609 - 650 orr.
  • Fonología léxica y postléxica, con especial referencia a la lengua vasca

   José Ignacio Hualde
   651 - 662 orr.
  • Bai, pecatu da liberalqueriya

   Joseba Andoni Lakarra
   663 - 676 orr.
 • 1989 Vol. 23:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Arabako euskara

   Koldo Zuazo
   3 - 48 orr.
  • Garibai hizkuntzalari

   J. Ramon Zubiaur
   49 - 58 orr.
  • Les travaux de grammaire basque avant Larramendi (1729)

   B. Oyharçabal
   59 - 73 orr.
  • Astarloaren hizkuntzalaritzaz

   Itziar Laka
   75 - 86 orr.
  • Van Eysen gramatika-lanak

   Ibon Sarasola
   87 - 94 orr.
  • Raíces de la fonología : pensadores preestructuralistas

   Bernhard Hurch
   95 - 112 orr.
  • Euskal fonologiazko berriak 1900 arte

   Lourdes Oñederra
   115 - 132 orr.
  • Materiales para un diccionario Etimológico de la Lengua Vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   133 - 203 orr.
  • La Pastorale Souletine. Édition critique de Charlemagne

   B. Oyharçabal
   205 - 274 orr.
  • Acentos vizcaínos

   José Ignacio Hualde
   275 - 325 orr.
  • Konfigurazionalitateaz

   Jon Ortiz de Urbina
   327 - 351 orr.
 • 1988 Vol. 22:3
 • (+) gehiago ikusi
  • La Pastorale Souletine. Édition critique de Charlemagne

   B. Oyharçabal
   701 - 811 orr.
  • Is Basque a syllable-timed language?

   Bernhard Hurch
   813 - 825 orr.
  • Note sur les pronoms dits "intensifs" du basque

   Georges Rebuschi
   827 - 844 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la Lengua Vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   845 - 914 orr.
  • A theory of pitch-accent, with particular attention to Basque

   J. I. Hualde
   915 - 919 orr.
  • Schuchardt, Hugo: Introducción a las obras de Leizarraga

   I. Ruiz Arzalluz, J. M. Vélez Latorre
   921 - 1036 orr.
 • 1988 Vol. 22:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Configurational heads in inflectional morphology: the structure of the inflected forms in Basque

   Itziar Laka
   343 - 365 orr.
  • Bizkaieraren ezaugarriez gehiago

   Koldo Zuazo
   367 - 377 orr.
  • On Basque Affricates

   José Ignacio Hualde
   379 - 389 orr.
  • Jean-Baptiste Camoussarry (1815-1842). Una primera aproximación a su vida y a su obra

   M.ª Guadalupe Artola Cornu
   391 - 443 orr.
  • Recueils manuscrits de chansons basques

   Jean Haritschelhar
   445 - 461 orr.
  • Partículas modales de la flexión verbal

   José A. Mujika
   463 - 478 orr.
  • Plauto Bascongadoren eztabaida: testu-bilduma

   Joseba Andoni Lakarra, Blanka Urgell
   479 - 539 orr.
  • Catálogo de las traducciones vascas de obras latinas de la Antigüedad

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   541 - 546 orr.
  • "El verbo regular vascongado del dialecto vizcaino" gramatikaren ekarriez

   Koldo Zuazo
   547 - 568 orr.
  • ASJU (1954-1987). Aurkibideak / Indices / Index

   Joseba Andoni Lakarra, Blanka Urgell
   569 - 624 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   625 - 694 orr.
  • How reliable and comprehensive is the DGV?

   Rudolf P. G. de Rijk
   695 - 700 orr.
 • 1988 Vol. 22:1
 • (+) gehiago ikusi
  • In memoriam Luis Michelena

   Manuel Agud
   3 - 4 orr.
  • Argitaratzailearen txokoa "Ekin eta Jarrai"

   Joseba Andoni Lakarra
   5 - 6 orr.
  • Añibarroren idazlanak II: Lora sorta espirituala (1803)

   Blanka Urgell
   7 - 92 orr.
  • Operatzaile isila euskarazko perpaus erlatiboetan

   B. Oyharçabal
   93 - 97 orr.
  • Lécluse-ren Hiztegia. Euskalaritzaren Historiarako Lanabesak (II)

   Joseba Andoni Lakarra, Blanka Urgell
   99 - 211 orr.
  • Azterketa fonologikoaren inguruko gogoetak: Fonema

   B. Hurch, M. L. Oñederra
   213 - 231 orr.
  • Defining the three binding domains of Basque

   G. Rebuschi
   233 - 241 orr.
  • Orixeren mendeurrenean

   Koldo Zuazo
   243 - 252 orr.
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   253 - 312 orr.
  • Case Assignment in Basque

   José I. Hualde
   313 - 330 orr.
  • Liburu berriak / Reseñas

   330 - 342 orr.
   • Andrew Radford, Introducción a la sintaxis transformativa

    Pello Salaburu
    331 - 334 orr.
   • Stuvia Palaeohispanica, Veleia 2-3

    Antonio Dupla
    334 - 337 orr.
   • Veleia, Revistas de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásicas

    Antonio Dupla Ansuategui
    337 - 339 orr.
   • J. Maurais (Ed.), 1987. Politique et Amenagement linguistique

    Andolin Aguzkitza
    339 - 342 orr.
 • 1987 Vol. 21:3
 • (+) gehiago ikusi
  • Andrés de Poza y el euskera

   Joaquin Gorrochategui
   661 - 681 orr.
  • Esku-liburuaren hiztegi aldaketak: 1. mailebuak

   Blanka Urgell
   683 - 708 orr.
  • Notas sobre algunas traducciones vascas del Nuevo Testamento

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   709 - 725 orr.
  • Manuel Arriandiaga: berrazterketarako oinarriak (Hiperbizkaieraren historiaz. IV)

   Itziar Laka
   727 - 753 orr.
  • Manuel Arriandiaga. Euskal aditza Bizkai, Gipuzko, Lapurdi ta Zuberoko izkerantzetan garbiturikoa

   Itziar Laka
   755 - 811 orr.
  • Lécluse-ren Euskal Gramatika (1826). Euskalaritzaren Historiarako Lanabesak (I)

   Joseba Andoni Lakarra
   813 - 916 orr.
  • La balada vasca de la muchacha ciervo

   Jon Juaristi
   917 - 926 orr.
  • Euskladunek euskalkienganako izan dituzten jarrerez

   Koldo Zuazo
   927 - 950 orr.
  • Vasco-Celtica

   J. Gorrochategui
   951 - 959 orr.
  • Liburu Berriak / Reseñas

   960 - 967 orr.
   • Symbolae Lvdovico Mitxelena septvagenario oblatae

    M.ª Teresa Echenique Elizondo
    961 - 966 orr.
   • Muga

    Enrique Knörr
    966 - 967 orr.
 • 1987 Vol. 21:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Operator movement and verb second phenomena in Basque

   Jon Ortiz de Urbina
   321 - 355 orr.
  • Esku-liburuaren grafi aldaketak (1802-1821)

   Blanka Urgell
   357 - 387 orr.
  • El metro en las traducciones de los clásicos latinos al euskara II. Los metros eolios

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   389 - 407 orr.
  • Bizkaiko Aldundiaren euskarazko katedra (Hiperbizkaieraren historiaz I)

   Itziar Laka
   409 - 424 orr.
  • Restructuring with ARI

   José Ignacio Hualde, Jon Ortiz de Urbina
   425 - 452 orr.
  • Baztango euskalkiaz : Elizondoko beste doktrina bat

   Pello Salaburu
   453 - 473 orr.
  • Iniciación a la Fonética acústica

   Maitena Etxebarria
   475 - 514 orr.
  • Oikiako Dotrina (1759)

   Joseba Andoni Lakarra
   515 - 564 orr.
  • An LFG parser for Basque (II)

   Joseba Abaitua
   565 - 597 orr.
  • Euskal erlatibo motak

   Karlos Cid Abasolo
   599 - 627 orr.
  • La crítica etimológica de Julio Cejador

   José Javier Granja Pascual
   629 - 644 orr.
  • Liburu berriak / Reseñas

   644 - 658 orr.
   • Gregorio Salvador : Lengua española y lenguas de España

    Pello Salaburu
    645 - 648 orr.
   • Quilis, Antonio : El comentario fonológico y fonético de textos. Teoría y práctica

    Pilar Echeverría
    649 - 651 orr.
   • Jon Juaristi : Literatura Vasca

    Patri Urkizu
    651 - 658 orr.
 • 1987 Vol. 21:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Argument obviation and switch-reference in Hopi

   Laverne Masayesva Jeanne, Ken Hale
   3 - 11 orr.
  • Sabino Arana Goiri et Hiperbizkaiera (Hiperbizkaieraren historiaz. III)

   Itziar Laka
   13 - 40 orr.
  • El metro en las traducciones de los clásicos latinos al euskara. I. Metros dactílicos y yambo-trocaicos

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   41 - 79 orr.
  • Zugarramurdiko euskararen lekukoak XIX. mendean

   José M. Satrustegi
   81 - 104 orr.
  • An LFG parser for Basque (I)

   Joseba Abaitua
   105 - 134 orr.
  • El borracho burladoko euskararen azterketa (1764)

   Xabier Mendiguren
   135 - 162 orr.
  • Resurrección M.ª de Azkueren Dotrina argitaragabea

   Ines Pagola
   163 - 209 orr.
  • Añibarroren idazlanak I: Nekea arindurik

   Blanka Urgell
   211 - 263 orr.
  • Notas de Toponimia Amescoana

   Iñaki Segurola
   265 - 275 orr.
  • Burgosko 1747ko Dotrina: II. facsimilea eta hiztegia

   Joseba Andoni Lakarra
   277 - 317 orr.
 • 1986 Vol. 20:3
 • (+) gehiago ikusi
  • Some Transitivity Alternations in English

   Ken Hale, Jay Keyser
   605 - 638 orr.
  • Bizkaiera Zaharra Euskalkien Artean

   Joseba Andoni Lakarra
   639 - 682 orr.
  • Pour une représentation syntaxique duale: Structure syntagmatique et structure lexical en basque

   Georges Rebuschi
   683 - 704 orr.
  • Euskal izkindeako aditza. (Hiperbizkaieraren historiaz II)

   Itziar Laka
   705 - 754 orr.
  • The Syntax of Focus

   Andolin Eguzkitza
   755 - 786 orr.
  • Luzaideko euskara Nikolas Polit zenaren izkribuetan

   Jose Mari Satrustegi
   787 - 810 orr.
  • De re bibliographica Le répertoire des mss. sur la langue et la littérature basques de la Bibliothèque Nationale de Paris

   Enrike Knörr
   811 - 816 orr.
  • Baztango euskalkiaz: elizondoko doktrina bat

   Pello Salaburu
   817 - 844 orr.
  • El cantar de beotibar, ¿Un romance noticiero vasco?

   Jon Juaristi
   845 - 856 orr.
  • Prai Bartolomeren hiztegiaz zertxobait: L. M. Mujikaren "Euscal Errijetaco Olgueeta... obraren azterketa fonetikoa" ren inguruan

   Blanka Urgell
   857 - 866 orr.
  • Tone and Stress in Basque: a Preliminary study

   José Ignacio Hualde
   867 - 896 orr.
  • Leizarragarengan -ra eta -raten erabilerari buruz

   Mirari Igartua
   897 - 902 orr.
  • Reseñas

   902 - 919 orr.
   • Kortazar Jon, Teoría y práctica poética de Lauaxeta

    Jesús M.ª Lasagabaster
    903 - 906 orr.
   • English summaries of non English language papers published in the 1986 issues. Notes on the Dotrina by Echeverri from Luzaide

    907 - 919 orr.
 • 1986 Vol. 20:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Theorie du liage, diachrone et enonciation: sur les anaphores possessives du basque

   Georges Rebuschi
   325 - 341 orr.
  • Euskara XVI-XVII Mendeetako zenbait idazle atzerritarrengan

   Patrizio Urkizu
   343 - 346 orr.
  • Euskara XVI-XVII. Mendeetako zenbait idazle atzerritarrengan

   Patrizio Urkizu
   343 - 350 orr.
  • ON nonconfigurational structures

   Ken Hale
   351 - 358 orr.
  • La teoría del ligamiento en la lengua vasca

   Pello Salaburu
   359 - 412 orr.
  • Maurice Harriet-en hiztegiaz

   Enrike Knörr
   413 - 417 orr.
  • Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II. Markinaldeko kasua

   Javier Alberdi Larizgoitia
   419 - 486 orr.
  • Jon Etxaide: kontaketa errealistaren hasierak

   Jon Kortazar
   487 - 498 orr.
  • Betolatzaren zenbait berri

   Enrike Knörr
   499 - 506 orr.
  • Sobre lengua e historia: Comentarios de lingüística diacrónica, vasca y paleohispánica

   Joaquin Gorrochategui
   507 - 531 orr.
  • Burgosko 1747ko dotrina: I. testua eta oharrak

   Joseba Andoni Lakarra
   535 - 594 orr.
  • Reseñas

   594 - 604 orr.
   • Dressler, Wolfgang U. (1985). Morphonology: the dynamics of derivation

    M. L. Oñederra
    595 - 599 orr.
   • Mª Teresa Echenique. Historia lingüística vasco-románica. Intento de aproximación

    Joaquin Gorrochategui
    600 - 604 orr.
 • 1986 Vol. 20:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Luzaideko Echeverriren dotrinari oharrak

   Jose M. Satrustegi
   3 - 30 orr.
  • XVI. mendeko bizkaierazko errefrauez: I. Garibairen bildumak

   Joseba A. Lakarra
   31 - 65 orr.
  • From automatic assimilation to sound symbolism. A case study of Basque Palatalization

   Miren Lourdes Oñederra
   67 - 74 orr.
  • Egiarne kantaz: I. Testua eta iruzkinak

   Blanka Urgell
   75 - 148 orr.
  • Euskarazko tratamenduen ikuspegia: I. Historia apur bat

   Javier Alberdi Larizgoitia
   149 - 202 orr.
  • "Larramendiren eraginaz eta"

   Ibon Sarasola
   203 - 215 orr.
  • Julien Vinson, el euskera y una polémica del XIX

   José Javier Granja Pascual
   217 - 235 orr.
  • Juan José Vicente Oteiza Izuzquiza

   Juan Iruretagoyena
   237 - 241 orr.
  • Bertso bizkaitarrez gehixeago

   Joseba Andoni Lakarra
   243 - 247 orr.
  • Koordinazioaren zenbait alderdi Duhalderen "Meditazioneak gei premiatsuenen gainean" liburuan

   Koldo Biguri
   249 - 281 orr.
  • Dos notas sobre el euskera en Álava en el siglo XIX

   Alberto González de Langarica
   283 - 290 orr.
  • Contra Lekobide

   Luis Michelena
   291 - 313 orr.
  • Reseñas

   314 - 322 orr.
   • Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásicas.

    Duplá Ansuategui
    315 - 318 orr.
   • Fontes Linguae Vasconum: Studia et documenta\ \ \ \ \ \

    Joseba Andoni Lakarra
    319 - 322 orr.
 • 1985 Vol. 19:2
 • (+) gehiago ikusi
  • In memoriam. Antonio Tovar Llorente

   285 - 288 orr.
  • Peru gurea (EKZ, 115), der Schwank vom alten Hildebrand, y sus paralelos románicos (Aa.-Th., 1360C)

   José Antonio Cid
   289 - 353 orr.
  • Peru Gurea (EKZ 115): Textos, edición y notas

   Joseba Andoni Lakarra
   355 - 394 orr.
  • Lauaxeta y la oralidad

   Jon Kortazar
   395 - 429 orr.
  • Piarres Adame: Testua eta argitalpenak

   Ines Pagola
   431 - 438 orr.
  • Berriz Larramendiren segizioko zenbaitez

   Joseba Andoni Lakarra
   439 - 452 orr.
  • La lingüística de Mario Bunge

   Pello Salaburu
   453 - 492 orr.
  • Complementación y nominalización en euskara

   Patxi Goenaga
   493 - 570 orr.
  • Historia de las ideas acerca de los límites geográficos del vasco antiguo

   Joaquin Gorrochategui
   571 - 594 orr.
  • Algunos nombres de Contrasta

   Luis Michelena
   595 - 602 orr.
  • Reseñas

   602 - 622 orr.
   • Euskaltzaindia. Gramatika batzordea. Euskal Gramatika, Lehen Urratsak-I

    Juan Antonio Letamendia
    603 - 608 orr.
   • Noam Chomsky. Lectures on Government and Binding

    Pello Salaburu
    609 - 613 orr.
   • Eugenio Martínez Celdran; María José Sole Sabater. Estudios de Fonética Experimental

    Miren Lourdes Oñederra
    614 - 619 orr.
   • Argitaragabea?

    Iñaki Segurola
    621 - 622 orr.
 • 1985 Vol. 19:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Una palabra vasca en un texto de Cristóbal Colón

   Juan Gil
   3 - 7 orr.
  • Larramendiren hiztegigintzaren inguruan

   Joseba Andoni Lakarra
   9 - 50 orr.
  • Nueva inscripción altomedieval vizcaína (San Martín de Gaztelua, Abadiano) y revisión del epígrafe de Iauninco (Andra Mari de Muntxaraz, Abadiano, Vizcaya)

   Agustin Azkarate Garai-Olaun
   51 - 64 orr.
  • Literatur bizkaieraz: Añibarroren esku-liburua

   Blanka Urgell
   65 - 117 orr.
  • Gozos populares en vascuence

   J. M. Satrustegui
   119 - 127 orr.
  • Etxeberri Luzaideko Bikarioaren Dotrina Argitaragabea

   Iñaki Segurola
   129 - 197 orr.
  • Fray José de Jesús María Araquistain

   Antonio Unzueta
   199 - 215 orr.
  • Parnasorako bidea-ren hizkuntzaz

   Itziar Laka
   217 - 234 orr.
  • Literatur gipuzkerarantz: Larramendiren Azkoitiko Sermoia (1737)

   Joseba Andoni Lakarra
   235 - 281 orr.
 • 1984 Vol. 18:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Zegamako doctrina christiana (1741)

   Frantzisko Ondarra
   3 - 62 orr.
  • The order of affixes in the Basque synthetic verb

   Peter Bakker
   63 - 87 orr.
  • Bertso Bizkaitarrak (1688)

   Joseba Andoni Lakarra
   89 - 185 orr.
  • Una plática del Goyerri

   Luis Murugarren
   185 - 197 orr.
  • Contribución al Diccionario Etimológico Vasco

   Manuel Agud
   199 - 209 orr.
  • XVIII mendeko lirikaren alde literario zenbait

   Luis Maria Mujika
   211 - 247 orr.
  • Lingüística inmanente y lingüística trescendente

   L. Michelena
   249 - 266 orr.
 • 1984 Vol. 18:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Cartas inéditas de Arturo Campión a Serapio Múgica (1889-1921)

   J. Ignacio Tellechea Idígoras
   3 - 37 orr.
  • El edicto eclesiástico de 1750 en versión vasca de la cuenca de Pamplona

   José María Satrústegui
   39 - 51 orr.
  • Neologismos en los juegos florales

   Inés Pagola
   53 - 159 orr.
  • Bizkaiera zaharreko ablatiboaz

   Joseba Andoni Lakarra
   161 - 193 orr.
  • Nota sobre el texto vasco en honor de Fabri de Peiresc (1638)

   Enrike Knörr
   195 - 200 orr.
  • Xabier Lizardiren lehen olerkiak

   M. Jose Kerejeta
   201 - 215 orr.
  • AD Experiendum

   K. Mitxelena
   217 - 237 orr.
 • 1983 Vol. 17
 • (+) gehiago ikusi
  • Epistolario Vasco del siglo XVIII

   José María Satrústegui
   3 - 24 orr.
  • El nombre del VINO en vascuence

   Manuel Agud
   25 - 39 orr.
  • Oharrak zenbait arkaismoz

   Joseba Andoni Lakarra
   41 - 68 orr.
  • Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos

   Ibon Sarasola
   69 - 212 orr.
  • "Euscal-Errijetaco Olgueeta..." Obraren azterketa fonetikoa

   Luis María Mujika
   213 - 264 orr.
  • Léxico de los refranes de B. de Zalgiz

   Jesús Arzamendi, Miren Azkarate
   265 - 327 orr.
 • 1982 Vol. 16
 • (+) gehiago ikusi
  • Manuscritos Vascos de Muruzábal (Navarra)

   José M.ª Satrústegui
   3 - 23 orr.
  • Cátedras Universitarias de Euskera. A cien años de la propuesta del P. Fita (1881)

   J. Ignacio Tellechea Idigoras
   25 - 44 orr.
  • Mogel eta bere garaia

   Jon Kortazar
   45 - 53 orr.
  • De re etymológica

   Manuel Agud
   55 - 68 orr.
  • XVIII. Mendeko zenbait bilantziko berri

   Joseba Andoni Lakarra
   69 - 113 orr.
  • Nuevo topónimo de aspecto vasco en la Bética

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   115 - 129 orr.
  • Patronímicos de vocal + iz (Enecoiz...)

   Gabriel M. Verd
   131 - 139 orr.
  • Sobre la historia de la lengua vasca

   Luis Michelena
   141 - 156 orr.
  • Tipología en torno a la lengua vasca

   Luis Michelena
   157 - 170 orr.
  • Barrutiaz gehiago. Hiztegia

   Joseba Andoni Lakarra
   171 - 246 orr.
  • Apellidos vascos poco frecuentes

   José Garmendia Arruebarrena
   247 - 261 orr.
  • Chiveroua et Marceline (Astolasterra edo Charivari)

   Txomin Peillen
   264 - 326 orr.
 • 1981 Vol. 15
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre algunas formas verbales alocutivas no objetivas vascas y su corporación con las correspondientes objetivas. Distinto comportamiento de los dialectos

   Pedro de Yrizar
   3 - 74 orr.
  • Nueva contribución al fondo de textos antiguos vascos

   José M.ª Satrústegui
   75 - 104 orr.
  • A propósito de Burdin(a) "hierro"

   Manuel Agud
   105 - 120 orr.
  • Barrutiaren edizio kritiko baterako

   Joseba A. Lakarra
   121 - 156 orr.
  • ¿Dónde nació Juan de Beriain, Abad de Urteaga?

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   157 - 164 orr.
  • Equivalentes léxicas vasco-latinas en el GERO de Axular

   Juan Antonio Letamendia
   165 - 234 orr.
  • Betolazaren Hiztegia

   Joseba Andoni Lakarra
   235 - 272 orr.
  • Consideraciones en torno a la toponimia de Roncesvalles

   Ricardo Ciérvide Martinena
   273 - 288 orr.
  • Lengua común y dialectos vascos

   Luis Michelena
   289 - 313 orr.
 • 1980 Vol. 14
 • (+) gehiago ikusi
  • Viscitudes de un Padrenuestro en vasco en el siglo XVII

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   1 - 23 orr.
  • Sobre las formas verbales vizcaínas con objeto indirecto de segunda persona

   Pedro de Yrizar
   25 - 85 orr.
  • Notas lingüísticas al nuevo bronce de Contrebia

   Luis Michelena
   87 - 97 orr.
  • Sobre la cuestión Vascoibérica

   Gabriel M. (S.J.) Verd
   99 - 133 orr.
 • 1978/1979 Vol. 12/13
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre el pronombre personal I (R) ek y las flexiones verbales correspondientes

   Pedro de Yrizar
   3 - 13 orr.
  • El Lexicón de "Refranes y Sentencias de 1956"

   María Jesús Soto Michelena
   15 - 86 orr.
  • PERU ABARCA-ren Hiztegia

   Angel Zelaieta
   87 - 199 orr.
  • El texto de PERU ABARCA

   Luis Michelena
   201 - 224 orr.
  • Contribución al fondo de textos antiguos vascos

   J. M. Satrustegui
   225 - 245 orr.
  • Nominalizadores y Complementarizados en Euskera

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   247 - 266 orr.
 • 1977 Vol. 11
 • (+) gehiago ikusi
  • Apuntes Vizcaínos (Tercera parte). Indice y vocabulario

   Nils M. Holmer
   3 - 47 orr.
  • Sobre la bipartición inicial en el análisis en constituyentes

   Ibon Sarasola
   49 - 90 orr.
  • Itxas-Mendi

   Juan Thalamas Labandibar
   91 - 128 orr.
  • Un documento de José Francisco de Aizquíbel sobre la Lengua Vasca

   J. M. Satrustegui
   129 - 154 orr.
 • 1976 Vol. 10
 • (+) gehiago ikusi
  • Elementos de cultura material en el País Vasco

   Manuel Agud Querol
   3 - 23 orr.
  • Cartas inéditas de D. Resurrección María de Azkue a D. Serapio Múgica (1901-1917)

   J. I. Tellechea Idígoras
   25 - 46 orr.
  • El Léxico vasco de los refranes de Garibay

   J. R. Zubiaur, J. Arazmendi
   47 - 144 orr.
  • Euzkerak -R- kontsonanteari buruz darabillen yarduera

   G. Barandiaran
   145 - 152 orr.
  • Fonología consonántica de un idiolecto del euskera de Zuberoa

   Luis C. Núñez Astrain
   153 - 197 orr.
  • Sobre unos originales de "Guipuzcoa-co Condaira" de Iztueta

   J. Garmendia Arruabarrena
   199 - 208 orr.
 • 1975 Vol. 09
 • (+) gehiago ikusi
  • Traduction en Basque de Termes politiques sous la revolutión

   Margarita Rica
   3 - 172 orr.
  • A propósito de LAPIKO "olla"

   Manuel Agud
   173 - 178 orr.
  • Dos Textos euskerikos inéditos del P. Larramendi

   J. Ignacio Tellechea Idigoras
   179 - 181 orr.
 • 1974 Vol. 08
 • (+) gehiago ikusi
  • Bilingüismo, Disglosia, Contacto de Lenguas

   J. M. Sánchez Carrión
   3 - 79 orr.
  • Lista Topo-Onomastica. Extraida y compuesta de la "CONDAIRA DE IZTUETA"

   Jesús Elósegui
   81 - 81 orr.
  • Guipuzcoaco Provinciaren Condaira edo Historia

   Juan Ignacio de Yztueta
   82 - 112 orr.
  • Ordenación Cartográfica del Algunos datos del "Erizkizundi Irukoitza Triple cuestionario"

   Ana Echaide
   113 - 148 orr.
 • 1973 Vol. 07
 • (+) gehiago ikusi
  • Los dialectos y variedades de la Lengua Vasca

   P. de Yrizar
   3 - 36 orr.
  • Areas Toponímicas en el País Vasco

   M. Agud
   37 - 56 orr.
  • Breve Estudio Antológico y Léxico del tema Marino Vasco

   P. Urquizu
   57 - 103 orr.
  • Albadak, xikitoak eta erran zaharrak

   P. Urquizu
   104 - 116 orr.
  • Teatro Popular Vasco "Los Charibaris"

   P. Urquizu
   117 - 224 orr.
  • Observaciones a "De Re Etymológica" (Anuario V)

   Ch. Videgain
   225 - 227 orr.
 • 1972 Vol. 06
 • (+) gehiago ikusi
  • Presentación

   L. Michelena
   3 - 4 orr.
  • Introduction

   William A. Douglass
   5 - 8 orr.
  • Morphological Evidence of Abstract Verbs in Basque

   Glenn Ayres
   9 - 19 orr.
  • A Survey of Linguistic Variables in the Central Zone of the Deva River Valley

   Ramón M. S. Bereicua Basauri
   20 - 28 orr.
  • Palatalization Phenomena in Basque

   Claudia Corum
   29 - 34 orr.
  • The Expression of Focus in Basque

   Françoise Donzeaud
   35 - 45 orr.
  • Genitivization in Northern Basque Complement Clauses

   Jeffrey Heath
   46 - 66 orr.
  • Nominative-Ergative Syncretism in Basque

   William H. Jacobsen
   67 - 109 orr.
  • A Note on Old Labourdin Accentuation

   Luis Michelena
   110 - 120 orr.
  • Formation of the Present Participle in Basque

   Quentin Pizzini
   121 - 129 orr.
  • Partitive Assignment in Basque

   R. P. G. de Rijk
   130 - 173 orr.
  • Two Borrowed Sound Changes in Basque

   Carlos Zarabozo
   174 - 182 orr.
 • 1971 Vol. 05
 • (+) gehiago ikusi
  • Presentación

   M. Agud
   5 - 9 orr.
  • El vascuence y la lingüística

   A. Tovar
   11 - 23 orr.
  • Don Julio de Urquijo y el problema de la Unificación del Euskera Literario

   Fray Luis Villasante
   25 - 46 orr.
  • Urquijo y la Sociedad de Estudios Vascos

   L. Michelena
   47 - 66 orr.
  • En homenaje a don Julio de Urquijo. Sesión de la Academia de la Lengua Vasca en Bilbao

   M. Lecuona
   67 - 71 orr.
  • Un antiguo vasquismo y una etimología: BURUKA, BORUCA

   A. Tovar
   73 - 75 orr.
  • Composición gramatical griego-vasca

   N. Ormaechea
   77 - 103 orr.
  • De re etymológica

   M. Agud
   105 - 114 orr.
  • Sobre las concordancias morfológicas de la Lengua Vasca con las lenguas caucásicas y con otras lenguas

   P. de Yrizar
   115 - 173 orr.
  • Tresora hirur lenguayetakua Frantzesa, Española eta Heskuara

   175 - 191 orr.
 • 1970 Vol. 04
 • (+) gehiago ikusi
  • El vocabulario vasco de Aranzazu - Oñate y zonas colindantes

   Cándido (O.F.M.) Izaguirre, Luis (edit.) Villasante
   3 - 248 orr.
 • 1969 Vol. 03
 • (+) gehiago ikusi
  • Gramática Bascongada

   Fr. Pedro A. de Añíbarro
   3 - 169 orr.
  • Apuntes vizcaínos II

   Nils M. Holmer, Vania Abrahamson de Holmer
   171 - 228 orr.
 • 1968 Vol. 02
 • (+) gehiago ikusi
  • Larramendi y Cardaveraz. Censura y réplica inéditas sobre un libro de piedad

   J. Ignacio Tellechea Idígoras
   3 - 31 orr.
  • Los nombres de los días de las semana en vasco

   Manuel Agud
   33 - 48 orr.
  • Notas lexicográficas

   Fr. Cándido Izaguirre
   49 - 71 orr.
  • Nombres de la "comadreja" en el País Vasco

   M. Agud, L. Michelena
   73 - 85 orr.
  • Apuntes vizcainos

   Nils M. Holmer, Vania Abrahamson de Holmer
   87 - 141 orr.
 • 1967 Vol. 01
 • (+) gehiago ikusi
  • De paremiología vasca. Oihenart conoció los Refranes y Sentencias de 1596

   Julio de Urquijo
   3 - 44 orr.
  • Altsasuko euskeraren gai batzuk

   P. Cándido (O.F.M.) Izaguirre
   45 - 97 orr.
  • Apuntes léxicos de la traducción bajo-navarra de Alfonso Rodríguez

   Fr.A. de (O.F.M.) Lizarra
   98 - 162 orr.
  • Notas fonológicas sobre el salacenco

   L. Michelena
   163 - 177 orr.
  • Textos vascos antiguos. Crónica

   M.ªM. Bidegain
   179 - 195 orr.
 • 1955 Vol. -02
 • (+) gehiago ikusi
  • Traduction française des poésies: d´Oihenart

   René Lafon
   1 - 39 orr.
  • La Doctrina Cristiana de Betolaza (1596)

   41 - 60 orr.
  • Notes por une édition critique et une traduction française des poésies de´Oihenart

   René Lafon
   61 - 99 orr.
  • Le verbe dasn la Doctrina Cristiana de Betolaza (1596)

   René Lafon
   101 - 106 orr.
  • Nombres vascos de persona

   Luis Michelena, Angel Yrigaray
   107 - 127 orr.
  • Toponimos gallegos y toponimos navarros

   D.J. Gifford
   129 - 135 orr.
  • Sobre la exploración lingüística del País Vasco

   Pedro de Yrizar
   137 - 147 orr.
  • Bibliografía

   148 - 148 orr.
 • 1954 Vol. -01
 • (+) gehiago ikusi
  • Erdera-Media Lengua

   A. Tovar
   1 - 3 orr.
  • Las escrituras apócrifas de Andramendi

   M.ª M. Bidegain, L. Michelena
   5 - 24 orr.
  • Notas sobre algunos pasajes de los refranes y sentencias de 1596

   L. Michelena
   25 - 33 orr.
  • Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte

   Fr. J. (O.F.M.) Ruiz de Larrínaga
   35 - 106 orr.
  • Bibliografía

   106 - 130 orr.
   • La lengua vasca, por Antonio Tovar. Segunda edición. Biblioteca Vascongada de los Amigos del País. San Sebastián, 1954

    L.M.
    109 - 112 orr.
   • San Sebastián. 75 años de la vida donostiarra, por Vicente Cobreros Uranga. Dibujos de Agustín Ansa. Editado pro la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián en el 75.º aniversario de su fundación. M. Navarro, impresor

    F.A.
    113 - 113 orr.
   • Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, por J. Corominas. Vol. I, A-C. Editorial Gredos. Madrid, 1954

    L.M.
    113 - 118 orr.
   • Gramática vasca abreviada, por Isaac López-Mendizábal. Editorial "Ekin". Buenos Aires, 1954. 84 págs. en 16.º

    F.A.
    118 - 118 orr.
   • De la pronunciación medieval a la moderna en español. por Amado Alonso. Tomo primero. Ultimado y dispuesto para la imprenta por Rafael Lapesa. Biblioteca Románica Hispánica. Editorial Gredos. Madrid, 1935

    119 - 126 orr.
   • Milla euskal-olerki eder aldiz-urren aukeratuta, Aita Onaindia Karmeldarra. Karmeldar Idaztiak. Larrea-Amorebieta, 1954

    L.M.
    127 - 128 orr.
   • Axular. Gero. IV argitara-aldia Euskaltzaindiko Lekuona apaizak prestatua eta aintzin-solastua. Euskaltzaindia´ren ardurapean. Zarautz´en Itxaropena irarkolan, 1954

    L.M.
    128 - 129 orr.
   • J. Karst: Essai sur l´origine des Basques, Ibères ete peuples apparentés, avec une étude supplementaire sur la préhistoire et la toponymie de l´Alsace, de la Suisse et des pays rhénans, ainsi que des régions illyro-alpines et ponto-causasiques. Estrasburgo, P.-H. Heitz, Imprimeurs-Editeurs, 1954. Un volumen de 164 págs.

    A.T.
    130 - 130 orr.