Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Inicio / Fin:
1 zk. (1987)-
Editor:
Donostia: Euskerazaintza
ISSN:
1132-1318
Periodicidad:
Irregular
Materias:
Lengua vasca
  Sumarios disponibles
  2012
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   págs: 7 - 9
  • Thomas Merton, Kentucky-ko monjea

   págs: 11 - 18
  • Bakioko toponimia

   págs: 19 - ?
   • Zer da toponimia?

    págs: 19 - 19
   • Bakioren gaineko zertzeladak

    págs: 19 - 20
   • Erriko toponimia batuteko elburuak

    págs: 20 - 21
   • Metodologia

    págs: 21 - 23
   • Arazoak, oztopoak

    págs: 23 - 24
   • Egindako bearraren emoitza-argibide batzuk

    págs: 24 - ?
   • A.- Soziolinguistika arlokoak:

    págs: 24 - 26
   • B.- Erriko berbetearen ezaugarri toponimiko batzuk:

    págs: 26 - 27
   • Agoskerea:

    págs: 27 - ?
   • Toponimia atzizki batzuen agoskerea Bakioko euskeran

    págs: 27 - 27
   • Azentua

    págs: 27 - 27
   • Toponimian agertuten diren atzizkiak

    págs: 28 - 28
   • Izenetik eratorritako atzizki edo aurrizkiak (zer/non)

    págs: 28 - 29
   • Adjetiboetatik eratorritako atzizki eta aurrizkiak (zelangoa)

    págs: 30 - 30
   • Toponimiagaz zerikusia dauan batutako lexikoa (espazio geografikoa)

    págs: 30 - 30
   • Fitonimoazkaz zerikusia dauan batutako lexikoa

    págs: 31 - 31
   • Oronimoak (lurraren gorabeerak eragindako leku-izenak)

    págs: 31 - 31
   • Idronimoak (uregaz zerikusia dauken leku-izenak)

    págs: 31 - 31
   • Fitotoponimoak (landarakaz zerikusia dauken leku-izenak)

    págs: 32 - 32
   • Zootoponimoak (abereakaz zerikusia dauken leku-izenak)

    págs: 32 - 32
   • Odonimoak edo komunikazionagaz lotutako leku-izenak

    págs: 32 - 32
   • Lurgintzeagaz zerikusia daukenak

    págs: 32 - 32
   • Antroponimoak edo pertsonakaz (izen, abizen edo ezizenak) lotutako leku-izenak

    págs: 32 - 33
   • Agiotoponimoak edo santuen izenakaz zerikusia dauken leku-izenak

    págs: 33 - 33
   • Toponimiaren azentu arazoa. Adibide praktikoa. Ikerketa (Iñaki Gaminde)

    págs: 34 - ?
   • Diptongazino eta silabifikazinoa

    págs: 36 - 36
   • Azentuerea eta intonazinoa

    págs: 37 - 37
   • Izen azentubakoak

    págs: 37 - 39
   • Erdaldunak

    págs: 39 - 39
   • Euskaldun barriak

    págs: 40 - 40
   • Euskaldun zaarrak

    págs: 40 - 40
   • Bakioarrak

    págs: 41 - 41
   • Guztiak

    págs: 41 - 41
   • Edo beste era batera

    págs: 41 - 41
  • Klaretarrak Euskal Herrian

   págs: 43 - ?
   • 1. Karisma baten iraupen istorikoa

    págs: 43 - ?
   • Euskalerriko leen klaretarrak

    págs: 44 - 45
   • Euskaleerian klaretarrak sorturiko leen ezarkuntzak

    págs: 46 - 46
   • 1882: Balmaseda

    págs: 47 - 47
   • 1886: Bilbo

    págs: 47 - 48
   • 1910: Beire

    págs: 48 - 48
   • 1914: Tolosa

    págs: 49 - 49
   • 1918: Agurain

    págs: 49 - 50
   • 1920: Donostia

    págs: 50 - 51
   • 1942: Bilbo-Areeta

    págs: 51 - 51
   • 70-eko amarkadan sortutako ezarkuntzak

    págs: 52 - ?
   • Irunea (1970)

    págs: 52 - 52
   • Gasteiz (1972)

    págs: 52 - 53
   • Getxo (1977)

    págs: 53 - 53
   • Leioa (1975)

    págs: 53 - 53
   • Klaretar Misioa Bolibiako Potosi Iparrean (1974)

    págs: 54 - 54
   • d) Gomutagarri diren klaretarrak

    págs: 54 - 56
   • e) Misiolari Jarduera

    págs: 56 - 57
   • f) Andrazkoen jarduera

    págs: 57 - 58
   • 2. Euskalerriako klaretar Erkidegoaren lurralde eta apostoliku egituraketa

    págs: 58 - 62
  • Landajuela, Anton

   págs: 63 - ?
   • 1.- Arratia deritxon aranean 1914gn urtean lotzaillaren 4an jayo nintzan

    págs: 63 - 64
   • 2.- Aldi artan ere jayoterri

    págs: 64 - 65
   • Bideak

    págs: 65 - 67
   • 3.- Mizkin eta mizkinkeriak

    págs: 67 - 68
   • 4.- Urtean birritan dirutsu

    págs: 68 - 69
   • 5.- Txarria

    págs: 69 - 70
   • 6.- Mixinoyak

    págs: 70 - 71
   • Aste guren

    págs: 71 - 72
   • 7.- Agate deuna

    págs: 72 - 73
   • Eskiljoteari buruz zerbait geiago

    págs: 73 - 73
   • 8.- Illeta

    págs: 73 - 74
   • 9.- Uguzta, bateoa

    págs: 74 - 74
   • 10.- Elizakoak

    págs: 74 - 75
   • 11.- San joan-suak

    págs: 75 - 75
   • 12.- Sañoa

    págs: 75 - 76
   • 13.- Azoka, zeia

    págs: 76 - 76
   • 14.- Salerosketa

    págs: 76 - 77
   • 15.- Errotak

    págs: 78 - 78
   • Igorrebaso, basauntz-ako eta santa luzialdeko astoak

    págs: 78 - 78
   • 16.- Jostaketak

    págs: 79 - 80
   • 17.- Kastorran jokatzea

    págs: 80 - 81
   • 18.- Gartza

    págs: 81 - 82
   • 19.- Kinkin

    págs: 82 - 82
   • 20. Tronpa

    págs: 82 - 84
   • 21.- Izerrean

    págs: 84 - 84
   • 23.- Pelota

    págs: 85 - 85
   • 22.- Fubola

    págs: 85 - 85
   • 24.- Txoriak

    págs: 85 - 86
   • 25.- Karramatoa (goitibera)

    págs: 86 - 86
   • 26.- Tranbia (tximistburdia)

    págs: 86 - 87
   • 27.- Beste jolasketa bat

    págs: 88 - 88
   • 28.- Txantela

    págs: 88 - 88
   • 29.- Uger-egitea

    págs: 88 - 88
   • 30.- Amaren azarikeria

    págs: 89 - 89
   • 31.- Neskatil ugerlariak

    págs: 89 - 89
   • 32.- Txitxiburruntzi, basokoipetsua

    págs: 89 - 90
   • 33.- Txirritxirriak, Kirkillak

    págs: 90 - 90
   • 34.- Bola ta txirlo

    págs: 91 - 94
 • 2012
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   págs: 7 - 9
  • Loturak eta lortzekoak

   págs: 11 - 12
  • 1.- Zatia

   págs: 13 - ?
  • II.- Karlistadako guda Euskalerrian 1839-1876

   págs: 13 - ?
   • Oarkuntza

    págs: 13 - 13
   • Aurkezpena

    págs: 13 - 14
   • 1.839an Marotoren saldukeria

    págs: 14 - 15
   • 1.840-1.844ko urte bitartean, Euskalerriak "Bakearen ordez", menpeko legeekin ordaindu bear ebazanak

    págs: 16 - 17
   • Lau urte onein ondorioa

    págs: 17 - 18
   • Espainiarren edestiko liburuetatik artutakoa

    págs: 18 - 19
   • Liburuaren XXIV-XXV txataletatik asita:

    págs: 19 - 20
   • Denbora orreitan espainiarrak: "aberri lez egiztatu egiten dabe katolikotasuna"

    págs: 20 - 20
   • Iru azalpen edo adierazpen onei erantzuna emoteko, len jakin bear doguna:

    págs: 20 - 21
   • Lenengo azalpenari erantzunda:

    págs: 21 - 21
   • Bigarren azalpenari erantzunda:

    págs: 22 - 22
   • Irugarren azalpenari erantzunda:

    págs: 22 - 22
   • Toledoko kaizartza edo Toledoren kaizarkeria

    págs: 22 - 23
   • Euskaldunak

    págs: 23 - 23
  • 2.- Zatia

   págs: 25 - ?
   • Edestiaren aria berrezkuratuta. 1.844-1.860 urte bitartean edestilariak esaten dautson IIn guda karlista

    págs: 25 - 27
  • 3.- Zatia

   págs: 29 - ?
   • Karlista alderdiaren era berritze edo antola barria

    págs: 30 - 34
   • Oarpena:

    págs: 34 - 34
   • Ostera edestiaren arin artuta:

    págs: 34 - 38
   • VIIn Karlos errege-nai onen bizi kondaira

    págs: 39 - 40
   • Saboyatar I Amadeo, Aostako dukearen bizi kondaira laburra

    págs: 40 - 40
  • 4.- Zatia

   págs: 41 - ?
   • 1.872ko matxintasuna

    págs: 41 - 43
   • Dorronsorotar Migelen bizi kondaira laburra:

    págs: 44 - 44
   • Santa Kurtz apaizaren bizi kondaira:

    págs: 44 - 49
   • Lizarraga ta Eskiroztar Antonioren bizi kondaira

    págs: 49 - 50
   • Dorregarai eta Domingeretar Antonioren bizi kondaira laburra:

    págs: 51 - 52
   • Gudako aria ostera artuta

    págs: 52 - 54
   • Ondorio labur bat

    págs: 55 - 55
  • 5. Zatia

   págs: 57 - ?
   • Gudako aria ostera berrezkuratuta

    págs: 57 - 59
   • Ondorengo oarkizun txiki bat

    págs: 59 - 60
   • Oarpen txiker bat egin bear dogu emen, egoera au ulertu degun:

    págs: 60 - 62
   • Karlistaren arteko gertaera oneik: Antonio Piralaren "Historia contemporànea" liburuko bigarren atalean 1.843tik XIIn Alfonren eriotzararte, 10., 11., 12., 13. eta 14garren orrialdetan aurkituko dozuez

    págs: 62 - 67
   • Ondorengo oarpen labur bat

    págs: 67 - 67
   • 1.874ko urtean agertutako aldizkariak:

    págs: 68 - 68
   • Emen argi agertzen da ze garrantzidunak izan zan Bilboko Uri ta beren inguruko erriak

    págs: 68 - 68
   • Gogora ekarteko oar txiki bat.

    Eta emen beste geraldi bat egin bear da, itaun au gogora ekarteko:

    págs: 68 - 73
   • 1.874ko Zati onen oarpena

    págs: 73 - 76
   • Kataluniako ekitaldietan:

    págs: 76 - 77
   • Euskalerriko ekitaldietan:

    págs: 77 - 80
   • Onen oarpen laburra

    págs: 81 - 81
   • Onen oar laburra

    págs: 81 - 86
   • Arabaren galduera

    págs: 86 - 90
   • Ekintza onen oartxo bat:

    págs: 90 - 91
   • Karlistadaren bigarren edo irugarrenfo gudaren amaiera

    págs: 91 - 96
   • Menperatzaillearen aldia amaitu ote da?

    págs: 97 - 97
   • ZERGAITIK AITA?

    págs: 97 - 98
   • En mi opinión duerme el fuego bajo la ceniza"

    págs: 98 - 100
  • 6. Zatia

   págs: 101 - ?
   • Lan guztiaren ondorioa

    págs: 101 - 101
   • Erantzunak

    págs: 101 - 102
   • 1) Nortasunaren zentzuzko izatasuna:

    2) Nortasunaren izatasunezko ABERRIAK, eta Norkeriz asmatutako aberriak:

    págs: 102 - 102
   • Aberriak ote dira baiña, Norkerizko asmokin gizarte ezberdintasunakaz sortzen diran batzagotasunak?

    págs: 102 - 103
   • EUSKALDUNTASUNAREN NORTASUNEZKO ABERRIA:

    págs: 103 - 103
   • NORKERI BITARTEZ SORTUTAKO ABERRIAK

    págs: 103 - 104
  • Bibliografia

   págs: 105 - 105
 • 2011
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   págs: 7 - 26
  • Euskerazaintza, euskeraren erri akademia alkartearen araudia

   págs: 11 - 92
  • Oharkuntzak

   págs: 93 - 96
  • Oharkuntzak

   págs: 97 - 103
 • 2011
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   págs: 7 - 10
  • Euskerazaintza euskeraren erri akademia: Lortuak eta Lortzekoak 2010

   págs: 11 - 12
  • Karlistadako guda euskalerrian 1.833 - 1.839

   págs: 11 - 100
 • 2010
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Claudio Barroeta Amorrortu
   págs: 5 - 8
  • Mario Benedetti: Atsegin dudan jendea

   Patxi Otamendi
   págs: 9 - 12
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizen egindako lana (I)

   págs: 13 - 14
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (II)

   págs: 15 - 16
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (III)

   págs: 17 - 18
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (IV)

   págs: 19 - 20
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (V)

   págs: 21 - 22
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (VI)

   págs: 23 - 24
  • Mezako irakurgaien buruz Nafarroako apaizek egindako lana (VII)

   págs: 25 - 26
  • EUSKALERRIKO POSTA

   págs: 29 - 77
   • I-Euskal kulturaren sustraiak

    Latxaga .
    págs: 31 - 32
   • II-British Enciclopediaren azterketa

    Paulo Atutxa
    págs: 33 - 50
   • III-Erri txikien nortasuna

    Latxaga
    págs: 51 - 54
   • IV- Euskalerriko nortasuna

    Josu Iturrioz
    págs: 55 - 56
   • V- Postako izenak euskera

    Martin Olazar Latxaga
    págs: 57 - 58
   • VI-Esuakadiko Jaurlaritza 1937an egindako zorrobidea. 18 Eredu

    págs: 59 - 60
   • VII- Ana Martin margolaria ziñezkoa

    Latxaga .
    págs: 61 - 74
   • VIII-Pilotariak Euskal jolasen oñarriak

    Josu Iturrioz
    págs: 75 - 76
   • IX-Esualadun berriak. Garrantzi aundiko itzak euskeraz. Erriaren yakintza jaso bearra.

    Latxaga .
    págs: 75 - 76
   • X-Eredu batzuen agerketa

    Latxaga
    págs: 77 - 78
 • 2010
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Claudio Barroeta Amorrortu, Paul Agirretar
   págs: 5 - 6
  • Lortuak eta lortzekoak

   págs: 7 - 8
  • Bizkaiko Jauntza Euskalerrian (Lehen zatia)

    

   págs: 8 - 20
   • 1. Edesti arloan euki dodan idazlarien laguntza

    págs: 14 - 15
   • 2. Bizkaiko Jauntzaren sorkuntza

    págs: 15 - 16
   • 3. Bizkaiko Batzar Nagusien baldintzak, jaunakin elkar aditzeko

    págs: 16 - 16
   • 4. Bizkaiko Batzar Nagusiak, izendatutako jaunak, kendu eikiezan emon jakien jaurkintza lekutik?

    págs: 17 - 17
   • 5. Bizkaitarrentzat, zein izanda beti Jauntzak ekarri leikien arriskua?

    págs: 17 - 18
   • 6. Jauntzak ekarri leikien arriskua nonduk agertzen jaku?

    págs: 18 - 19
  • Bizkaiko Jauntza Euskalerrian (Bigarren zatia)

   págs: 20 - 34
   • 1. Bizkaian, izan ziran Eleiz-Aurreko Batzarrak Uri ta Iri-bilduak, XVIIIgarren gizaldi-erdian

    págs: 21 - 26
   • 2. Gernikako Lege Biltzarra

    págs: 27 - 29
   • 3. Bizkaiko Batzar Nagusien izkuntza

    págs: 30 - 30
   • 4. Noz, zelan ta zegaitik sartu zan latin-kume edo gaztelera gure Batzar Nagusietan?

    págs: 30 - 31
   • 5. Pase Forala zergaitik sortu zan?

    págs: 31 - 31
   • 6. Gaztelar erregeak, zelako ibilbidea egiten eben gure Bizkaiaren Foruai ziñ egiteko?

    págs: 32 - 33
  • Bizkaiko Jauntza Euskalerrian (Hirugarren Zatia)

   págs: 34 - 98
   • 1. Bizkaiaren lenengo jauna

    págs: 35 - 35
   • 2. Bizkaiko Jaunaren Aldi-Aurrena

    págs: 35 - 36
   • 2. eta 3n. Jaunak

    págs: 36 - 37
   • 4.n. Jauna

    págs: 37 - 38
   • 5 eta 6n. Jaunak

    págs: 38 - 39
   • Ondorio labur bat

    págs: 39 - 40
   • 7n. Jauna

    págs: 40 - 41
   • 8.n. Jauna

    págs: 41 - 42
   • 9n. Jauna

    págs: 43 - 44
   • 10n. Jauna

    págs: 45 - 46
   • Itz edo taketartean esan bear dotena

    págs: 46 - 49
   • 11n. Jauna

    págs: 50 - 51
   • 12n. Jauna

    págs: 51 - 52
   • 13n. Jauna

    págs: 52 - 53
   • 14 eta 15n. Jaunak

    págs: 54 - 54
   • 16n. Jauna

    págs: 54 - 55
   • 17n. Jauna

    págs: 55 - 56
   • 18n. Jauna

    págs: 57 - 58
   • 19 eta 20n. Jaunak

    págs: 58 - 61
   • 21n. Jauna

    págs: 62 - 62
   • 22n. Jauna

    págs: 63 - 63
   • 23.n Jauna

    págs: 64 - 66
   • 24n. Jauna

    págs: 67 - 67
   • 25n. Jauna

    págs: 68 - 69
   • Taketarteko ondorio labur bat

    págs: 70 - 71
   • Bizkaitarrak, Jauntzagaitik ordaindu bear ginduzan dirutzak, Gaztelako erregeakaz itzarmentzen asi gintzazanetik

    págs: 71 - 71
   • 26n. Jauna eta Nfarroaren egoaldeko menpetasunaren edesti laburra

    págs: 72 - 77
   • Ondorio laburra

    págs: 78 - 78
   • 27n. Jauna

    págs: 79 - 79
   • 28n. Jauna

    págs: 80 - 80
   • 29n. Jauna

    págs: 81 - 82
   • 30n. Jauna

    págs: 83 - 84
   • 31n. Jauna

    págs: 85 - 85
   • 32n. Jauna

    págs: 86 - 87
   • 33 eta 34n. Jaunak

    págs: 88 - 88
   • 35 eta 36n. Jaunak

    págs: 89 - 91
   • 37n. Jauna

    págs: 92 - 95
   • Azken Jauntza onen ondorio laburra

    págs: 96 - 97
   • Munduaren Ekanduzko edesti laburra

    págs: 97 - 98
   • Euskalerriari begira

    págs: 98 - 98
 • 2009
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   págs: 7 - 8
  • "Agur!! Solozabal eta Solozabal´tar On "Paulin"

   págs: 9 - 12
  • Lortuak eta lortzekoak (2008)

   págs: 13 - 14
  • Izadia zaindu

   págs: 15 - 75
 • 2009
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   págs: 7 - 8
  • Bertsolaritza

   Asier Legarreta´tar
   págs: 9 - 3
  • GARDE´tar Martzelino

   Bakarne Erbiti´tar
   págs: 35 - 59
 • 2008
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   págs: 5 - ?
  • San Antonio Mari Claret misiolari apostolikoa

   Barroeta ta Amorrortu´tar Klaudio
   págs: 6 - 20
  • Batzar nagusi bereizia

   Martin Olazar´tar
   págs: 21 - ?
  • Auxiliares transitivos *Edun y *Ezan

   Iker Joseba Laka Guenaga
   págs: 22 - 54
  • Guda-osteko bertsolariak

   Legarreta´tar Asier
   págs: 55 - 65
  • Euskalerriaren askatasuna´ren edestia (I)

   Atutxa´tar Paul
   págs: 66 - 70
  • Euskalerriaren askatasuna´ren edestia (II)

   Atutxa´tar Paul
   págs: 71 - 81
  • Euskalerriaren askatasuna´ren edestia

   Atutxa´tar Paul
   págs: 82 - ?
 • 2007
 • (+) ver más
  • Sarrera

   págs: 5 - ?
  • San Frantzisko Xabier'en kantu zar bat

   Latxaga
   págs: 6 - 9
  • Euskera Aragoien

   Latxaga
   págs: 10 - 16
  • Ametsetan Egatzez

   Latxaga
   págs: 17 - 19
  • Amaitzea

   Latxaga
   págs: 20 - ?
  • Pasivismo y Ergativismo en el verno euzkeriko

   Laka
   págs: 21 - 40
  • El euskera en la Huesca de los Siglos XIV al XVII

   Latiegi
   págs: 41 - ?
 • 2007
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Martin Olazar'tar
   págs: 6 - ?
  • Aita Santi Onaindia'ren lana zabaltzen

   Martin Olazar'tar
   págs: 7 - ?
  • Internet

   Ana Uriarte'ren itzaldia
   págs: 8 - 21
  • Juana Albrit

   Paul'en itzaldia Atutxa'tar
   págs: 22 - 63
  • Ana Marin Margolaria

   Latxagak
   págs: 64 - 66
  • Marcas de las reflexiones verbales de las terceras personas

   págs: 67 - 89
  • San F. Xabier'en kantu zar bat

   Latxaga'k
   págs: 90 - 96
 • 2006
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   págs: 5 - ?
  • Lortuak eta Lortzekoak

   Martin Olazar´tar
   págs: 6 - ?
  • Ikastolak

   Arzeluz Amale´k
   págs: 7 - 16
  • Euskerearen adizki zarrak nondik nora

   Iker Joseba Lakak
   págs: 17 - 47
  • Atsotitzak era esakerak

   Ana Uriarte´k
   págs: 48 - 87
  • Bear-Bearreko iztegitxoa

   Etxaburua Asier´ek
   págs: 88 - ?
 • 2005
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   págs: 5 - ?
  • Latiegi ta Eraso´tar Bixente (G.B)

   Martin Olazar´tar
   págs: 6 - 8
  • Filosofiaren edestia

   Martin Olazar´tar
   págs: 9 - 54
  • Euskera-unitatea Naparroa´n\ \

   Xole Erbiti´k
   págs: 55 - 74
  • Euskal izenorde zarrak Lazarraga´n

   Iker Joseba Laka Guenaga´k
   págs: 75 - 104
  • Euskera Naparroa´n

   Artzeluz Amale`k
   págs: 105 - 114
  • Bertsolarien astapenak

   Josemaria Murua´k
   págs: 115 - 127
  • Euskalerria ta inguruko erriak

   Atutxa Paul´ek
   págs: 128 - 156
  • "Kardaberaz" jakintzaren bidetik

   Josemaria Murua´k
   págs: 156 - 171
  • Euskal lurra

   Martin Olazar´tar
   págs: 172 - 178
  • Euskal Elertia

   Martin Olazar´tar
   págs: 179 - 204
 • 2005
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 5 - ?
  • Aragoi´ko toki-izen euskaldunak erdiaro garaiean (893)

   Latiegi´tar Bixente´k
   págs: 6 - 11
  • Europa´ren erkidetasuna

   Paul Atutxa´k
   págs: 12 - 36
  • Euskarazaintza´ren jarduerak

   Joxemari Murua´k
   págs: 37 - ?
 • 2004
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Olazar´tar Martin
   págs: 9 - ?
  • Euskera zarra : Seniderik?

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 10 - 19
  • Aragoi zarreko erri-izen euskaldunak

   Latiegi Eras´tar Bixente
   págs: 20 - 30
  • Euskaldunak eta Europar Batasuna (Itzaldia: Euskerazaleak: Bilbao´n 2004-11-23 eta 26)

   Atutxa´tar Paul
   págs: 31 - 70
 • 2004
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 5 - ?
  • Euskerazaintza-Euskaltzaindia eta euskerea errian

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 6 - 8
  • 2004 urteko jardueren azalpena

   Joxemari Murua´k
   págs: 9 - 10
  • Bakoitxaren lanak 2004 urterako

   Atutxa Olazar
   págs: 11 - 12
  • EUSKERAZAINTZA´ren gaur egungo idazleak

   Joxemari Murua´k
   págs: 13 - 14
  • Okerrak zuzentzen

   Joxemari Murua´k
   págs: 15 - 19
  • Akatsak eta erderakadak

   Gaztañaga´tar Josu´k (t)
   págs: 20 - 26
  • Loiola´ko Ignazio Bilbao´n?

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 27 - ?
  • Latiñetik euskerara etorritako berbak

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 28 - ?
  • "N" galkorra euskeran

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 29 - ?
  • Ogeta amaiseko guda-euskalerria (Hugh Tomas)

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 30 - 40
  • Bizkai´ko jaunik zarrenak (ez ziurrak)

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 41 - ?
  • Euskaldunai zergarik ez

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 42 - ?
  • Euskalerria´n Aita Santu: VI Adriano

   págs: 43 - ?
  • Ziortza´ko Andra Mari

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 44 - 45
  • Bereizkuntzari lotsea

   Atutxa´tar Paul´ek
   págs: 46 - 48
  • Bixente Ferrer Santua Bizkaia´n

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 49 - ?
  • Izaro Bermeo´n, frantziskotarrak

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 50 - ?
  • Euskerea ta japonerea Azkue´ren ustez

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 51 - ?
  • Aragoi´ko izen euskaldun zarrak erdiaro garaiean

   Latiegi´tar B.´k
   págs: 52 - ?
 • 2004
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 5 - ?
  • Lortuak eta lortzekoak

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 6 - 7
  • Baskoiak eta frankoak

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 8 - ?
  • Done Riktrudis

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 9 - ?
  • Done Amand

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 10 - ?
  • Bertsolaritza

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 11 - ?
  • Aragoi´ko izen euskaldunak erdi-aroan

   B.Latiegi
   págs: 12 - 26
  • Arturo Kanpion eta P.Broussain´en txostena

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 27 - 28
  • Serorak kentzen

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 29 - 30
  • Askatasuna ta menpea gure edestian

   Atutxa´tar Paul
   págs: 31 - 68
  • Lege Zarra

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 69 - ?
  • Eleiz-barrutiak

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 69 - ?
  • Iztegirik zarrena

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 69 - ?
  • Euskerea ta euskalkiak

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 69 - ?
  • Erbesteko izkuntzalariak

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 70 - 71
  • Zesar Borjia Euskalerria´n

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 72 - 73
  • Erdi-Aroko ekonomia Euskalerria´n

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 74 - ?
  • Zazpi lurraldeak

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 74 - ?
  • Erromatarrak Euskalerria´n

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 74 - ?
  • Frankoak eta Euskalerria

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 74 - ?
  • Milia Lasturko´ren il-olerkia (Endetxa)

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 75 - ?
  • Euskera orain 2000 urteko arlosetan

   Anes Arrinda
   págs: 76 - ?
  • Euskal lurra

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 77 - ?
  • Egurastia

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 77 - ?
  • Triku-arriak

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 77 - ?
 • 2003
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   págs: 5 - ?
  • Urteko ekintzak

   Euskerazaintza´k
   págs: 6 - 7
  • Izkuntzalaritza

   Martin´ek Olazar´tar
   págs: 8 - 22
  • Euskaldunak gaur (Zergaitik ONU)

   Atutxa´tar Paul´ek
   págs: 23 - 26
  • Euskal elertia

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 27 - 32
  • Lurgorri´ri omenaldia Aramaiona´n

   Atutza´tar Paul´ek
   págs: 33 - 39
  • Euskalkiztia

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 40 - 43
  • Euskerearen edestia

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 44 - 46
  • Erromatarren berbak euskeran

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 47 - 48
  • Euskaldunak eta inguruko erriak

   Arrinda´ko Anes
   págs: 49 - 53
  • Antxiñako Euskalerria ta inguruko erriak

   Arrainda´tar Anes
   págs: 54 - 69
  • Margolaritza

   Olazar´tar Martin´ek
   págs: 70 - 88
  • Euskerari buruz Agiri Nagusia

   Latxaga´k
   págs: 89 - 96
 • 2003
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   Martin Olazar´tar
   págs: 5 - ?
  • Aragoi´ko izen euskaldun zarrak erdiaro garaiean. I. 828´ko larruki bat

   Bixente Latiegi ta Eraso´tar
   págs: 6 - 20
  • Abizenetako berbak (gaur galduta)

   Martin Olazar´tar
   págs: 21 - 23
  • Euskal ezezkoak: ikerketa konparatiboa

   Robert Püchüli
   págs: 24 - 33
  • Euskaldunak eta Europa

   Anes Arrinda
   págs: 34 - 42
  • Abizenetako atzizkiak

   Martin Olazar´tar
   págs: 43 - 44
  • Izen euskaldunen idazkera Gipuzkoa´n antzintean

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 45 - 55
  • Toki-izenak eta abizenak (2.n moltzoa)

   Martin Olazar´tar
   págs: 56 - 88
  • Euskaldunak Europan

   Paul Atutxa´tar
   págs: 89 - 102
  • "36´ko gudan su-izkillatutako idazle gazteak"

   Martin Olazar´tar
   págs: 103 - 110
  • Euskerazaintza´ren izateko arrazoia

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 111 - ?
 • 2001
 • (+) ver más
  • Atarikoa (Zenbaki onetako gaiak)

   Martin Olazar´tar
   págs: 5 - ?
  • Leenengo egutegi bizkaitarraren errefrau zaaren txortea

   Iniaki Martiartu
   págs: 6 - 10
  • Lortuak eta lortzekoak (2001-10-27)

   Martin Olazar´tar
   págs: 11 - 13
  • Jaime Kerexeta olerkari

   Iñaki Zubiri´tar
   págs: 14 - 21
  • Euskereari buruz agiri nagusia (Latxaga adiskideari aurretiaz)

   Martin Olazar´tar
   págs: 22 - 24
  • Gipuzko eta Frantzi arteko itxas-burruka (1552-1555). (350 Bela-ontzi presta zituzten giputxek burrukarako). Karlos I´aren aginduz

   Anes Arrinda
   págs: 25 - 33
  • Etxe-izenak eta abizenak

   Martin Olazar´tar
   págs: 34 - 75
  • Euskeraren erronka

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 76 - 90
  • Bizkaiko euskerea zuzentzen

   Martin Olazar´tar
   págs: 91 - 109
  • On Inozentzio il zaigu!

   Joxe Mari Murua Goñi
   págs: 110 - 111
 • 2001
 • (+) ver más
  • Atarikoa. Zenbaki onetako gaiak

   Martin Olazar´tar
   págs: 5 - 6
  • Lortuak eta lortzekoak

   Martin Olazar´tar
   págs: 7 - 8
  • Zelan zaindu ziran osorik epaituen mezuak

   Atutxa´tar Paulo Mitxelena´tar Manuel
   págs: 9 - 10
  • Guda eta elertia

   Martin Olazar´tar
   págs: 11 - 14
  • Santuak nortzuk eta zergaitik

   Martin Olazar´tar
   págs: 15 - 16
  • Lauxeta´ren espetxeko agiriak

   Olazar´tar Martin
   págs: 16 - 25
  • Azkarraga eta Mozo´tar Jose Mari

   Atutxa´tar Paulo Lurgorri
   págs: 26 - 30
  • Gotzon Azkarraga´ren idazkia

   págs: 31 - 35
  • Jesus Peña´ren eredua

   Latxaga
   págs: 36 - 53
  • Guda´ko espetxeratuen itzak

   Olazar´tar Martin
   págs: 54 - 63
 • 2000
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   págs: 5 - 6
  • Alkartuta naiz banaka / Lortuak eta lortzekoak

   Martin Olazar´tar
   págs: 7 - 10
  • Erdi-Aroko euskal izanak, IX mendea, Balpuesta

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 11 - 24
  • Agarre baserria

   Anes Arrinda´tar
   págs: 25 - 27
  • Bizkaierea

   Martin Olazar´tar
   págs: 28 - 31
  • Intxaur-ondoak eta intxaur-jolasak

   Jon Dorronsoro´tar
   págs: 32 - 36
  • Merkataritza

   Anes Arrinda´tar
   págs: 37 - 47
  • Gernika´ko Batzarrak eta euskerea

   Martin Olazar´tar
   págs: 48 - 59
  • Udaleko euskera-teknikariak eta mendebaldeko euskera

   Iniaki Martiartu´tar
   págs: 60 - ?
  • Naparro ta Frantzia´ko erreiñua

   Anes Arrinda´tar
   págs: 61 - 66
  • Gure kontuak argita garbi

   Joxemari Murua´tar
   págs: 67 - 69
  • Esanai eta itz berriak

   Patxi Arizabalo´tar
   págs: 70 - 74
  • Euskerea ta Asmalaritza

   Iñaki Zubiri´tar
   págs: 74 - 78
  • On Manuel Lekuona´ri (G.B.)

   Jose M. Murua
   págs: 79 - 80
 • 1999
 • (+) ver más
  • Atarikoa

   págs: 5 - 6
  • Aramaio´n euskal-jaia

   Pedro Puxana´tar
   págs: 7 - 11
  • Oska´n euskeraz noz?

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 12 - 34
  • Orixe´re Euskaldunak

   J.M. Murua´tar
   págs: 35 - 40
  • ZE/EZ/EZEZE/E/EHE/UL

   Róbert Puchulu´tar
   págs: 41 - 51
  • Latxaga´ren Liburu Barria

   Jesus M.ª Alkain´dar
   págs: 52 - 54
  • Lino Akesolo: Gizona ta lana

   Luis Arostegi´tar
   págs: 55 - 68
  • San Roke Dantza

   Anes Arrinda´tar
   págs: 69 - 70
  • Azoka Elkartea (Urruña´n)

   Paulo Arzeluz´tar
   págs: 71 - 72
  • Bidalgo ikurrak euskeraz?

   Latxaga , Atutxa
   págs: 73 - 74
  • Selluak euskaraz

   págs: 75 - 77
  • Euskera Errioxa´n

   Latxaga
   págs: 78 - 80
  • Euskal-Asteak eta Lanak

   Euskerazaintza
   págs: 81 - 107
  • Euskera: Deba´ko jakingarriak

   Anes Arrinda´tar
   págs: 108 - 112
  • Euskararen arerioak

   Umandi
   págs: 113 - 116
  • Nere bizitza

   Umandi
   págs: 117 - 120
  • Olabide´ren asmoak

   Urrestarazu´tar Andoni
   págs: 121 - 129
  • Andoni ta euskera

   págs: 130 - 135
  • Euskera Aldatz-Gora

   págs: 136 - 136
  • Esaerak, esaldiak, esaldi traketsak, atsotitzak

   págs: 137 - 142
 • 1998
 • (+) ver más
  • LIBURU GORRIAK

   Euskerazaintza
   págs: 5 - 190
  • Euskera [barruko azalean]

   Paulin
   págs: 191 - ?
 • 1998
 • (+) ver más
  • Gure irakurleei (Barruko azalean)

  • Erdiaroko euskal-izenen idazkera (II Atala)

   B. Latiegi´tar
   págs: 1 - 11
  • Bizkaiera / Gipuzkoera: Berdin / ezberdin

   Pedro Luxana
   págs: 12 - 23
  • Boccacio-Decameron eta Euskaldunak

   Anes Arrinda´tar
   págs: 24 - 32
  • Urteko illabeteak Bera´n

   Latxaga
   págs: 33 - 34
  • Euskeraren alde. Iritziak

   Andoni Urrestarazu
   págs: 35 - 41
  • Otsaundiko batzarre nagusi bat Gernikan

   Pedro Pujana
   págs: 42 - 49
  • Prudentzi deuna

   págs: 50 - 51
  • Abizena ta izena "tar" egaz lotuta

   Jose Mari Etxaburu´tar
   págs: 52 - 53
  • Utsak Arteztuten

   I. Zubiri
   págs: 54 - ?
  • Arana Goiri´tar Sabin eta Euskera

   Aramendi
   págs: 55 - 59
  • Izkuntz-Lanketariak ingudean

   G. Egaña
   págs: 60 - 62
  • Udako Eginkizunak eta Ikastaroak

   Euskerazaintza
   págs: 63 - 64
  • Esaldi ta itz traketsak (barruko azalean)

   Amale
   págs: 65 - ?
  • Euskeraren esaera bereiziak (kanpoko azalean)

   Martin Olazar´tar
   págs: 66 - ?
 • 1998
 • (+) ver más
  • Esaerak (Barruko orrialdea)\

   Olazar
  • Euskera izkuntza bai ote?

   Latxaga
   págs: 1 - 4
  • Aditza laguntzallea gipuzkeraz\

   Placido Mugika
   págs: 6 - 9
  • Aditza laguntzallea bizkaieraz

   Matin Olazar
   págs: 10 - 17
  • Aditza laguntzaillea xiberotarrez

   Junes Casenave
   págs: 18 - 25
  • Erdiaroko Euskal Izenen Idazkera (II Atala). Balpuesta´ko Gotzaidiaren Larrukiak

   Latiegi´tar Bixente
   págs: 26 - 40
  • Kardaberaztarrak eta euskerazaintza

   págs: 41 - ?
  • Kardaberaztarrak

   M. Lekuona
   págs: 42 - ?
  • Aita Agustin Kardaberatz euskal idazle

   M. Lekuona
   págs: 43 - 45
  • Kardaberaztarra - Jakingarriak

   págs: 46 - 53
  • Kardaberaz liburuen zerrenda

   págs: 54 - 55
  • Euskal itz eta esanai berrien sorbideak

   Patxi Arizabalo
   págs: 56 - 60
  • Euskal erabilera batzuk

   M.T. Urrestarazu, M. Olazar
   págs: 60 - 62
  • Landucci´ren iztegitik artuak

   Zatarin
   págs: 63 - ?
  • Itxastarrei entzunak\

   A. Z.
   págs: 64 - ?
  • Esaera bereziak [barruko azalean]

   M. Olazar´tar
   págs: 65 - ?
  • Sukia´tar Joxe Mari [kanpoko azalean]

   Anes Arrinda´tar
   págs: 66 - ?
 • 1997
 • (+) ver más
  • "Latxaga" euskerazain. (Barruko orrialdea)

   Joxemari Murua
  • Antoine D´ABBADIE. Bere euskal ardura eta lanak. Itzaldia

   Latxaga
   págs: 1 - 28
  • Olazar´tar Martin´en erantzuna

   págs: 29 - 30
  • Itzaldi bitarteko bertsoak

   Paulin
   págs: 31 - ?
  • Ueska´ko Euskerari buruzko gure saiaketen egoera

   B. Latiegi
   págs: 32 - 44
  • Bizkaiera.- Gipuzkoera. Berdin eta ezberdin. II Ezberdintasunak

   Pedro Puxana
   págs: 45 - 63
  • Mañu Oñatibia

   A. Zubikarai
   págs: 64 - ?
  • Maria Dolores Agirre. (Atzeko orria)

   A. Z.
   págs: 65 - ?
  • Esaerak. (Atzeko azalean)

   Olazar
   págs: 66 - ?
 • 1997
 • (+) ver más
  • XOMORROAK: Euskal inguruetako izen eta deiturak

   Euskarazaintza
   págs: 3 - 129
 • 1997
 • (+) ver más
  • Apirilla eta esaerak (Barruko orrialdean)

  • Erdiaroko Euskal-izenen idazkera

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 1 - 7
  • Bizkaiera ta Gipuzkoera

   Pedro Puxana´tar
   págs: 8 - 14
  • Koine baten bearra

   A. Zatarain´dar
   págs: 15 - 16
  • Olabide tar Erraimunda

   A. Urrestarazu´tar
   págs: 17 - 21
  • Itanoa gera ta gitxiago erabilten da

   Umandi
   págs: 22 - 25
  • Europa´ko izkuntzak

   "Quid"
   págs: 25 - 26
  • Aita Ibero´n oraindik argitaratu gabeko eskutitza

   Latxaga
   págs: 27 - 29
  • Carta del P. Ibero

   págs: 29 - 34
  • Balmes´en irizpidea (El Criterio)ko iztegia

   Asier Etxaburua´tar
   págs: 35 - 46
  • Jondane Johana Gaüa

   Janes Casenave
   págs: 47 - 51
  • Song Txinako Mandarina

   Anes Arrinda´tar
   págs: 52 - 58
  • Erritasunak ez du paperik bearrik

   G. Egaña
   págs: 59 - 60
  • Lengo eta oraingo kezkak. Zelan dua bizkaierea?

   E. Erkiaga´tar
   págs: 61 - 64
  • Itxasoa eta esaerak. (Barruko orrialdean)

   págs: 65 - ?
  • Esaldi jatorrak. (Kanpoko orrialdean)

   Manu (jasoak) Oñatibia´tar
   págs: 66 - ?
 • 1996
 • (+) ver más
  • Aita Santiri omenaldia

   págs: 1 - 3
  • Helsinskitik Aita Santi Gogoratzen

   Kirsti Kalliosalo
   págs: 4 - 8
  • Kisti eta Aita Santi

   Aita Onaindia
   págs: 9 - 10
  • Erdiaroko Euskal izenen idazkera (II atala)

   B. Latiegi
   págs: 11 - 16
  • Astigarribia eta Tritium Tuboricum

   Anes Arrinda
   págs: 17 - 25
  • Euskera berria?

   Pedro Pujana
   págs: 26 - 29
  • Lhande eta Lafitteren iztegiko LL eta Ñ dun itzak.

   Zataraindarra
   págs: 30 - 35
  • Gure Gizonak "Basarri"

   Latxaga
   págs: 36 - 38
  • Gure Gizonak

   Matin Garzia Alkorta-Latxaga
   págs: 39 - 41
  • Euskerazaintza eta Errioxa

   Latxaga
   págs: 42 - 43
  • "Rikardo Arregi" dalako kazetaritza saria

   Latxaga
   págs: 43 - 45
  • Bortüzale

   June Casenave
   págs: 46 - 52
  • Oroimenezko iruzkiñak

   págs: 53 - 54
  • Uso Zuria

   Anastasio Albisu
   págs: 55 - 64
  • Esaldi jatorrak (kanpo eta barruko azaletan)

   Manu Oñatibia
   págs: 64 - 66
 • 1996
 • (+) ver más
  • Esaldi jatorrak

   M. (Barruko azalean) Oñatibia´tar
  • Erdiaroko Euskal izenen idazkera

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 1 - 8
  • Intzatar Alta Damasoren itzaurrea ez argitaratua

   págs: 9 - 18
  • Bixente Latiegi Goimallako euskeraren langillea

   Latxaga
   págs: 19 - 23
  • Bizkaiera eta gipuzkoerazko aditza

   Pedro Puxana´tar
   págs: 24 - 39
  • Ainbat erriren eta izkuntzen sintsipena

   Egigain
   págs: 40 - 41
  • Justo Garateren ondarea

   Osintxu
   págs: 42 - 43
  • Zankamehe

   Junes Casenave
   págs: 44 - 48
  • Uso Zuria

   Anastasio Albisu´tar
   págs: 49 - 59
  • Kukullako aizeak

   Imanol Mujika, Paulin Solozabal
   págs: 60 - 63
  • Aita Santi Onaindia. Omenaldia

   págs: 64 - ?
  • Esaldi jatorrak

   Manu (kanpo eta barruko azaletan) Oñatibia´tar
   págs: 65 - 66
 • 1996
 • (+) ver más
  • Erdiaroko euskal izenen idazkera

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 1 - 8
  • On Jaime Kerexetari erantzuna

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 9 - 12
  • Gu ba goaz-Ni baita

   A. Zatarain´dar
   págs: 13 - 17
  • Edertilanak eta euskara

   Latxaga
   págs: 18 - 22
  • Imanol Mitxelena, euskararen bultzagilea Hendaian

   Latxaga
   págs: 23 - 25
  • Azkoitiko gabon sariak

   Anastasio Albisu
   págs: 26 - 28
  • Euskerazaintzan

   Joxemari Murua
   págs: 29 - 30
  • Euskerazaintza aldizkaria- Lanak eta idazleak-

   A. Zubikarai´tar
   págs: 31 - 39
  • Euskera zoragarria. Ume txikien berbekera

   I. Martiartu´tar
   págs: 40 - 48
  • Euskeraren batasuna. Jakingarriak

   On Manuel Lekuona
   págs: 49 - 60
  • Euskaltzaindiari biotz biotzez

   A. Zatarain´dar
   págs: 61 - 62
  • Euskaltzaindiari "batua"ri buruz

   A. Zatarain´dar
   págs: 63 - 64
  • Jasotako esaldi jatorrak

   Manu Oñatibia´tar
   págs: 65 - 66
 • 1996
 • (+) ver más
  • Aita Santi Onaindia, Euskerazaintzakoa

   Paulin (Barruko azala)
   págs: 1 - ?
  • Erdiaroko Euskal izenen idazkera

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 1 - 14
  • Euskara ta Erromatarrak

   Latxaga
   págs: 15 - 21
  • Bizkaiko Foruaren Euskerazko leen itzulpena

   Pedro Puxana
   págs: 22 - 30
  • Arzelus tar Amale Andereño idazlea

   Latxaga
   págs: 31 - 34
  • Aita Onaindia Euskal olerkarien artean txapeldun

   Latxaga
   págs: 35 - 39
  • Aita Santi Onaindia

   Agustin Zubikarai´tar
   págs: 40 - 54
  • Auntz-basatia...

   Anastasio Albusu Ayerdi
   págs: 55 - 64
  • Esaldi jatorrak

   Manu (Atzeko azaletan) Oñatibi´tar
   págs: 65 - 66
 • 1995
 • (+) ver más
  • Esaerak. (barruko azalean)

  • Erdiaroko euskal-izenen idazkera (II atala) Balpuestako gotzaidiaren Larrukiak (IX mendea)

   Bixente Latiegi
   págs: 1 - 15
  • Arzelus eta Toledo tar Ander, "Luzear" izenordez ezagutua

   Amale Arzelus
   págs: 16 - 24
  • "Amale"ri erantzuten

   Agustin Zubikarai
   págs: 25 - 26
  • Bizkaiko Forua dala eta ainbat jakingarri

   Pedro Puxana
   págs: 27 - 35
  • Zigardiberea baserria Euskal iturri

   Latxaga
   págs: 36 - 42
  • Euskal itzak Andolan (Andosilla) Naparroan

   Latxaga
   págs: 43 - 44
  • Augustin Zubikarai / Euskal idazleen artean erraldoia

   Latxaga
   págs: 45 - 49
  • Paulin Solozabal euskararen urrezko langillea

   Latxaga
   págs: 50 - 53
  • Gure aita

   págs: 54 - 55
  • Duan eta duen

   A. Zatarain
   págs: 56 - 58
  • Santiago eta Santana mazuzte koloreko

   Asier Legarreta
   págs: 59 - ?
  • Berangoko kopla zarrak

   Asier Legarreta
   págs: 59 - ?
  • Zortzi nobioak

   Asier Legarreta
   págs: 60 - 61
  • Esakera zarrak

   Jon Malax-Etxebarria
   págs: 62 - ?
  • On Jaime Kerexetaren gutun bat

   Bixente Latiegi
   págs: 63 - 64
  • Esaldi Jatorrak

   Manu Oñatibia
   págs: 65 - 66
 • 1995
 • (+) ver más
  • Esaerak (barruko azalean)

   Paulin
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi
   págs: 1 - 14
  • Izkuntza, Kultur-altxor baliotsua

   Gotzon Egaña
   págs: 15 - 17
  • Pixu aundiko maxiaketak

   Gotzon Egaña
   págs: 18 - 20
  • "H"aren auzia bukatzeko bidea

   Bixente Latiegi
   págs: 21 - 22
  • Iñaki Zubiri aberzale ta idazle langillea

   Latxaga
   págs: 23 - 25
  • Andoni Kortajarena euskararen gudaria

   Latxaga
   págs: 25 - 26
  • Urrategiz zenbait berri bertsotan...!

   Anastasio Albizu Ayerdi
   págs: 27 - 33
  • Aditza Inazio Larramendiren olerkietan

   Latxaga
   págs: 34 - 40
  • Oiartzungo seme bat Zaragozan ikasle ta maixu

   Manu Oñatibia
   págs: 41 - 47
  • Euskerearen izkiak eta ikurrak (abedea)

   Martin Olazar
   págs: 48 - 50
  • Solozabal dar Paulin

   Augustin Zubikarai
   págs: 51 - 53
  • Olerki galduak. Peli Markiegi, desterruan illa

   Anes Arrinda
   págs: 54 - 56
  • Berbarri, izperri = Neologismoak

   Augustin Zubikarai
   págs: 57 - 64
  • Esaerak

   Zenon Uriguen
   págs: 65 - ?
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibia
   págs: 66 - ?
 • 1995
 • (+) ver más
  • Esaerak (barruko azalean)

   Paulin Solozabal
  • Euskalerri Euskalduna? Bai, denak ados baina zein euskara ereduarekin

   págs: 1 - 27
  • Euskera irakasketan

   Anbrosi Zatarain
   págs: 28 - 31
  • "Mila pezetatako papera"

   Anbrosi Zatarain
   págs: 32 - ?
  • Aita Erroman beratarra ta Euskara

   Latxaga
   págs: 33 - 37
  • Guda ondorengo Euskal olerti giroa

   Aita Onaindia
   págs: 38 - 43
  • Bizkaiera

   Gotzon Garate
   págs: 44 - ?
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi
   págs: 45 - 51
  • Ola gizon eta burdiaren abestia

   Umandi
   págs: 52 - 53
  • Antxoa eta itxaserrietako esaera batzuk

   Augustin Zubikarai
   págs: 54 - 56
  • Aldian eta edestian barrena

   Gotzon Egaña
   págs: 56 - 59
  • Euskal sinismen zarraren jakintsua: anes arrinda albisu

   Latxaga
   págs: 60 - 61
  • "Diario Vasco" izparringiaren il-txartelak

   Latxaga
   págs: 62 - 64
  • Esaera jatorrak

   Mamu Oñatibia
   págs: 65 - 66
 • 1995
 • (+) ver más
  • Esaerak (barruko azalean)

   Paulin Solozabal
  • Euskalerri euskalduna?

   Martin Olazar
   págs: 1 - 4
  • Euskal izenak Erdiaroko Idazkeran

   Bixente Latiegi
   págs: 5 - 15
  • Bizkaierazko aditza atzo eta gaur

   Pedro Puxana
   págs: 16 - 31
  • Euskal aditza noizkoa ote?

   Latxaga
   págs: 32 - 35
  • Jatabeko Bertsoak. Felixiana Inebasokori

   Asier Legarreta
   págs: 36 - 41
  • Euskeraren Batasuna lortzeko bidea.

   A. Zatarain
   págs: 42 - 47
  • Bariñako Armistei errotakuak

   Angel Kareaga
   págs: 48 - 51
  • "Z" izkiren betekizun bat

   Umandi
   págs: 52 - 55
  • Santa Clararen kanta zaar bat

   M. Lekuona
   págs: 56 - 64
  • Esaldi jatorrak (kanpoko eta barruko azaletan)

   Manu Oñatibia
   págs: 65 - 66
 • 1994
 • (+) ver más
  • Erritar esaerak

  • Euskaltzaindiari

   Manu Oñatibi´tar
   págs: 1 - 3
  • Euskara mestizua

   Latxaga
   págs: 4 - 6
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 7 - 14
  • Iruzkiña

   Pedro Puxana
   págs: 15 - 24
  • Jainko eta gizonen arteko ar-emanak

   Anes
   págs: 25 - 29
  • Solozabal´dar Paulin´ek Etxebarria´tar Bingenegaz egindako jardunaldiaren ezugarritzat

   Paulin Solozabal´dar
   págs: 30 - 36
  • Euskaldunak munduan. Lavigerie

   A.A.A.
   págs: 37 - 43
  • Erriari entzun eta bildutakoak

   Iñaki Goikoetxea
   págs: 44 - 45
  • Errietako gizon prestuak. José María Albisu Sarasola 1882-1955

   Anastasio Albisu Ayerdi
   págs: 46 - 50
  • Anastasio Albisu´ri omenaldia, Azkoiti´n

   Anes
   págs: 51 - 53
  • Amoroto jaietan

   Aita Onaindia
   págs: 53 - 54
  • Iztegi jatorrak aztertzen

   Agustin Zubikari´tar
   págs: 55 - 64
  • Arruazu´ko euskera dala-ta Gorka Obejero Ganboa jaunari erantzuten

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 65 - ?
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibi´tar
   págs: 66 - ?
 • 1994
 • (+) ver más
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibi´tar
  • Euskaltzaindiak 25 urte betetzean batuaren arazoa

   Anes Arrinda´tar
   págs: 1 - 4
  • Euskera izkuntza jatorra, jakintsua ta ederra

   Paulin Solozabal´tar
   págs: 5 - 20
  • Solozabal´dar Paulinén sarrera-itzaldiari erantzuna

   Martin Olazar´tar
   págs: 21 - 22
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 23 - 32
  • Arana´tar Jose Ignacio aita...!

   Anastasio Albisu Ayerdi
   págs: 33 - 34
  • Apostoluen eta martirien denborako eliza

   Anes Arrenegi´ko
   págs: 35 - 42
  • Iru eskutitzei erantzuna. Tomas Uribeetxebarria Bizkai´ko Aldun jaunri

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 43 - 45
  • Bigarren eskutitzari erantzuna. Jauregizuria´tar Segundo jaun adiskideari

   Bixente
   págs: 45 - 46
  • Irugarren eskutitza. Jaime Kerexeta idazle txit ezagunari

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 46 - 48
  • Mungialdeko esakera zarrak eta beraien esanaia

   Asier Legarreta´tar
   págs: 49 - 54
  • Erraondo´ko txistularia...!

   Anastasio Albisu Ayerdi
   págs: 55 - 61
  • Erriari entzun eta bildutakoak

   Iñaki Goikoetxea
   págs: 62 - 64
  • Esaerak eta ezaupidea

   Manu Oñatibi´tar
   págs: 65 - 66
 • 1994
 • (+) ver más
  • Esaera zarrak

   Yon Malax-Etxebarria´tar
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 1 - 8
  • Ogetia bost urte geroago

   Jose Aierbe
   págs: 9 - 12
  • Gau-arrantza, olagarrua eta adokiñak

   Anes Arrinda´tar
   págs: 13 - 17
  • Azkoitiar batzuen ateraldiak...!!!

   Anastasio Albisu
   págs: 18 - 23
  • Kerexeta´ri erantzuna ("Donostia" itzaren "A" atzizkiari-buruz)

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 24 - 29
  • Euskaltzaindia eztaietan. H´ak salbatu de Euskera

   Anes Arrinda´tar
   págs: 30 - 32
  • Altzibar-Aretxu-Luaga´tar Rokegaz egindako jardunaldia

   Paulin Solozabal
   págs: 33 - 45
  • Mungialdeko banakako berbak

   Asier Legarreta´tar
   págs: 46 - 50
  • Itz elkartuen osaera eta idazkera

   Anbrosi Zatarain´tar
   págs: 51 - 54
  • (-z, -az, -gaz) eta (-kin, -rekin) atzizkiai buruzko eritxiak

   Iñaki Zubiri´tar
   págs: 55 - ?
  • Euskerazaintza ta idazleak

   Agustin Zubikarai´tar
   págs: 56 - 63
  • Liburuak: "Ixilgorde baten bizikaskizunak eta oroitzapenak"

   A. Z.
   págs: 64 - ?
  • Erriaren esaldi jatorrak

   Manu Oñatibi´tar
   págs: 65 - 66
 • 1994
 • (+) ver más
  • Ikusi, irakurri eta entzuten diranak (barruko azalean)

  • Lauaxeta olerkaria

   Iñaki Zubiri´tar
   págs: 1 - 18
  • Zubiri´tar Iñaki euskerazaiñaren sarrera itzaldiari erantzuna

   Martin Olazar´tar
   págs: 19 - 20
  • Goi-yakintza sorkaridia

   Andoni Urestarazu´tar
   págs: 21 - 23
  • "Umandi"ren oroitzapenentan

   Yosu Exea´tar
   págs: 24 - 25
  • Erri-euzkeraren azterketa

   Amale Arzelus´tar
   págs: 26 - 33
  • Jose Ventura de Landa, idazle euskeldun eta Debako parroko

   Anes Deba´ko parroko zaarra
   págs: 34 - 36
  • Unamuno eta euskeraren eriotza

   Anes
   págs: 37 - 38
  • Urrestarazu´tar Andoni (Umandi)

   Kepa Mendia, Martin Olazar
   págs: 39 - 41
  • Euskal-izenak erdiaroko idazkeran 872´ko larruki bat

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 42 - 50
  • Iztueta-ren langintz-iztegiak

   J. Goikoetxea´tar
   págs: 51 - 55
  • Santa Ageda aintziñako Bizkai´ko eran

   Asier Legarreta´tar
   págs: 56 - 57
  • Azkoiti´ko parrokiaz zenbait berri...!

   Anastasio Albisu Ayerdi
   págs: 58 - 64
  • Biozkadak

   Anton Aurre´tar
   págs: 65 - ?
  • Erriaren esladi jatorrak

   Manu Oñatibi´tar
   págs: 66 - ?
 • 1993
 • (+) ver más
  • Euskal izenak erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi´tar
   págs: 1 - 9
  • Kardaberaz Bazkuna eta Lekuona "Zaarra"

   Anes Arrinda´tar
   págs: 10 - 13
  • Euskeraren Jatorria.

   A. Urrestarazu´tar
   págs: 14 - 16
  • Euskeraren sustarrak eta adierazpenak

   S. Segurola´tar
   págs: 17 - 26
  • Orain irurogeta amazortzi urte umien azikera ta eziketa

   Paulin Solozabal´tar
   págs: 27 - 34
  • Antxiñako bizimodua

   Iñaki Zubiri´tar
   págs: 35 - 39
  • Beasain izena dala ta

   Juan Doronsoro´tar
   págs: 40 - 47
  • Euskera erakusketan metodoak duan zer ikusia

   Yon Oñatibia´tar
   págs: 48 - 52
  • Mungialdeko esakerak. Jabateko igerkizunak eta Jatabeko koplak

   Asier Legarreta´tar
   págs: 53 - 57
  • Esaera zarrak

   Yon Malax-Etxebarria´tar
   págs: 58 - ?
  • "Mundu"ko "Hemengo gauzak"

   I. Artolazabal´tar
   págs: 59 - ?
  • Liburu barriak

   A. Onaindia
   págs: 60 - 62
  • Anes ez da Ane

   Anes Arrinda´tar
   págs: 63 - ?
  • Eutsi Euskera eta Euskalerriari

   B. Medina´tar
   págs: 64 - ?
  • Au izkera jatorra

   M. O.
   págs: 64 - ?
  • Erriaren esaldi jatorrak (Kanpo eta barruko azaletan)

   B. Oñatibia´tar
   págs: 65 - 66
 • 1993
 • (+) ver más
  • Euskal izenak erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi´tar
   págs: 1 - 10
  • Izaera, izakera, izanera, betikotasun

   A. Urrestarazu´tar
   págs: 11 - 13
  • Euskeraren sustarrak

   S. Segurola´tar
   págs: 14 - 19
  • Erri euskeraren azterketa

   Amale Arzelus´tar
   págs: 20 - 27
  • Mungi aldeko esakerak eta Ume kantak

   A. Legarreta
   págs: 28 - 32
  • Bizkaiko euskerearen izkerak

   Martin Olazar´tar
   págs: 33 - 38
  • Bedarkiak eta abereak

   S. Onaindia´tar
   págs: 39 - 45
  • Koprogenak. Maxiatzalle

   A. Arrinda
   págs: 46 - 62
  • Auritz

   José A. Garate
   págs: 63 - 64
  • Liburuak (Barruko azalean)

   págs: 65 - ?
  • Ikusi, entzun eta irakurten diranak (Barruko azalean)

   págs: 66 - ?
  • Esaldi jatorrak (Kanpoko azalean)

   Manu Oñaritia´tar
   págs: 67 - ?
 • 1993
 • (+) ver más
  • Euskera eta Antxiñako Europa

   Anes Arrinda´tar
   págs: 1 - 25
  • Arrinda´ri erantzun ariña

   A. Zubikarai´tar
   págs: 26 - 29
  • Euzkeraren erraztasunak eta zailtasunak

   A. Urrestarazu´tar
   págs: 30 - 32
  • Euskaltzaindiaren erabakiak

   A. Zatarain´dar
   págs: 33 - 34
  • Duan eta Duen

   A. Zatarain´dar
   págs: 35 - 37
  • Mungialdeko esakerak eta Ume kanta eta klopa zaarrak

   Asier Legarreta
   págs: 38 - 41
  • Itxasoa

   Aita Onaindia
   págs: 42 - 52
  • Euskal izenak Erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 53 - 58
  • Katxaba itzak eta euskerea

   Martin Olazar´tar
   págs: 59 - 61
  • Agur Txomin Aitari

   J. Malaxetxebarria´tar
   págs: 62 - ?
  • Txomin Jaka Kortajarena

   Augustin Zubikarai´tar
   págs: 63 - 64
  • On Txomin Jakakortajarena il zaigu (Barruko azalean)

   Tx. Garmendia´tar
   págs: 65 - ?
  • Agur eta zorionak On Txomin (Barruko azalean)

   Pedro Berrondo´tar
   págs: 66 - ?
  • Erriaren esaldi jatorrak. (Atzeko azalean)

   Manu Oñatibia´tar
   págs: 67 - ?
 • 1993
 • (+) ver más
  • Onaindia´tar Santi (Barruko azalean)

  • Euskal izenak Erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 1 - 7
  • Magnetofoi bidez erri-euskera jasotzen

   M. Oñatibia´tar
   págs: 8 - 19
  • Goi Yakintzaruntz

   A. Urrestarazu´tar
   págs: 20 - 22
  • Gotzaiñak eta euskerea Euskalerrian

   M. Olazar´tar
   págs: 23 - 25
  • Santiago bideko euskal kantak

   L. Akesolo´tar
   págs: 26 - 30
  • Arain eta itsaski batzuen izenak

   A. Zubikarai´tar
   págs: 31 - 49
  • Milia Lastur´ko

   Anes Arrinda´tar
   págs: 50 - 53
  • Lekeitio´ko kantak

   Anes Arranegi´ko
   págs: 54 - 56
  • Liburu barria

   Aita Onaindia
   págs: 57 - 59
  • Mungialdeko kantak eta esaerak

   A. Legarreta´tar
   págs: 60 - 62
  • Esaera zarrak

   J. Malaxetxebarria´tar
   págs: 63 - 64
  • Albisu´tar, Anastasio (Barruko azalean)

   págs: 65 - ?
  • Esaldi jatorrak (Atzeko orrian)

   Manu Oñatibia´tar
   págs: 66 - ?
 • 1992
 • (+) ver más
  • Euskerazko izenak

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 1 - 10
  • Goi Yakintzaruntz

   Umandi
   págs: 11 - 13
  • Itxasoko ura

   S. Onaindia
   págs: 14 - 24
  • Itxas bizitza eta gure euskera

   A. Zubikarai´tar
   págs: 25 - 33
  • A. Zubikarai´ri erantzuna

   Anes Arrinda´tar
   págs: 34 - 36
  • Aita Lino´ren idazlan guztiak

   Julen Urkiza
   págs: 37 - ?
  • Senar emazteak ala esposoak

   L. Akesolo
   págs: 38 - 41
  • Erri euskeraren azterketa

   Martín Olazar´dar
   págs: 42 - 48
  • Erri Miñez. "Txori Erreka"

   págs: 49 - 52
  • Alos Torrea

   Anes Arrinda´tar
   págs: 53 - 59
  • Gabon kantak Euskalerrian

   Zubegi
   págs: 60 - 69
  • Mungia´ko kantak eta esakerak

   Asier Legarreta
   págs: 70 - 72
  • Esaera zarrak

   Jon Malaxetxebarria´tar
   págs: 73 - 74
  • Okerrak ugari

   A. Urrestarazu´tar
   págs: 75 - 77
  • Euskaldunak maite ete dogu gure euskera?

   Kalamua
   págs: 78 - 79
  • Saski Naski

   X. X.
   págs: 80 - ?
  • Euskerea nora...? (Azalean)

   Iñaki Zubiri
   págs: 81 - ?
 • 1992
 • (+) ver más
  • Gaztediari ongo etorri. (Barruko azalean)

   B. Madina
  • IX Mendean 872´ko lau larruki

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 1 - 10
  • Euzkeraren arerioak

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 11 - 13
  • Periko Fortunaren Astapenak

   Anes Arrinda´tar
   págs: 14 - 32
  • Illetak joaz

   Aita Onaindia
   págs: 33 - 35
  • Euskal-Erriaren etorkizuna

   Anastasio Albisu´tar
   págs: 36 - 45
  • Bere eta Aren arazoa

   Anes Arrinda´tar
   págs: 46 - 49
  • Ondarroako abizenak

   Augustin Zubikarai´tar
   págs: 50 - 56
  • Aita Villasante´ren aolkuak

   Andoni Kortajarena´tar
   págs: 57 - 58
  • "Elbire Andereño" sariketak

   págs: 59 - 60
  • Mungialdeko esaerak

   Asier Legarreta´tar
   págs: 61 - 62
  • Gure folklorea. "Txori-Erreka"

   págs: 63 - 64
  • Erri esaerak. Esaeradun liburutatik (Barruko azalean)

   págs: 65 - ?
  • Esaldi jatorrak. (Kanpo azalean)

   Manu Oñatibia´tar
   págs: 66 - ?
 • 1992
 • (+) ver más
  • Etxeko goraberak (25 urte). (Barruko azalean)

  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 1 - 8
  • Tierno-Kabri

   Anes Arrinda´tar
   págs: 9 - 13
  • Erdal-eragiña gure aditzetan

   Euskerazaintza
   págs: 14 - 15
  • Goi Yakintzaruntz. Oarmena

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 16 - 18
  • Eusko Foklore aleak

   Iñaki Goikoetxea´tar
   págs: 19 - 22
  • Euskalerria

   Benigno Madia
   págs: 23 - ?
  • Orrazkerari buruz

   J. M. Azpiri
   págs: 24 - 26
  • Euskeraren auzia mendeetan barna

   Umandi
   págs: 27 - 28
  • Oinarrizko itzen arduretan

   Jesús Iribarren
   págs: 29 - 30
  • Liburu barriak

   Aita Onaindia
   págs: 31 - 34
  • Don José Miel Barandiaran garai bateko oroitzapenak

   Anes Arrinda´tar
   págs: 35 - 42
  • Euskal abostegia eta onen oguzkatzea Mungialde, Bermeo ta Ondarroa´n

   págs: 43 - 60
  • Olazar´tar Martin Jaunaren itzaldiari erantzuna

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 61 - 64
  • Erri-Euskera zaintzen eta indartzen (Barruko azalean)

   págs: 65 - ?
  • Erri-Euskera zaintzen eta indartzen (Azalean)

   págs: 66 - ?
 • 1992
 • (+) ver más
  • Etxeko gorabeherak (Barruko azalean)

  • Bizkaierak bizirik irautea bai ote?

   M. Oñatibia´tar
   págs: 1 - 5
  • Bizkaieraren etorkizuna

   págs: 6 - ?
  • Euskerazaintzaren lan sailletan

   M. Olazar´tar
   págs: 7 - 10
  • 871´n Araba´ko larruki bat

   B. Latiegi´tar
   págs: 11 - 17
  • Tene idazle ta Deba´ko Ikastola

   A. Arrinda´tar
   págs: 18 - 23
  • Aratuzteen deiturak

   A. Zubikarai´tar
   págs: 24 - 30
  • Gaztañaga ren oroiz

   Augustin
   págs: 31 - ?
  • Adiskide baten aolkuak

   págs: 32 - ?
  • Eriotza ta ilketak

   págs: 33 - ?
  • Gaztañaga´tar Jesus

   págs: 34 - ?
  • Goi yakintzaruntz

   A. Urrestarazu
   págs: 35 - 37
  • Umandiren Euskal Eliztia

   S. Onaindia´tar
   págs: 38 - 42
  • Euzkerari buruz azpegi berezia

   A. Urrestarazu´tar
   págs: 43 - 44
  • Erderakadak eta akatsak

   Gaztañaga eta taldeak
   págs: 45 - 48
  • Esaldi jatorrak

   M. Oñatibia´tar
   págs: 49 - 51
  • Santurtze ala Santurtzi?

   Etxaburu´tar J. M.
   págs: 52 - 55
  • Erria eta gu. Galde erantzunak

   págs: 56 - 60
  • Liburuak

   págs: 61 - 64
  • J. M. Barandiaran. (Barruko azalean)

   págs: 65 - ?
  • Salatzen dugu (Azalean)

   págs: 66 - ?
 • 1991
 • (+) ver más
  • Esaldi jatorrak (Barruko azalean)

   M. Oñatibia
  • Akesolo´tar Lino Goian bedi

   J. Gaztañaga´tar
   págs: 1 - 3
  • Izkuntza eta eziketa

   Anes Arrinda
   págs: 4 - 13
  • Alkar lagundu bear

   Umandi
   págs: 14 - 16
  • 871´n Araba´ko larruki bat

   B. Latiegi´tar
   págs: 17 - 22
  • Aita Lino Akesolo Bertso-zale

   Aita Onaindia
   págs: 23 - 26
  • "Bear" eta "Nai"ren tokia

   Kamiñazpi
   págs: 27 - 30
  • Liburu berri bat eta euskerakiko okerbideak

   Txomin Jakakortajarena´tar
   págs: 31 - 35
  • Goi yakintzaruntz urbiltzeko naimena

   A. Urrestarazu
   págs: 36 - 38
  • Euskera dala eta lastoa astintzen

   B. Madina
   págs: 39 - ?
  • Aetzen uskaraz

   Josu Cabodevilla
   págs: 40 - 47
  • Euskerazaintza´ren araudia

   págs: 48 - 52
  • Euzkerari buruzko argibideak

   Arbasoen I. zaleak
   págs: 53 - 57
  • Euzkera garbitzen

   Arbosoen I. zaleak
   págs: 58 - 59
  • Erderakadak

   págs: 60 - 61
  • Euskal senik ez daigun galdu

   A. Zubikarai
   págs: 62 - 63
  • Zazpi izarrak. Olerkia

   Martín Ugarte´tar
   págs: 64 - ?
  • Urgeldian

   I. Zubiri
   págs: 65 - ?
 • 1991
 • (+) ver más
  • Goi-Yakintza. Adin-antze

   A. Urestarazu´tar
   págs: 1 - 3
  • Azkue Aita Semeak aurrez aur barriro

   Lino Akesolo
   págs: 4 - 11
  • Erritarrei entzuten

   págs: 12 - ?
  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi
   págs: 13 - 18
  • Urtean-Urtetan. Askoan = Askotan

   Kamiñazpi
   págs: 19 - 25
  • Aetzen uskaraz

   Josu Cabodevilla
   págs: 26 - 32
  • Goi Yakintzaruntz: Irudimena

   A. Urrestarazu´tar
   págs: 33 - 35
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibia
   págs: 36 - ?
  • Euskaldunak Munduan: Xabier

   Anes Arrinda
   págs: 37 - 44
  • Euskal Ereslari bikaiñak: Rabel

   S. O.
   págs: 45 - 47
  • Edo-ta

   P. Berrondo
   págs: 48 - ?
  • Erderakadak eta Akatsak

   J. Gaztañaga´tar
   págs: 49 - 51
  • Euskera garbitzen. Arbasoen I. zaleak

   págs: 52 - 53
  • Olerki sariketa

   Aita Onaindia
   págs: 54 - ?
  • Jesusen billa

   J. Gaztañaga´tar
   págs: 57 - 61
  • Urrats

   Martín Olazar´tar
   págs: 62 - 63
  • Yanoz-Elebarrietan K. Irakasle

   Martín Olazar´tar
   págs: 63 - 64
  • Iraultza aurrerakoia, noizko? (Barruko azalean)

   págs: 64 - ?
  • Erderakadak (Kanpoko azalean)

   págs: 65 - ?
 • 1991
 • (+) ver más
  • Laburpenak dirala-ta

   Umandi
   págs: 1 - 3
  • Euzko odola

   Tx. Yakakortaxarena´tar
   págs: 4 - 5
  • Erderakadak

   Begi-luze
   págs: 6 - ?
  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi
   págs: 7 - 11
  • Euskera batuaren billa

   Lino Akesolo
   págs: 12 - 21
  • Aetzen Uskaraz

   Josu Cabodevilla
   págs: 22 - 29
  • Erderakadak eta akatsak

   J. Gaztañaga´tar
   págs: 30 - 31
  • Neure idazlan bilduma

   J. M. Etxaburu´tar
   págs: 32 - 34
  • Geureari ekin

   Aita Onaindia
   págs: 35 - 36
  • Orduen Liturjia. Argi naiko batzuk

   A. Zatarain
   págs: 37 - 39
  • Esaldi eta esaera batzuk

   A. Zubikarai
   págs: 40 - 42
  • Nere ikuspegitik

   Asier Etxaburua´tar
   págs: 43 - 45
  • Euskaldunak munduan. I. Loiolako

   Anes Arrinda´ tar
   págs: 46 - 61
  • RH Ezezkorra

   Txomin Garmendia
   págs: 62 - 63
  • Esaldi jatorrak

   págs: 64 - ?
  • Oroitarria apurtu (Barruko azalean)

   págs: 65 - ?
  • Esaldi jatorrak (Barruko azalean)

   Manu Oñatibia´tar
   págs: 65 - ?
  • Odei gorriztak (Kanpoko azalean)

   Iñaki Zubiri´tar
   págs: 66 - ?
 • 1991
 • (+) ver más
  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi
   págs: 1 - 10
  • Euskeraren bearra

   A. Urrestarazu
   págs: 11 - 13
  • Izkera eta eziketa

   A. Arrinda
   págs: 14 - 24
  • Aetzen uskaraz [sic]

   Josu Cabodevilla
   págs: 25 - 33
  • De re poética

   S. Onaindia
   págs: 34 - 35
  • Euskera batuaren billa

   L. Akesolo
   págs: 36 - 44
  • Abandoko Neologo aundia

   Jemein-Otarri
   págs: 45 - 47
  • Eginbide nagusia

   Umandi
   págs: 48 - 49
  • Idazte arauak

   A. Zatarain
   págs: 50 - 51
  • Naiko ala nai izango

   L. Akesolo
   págs: 52 - 54
  • Aita Goiria karmeldarra

   S. Onaindia
   págs: 55 - 56
  • Sabin Muniategi

   L. Arostegi
   págs: 57 - 63
  • Iñoiz, iñor, iñon, ezer

   J. Gaztañaga
   págs: 64 - ?
  • Eukeraren aberastasuna zertarako (Barruko azalean)

   Tx. Garmendia
   págs: 65 - ?
  • Akatsak eta erderakadak (Kanpoko azalean)\

   J. Gaztañaga
   págs: 66 - ?
 • 1990
 • (+) ver más
  • Plorentzi Oillar "Drogosa" (Aurkezpena)

   Martin Olazar´tar
  • Euzkeraren batasuna

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 1 - 2
  • Bixente Laitegi´ren elizaren historia eun urtez(III). León XIII (II)

   Anes Arrinda
   págs: 3 - 8
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran 867´ko larruki bat (IV)

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 9 - 14
  • Aetzen uskaras

   Josu Cabodevilla
   págs: 15 - 21
  • Iparragirre eta Gernikako arbola (Ilun batzuk argitzen)

   Lino Akesolo
   págs: 22 - 28
  • Etxebarriako euskera atzo eta gaur

   Maribel Aierza
   págs: 29 - 41
  • Asko etorrri [sic] dira ala asko etorri da?

   A. Zatarain
   págs: 42 - 45
  • Goi - Yakintza, Goi - Yakintza´runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako urrats txikiak: oroimena

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 46 - 48
  • Marijesiak

   págs: 49 - 53
  • Argi bidean

   págs: 54 - 55
  • Akatsak eta erderakadak

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 56 - 57
  • Lanaren poza

   Aita Onaindia
   págs: 58 - 59
  • Bizkaitarroi diñotsuet

   Asier Etxaburua´tar
   págs: 60 - ?
  • Euskeratze-bideetan

   Asier Etxaburua´tar
   págs: 61 - ?
  • Esaldi jatorrak

   Manu Oñatibia
   págs: 62 - ?
  • Garde´tar Martzelino apaiz euskaltzaleari omenaldia Karkaztulu´n

   G. Garmendia Esnaola
   págs: 63 - 64
  • Liburu barriak

   págs: 65 - ?
   • Esakerak

    Aurre-Apraiz
    págs: 66 - ?
 • 1990
 • (+) ver más
  • Sabin Muniategi

   A. Zubikarai
  • Eusko-Deya (1916-1923)

   Lino Akesolo
   págs: 1 - 3
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran 867´ko larruki bat (III)

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 4 - 10
  • Zuzendariari idazkia

   Benino Madina´tar
   págs: 10 - ?
  • Filosofi gaietarako iztegi txikia (IV)

   Luis Egia
   págs: 11 - 22
  • Goi - Yakintza zentzun, zentzu

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 23 - 25
  • Nemesio Otaño II

   Jose A. Garate
   págs: 26 - 30
  • Aetzen uskaras

   Josu GAbodevilla
   págs: 31 - 35
  • Sukia "Beltza" kardenala

   Anes Arrinda´tar
   págs: 36 - 38
  • Oyartzun, Oiartzun, Oihartzun

   Jon Oñatibia´tar
   págs: 39 - 40
  • Iraola´tar Errupin jaunari beartutako erantzun bat

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 41 - ?
  • Garde´tar Martzelino, apaiz napar euskaltzalea

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 42 - 45
  • Sabin Manuategi Astorkia 1912-1990

   Aita Onaindia
   págs: 46 - 49
  • Kirikiñoa

   Sabin Muniategi´tar
   págs: 49 - ?
  • Ipuin abestikor ariñak 1990

   Sabin Muniategi´tar
   págs: 50 - 53
  • Iakakortexarena´tar Txomin apaiza

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 54 - ?
  • Aita Mokoroa eta aita Santi Onaindia

   A. Zubikarai
   págs: 55 - 56
  • Ortik eta emendik

   Aita Anton Zavala
   págs: 57 - 62
  • Elbire Zipitria VI - Sariketak

   págs: 63 - 64
  • Toki-izenen atzizkiak: -ana -ena...

   Martin Olazar´tar
   págs: 65 - ?
  • "Euskeraren besoetan jaio nintzen"

   págs: 66 - ?
 • 1990
 • (+) ver más
  • Etxeberria´tar Patxi: Apaiz eta jesulagun idazlea

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 1 - 3
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran 867´ko larruki bat II

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 4 - 12
  • Goi-Yakintza´runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako urrats txikiak: Zentzumena - Gogamena - Asmamena

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 13 - 15
  • Filosofi gaietarako iztegi txikia (III)

   Luis Egia
   págs: 16 - 26
  • Bixente Latiegi´ren elizaren historia eun urtez (II) 1814-1914

   Anes Arrinda
   págs: 27 - 32
  • Ni naiz eta i aiz

   Anbrosi Zatarain´dar
   págs: 33 - 37
  • "H"ren arauak

   Asier Etxaburua
   págs: 38 - 39
  • Akatsak eta erderakadak

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 40 - ?
  • Aetzen uskaras

   Josu Cabodevilla Lusarreta
   págs: 41 - 49
  • -ko, -rako, -tarako noiz eta nola erabili

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 50 - 53
  • Txomin Agirregaz itxas giroan

   A. Zubikarai
   págs: 54 - 61
  • Garmendia-Kortadi-tar Jon "Zeleta"

   Sabin Muniategi´tar
   págs: 61 - ?
  • Manterola´tar Gabirel´eri (Zeanuri´n, 1990-3-17)

   Gamiz´ek
   págs: 62 - 64
  • Zeleta

   Sabin Muniategi´tar
   págs: 65 - ?
 • 1990
 • (+) ver más
  • Euskera´rentzako norabideak

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 1 - 2
  • Bizkaiko euskerearen aurka (Eguna, 1989-12-28)

   Martin´ek Olazar´tar
   págs: 3 - 5
  • Euskal - egutegirik zarrena

   págs: 6 - 7
  • Albistarien sorrera (Euskalzale, 1897-1899)

   págs: 7 - 10
  • Ibaizabal. (Asteroko orri albistaria: 1902-1903)

   Aita Lino Akesolo
   págs: 10 - 11
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran 867´ko larruki bat

   Latiegi´tar Bixente
   págs: 12 - 17
  • "Sortitzantz-iakintza eta izkuntzerrien edestia"

   Maria Elena Etxeberri de Irujo
   págs: 18 - 27
  • Filosofi gaietarako iztegi txikia (II)

   Luis Egia
   págs: 28 - 37
  • Euskerazaintza

   Bediño Madina´tar
   págs: 37 - ?
  • Andoni Urrestarazu´ren euskal-eliztiaren aurkespena

   J . Exea Angiozar´tar Otxoa
   págs: 38 - 39
  • Bixente Latiegi elizaren historia eun urtez (I) 1814-1914

   Anes Arrinda
   págs: 40 - 51
  • Euskeraz, euskerazaz, euskeratzaz, euskereaz

   A. Zatarain´dar
   págs: 52 - 54
  • Lekeitio´ko arrainzaleak Londres´ko erakusketan 1883\

   Batzarra
   págs: 55 - 64
  • Aita Patxi Etxeberria

   págs: 65 - ?
  • Manterola´tar Gabirel

   págs: 66 - ?
 • 1989
 • (+) ver más
  • Aita Mokoroa´ren bilduma

  • -ko atzizkiaren erabillera bi

   Luis Akesolo
   págs: 1 - 3
  • Goi-Yakintza´runtz urbiltzeko nayean euskeraz egindako urrats txikiak:

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 4 - 6
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran bederatzigarren mendeko lau larruki V

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 7 - 11
  • Filosofi gaietarako iztegi txikia (I)

   Luis Egia
   págs: 12 - 22
  • "Soiñ" itzaren adierazpenaz

   Anbrosi Zaratarain´dar
   págs: 23 - 29
  • Euskal abostegia: III abogaiñeratzea

   Martin Olazar´tar
   págs: 30 - 31
  • Euskera dala-ta...

   Aita Onaindia
   págs: 32 - 34
  • Aata

   Etxeberri
   págs: 35 - 38
  • Aita Nemesio Otaño I

   Jose A. Garate
   págs: 39 - 46
  • "Sortitzantz-iakintza eta izkuntzerrien edestia"

   Miren Elena Etxeberri
   págs: 47 - 58
  • Euskerazko akatsak zuzentzen

   Jesus Gastañaga´tar
   págs: 59 - ?
  • "Euskerazaintza"

   págs: 60 - 64
  • Ea Natxitua-Bedarona

   págs: 65 - ?
  • Iruñea ala Iruña?

   Jose Basterretxea
   págs: 66 - ?
 • 1989
 • (+) ver más
  • "Zeleta"

  • Noiz erabili -tzaz atzizkia?

   Lino Akesolo
   págs: 1 - 3
  • Euzkera ta euzkal-bizia

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 4 - 6
  • Ama euskera

   Sabin Muniategi´tar
   págs: 7 - 11
  • Ogibide ta langintzak II

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   págs: 12 - 21
  • Oñatibia´tar Jon eta euskera "Irakasbidea"

   Jesus Gastañaga´tar
   págs: 22 - 26
  • Euskerazko akatsak zuzentzen

   Jesus Gastañaga´tar
   págs: 27 - ?
  • Errietako izenak

   Anes Arrinda
   págs: 28 - ?
  • Txomin Agirre, kolokan?

   Felipe Yurramendi
   págs: 29 - 30
  • Euskera dala-ta(II)

   Aita Onaindia
   págs: 31 - 34
  • Euskal abostegia: ixtera jokerea

   Martin Olazar´tar
   págs: 35 - 37
  • Gura lanak

   A. Zatarain´dar
   págs: 38 - 43
  • Euskeraren etorkizuna

   Hilario Artolazabal
   págs: 44 - 45
  • A. Lino Akesolo euskal aztertzaille

   J. Mª Etxebarri
   págs: 46 - 49
  • Lino Akesolo. Bizitza eta izakera zertzeladak I

   Luis Arostegi
   págs: 50 - 53
  • Eguraldiak, deitura eta esaerak

   A. Zubikarai
   págs: 54 - 56
  • Lino Akesolo

   págs: 57 - ?
  • Idazlan guztiak

   págs: 58 - ?
 • 1989
 • (+) ver más
  • Aita Santi Onaindia

  • Euzkera, eusko-gogolantzearen oñarria

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 1 - 3
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran. Bederatzigarren mendeko lau larruki IV

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 4 - 7
  • Eziña egiña

   Aita Olabide
   págs: 8 - 10
  • Erro, Juan Bautista

   Manuel Urreta
   págs: 11 - 17
  • Ogibide edo langintzak

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   págs: 18 - 26
  • Saguño

   S. J. Etxeberri
   págs: 27 - 30
  • Euskera dala-ta

   Aita Onaindia
   págs: 31 - 33
  • Kintana´ren arrazoiak eta euskera

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 34 - 35
  • "Tene"

   Sabin Muniategi´tar
   págs: 36 - 42
  • Aita Lino Akesolo

   Eusebio Erkiaga
   págs: 43 - 46
  • Aita Linoren lan ezkutuak

   K. Etxenagusia
   págs: 47 - 50
  • Dima

   Agustin Zubikarai
   págs: 51 - 54
  • Txuri ta gorri liburu berriak

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 55 - 57
  • Elbire Zipitria idaz sariketak

   págs: 58 - 60
  • Idazkiak idazki

   Euskarazaintza
   págs: 61 - 64
  • Aita Lino olerkari

   Luis Arostegi
   págs: 65 - ?
  • Aita Lino Akesolo´ri omenaldia, Dima´ko erriagaz batean "Euskerazaintza" eta "euskerazaleak" erakundeak eskeiñita, 1989 urteko utzailla´ren 1´gnean

   págs: 66 - ?
 • 1989
 • (+) ver más
  • Argia´ren egutegia 1936-2036

   Tene
  • Abostegia ta izkelkiak

   Martin Olazar´tar
   págs: 1 - 2
  • Goi-yakintza´runtz urbiltzeko nayean euzkeraz egindako urrats txikiak. II itza

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 3 - 7
  • Arantzazu ta Bergara´ko batzarren ondoren

   Manu Oñatibi´tar
   págs: 8 - 10
  • Euskerazko izenak erdiaroko idazkeran. Bederatzigarren mendeko lau larruki III

   Bixente Latiegi´tar
   págs: 11 - 16
  • Kezka eta amets

   Txomin Jakakortaxarena´tar
   págs: 17 - 20
  • Euskal-Erriko merkataritza II

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   págs: 21 - 27
  • Euskera lantzen

   A. Zatarain´dar
   págs: 28 - 29
  • Utsak...akatsak...okerrak

   Taldean
   págs: 30 - 31
  • "Orixe" Orexa´n omendua (1888-1988)

   Aita Onaindia
   págs: 32 - 34
  • Azpeitia´tar Julene. "Arritokieta"

   Sabin Muniategi´tar
   págs: 35 - 39
  • Tene Mujika

   págs: 40 - 43
  • Kresala´ren euskaltasuna eta euskalkerea

   Juan Gorostiaga
   págs: 44 - 47
  • Bertsolariak eta Txomin Agirre

   J. Mugartegi
   págs: 48 - 49
  • Izadi´ko pitxiak liburuaren aurkezpena

   Iñaki Zubiri´tar
   págs: 51 - 53
  • Itzak

   P. S. J. Etxebarria´tar
   págs: 55 - ?
  • Erdera baztertua, diskriminatua?

   Manu
   págs: 57 - ?
  • Omenaldiak

   págs: 58 - ?
 • 1988
 • (+) ver más
  • Eskintza

  • Baserria ta euskera

   M. Oñatibia
   págs: 1 - 3
  • Euzkal merkataritza

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   págs: 4 - 9
  • Eguzkitza´tar Yon

   Sabin Muniategi´tar
   págs: 10 - 14
  • Euskerazko izenak

   Bixente Latiegi
   págs: 15 - 20
  • Euskal aditza

   A. Urrestarazu
   págs: 21 - 25
  • Orixe abertzale

   Lino Akesolo
   págs: 26 - 29
  • Orixe´ren bertsokerak

   A. Zatarain
   págs: 30 - 32
  • Orixe´ren karta bat

   Txomin Jakakortaxarena´tar
   págs: 33 - 35
  • Orixe´ren Olerkigintza

   Aita Santi Onaindia
   págs: 36 - 39
  • Salmutegia. Orixe

   M. Lekuona
   págs: 40 - 41
  • Orixe´ren irizpide batzuk. Bere gutunak

   págs: 42 - 49
  • Albisteak

   págs: 50 - 51
  • Beti lagun. Orixe

   págs: 52 - ?
  • Nikolas Ormaetxea (Orixe) 1888-1961

   págs: 53 - ?
 • 1988
 • (+) ver más
  • Eskintza

  • Ikako kokabidea

   Pedro Puxana
   págs: 1 - 5
  • Euzkerazko izenak...

   Bixente Latiegi
   págs: 6 - 10
  • Aditzai buruz

   Iñaki Zubiri
   págs: 11 - ?
  • Elorrio´ko Balendin Deunaren eskutitzak

   Martin Olazar´tar
   págs: 15 - ?
  • Nemesio Etxaniz musikalari

   Kalmel Iturria
   págs: 16 - 20
  • Lege gizona, Guda gizona, Eliz gizona

   Anes Arrinda, Donato Arrinda
   págs: 21 - 27
  • Euskera lantzen

   A. Zatarain
   págs: 28 - 29
  • Matxin Burdin

   Aita Santi Onaindia
   págs: 30 - 32
  • Jakakortajarena olerkari

   Lino Akesolo
   págs: 33 - 37
  • Berastegi

   A. Zubikarai
   págs: 38 - 40
  • Jakakortaxarena´tar Txomin

   Jesus Gaztañaga´tar
   págs: 41 - 43
  • Berastegiko On Txomin Apaiza

   Jose Mari Sukia´tar
   págs: 44 - 45
  • Erlezaintzako iztegitxoa

   Jakakortaxarena´tar Txomin
   págs: 46 - 49
  • Liburu azalak

   págs: 50 - ?
  • Burgos aldeko eizak

   Jakakortaxarena
   págs: 51 - 52
  • Sorgin laia

   págs: 53 - ?
  • Jakakortajarena

   págs: 54 - ?
 • 1988
 • (+) ver más
  • Nikolas Ormaetxea "Orixe"

   Barruko azalean
  • Irizpide Lino Akesolo

   págs: 1 - 5
  • "Lauaxeta"ren asmoa Olerkiak burutzean

   L. Arostegi
   págs: 6 - 8
  • Euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran

   B. Latiegi
   págs: 9 - 13
  • Euskal idazle biren eungarren urtea

   Zezendaritza
   págs: 14 - ?
  • Yon Oñatibia´ren omenez

   Manu Mitxelena
   págs: 15 - 18
  • Euskotar umeen aldez

   Julene Azpeitia
   págs: 19 - 20
  • "Tene" omendua

   Santi Onaindia
   págs: 21 - 23
  • Euskera lantzen

   A. Zatarain
   págs: 24 - 27
  • Berrio-Otxoa

   J. Kerexeta
   págs: 28 - 29
  • Ikusi ta...zer ikasi?

   Taldean
   págs: 30 - 31
  • Arrantzakodeitura batzuk

   A. Zubikarai
   págs: 32 - 34
  • Elbire Zipitria IV Sariketa

   Zuzendaritza
   págs: 35 - 36
  • Albiste ta berri

   Zuzendaritza
   págs: 37 - ?
  • Zine gioia. Anai arteko gorrotoa

   A. Arrinda
   págs: 38 - 52
  • "Andres Mañarikua Nuere" saria.

   págs: 53 - ?
  • Balendian Berrio-Otxoa bertsolarien zaindari

   M. Andrinua
   págs: 54 - ?
 • 1988
 • (+) ver más
  • -Gu bagoaz. -Ni baita

   Anbortsi Zatarain
   págs: 1 - 4
  • Lauaxeta´ren olerkigintza

   Luis Arostegi
   págs: 5 - 7
  • Nemesio Etxaniz, giza-eskubideen kezkati

   Martin Olazar
   págs: 8 - 15
  • Euzkerazko izenak erdiaroko idazkeran II

   Bixente Latiegi
   págs: 16 - 22
  • Nintzan....nintzake....

   Iñaki Zubiri´tar
   págs: 23 - 24
  • Euskera lantzen

   págs: 25 - 29
  • Ondarroa ta inguruko toponimia. Ondarroa kortzeleko irudiak

   Agustin Zubikarai
   págs: 30 - 33
  • Gure kezkak

   Andoni Urrestarazu´tar
   págs: 34 - 38
  • Zinema

   Anes Arrinda
   págs: 39 - 55
  • Albiste ta berri

   págs: 56 - ?
 • 1987
 • (+) ver más
  • Agurra

   págs: 1 - ?
  • Euskerazaintza

   págs: 2 - 4
  • Euskeraren ebazkizuna

   Andoni Urrestarazu
   págs: 5 - 6
  • Euskerazko izenak

   B. Latiegi
   págs: 7 - 15
  • Lauaxeta´ren olerkien gizatasuna

   L. Arostegi
   págs: 16 - 18
  • Barrutiaren Gabonetako Ikuskizuna

   L. Akesolo
   págs: 19 - 25
  • Ondarroa´ko toponimia

   A. Zubikarai
   págs: 26 - 28
  • Euskera lantzen

   A. Zatarain
   págs: 29 - 31
  • Euskera Bizkaia´n

   M. Olazar
   págs: 32 - 34
  • Denbora berrietako eliza

   A. Arrinda
   págs: 35 - 40
  • "Betiko" ta "betirakori" buruz zeozer

   I. Zubiri
   págs: 41 - ?
  • Liburugintza

   S. Onaindia
   págs: 42 - 43
  • Izan du ala Edun du?

   A. Zatarain
   págs: 44 - 45
  • Sariketak

   págs: 46 - 47
  • Etxaniz´tar Nemesio

   A. Z.
   págs: 48 - ?