Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Inicio / Fin:
1 (1954)-
Editor:
Donostia: Eusko Ikaskuntza
ISSN:
0582-6152
Periodicidad:
Irregular
Materias:
Lengua vasca
  Sumarios disponibles
  2010 Vol. 2
 • (+) ver más
  • Bernard Etxepare: "Doctrina Christiana" y poesía amatoria

   Iñaki Aldekoa Beitia
   págs: 1 - 40
  • "Viva Jesus" dotrinaedizioa eta azterketa

   Koldo Ulibarri Orueta
   págs: 41 - 154
  • Re-deconstruyendo la balada: "Atharratze jauregian"

   Jesús Antonio Cid Martínez
   págs: 155 - 220
  • Silvain Pouvreauren hiztegiaren iturriak eta testukritikaren metodologiaII. Voltoire-ren hiztegiak

   Javier Etxagibel
   págs: 221 - 278
  • Belapeireren lexiko garbia

   Pello Agirre Sarasola
   págs: 279 - 334
  • Gehiago Pierre Urteren gramatikaren iturriezLilyren gramatika

   Ricardo Gómez López
   págs: 335 - 365
  • Notas sobre la lengua vasca en las gramáticas misioneras de Melchor Oyanguren (1738, 1742)

   Antonio Manuel González Carrillo
   págs: 367 - 391
  • Nerbioi ibarreko euskara xviii eta xix. mendeetan(I) Bizente Sarriaren bizkaierazko sermoiak

   Eneko Zuloaga
   págs: 393 - 435
  • Le problème de fidélité au texte folklorique et les contes traditionnels dans les recueils de Barbier et d'Azkue

   Natalia M. Zaïka
   págs: 437 - 455
  • "-le/-tzaile" inflexiozko atzizkiaz

   Beatriz Fernández Fernández, Beñat Oihartzabal, Josu Landa, Ibon Sarasola Errazquin
   págs: 457 - 510
 • 2010 Vol. 1
 • (+) ver más
  • Influencias vascas en la sufijación castellana. Morfología y contacto de lenguas

   Mary Carmen Iribarren Argaiz
   págs: 1 - 283
 • 2009 Vol. 1-2
 • (+) ver más
  • Bibliografia: Beñat Oihartzabal = Bibliography: Bernard Oyharçabal

   págs: -13 - -20
  • Atarikoak = Preface

   págs: -8 - -11
  • Beñat Oihartzabali gorazarre

   Festschrift for Bernard Oyharçabal

   Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez, Joseba A. Lakarra (ard. / eds.)

   págs: -3 - -3
   • Kalkoen tipologia eta eragina gaurko euskarazko neologian

    Xabier Alberdi Larizgoitia
    págs: 1 - 17
   • Aoristo Perifrástico, perfectivo y pluscuamperfecto: Leizarraga vs. Lazarraga

    Gontzal Aldai
    págs: 19 - 36
   • Corpusen etiketatze linguistikoa

    Izaskun Aldezabal Roteta, María Jesús Aranzabe, Arantza Díaz de Ilarraza, Ainara Estarrona, Nerea Ezeiza, Larraitz Uria
    págs: 37 - 50
   • "Amodiaren martirra"(1900-1901), foiletoi-nobela ezezaguna

    Xabier Altzibar Aretxabaleta
    págs: 51 - 66
   • Martin Goyhetche-ren alegien peritestuan : "nota" eta "hitztegui"

    Aurelia Arcocha-Scarcia
    págs: 67 - 96
   • Jabetza-genitiboaren sintaxia eta erkatze anizkuna

    Xabier Artiagoitia
    págs: 97 - 118
   • Euskalkien dialektotasunaz

    Gotzon Aurrekoetxea
    págs: 119 - 135
   • "Du contrat social"-etik "gizarte-hitzarmenera", edo nomilazioen eragina diskurtso berezituetan

    Miren Azkarate
    págs: 137 - 157
   • "Filotea"ren lehen itzulpenen electio verborum-erako hurbiltze saioa

    K. Josu Bijuesca
    págs: 159 - 171
   • Francisque Michel eta euskal literaturaren historia

    Jon Casenave
    págs: 173 - 179
   • Metamorfosis parnasianas de "Atharratze Jauregian": Albert Glatigny, 1868

    Jesús Antonio Cid
    págs: 181 - 192
   • Errealitate soziolinguistikoaren deskribapena eta irudikatzea-hiru aldagairekiko modeloak

    Jean-Baptiste "Battittu" Coyos
    págs: 193 - 203
   • The prosody and interpretation of non-exhaustive narrow focus in Basque

    Gorka Elordieta, Aritz Irurtzun
    págs: 205 - 230
   • Euskara Batuaren garapen lexiko-diskurtsiboa: batasunetik aniztasun funtzionalerantz

    Agurtzane Elordui, Igone Zabala
    págs: 231 - 246
   • "Gailu"ren bilakabidea garai bateko testuetatik oriangoetara

    Antton Elosegi Aldasoro
    págs: 247 - 259
   • Maileguen erabilera ekialdeko eskuizkribu batean

    Irantzu Epelde
    págs: 261 - 282
   • Cas locatifs et cas grammaticaux en damana

    Michel Etchebarne
    págs: 283 - 293
   • Inflexio kanporatze gertakariak euskaraz

    Javier Etxagibel
    págs: 295 - 315
   • Euskal artikuluak bultza ditzakeen interpretazioez

    Urtzi Etxeberria
    págs: 314 - 333
   • Hitz hurrenkera eta birregiturakera euskaraz

    Ricardo Etxepare, Myriam Uribe-Etxebarrria
    págs: 335 - 355
   • Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez

    Beatriz Fernández, Jon Ortiz de Urbina, Josu Landa
    págs: 357 - 380
   • Hauta-galderez

    Patxi Goenaga
    págs: 381 - 403
   • Eredu latindarraren eragina euskal deklinabidearen XIX. mendeko deskribapenetan

    Ricardo Gómez
    págs: 405 - 421
   • A note on Basque participles

    Bill Haddican
    págs: 423 - 433
   • Toberak Baigorrin 1973an

    Jean Haritschelhar
    págs: 435 - 445
   • Erlatiboak iparraldean "Haur prodigo"aren 141 itzulpenetan

    Bittor Hidalgo
    págs: 447 - 483
   • Goizuetako azentuaz zerbait gehiago: oharmena

    José Ignacio Hualde, Oihana Lujanbio
    págs: 485 - 501
   • "Emakume-bahitzea" eta lege fonetikoak Georg von der Gabelentzen "Hizkuntza arrotzak jasotzeko eskulibura"ren ingurukoak

    Benhard Hurch
    págs: 503 - 516
   • "-(e)la" morfemaz osaturiko esaldien erabilera gaurko euskaldun gazteen mintzairan

    Orreaga Ibarra Murillo
    págs: 517 - 529
   • Euskara hizkuntza zeltikoa zenean: oharra XVIII. mendeko uste genetikoez

    Iván Igartua
    págs: 531 - 538
   • Jokin Zaitegiren poesia

    Jon Kortazar
    págs: 539 - 551
   • Euskal Gramatika prozesatzen: hastapenetako zenbait emaitza

    Itziar Laka, Adam Zawiszewski, Kepa Erdozia
    págs: 553 - 563
   • Adabakiak /h/-aren balio etimologikoaz

    Joseba A. Lakarra
    págs: 565 - 595
   • Klotildaren miraria "Klobis" pastoralean

    Ane Loidi Garitano
    págs: 597 - 613
   • "Oyharçabal" eta Santa Graziko beste toponimo eta oikonimo batzuk 1838 eta 1914ko katastroen arabera (grafia arazoak ebazten)

    Juan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte
    págs: 615 - 633
   • Elgoibarko eta Debabarreneko hizkeren kokapenaz gehiago

    Jesus Mari Makazaga Eizagirre
    págs: 635 - 656
   • Basque writing in the Iberian context: Brief notes on the translation of Basque literature

    Mari Jose Olaziregui
    págs: 657 - 662
   • Ohar batzuk bokal batez: zubereraren [y]

    Miren Lourdes Oñederra
    págs: 663 - 678
   • Erroreak automatikoki detektatzeko tekniken azterlana eta euskararetzako aplikazioak

    Maite Oronoz, Arantza Díaz de Ilarraza, Koldo Gojenola
    págs: 679 - 705
   • XVIII. mendeko gutun baten azterketa soziala eta linguistikoa

    Rosa Miren Pagola
    págs: 707 - 720
   • Erdal aurrizkien irtenbideak "Zehazki" hiztegian (eta II)

    Elixabete Pérez Gaztelu
    págs: 721 - 743
   • On the polysemy of the suffix "-ke" in de the history of Northern Basque

    Georges Rebuschi
    págs: 745 - 768
   • On the unifiability of repairs for the Person Case Constraint: French, Basque, Georgian and Chinook

    Milan Rezac
    págs: 769 - 789
   • Errenteriako euskararen kokagunea

    Josep del Rio, Itziar Aduriz
    págs: 791 - 803
   • Literaturaren zertarakoa, itzulpenak eta hizkuntzaren auzia Orixerengan

    Iñigo Ruiz Arzalluz
    págs: 805 - 818
   • Euskal deituren jatorria eta etxe izengoitiak

    Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan Jose Zubiri Lujanbio
    págs: 819 - 830
   • Derived nominals from the nominal perspective

    Itziar San Martin
    págs: 831 - 845
   • Hizkuntzak eta aldaerak euskal narratibaren sorreran

    Ana M. Toledo Lezeta
    págs: 847 - 860
   • "Viva Jesus" dotrinaren azterketa bibliografia materialaren arabera

    Koldo Ulibarri
    págs: 861 - 871
   • Martin Harrieten hiztegiak: eraketari buruzko zenbait berri

    Blanca Urgell
    págs: 873 - 889
   • Euskarazko hitz anitzeko unitate lexikalen tratamendu konputazionala

    Ruben Urizar, Iñaki Alegria, Juan Carlos Odriozola, Nerea Ezeiza
    págs: 891 - 908
   • Dominique Dufau (1880-1956) notario senpertarraren testu juridikoak euskaraz: lexikoa eta itzultze-lana

    Andrés Urrutia Badiola
    págs: 909 - 950
   • On the position of central adverbial clauses

    Vidal Valmala
    págs: 951 - 969
   • "Pintatu" (Etxepare 1545):´edan´?

    Xarles Videgain
    págs: 971 - 977
   • Hazparneko bertsolari xurien eta gorrien arteko azken uztarrak

    Piarres Xarriton
    págs: 979 - 984
   • Les textes de Cerquand. Les contes que n´existent pas

    Natalia M. Zaika
    págs: 985 - 1002
   • Interferentzia, hiztun garbien galera eta mintzaldaketa: Hiriart-Urrutiren garaiko zenbait korrelato

    Mikel Zalbide
    págs: 1003 - 1033
 • 2008 Vol. 2
 • (+) ver más
  • "Linguae Vasconum Primitiae"-ren peritestualitateaz eta euskararen gramatizazioaren primicias

   Aurelia Arcocha-Scarcia
   págs: 1 - 68
  • Silvain Pouvreauren hiztegiaren iturriak eta testukritikaren metodologia

   Javier Etxagibel
   págs: 69 - 118
  • La curiosa historia de una palabra fantasma"çainana"

   Josu M. Zulaika Hernández
   págs: 119 - 138
  • "Euskerazko doktrinia Anzuelako berba moduan" (1825)

   Oxel Uribe-Etxebarria Lete
   págs: 139 - 209
  • Ilustrazioa eta euskal literatura

   Iñaki Aldekoa Beitia
   págs: 211 - 235
  • C. C. Uhlenbeck´s work on the Basque language (In memory of Rudolf P.G. de Rijk, 1937-2003)

   Peter Bakker
   págs: 237 - 264
  • An annotated bibliography of C. C. Uhlenbeck's writings on Basque (1888-1981)

   Peter Bakker, Jan Paul Hinrichs
   págs: 265 - 280
  • Herri hizkeren lekukotasunak biltzenzubererazko eskuizkribatu baten edizioa

   Irantzu Epelde
   págs: 283 - 302
  • Euskera, language of the Pyreneesthe case of Ansó (Aragon) and Roncal (Navarre)

   Juan Karlos López-Mugartza Iriarte
   págs: 303 - 336
  • Sobre la naturaleza de la sílaba y la estructuración de sus elementos en euskera

   Oroitz Jauregi Nazabal
   págs: 337 - 352
  • Algún paralelo tipológico más para la "h" vasca de origen nasal

   Iván Igartua Ugarte
   págs: 353 - 357
  • The Semantics and Pragmatics of Some Scalar Expressions in Spanish

   Utpal Lahiri
   págs: 359 - 389
 • 2008 Vol. 1
 • (+) ver más
  • La balada "Urthubiako alhaba": Problemas y conjeturas

   Jesús Antonio Cid
   págs: 1 - 60
  • Notas sobre el texto vasco de "Urthubiako Alhaba"

   Jabier Kalzakorta
   págs: 61 - 81
  • Vida con/y libertad: sobre una coordinación arcaica y la autenticidad de "Urthubiako Alhaba"

   Joseba A. Lakarra
   págs: 83 - 100
  • Nafarroa Behereko euskara zaharra

   Iñaki Camino
   págs: 101 - 169
  • La aspiración de origen nasal en la evolución fonológica del euskera: un caso de rhinoglottophilia

   Iván Igartua
   págs: 171 - 189
  • Orozkoko euskararen azterketa diakronikorantz hurbiltze bat

   Koldo Ulibarri
   págs: 191 - 207
  • An overview of theories of the systax-phonology interface

   Gorka Elordieta
   págs: 209 - 286
  • Egitura kausatiboak euskaran, eslaboan eta erromantzean: konparaketa tipologiko baterantz

   Karlos Cid Abasolo
   págs: 287 - 307
  • Filled-gap effects in sentence processing: different accounts compared

   Leticia Pablos
   págs: 309 - 332
  • Berriz Aizkibelen Euskera eskuizkribuaz: Edizio eta iturriak

   Ricardo Gómez
   págs: 333 - 379
  • Bandidaje y épica: Los orígenes históricos del Cantar de Sandailia

   Jon Andoni Fernández de Larrea Rojas
   págs: 381 - 386
  • Mapping the nation in contemporary Basque literature

   Mari Jose Olaziregi
   págs: 387 - 398
  • Notas sobre lingüística histórica (II)

   José Andrés Alonso de la Fuente
   págs: 399 - 410
 • 2007 Vol. 2
 • (+) ver más
  • Introduction

   Irene Barbería, Rebeka Campos Astorkiza, Susana Huidobro
  • Preface

   Irene Barbería, Rebeka Campos Astorkiza, Susana Huidobro
  • Consumer Eroski parallel corpus

   Asier Alcázar
   págs: 1 - 10
  • Negative polarity licensing, factivity and the CP field

   Carlos De Cuba
   págs: 11 - 24
  • Aspects of quotative constructions in Iberian Spanish

   Ricardo Etxepare
   págs: 25 - 58
  • Complements and adjuncts in machine translation

   Kata Gàbor, Enikö Héja
   págs: 59 - 70
  • Phase theory, case and relative clauses

   Ángel J. Gallego
   págs: 71 - 94
  • How strong islands are derived from the way a top-down derivation is linearized

   Valérie Gautier
   págs: 95 - 106
  • Adjectives and proper nouns in Romance and English

   Ion Giurgea
   págs: 107 - 120
  • Extracting information from participial structures

   Enikö Héja, Kata Gàbor
   págs: 121 - 130
  • The acquisition of Baque ergative case: an experimental study

   Maider Huarte
   págs: 131 - 144
  • On the interaction of velars and labials

   Daniel Huber
   págs: 145 - 161
  • The structure of pair-list answers

   Aritz Irurtzun
   págs: 163 - 177
  • Consequences of pair-merge (at the interfaces)

   Aritz Irurtzun, Ángel J. Gallego
   págs: 179 - 200
  • Case making and prepositional marking. Some remarks concerning de-phrases in Romanian

   Alexandru Mardale
   págs: 201 - 208
  • Adjectival passive and adjectival decausatives in Hebrew

   Aya Meltzer
   págs: 209 - 224
  • Argument structure and morphology: the case of en-prefixation revisited

   Susanna Padrosa Trias
   págs: 225 - 266
  • A crosslinguistic perspective on n-words

   Doris Penka
   págs: 267 - 283
  • Types of syncretism in the clitic systems of Romance

   Diego Pescarini
   págs: 285 - 300
  • Argument-mapping and extraction

   Omer Preminger
   págs: 301 - 322
  • Prenominal and postnominal demostratives in Spanish: a (deictic) approach

   Inma Taboada
   págs: 323 - 332
  • A look at second language learners´ task motivation

   Íñigo A. Yanguas
   págs: 333 - 345
 • 2007 Vol. 1
 • (+) ver más
  • Materiales vascos del legado de Wilhelm von Humboldt: La relevancia de Astarlos y el Plan de lenguas

   Ricardo Gómez, Bernhard Hurch, María José Kerejeta
   págs: 1 - 27
  • Materiales vascos del legado de Wilheim von Humboldt (III): Pablo Pedro de Astarloa y Aguirre: Plan de lenguas o Gramatica Bascongada en el Dialecto Bizcaino (fragmento)

   Bernhard Hurch
   págs: 29 - 65
  • Perifrasi zaharra mendebalde eta erdialdeko euskara zaharrean: azterketa kuantifikatiboa eta proposamen berria

   Céline Mounole
   págs: 67 - 137
  • The complementary distribution between pro and lexical subjects

   Itziar San Martín
   págs: 139 - 174
  • Sobre la historia de la literatura vasca: diagnóstico y perspectivas

   Txuma Lasagabaster
   págs: 175 - 236
  • H1 gisako urruntasun luzeko NZ-galderen jabekuntza haur euskaldun batengan

   M. Junkal Gutierrez Mangado
   págs: 249 - 287
  • Toponimia vasca medieval: novedades del Becerro Galicano de San Millán de la Cogola

   David Peterson
   págs: 289 - 321
  • Aditz jokatugabe eta eta enklitikoa

   Karmele Rotaetxe
   págs: 323 - 335
  • Noticias sobre linguística histórica (I)

   José Andrés Alonso de la Fuente
   págs: 337 - 395
  • Edouard Bourciezen haur prodigioaren parabola: Edizio paleografiko konparatua

   Ekaitz Santazilia
   págs: 397 - 401
 • 2006 Vol. 1-2
 • (+) ver más
  • Hitzaurrea

  • Preface

  • Publications of R. L. Trask (prepared by Max Wheeler)

   • One-place and two-place predicates that concern the Unaccusative Hypothesis and the typological classification of languages

    Asier Alcázar
    págs: 1 - 22
   • Lehenaldi perfektiboko formak XVI.mendeko euskaran

    Gontzal Aldai
    págs: 23 - 34
   • ¿Vascuence en la India drávida?

    José Andrés Alonso de la Fuente
    págs: 35 - 46
   • Nafarrerazko "Romance bazquenze a la deuocion de Maria Santissima" (1656)

    Fidel Altuna Otegi
    págs: 47 - 79
   • Stress and Islands in Northern Bizkaian Basque

    Karlos Arregi
    págs: 81 - 106
   • Basque adjectives and the functional structure of the noun phrase

    Xabier Artiagoitia
    págs: 107 - 131
   • Hizkuntza estandarraren eta dialektoaren arteko bateratze joerak

    Gotzon Aurrekoetxea
    págs: 133 - 159
   • "Eztut jeusic neure baitharic ekharri, ez eta ere autoretan causitcen ezten gauçaric isquiribatu": Etxebarri Sarakoaren asmatze-lanerako iturriak

    Gidor Bilbao Telletxea
    págs: 161 - 219
   • Atzizkiak aztergai autore ezberdinen begidarapean

    Ane Bueno Berridi
    págs: 221 - 244
   • Why Sir William Jones got it all wrong, or Jones´ role in how to establish language families

    Lyle Campbell
    págs: 245 - 264
   • Afon ystwyth and onomastic sound-change

    Richard Coates
    págs: 265 - 271
   • Indexing religious identity in the French Basque Country: Toward a theory of pronominal shift

    Begoña Echeverría
    págs: 273 - 291
   • Experimental test of a hypothesized diachronic change in Basque accentuation

    Gorka Elordieta, José Ignacio Hualde
    págs: 293 - 301
   • Number Long Distance Agreement in (Substandard) Basque

    Ricardo Etxepare
    págs: 303 - 349
   • Intonazio kurben etenez

    Iñaki Gaminde
    págs: 351 - 376
   • "Aditz bakarraren" teoria XIX. mendeko euskal gramatikagintzan

    Ricardo Gómez
    págs: 377 - 407
   • The phonetics and phonology of spirantization in North-Central Peninsular Spanish

    Carolina González
    págs: 409 - 436
   • *(+ labial, + palatalized)

    Hans Henrich Hock
    págs: 437 - 448
   • Analogy and other types of non-phonetic change in Bizkaian Basque

    José Ignacio Hualde
    págs: 449 - 469
   • Das baskologische Beschaffungsprogramm Wilhelm von Humboldts

    Bernhard Hurch
    págs: 471 - 486
   • Lexikoaren hedapena goi-nafarreraren hiru ibarrotan: Erroibar, Esteribar eta Anue

    Orreaga Ibarra Murillo
    págs: 487 - 498
   • Ttipi-ttapa ttipi-ttapa... korrika!!! Motion and sound symbolism in Basque

    Iraide Ibarretxe Antuñano
    págs: 499 - 517
   • Del origen de la aspiración como elemento morfofonológico en vasco

    Iván Igartua
    págs: 519 - 530
   • A vueltas con el seseo y otras cuestiones de fonética y morfología en documentación vizcaína

    Carmen Isasi
    págs: 531 - 546
   • "Das Baskische"tik "El vascuence"ra: R.M. Azkue G. Bähr itzultzen

    Oroitz Jauregi
    págs: 547 - 560
   • Notas sobre iniciales, cambio tipológico y prehistoria del verbo vasco

    Joseba Lakarra
    págs: 561 - 621
   • Sincronía y cambio: la historia del dativo de subordinación eslavo

    Nerea Madariaga Pisano
    págs: 623 - 650
   • -a euskal artikulu definituaren gainean zenbait ohar

    Julen Manterola Agirre
    págs: 651 - 676
   • Un texto informal vasco manuscrito en un impreso de 1505

    Francisco A. Marcos Marín
    págs: 677 - 686
   • Adjetiboa aitzin-euskaraz

    Mikel Martínez Areta
    págs: 687 - 722
   • Quelques remarques à propos de l´histoire des périphrases basques

    Céline Mounole Hiriart-Urruty
    págs: 723 - 738
   • Measure phrases in Basque

    Juan Carlos Odriozola
    págs: 739 - 762
   • Old Basque (medio)passive

    Jon Ortiz de Urbina
    págs: 763 - 785
   • Basque light verb construtions

    Bernard Oyharçabal
    págs: 787 - 805
   • An analysis of the monosyllables of Early Euskara

    Jon David Patrick, M. Elena Santiago Martínez
    págs: 807 - 864
   • On the so-called verbal noun in Basque

    Rudolf P. G. de Rijk
    págs: 865 - 870
   • Nafarroako euskal oikonimiaz

    Patxi Salaberri
    págs: 871 - 893
   • Oharrak XX. mendeko hiztegigintzaz Orotariko Euskal Hiztegia arte

    Ibon Sarasola
    págs: 895 - 920
   • Para la historia del sustantivo verbal en vasco

    Blanca Urgell
    págs: 921 - 948
   • Towards a syntax of Proto-Basque

    Juan Uriagereka
    págs: 949 - 968
   • "A satisfactory etymology has long been avaiable". Notes on Vasconic names outside the Basque Country with particular reference to some British Arn- and Earn- names and to German Arnoldweiler

    Theo Vennemann
    págs: 969 - 992
   • Divergence, fragmentation, and the "locus" of change

    Roger Wright
    págs: 993 - 1004
   • Deba ibarreko euskara zaharra

    Koldo Zuazo
    págs: 1005 - 1029
 • 2005 Vol. 2
 • (+) ver más
  • Preface

   págs: 1 - 1
   • Introduction "A new relay of linguists"

    Asier Alcázar, Irene Barbería, Rebeca Campos-Astorkiza, Susana Huidobro
    págs: 3 - 12
   • Sociolinguistic variable in the degeneracy of English in postcolonial (non native) contexts

    Eric A. Anchimbe, Stella A. Anchimbe
    págs: 13 - 31
   • Multilingual backrgrounds and the identity issue in Cameroon

    Eric A. Anchimbe
    págs: 33 - 48
   • Quantification and compositional strategies

    Urtzi Etxeberria
    págs: 49 - 67
   • He himself: rediscovering a non-local anaphor

    Gerardo Fernández-Salgeiro, Michael R. Marlo
    págs: 69 - 77
   • Minimalist edge coordinations

    Ángel J. Gallego
    págs: 79 - 104
   • On verb focalization in central and western Basque

    Bill Haddican
    págs: 105 - 120
   • What happens when phase get individualistic: On LF-only & PF-only phases

    Franc Marusic
    págs: 121 - 140
   • A typological approach to the ordering of adverbials: weight, argumenthood and EPP

    Roberto Mayoral Hernández
    págs: 141 - 159
   • Nominal participles, a case of categorial alternance: Eventive nominalizations in -da

    Aysa Mondoñedo C.
    págs: 161 - 174
   • Antecedent-Gap relations and locality in verbal ellipsis

    Elixabete Murguia
    págs: 175 - 194
   • Identifying and processing topicalization in Danish

    Sofie Raviv
    págs: 195 - 212
   • Predicate nominals in eventive copular sentences

    Isabelle Roy
    págs: 213 - 235
   • Resumptive pronouns and Matching effects in Zurich German Relative clauses as distributed deletion

    Martin Salzmann
    págs: 237 - 269
   • The compilation of a sample PRF Chinese corpus of Skeleton-parsed sentences

    May Lai-Yin Wong
    págs: 271 - 287
 • 2005 Vol. 1
 • (+) ver más
  • "Bourciez" bildumako euskal atlasa (BBEA)2. Gramatika

   Gotzon Aurrekoetxea Olabarri, Xarles Videgain, Aitor Iglesias
   págs: 1 - 227
 • 2004 Vol. 2
 • (+) ver más
  • J. Allières aintzindari

   págs: 1 - 2
  • Sarrera

   págs: 1 - 8
   • Datu lexikalak eta datu gramatikalak

    págs: 2 - 2
   • "Bourciez bildumaren" lexikoaren azterketa

    págs: 2 - 5
   • Lematizazio ortografikoa

    págs: 3 - 3
   • Lematizazio semantikoa

    págs: 3 - 5
   • Mapa monolexematikoak

    págs: 5 - 6
   • Mapa-zola: Voronoï edo Thiessenen poligonoak

    págs: 6 - 7
   • Erakusten diren mapak

    págs: 6 - 8
   • Leiendak

    págs: 7 - 7
   • Testu-hitzen zerrendak

    págs: 7 - 9
   • 35. mapa: gens / gente

    págs: 7 - 80
   • Lemen zerrenda

    págs: 8 - 8
  • Mapak

   págs: 9 - 202
   • "Je veux l´aimer comme avant"

    págs: 10 - 10
   • 1. mapa: aimer / querer

    págs: 11 - 12
   • 2. mapa: aîne / primogénito

    págs: 13 - 14
   • 3. mapa: appeler / llamar

    págs: 15 - 16
   • 4. mapa: apporter / traer

    págs: 17 - 18
   • 5. mapa: après / después de (al cabo de)

    págs: 19 - 20
   • 6. mapa: argent / dinero

    págs: 21 - 22
   • 7. mapa: arroser / regar

    págs: 23 - 24
   • 8. mapa: aujourd´hui / hoy

    págs: 25 - 26
   • 9. mapa: avant / antes

    págs: 27 - 28
   • 10. mapa: baiser / beso

    págs: 29 - 30
   • 11. mapa: bruit / ruido

    págs: 31 - 32
   • 12. mapa: canard / pato

    págs: 33 - 34
   • 13. mapa: champ / campo

    págs: 35 - 36
   • 14. mapa: chanter / cantar

    págs: 37 - 38
   • 15. mapa: chasse / caza

    págs: 39 - 40
   • 16. mapa: chemin / camino

    págs: 41 - 42
   • 17. mapa: chien / perro

    págs: 43 - 44
   • 18. mapa: ciel / cielo

    págs: 45 - 46
   • 19. mapa: coupable / culpable

    págs: 47 - 48
   • 20. mapa: criore / creer

    págs: 49 - 50
   • 21. mapa: dépenser / gastar

    págs: 51 - 52
   • 22. mapa: dernier / último

    págs: 53 - 54
   • 23. mapa: domestique / sirviente

    págs: 55 - 56
   • 24. mapa: dormir / dormir

    págs: 57 - 58
   • 25. mapa: égal / igual

    págs: 59 - 60
   • 26. mapa: enfin / al fin

    págs: 61 - 62
   • 27. mapa: envoyer / enviar

    págs: 63 - 64
   • 28. mapa: escabeau / asiento (escabel)

    págs: 65 - 66
   • 29. mapa: faim / hambre

    págs: 67 - 68
   • 30. mapa: femme / mujer

    págs: 69 - 70
   • 31. mapa: fleur / flor

    págs: 71 - 72
   • 32. mapa: fou / loco

    págs: 73 - 74
   • 33. mapa: fruit / fruta

    págs: 75 - 76
   • 34. mapa: garder / cuidar

    págs: 77 - 78
   • 35. mapa:gens / gente

    págs: 79 - 80
   • 36. mapa: hardes / ropa

    págs: 81 - 82
   • 37. mapa:heureux / feliz

    págs: 83 - 84
   • 37. mapa: jambe / pierna

    págs: 85 - 86
   • 39. mapa: joie / alegría

    págs: 87 - 88
   • 40. mapa: jolie /bonita

    págs: 89 - 90
   • 41. mapa: jurant / jurando

    págs: 91 - 92
   • 42. mapa: lande / prado

    págs: 93 - 94
   • 43. mapa: légèrement / ligeramente

    págs: 95 - 96
   • 44. mapa: lever (se) / levantarse

    págs: 97 - 98
   • 45. mapa: lit /cama

    págs: 99 - 100
   • 46. mapa: lune / luna

    págs: 101 - 102
   • 47. mapa; maître / amo

    págs: 103 - 104
   • 48. mapa: malheureux / desdichado

    págs: 105 - 106
   • 49. mapa: méchant / malo

    págs: 107 - 108
   • 50. mapa: mettre / poner

    págs: 109 - 110
   • 51. mapa: naître / nacer

    págs: 111 - 112
   • 52. mapa: nappe / mantel

    págs: 113 - 114
   • 53. mapa: nuit / noche

    págs: 115 - 116
   • 54. mapa: obéir / obedecer

    págs: 117 - 118
   • 55. mapa: oiseau / pájaro

    págs: 119 - 120
   • 56. mapa: ouvrir / abrir

    págs: 121 - 122
   • 57. mapa: partager / partir

    págs: 123 - 124
   • 58. mapa: portion / parte

    págs: 125 - 126
   • 59. mapa: pauvre / desveturado

    págs: 127 - 128
   • 60. mapa: péché / pecado

    págs: 129 - 130
   • 61. mapa: pied / pie

    págs: 131 - 132
   • 62. mapa: pommier / manzano

    págs: 133 - 134
   • 63. mapa: porc / cerdo

    págs: 135 - 136
   • 64. mapa: pourrir / podrid

    págs: 137 - 138
   • 65. mapa: prendre / tomar

    págs: 139 - 140
   • 66. mapa: prodigue / pródigo

    págs: 141 - 142
   • 67. mapa: punir / castigar

    págs: 143 - 144
   • 68. mapa: quitter / dejar

    págs: 145 - 146
   • 69. mapa: raisin / uva

    págs: 147 - 148
   • 70. mapa: ressembler / reunir

    págs: 149 - 150
   • 71. mapa: regarder / mirar

    págs: 151 - 152
   • 72. mapa: réjouir (se) / alegrarse

    págs: 153 - 154
   • 73. mapa: répondre / responder

    págs: 155 - 156
   • 74. mapa: reprocher / reprochar

    págs: 157 - 158
   • 75. mapa: retrouver / reencontrar

    págs: 159 - 160
   • 76. mapa: rivière / rio

    págs: 161 - 162
   • 77. mapa: s´en aller / irse

    págs: 163 - 164
   • 78. mapa: soir / atardecer

    págs: 165 - 166
   • 79. mapa: soulir / zapato

    págs: 167 - 168
   • 80. mapa: temps / tiempo

    págs: 169 - 170
   • 81. mapa: tendre / tender

    págs: 171 - 172
   • 82. mapa: tiroir / cajón

    págs: 173 - 174
   • 83. mapa: tomber (laisser) / caer (dejarse)

    págs: 175 - 176
   • 84. mapa: tôt (trop) / temprano (demasiado)

    págs: 177 - 178
   • 85. mapa: traîner / arrastrar

    págs: 179 - 180
   • 86. mapa: traiter /tratar

    págs: 181 - 182
   • 87. mapa: traverser / atravesar

    págs: 183 - 184
   • 88. mapa: trouver / encontrar

    págs: 185 - 186
   • 89. mapa: tuer (à) / matar (para)

    págs: 187 - 188
   • 90. mapa: veau / ternero

    págs: 189 - 190
   • 91. mapa: venir / venir

    págs: 191 - 192
   • 92. mapa: ventre / vientre

    págs: 193 - 194
   • 93. mapa: veste / chaqueta

    págs: 195 - 196
   • 94. mapa: vin / vino

    págs: 197 - 198
   • 95. mapa: vite / rápidamente

    págs: 199 - 200
   • 96. mapa: voler / volar

    págs: 201 - 202
  • Lemen hiztegia

   págs: 203 - 208
  • Testu-hitzen indexa

   págs: 209 - 306
  • Galderen indexa

   págs: 307 - 309
 • 2004 Vol. 1
 • (+) ver más
  • Antiokiako San Julianen Pastorala (1770)

   Ane Loidi Garitano
   págs: 1 - 133
  • El acento proto-vasco

   José Miguel Martínez Areta
   págs: 135 - 206
  • Zubererazko herskarien azterketa akustikoa

   Céline Mounole Hiriart-Urruty
   págs: 207 - 248
  • Preguntas múltiples en Euskera

   Lara Reglero
   págs: 249 - 285
  • Iparraldeko hizkeren sailkapena (1): Lexikoa

   Gotzon Aurrekoetxea
   págs: 287 - 331
  • Die formierung der grammatischen analyse: Die rolle des baskischen auf dem weg humboldts als grammatiker. Einige editorische anmerkungen zu den frühen baskologischen arbeiten

   Bernhard Hurch
   págs: 333 - 351
  • La expresión del sujeto en el español de Nueva York: El factor de la perseverencia

   Nydia Flores-Ferrán
   págs: 353 - 366
  • Hizketa arduragabearen tresnabidezko azterketa akustikoa

   Oroitz Jauregi
   págs: 367 - 402
  • Correlaciones semánticas en Unamuno. Apuntes para una competencia textual

   M.ª Azucena Penas Ibánez
   págs: 403 - 427
 • 2003 Vol. 2
 • (+) ver más
  • I. partea. Tableau analytique et grammatical de la langue basque-en azterketa

   Sarrera

    

  • I. kapitulua. Euskal herriko egoera gramatikala 1850 inguru

   págs: 1 - 1
  • I. XVIII. mendea

   págs: 1 - 1
   • 1. Manuel de Larramendi (1729)

    págs: 1 - 1
   • 3. Pablo Pedro Astarloa

    págs: 1 - 1
   • 2. Martin de Harriet (1741)

    págs: 1 - 1
  • II. XIX. mendea

   págs: 2 - 2
   • Gramatikazko lan deskriptiboak

    págs: 2 - 4
   • Ikerketa arloaren zabaltza

    págs: 4 - 5
  • II. kapitulua. Tableau analytique et grammatical de la langue basque (1858)

   págs: 7 - 7
  • I. Henri de Belsunce bizkondea (1796-1872)

   págs: 7 - 7
   • 1. Biografia

    págs: 7 - 8
   • 2. Garaiko euskalariekiko harremanak

    págs: 9 - 10
   • 3. Obra

    págs: 10 - 11
  • II. Tableau analytique et grammatical de la langue basque (1858)

   págs: 11 - 11
   • 1. Noizkoa den

    págs: 12 - 13
   • 2. Inprimategirako bidea hartu ez duen gramatika lana

    págs: 13 - 15
   • 3. Zergatik gramatika hori idatzi duen

    págs: 15 - 18
  • III. Eskuizkribuaz

   págs: 18 - 18
   • 1. Gaur egun non dagoen eta horren zergatia

    págs: 18 - 19
   • 2. Kopiagilearen identifikazioa

    págs: 19 - 20
  • I. Belsunceren ideiak hizkuntzalaritza orokorraz

   págs: 21 - 21
  • III. kapitulua. Belsunceren hizkuntzalaritzaz

   págs: 21 - 21
   • 1. Hizkuntzaren jatorria

    págs: 21 - 26
   • 2. Hizkuntzen hedapena

    págs: 26 - 27
   • 3. Hizkuntzen hurbiltzeko moldea

    págs: 27 - 28
  • II. Belsunceren euskarari buruzko ikusmoldea

   págs: 28 - 28
   • 1. Euskararen jatorria

    págs: 28 - 29
   • 2. Euskara hizkuntza primitiboa da

    págs: 29 - 31
   • 3. Hizkuntza filosofikoa

    págs: 31 - 32
   • 4. Berex den hizkuntza bat

    págs: 32 - 33
  • IV. kapitulua. Euskararen egituraz, osagaiez

   págs: 35 - 35
  • I. Euskara hizkuntza deklinabideduna da

   págs: 35 - 35
   • 1. Hamar kasu identifikatu eta kasu identifikatu gabeez osatu sistema

    págs: 36 - 39
   • 2. Deklinabide mugagabea eta mugatua

    págs: 39 - 41
   • 3. Deklinabide biziduna eta bizigabea

    págs: 41 - 42
   • 4. Deklinabide murrizgaitza

    págs: 42 - 44
   • 5. Deklinabidetik kanpo diren beste desinentzia batzuk

    págs: 44 - 45
  • II. Euskarak bi hitz mota baizik ez du: izena eta aditza

   págs: 45 - 45
   • 1. Izena edo sustantiboa

    págs: 46 - 54
   • 2. Aditza

    págs: 54 - 69
  • III. Sintaxia

   págs: 69 - 69
   • 1. Euskarak ez du sintaxirik

    págs: 69 - 70
   • 2. ...erreglea soil batzuk baizik ez

    págs: 70 - 71
   • 3. Izen Sintagmaren kontzepzioaren hastapenak

    págs: 71 - 72
  • V. kapitulua. Garaiko gramatikarien eraginak

   págs: 73 - 73
  • I. Eredutzat dauzkanak

   págs: 73 - 73
   • 1. Darrigol

    págs: 75 - 79
   • 2. Chaho

    págs: 79 - 82
   • 3. Koherentzia arazoak

    págs: 82 - 83
   • 1. Lécluse

    págs: 83 - 85
  • II. Kritikatzen dituenak

   págs: 83 - 86
   • 2. Sallaberry

    págs: 85 - 86
  • III. Europako hizkuntzalari zenbait

   págs: 86 - 87
  • I. Gaizki menperatu hizkuntza baten deskribapena

   págs: 89 - 90
   • 1. Artikulua leku denborazkoen deklinabidean

    págs: 89 - 90
  • VI. kapitulua. Gramatikaren ezaugarriak

   págs: 89 - 129
   • 2. "Zue" tipoko formak izenordainen eta aditz paradigmetan

    págs: 90 - 90
  • II. Gramatikaren antolaketa

   págs: 90 - 93
   • 1. Kapituluen mozketa berezia

    págs: 91 - 92
   • 2. Sintaxizko parte nahasia

    págs: 92 - 92
   • 3. Errepikapenak

    págs: 93 - 93
   • 1. Alde handia erraten duena eta praktikan ematen duenaren artean

    págs: 93 - 95
  • III. Lan irregularra

   págs: 93 - 99
   • 2. Gorago azaldu duenaren kontrakoa erraten du

    págs: 95 - 97
   • 3. Deklinabideko paradigmak

    págs: 97 - 99
  • Burutapena

   págs: 101 - 101
  • Eranskina

   págs: 103 - 120
  • Bibliografia

   págs: 121 - 123
  • Izenen aurkibidea

   págs: 125 - 126
  • VII. Résumé en français

   págs: 127 - 129
  • II. partea. Tableau analytique et grammatical de la langue basque edizioa

   págs: 131 - 383
   • Abisua

    págs: 133 - 134
   • Tableau analytique et grammatical de la langue basque (1858)

    págs: 135 - 374
   • Tableau analytique et grammatical-en aurkibidea

    págs: 375 - 383
 • 2003 Vol. 1
 • (+) ver más
  • Hitz-konposakera euskaraz eta aitzin-euskaraz

   Mikel Martínez Areta
   págs: 1 - 84
  • Rhythmicity in three panoan languages

   Carolina González
   págs: 85 - 137
  • Darrigolen gramatikaz

   Ricardo Gómez
   págs: 138 - 156
  • Resetting parameters in the adquisition of a second language

   Lara Reglero
   págs: 157 - 202
  • Eratorpena Larramendiren hiztegian (I): Eratorbideen analisia

   Blanca Urgell
   págs: 203 - 260
  • Hacia un nuevo paradigma etimológico vasco: Forma canónica, filología y reconstrucción

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 261 - 391
  • Euskal testuetako silaba egituren maiztasuna diakronikoki

   Oroitz Jauregi
   págs: 394 - 410
 • 2002 Vol. 2
 • (+) ver más
  • Descripción de las cartas

   págs: 9 - 10
  • Introducción

   págs: 9 - 19
   • Temas

    págs: 10 - 12
   • Edición

    págs: 12 - 17
   • Edición

    págs: 17 - 19
   • Agradecimientos

    págs: 19 - 19
   • Indice

    págs: 21 - 23
  • G. Bähr - R.M Azkue

   págs: 21 - 178
  • La correspondencia

   págs: 21 - 338
   • Cartas 1-93

    págs: 25 - 178
   • Indice

    págs: 179 - 179
  • G. BÄhr - H. Schuchardt

   págs: 179 - 249
   • Casrtas 94-108

    págs: 181 - 249
   • Indice

    págs: 251 - 252
  • G. Bähr - J. Urquijo

   págs: 251 - 322
   • Cartas 109-165

    págs: 253 - 322
  • Indices

   págs: 325 - 338
   • Indice de antropónimos

    págs: 327 - 329
   • Indice de obras mencionadas

    págs: 330 - 336
   • Indice de temas

    págs: 337 - 338
   • Bibliografía de G. Bähr

    págs: 339 - 340
  • Bibliografía

   págs: 339 - 342
   • Bibliografía general

    págs: 341 - 342
  • Apéndice de figuras

   págs: 343 - 354
   • Carta de G. Bähr a J. Urquijo. 10.05.1942

    págs: 345 - 345
   • Carta de G. Bähr a J. Urquijo, 16.02.1931

    págs: 346 - 354
 • 2001 Vol. 2
 • (+) ver más
  • Datos para una tipología del cambio lingüístico en los términos referidos al cuerpo humano

   Nerea Madariaga Pisano
   págs: 385 - 443
  • Goñerriko hizkera (III)

   Iñaki Camino
   págs: 445 - 509
  • The interpretation of imperfective aspects in Basque and its implications for our traditional classification of verbs

   Asier Alcázar
   págs: 511 - 529
  • Euskal hiztegien azterketaz, Odriozola-Bonaparte hiztegiaren aitzakian

   Blanca Urgell
   págs: 531 - 572
  • A cognitive rhetorical approach to Basque proverbs: Analogical mappings in coordination

   Koldo J. Garai
   págs: 573 - 652
  • Catechina laburra, zubereraren ezaugarri fonologikoen lekukoa

   Pello Agirre Sarasola
   págs: 653 - 787
  • Vocabulario básico, y préstamos en vascuence vizcaíno y otras lenguas

   Adam Zawiszewski
   págs: 789 - 891
 • 2001 Vol. 1
 • (+) ver más
  • Argitaratzailearen txokoa

   "Ekin eta Jarrai (II)"

   Joseba A. Lakarra
   • Some concepts and questions concerning the I system

    Juan Uriagereka
    págs: 1 - 27
   • Irudiak eta emaileak

    Xabier Artiagoitia
    págs: 30 - 64
   • Sobre la distribución sintáctica de las formas finitas del verbo vasco: condicionmaiento léxico y sintáctico

    Pablo Albizu
    págs: 65 - 106
   • Euskal formen aurkezpena Larramendiren hiztegian

    Blanca Urgell
    págs: 107 - 183
   • La aspiración en vasco: ensayo tipológico y diacrónico

    Iván Igartua
    págs: 185 - 213
   • Paperaren ur markak

    Koro Segurola
    págs: 215 - 240
   • Cláusulas de relativo en las lenguas románicas, eslavas y vasca: islas sintácticas

    Carlos Cid Abasolo
    págs: 241 - 259
   • Frases en euskara desconocidas, en una comedia impresa en 1550

    Ángel Ibisate Lozares
    págs: 262 - 270
   • Rosabella 1550. urteko komedian lau esaldi euskaraz

    Fidel Altuna Otegi
    págs: 271 - 280
   • Hacia una explicación de la ergatividad

    Karmele Rotaetxe Amusategi
    págs: 281 - 297
   • Belapeireren grafiak

    Pello Agirre Sarasola
    págs: 299 - 361
   • Zuzenketa. Txomin Peillenen liburu bat dela eta

    Txomin Peillen
    págs: 363 - 365
   • Obviation as anti-control

    Norbert Hornstein, Itziar San Martin
    págs: 367 - 384
 • 2000 Vol. 34:2
 • (+) ver más
  • Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (II). (Adniminal phrases: the tradition (II))

   Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
   págs: 231 - 289
  • Itxaro Borda: Melancholic Migrancy and the Writing of a National Lesbian Self

   Joseba Gabilondo
   págs: 291 - 314
  • Jatabeko intonazioaz. (On the intonation of Jatabe)

   Iñaki Gaminde
   págs: 315 - 335
  • Le suffixe -aga, "lieu de". (The suffix -aga, "place of")

   Hector Iglesias
   págs: 337 - 342
  • Literatura konparatuaren saioak (II). Pott Banda: Atxaga, Sarrionandia. (Essays on compared literature (II), Pott Banda: Atxaga, Sarrionandia)

   Jon Kortazar
   págs: 343 - 360
  • El léxico vasco del pastoreo en El atlas lingüìstico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. (The basque shepherding lexicon in the linguistic and etnographic atlas of Aragon, Navarre and Rioja)

   Asunción Martínez
   págs: 361 - 396
  • Notas de fonética histórica (II). Finales en -(i)ano, -(i)one, -ina. (Notes on historical phonetics (II). Endings in -(i)ano, -(i)one, -ina)

   Matías Múgica
   págs: 397 - 412
  • The Basque literary system at the gateway to the new millennium

   Mari José Olaziregi
   págs: 413 - 422
  • Joannes Etxeberriren "euskal gazteriari diskurtsoa" ren analisia: kultura klasikoaren transmisioa Euskal Herrian. (Analysis of "Euskal gazteria" by Joannes Etxeberri: the transmission of classic culture in the Basque Country)

   Iñaki Villoslada, Elena Torregarai
   págs: 423 - 442
  • Analytic Summary

   págs: 443 - 447
 • 2000 Vol. 34:1
 • (+) ver más
  • Xgabe tankerako hitz elkartuak

   Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
   págs: 5 - 64
  • Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (I)

   Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
   págs: 65 - 135
  • Goñerriko hizkera (II)

   Iñaki Camino
   págs: 137 - 196
  • Literatura konparatuaren saioak (I). Olerkariak 1930-1936

   Jon Kortazar
   págs: 197 - 221
  • Analytic Summary

   págs: 223 - 225
 • 1999 Vol. 33:2
 • (+) ver más
  • Contribution à la connaissance de l´oeuvre journalistique d´Augustin Chaho: "L´Ariel" du 6 octobre 1844 à janvier 1846

   Fermín Arkotxa
   págs: 313 - 391
  • Hitz ordenaren estatistikak euskaraz

   Víctor Hidalgo
   págs: 393 - 451
  • Eusk. "gorosti", sardinierazko "golostri", eta errusiar "xvorost". Ohar etimologikoa

   Iván Igartua
   págs: 453 - 462
  • Un caso de contacto vasco-castellano-gallego

   Mary Carmen Iribarren
   págs: 463 - 492
  • L´Interprect on traduction du français, espagnol & basque (- 1620): II. Elkarrizketak

   Joseba A. Lakarra
   págs: 493 - 568
  • Converging and diverging grammars

   Alazne Landa, Jon Franco
   págs: 569 - 581
  • Tradizio klasikoaren transmisioa XVIII. mendeko euskal sermoigintzan: Aita Mendibururen adibidea

   Elena Torregarai, Iñaki Villoslada
   págs: 583 - 599
  • Analytic Summary

   págs: 601 - 604
 • 1999 Vol. 33:1
 • (+) ver más
  • Goñerriko hizkera (I)

   Iñaki Camino
   págs: 5 - 78
  • À propos de la construction historique de la pastorale souletine

   Veronique Inchauspe
   págs: 79 - 123
  • Axularren eta haren obraren harreraz (Iritziak, ikerketak eta beste)

   Patxi Salaberri Muñoa
   págs: 125 - 135
  • J.A. Mogelen "Versiones bascongadas de varias arengas y oraciones selectas de los mejores autores latinos": antzinatearen erabilpena euskararen apologiaren auzian

   Elena Torregarai, Iñaki Villoslada
   págs: 137 - 155
  • "Hiztegi Hirukoitza" eta "Diccionario de Autoridades" erkatuaz (III): Gaztelania

   Blanca Urgell
   págs: 157 - 238
  • Monjongo DASSANÇAren "Laborarien abissua" (1692) eta honen bi aldaera ezezagun: Jean Pierre CHABALGOITYk idatzia (XVIII. m.) eta Bertrand GOYENETCHEren "Marechalaren liburua" (1831). Aurkezpena, edizioa, oharrak eta hiztegia

   Patri Urkizu
   págs: 239 - 304
  • Analytic Summary

   págs: 305 - 308
 • 1998 Vol. 32:2
 • (+) ver más
  • Belapeirez

   Pello Agirre
   págs: 313 - 364
  • "Hiztegi Hirukoitza eta Diccionario de Autoridades erkatuaz" (II): sarreraren edukia

   Blanca Urgell
   págs: 365 - 414
  • On the Syntactic Nature of the me-lui and the Person-Case Constraint

   Javier Ormazabal, Juan Romero
   págs: 415 - 433
  • Gabriel Arestiren Maldan Behera

   Iñaki Aldekoa
   págs: 435 - 510
  • Intonation in a pitch accent variety of Basque

   Gorka Elordieta
   págs: 511 - 569
  • ASJU (1987-1997). Aurkibideak / Índices / Index

   Ricardo Gómez
   págs: 571 - 648
 • 1998 Vol. 32:1
 • (+) ver más
  • Pronus singulis diebus Dominicis clarè & distinctè immediatè post Evangelium populo legendus

   Pello Agirre
   págs: 1 - 46
  • On the Position of Subjects in Spanish

   Antxon Olarrea
   págs: 47 - 108
  • "Hiztegi Hirukoitza eta Diccionario de Autoridades erkatuaz" (I): oinarrizko ezaugarri zenbait

   Blanca Urgell
   págs: 109 - 163
  • De la Quadrak Bermeon 1784an idatzitako eskuizkribuak (II)

   Gidor Bilbao
   págs: 165 - 229
  • Juan Martin de Ibero (1729-1783), Izuko parrokuaren testuak (II)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 231 - 309
 • 1997 Vol. 31:2
 • (+) ver más
  • Euskalaritzaren historia eta historiografia: ikerketa-arloaren egoeraz

   Ricardo Gómez
   págs: 363 - 391
  • Euskalaritzaren historiaren ikerketa-norabideak: zenbait proposamendu

   Ricardo Gómez
   págs: 393 - 409
  • Aitzineuskararen leherkariak

   José Ignacio Hualde
   págs: 411 - 424
  • Zerbait gehiago euskal azentubideen historiaz

   José Ignacio Hualde
   págs: 425 - 445
  • Euskararen historia eta filologia: arazo zahar, bide berri

   Joseba Lakarra
   págs: 447 - 535
  • Gogoetak aitzineuskararen berreraiketaz: konparaketa eta barneberreraiketa

   Joseba A. Lakarra
   págs: 537 - 616
  • Euskal hitz altxorraz

   Ibon Sarasola
   págs: 617 - 642
  • Estudios en torno a la historia de la lexicografía vasca

   Blanca Urgell
   págs: 643 - 685
 • 1997 Vol. 31:1
 • (+) ver más
  • Hizkuntz eskuliburuen tradizioa Euskal Herrian: I. "L´interprect ou Traduction du François, Espagnol E Basque" ( -1620)

   Joseba A. Lakarra
   págs: 1 - 66
  • La F- inicial latina en los orígenes de la lengua española (II)

   Mercedes Quilis
   págs: 67 - 148
  • Izenen mendeko perpausak: XX. mendeko erabilera

   Xabier Alberdi, Julio García, Iñaki Ugarteburu
   págs: 149 - 210
  • Vowel interaction in Basque: A nearly exhaustive catalogue

   José I. Hualde, Iñaki Gaminde
   págs: 211 - 245
  • De la Quadrak Bermeon 1784an idatzitako eskuizkribuak. I. "Doctrina christinaubarena"

   Gidor Bilbao
   págs: 247 - 336
  • Adjektiboa euskal poesian

   Joan Otaegi
   págs: 337 - 360
 • 1996 Vol. 30:1-2
 • (+) ver más
  • Sobre el Europeo Antigueo y la reconstrucción del Protovasco

   Joseba A. Lakarra
   págs: 1 - 70
  • Erdi Aroko kanta ezezagunak Ibarguen-Cachopin kronikan (1570-1620). Butroeko Andrearen Eresiaren bertsio ezezaguna; Salinasko Kontearen Kantua; Errodrigo Zaratearen Kantu Epikoa

   Julen Arriolabengoa
   págs: 71 - 98
  • Sobre el factor de la casualidad en la comparación lingüística

   Iván Gartua
   págs: 99 - 125
  • Hizkerak banatzeko ezaugarriez

   Gotzon Aurrekoetxea
   págs: 127 - 143
  • On the origin of the partitive determiner

   Rudolf P.G. de Rijk
   págs: 145 - 158
  • Urteren azentuaz

   Txomin Sagarazu
   págs: 159 - 171
  • The diachronic syntax of expletive creation

   Luis Silva-Villar
   págs: 173 - 193
  • Euskararen zatiketa informazionalaren eredu baterantz

   Isabel Gómez Txurruka
   págs: 195 - 218
  • Notas de fonética histórica y toponimia. 1. Sobre cronología de los cambios fonéticos

   Matías Múgica
   págs: 219 - 238
  • Jean Mekol Garindañekoaren edipa pastorala (1793)

   Gidor Bilbao
   págs: 239 - 332
  • Connotaciones vascas en los vocablos en -rr- del gascón

   Mª Carmen Iribarren
   págs: 333 - 358
  • Morfologia konputazionala eta euskal morfologia

   Miriam Urkia
   págs: 359 - 382
  • La F- inicial latina en los orígenes de la lengua española (I)

   Mercedes Quilis
   págs: 385 - 453
  • Hizkuntza datuen formalizazio numerikorantz

   Gotzon Aurrekoetxea
   págs: 455 - 467
  • On Null Complementizers in Spanish

   Ricardo Etxepare
   págs: 469 - 496
  • Sainta Catherina pastoralaren XIX. mendeko bi eskuizkribu

   Ane Loidi
   págs: 497 - 603
  • Notes on the Thematic Properties of Manner and Subject-Oriented Adverbs

   Javier Gutiérrez-Rexach
   págs: 605 - 619
  • Hauta-Lanerako Euskal Hiztegia-ren analisi erdiautomatikoa

   J.M. Arriola, X. Artola, A. Soroa
   págs: 621 - 629
  • Semantic extentions in the sense of smell

   Iraide Ibarretxe
   págs: 631 - 643
  • Juan Martin de Ibero (1729-1783), Izuko parrokuaten testuak (I)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 645 - 702
  • El causativo misumalpa (miskitu, sumu)

   Ken Hale
   págs: 703 - 712
  • Hegomendebaldeko bizkaieraren aditz egituraren aldaketa-bilakabidea eta hizkuntz desagerpena

   Agurtzane Elordui
   págs: 713 - 751
  • Liburu Berriak / Resenas / Reviews

   págs: 752 - 757
   • Elkarrizketaren eredu baterantz: Asmoa, Ekintza, komunikazioa (FERNANDO MIGURA)

    Kepa Korta Carrión
    págs: 753 - 754
   • Discourse, Interaction and Communication. Proceedings of the Fourth International Colloquium on Cognitive Science (LUIS A. PÉREZ MIRANDA)

    X. Arrazola, K. Korta, F.J. Pelletier
    págs: 754 - 757
 • 1995 Vol. 29:2-3
 • (+) ver más
  • Garri atzizkiaren izaera bikoitzaz: Zergatik den maitagarria bezain mingarria bezain mingarria

   Xabier Artiagoitia
   págs: 355 - 405
  • Retention and accommodation in the Basque of Elko, Nevada

   Estibaliz Amorrortu
   págs: 407 - 454
  • Bernando Atxagaren testuetara hurbilpen bat. Harrera-Teoriaren eskutik

   Aitzpea Azkorbebeitia
   págs: 455 - 498
  • Sobre el acento roncalés

   José Igncio Hualde
   págs: 499 - 525
  • Irungo Udaleko zazpi agiri euskaraz (1721)

   Fidel Altuna, Paloma Miranda
   págs: 527 - 544
  • Iberian Spirantization as a Syllable Contact Process

   María M. Carreira
   págs: 545 - 558
  • Nafarroako berri-izenen inguruan

   Patxi Salaberri
   págs: 559 - 580
  • Perception of Accentual Focus by Basque L2 Learners of English

   María Luisa García Lecumberri
   págs: 581 - 598
  • Diskurtsuaren analisiaz

   X Arrazola, F. Migura
   págs: 599 - 610
  • Loiolako Dotrina (XVIII. mendea)

   Fidel Altuna
   págs: 611 - 649
  • il - ill en documentos vizcainos medievales: ¿Alternancia gráfica o palatalización vasca?

   Carmen Isasi
   págs: 651 - 659
  • Virgilio Txerribuztangoerrekan (I. Bukoliken eta Georgiken euskal itzulpenak)

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   págs: 661 - 696
  • Lucha de bandos y guerra a sangre y fuego

   Jon Andoni Fernández de Larrea
   págs: 697 - 699
  • Remarques de G. Guillaume sur la langue basque dans l´elaboration d´une theorie du langage humain

   José M. de Lachaga
   págs: 701 - 706
  • Donde murió el oso

   José Luis Ugarte
   págs: 707 - 711
  • Las fases principales de la Vascología rusa

   M. Zélikov
   págs: 713 - 718
  • Liburu Berriak / Reseñas / Reviews

   págs: 719 - 742
 • 1995 Vol. 29:1
 • (+) ver más
  • Pouvreauren hiztegiez eta hiztegigintzaren historiaz\

   Joseba A. Lakarra
   págs: 3 - 52
  • Basque manner adverbs and their genesis

   Rudolf P.G. de Rijk
   págs: 53 - 82
  • "Acto contriciocoa eriotzaco orduracò": Garcia de Albeniz araiarraren araberazko eskuizkribua (1778)

   Fidel Altuna Otegi
   págs: 83 - 132
  • Notes on the Optionality of Agreement

   Antxon Olarrea
   págs: 133 - 173
  • Euskal azentu-ereduen atlaserako: zenbait isoglosa

   Iñaki Gaminde, José Ignacio Hualde
   págs: 175 - 197
  • An analysis of agro projections for Spanish causatives

   Jon Franco, Alazne Landa
   págs: 199 - 218
  • Pleonasmo baten historiaz: debea "dute" bezalako adizkien inguruan

   Fidel Altuna Otegi
   págs: 219 - 244
  • An Aspectual Restriction on Spanish Nominal Infinitives

   Elena de Miguel
   págs: 245 - 266
  • "Cispamplonés" hizkeraren inguruan

   Orreaga Ibarra
   págs: 267 - 318
  • Análisis del sistema acentual de Ondarrua

   José Ignacio Hualde
   págs: 319 - 243
  • Tomar, Loco y Usted

   Agustín García Calvo
   págs: 345 - 354
 • 1994 Vol. 28:3
 • (+) ver más
  • Bernardo Atxagaren harrera literarioa: proposamen bat

   Mari Jose Olaziregi
   págs: 683 - 706
  • The Morphological, Syntactic and Semantic Agreement Status of Spanish Object Clitics

   Jon Franco
   págs: 707 - 789
  • Gerra aurreko euskal kazetaritza eta hizkuntz-ereduak

   Javier Díaz Noci
   págs: 791 - 835
  • Dependencias locales y anáforas vacías en euskara

   Joseba K. Abaitua Odriozola
   págs: 837 - 869
  • Euskal hiztegigintzaren histoirarako: II. Gogoetak Urteren hiztegigintzaz

   Joseba A. Lakarra
   págs: 871 - 884
  • Euskal hiztegigintzaren historiarako: III. Urteren Gramatikako hiztegia

   Joseba A. Lakarra
   págs: 885 - 914
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 915 - 992
  • Fray Bartolomeren-na konpletiboa: arazo linguistiko eta estilistikoak

   Roberto Manjon, Olmo Carlos del , Joseba Gordo
   págs: 993 - 1014
  • Antzinateko eta, oro har, latin bitartekotzako izen berezien euskal ordainaz

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   págs: 1015 - 1023
  • Liburu Berriak / Reseñas / Reviews

   págs: 1024 - 1044
   • González, M. C., Santos, J. (eds.), Las estructuras sociales indígenas del norte de la Península Ibérica (Revisiones de Historia Antigua I) (Veleia. Anejos. Acta), Vitoria-Gasteiz 1994, 240 p.

    M. Isidora Emborujo Salgado
    págs: 1025 - 1032
   • Juan José Sayas, Los vascos en la Antigüedad, Madrid, 1994, Cátedra, 455 pp.

    Emborujo Salgado , Amalia
    págs: 1032 - 1039
   • Olaeta Rubio, Roberto: El castellano de los escolares (8-13 años) de la comarca del "Gran Bilbao". Aproximación sociolingüística. Servicio Editorial. Universidad del País Vasco, 1995. 286 págs.

    José R. Gómez Molina
    págs: 1039 - 1042
   • Martin Haase, Sprachkontakt und Sprachwandel im Baskenland.

    Andolin Eguzkitza
    págs: 1042 - 1044
 • 1994 Vol. 28:2
 • (+) ver más
  • Verbal projections in Basque and minimal structure

   Xabier Artiagoitia
   págs: 339 - 504
  • Tradición apócrifa y tradición crítica en la balada tradicional vasca. I. Las falsificaciones de cantos populares en Europa; ensayo de tipología

   Jesus Antonio Cid
   págs: 505 - 523
  • "Adjektiboen" eta "adberbioen" arteko muga zehatzik eza

   Igone Zabala, Juan Carlos Odriozola
   págs: 525 - 541
  • Toponimia alavesa: Apeo de Vitoria y su jurisdicción de 1481-1486

   Ricardo Cierbide Martinena
   págs: 543 - 568
  • Uharte-Arakilgo dotrina

   Josemari Arakama
   págs: 569 - 613
  • Versiones melusinianas en la tradición oral contemporánea del País Vasco

   J. Ramón Prieto Lasa
   págs: 615 - 630
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XX

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 631 - 682
 • 1994 Vol. 28:1
 • (+) ver más
  • Harrieten Gramatikako hiztegiak (1741)

   Joseba A. Lakarra
   págs: 1 - 178
  • El Cantar de Mosieur Chanfarron; circunstancia y sentido (Comentarios a una página de Garibay)

   Jesús-Antonio Cid
   págs: 179 - 197
  • On the Nature of Clitic Doubling

   Esther Torrego
   págs: 199 - 213
  • Funtzio-Kategorien Jabekuntza-Garapenaz

   Andoni Barreña
   págs: 215 - 246
  • On the Absence of Spanish Past Participial Object Clitic Agreement: the AGRO Parameter in Romance

   Jon Franco
   págs: 247 - 262
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 263 - 332
  • Partikula modalez berriro

   Jose Antonio Mujika
   págs: 333 - 336
 • 1993 Vol. 27:3
 • (+) ver más
  • The Syntax of doubled Arguments

   Joseph Aoun
   págs: 709 - 730
  • Focalización y prosodia en vascuence vizcaíno

   José Ignacio Hualde, Gorka Elordieta, Arantzazu Elordieta
   págs: 731 - 749
  • Checking Domains in Basque and Breton

   Jon Ortiz de Urbina
   págs: 751 - 775
  • Wh-movement in Spanish : structural analysis and theoretical implications

   Juan Martín
   págs: 777 - 784
  • N-words and Wh-in-situ in Spanish

   Alfredo Arnaiz
   págs: 785 - 814
  • El habla vizcaína en el teatro de Lope de Vega

   Mª Azucena Penas Ibáñez
   págs: 815 - 820
  • Gazteen (irakurketa) gustu eta disgustuak

   Mari Jose Olaziregi Alustiza
   págs: 821 - 875
  • Are lokailua (Axularren Gero liburuan oinarritutako azterketa)

   Jabier Alberdi, Julio García
   págs: 877 - 902
  • Goñerrin aurkitutako testuak (X)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 903 - 947
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XVIII

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 949 - 1028
  • Beriain osatuz

   Iñaki Camino, Joseba A. Lakarra
   págs: 1029 - 1048
 • 1993 Vol. 27:2
 • (+) ver más
  • Arau lexikoen eta lexiko-ostekoen ezberdintasunaz: bokalen asimilazioa Lekeitioko euskaran

   José Ignacio Hualde, Gorka Elordieta
   págs: 361 - 369
  • Formal semantics for natural language

   K. Korta, J. M. Larrazabal
   págs: 371 - 393
  • Esapidearen gramatika funtzionala (egokitasunaren teoriarako)

   Eusebio Osa
   págs: 395 - 448
  • Interferencias léxicas vasco-románicas en el castellano de San Sebastián

   M. Gema Torres Garoña
   págs: 449 - 538
  • Aezkoako Geronimo Almirantearenaren dotrina argitaragabea

   José M. Satrustegi
   págs: 539 - 549
  • De toponimia Navarra. Sobre el Nomenclátor Euskérico de Navarra. Aspectos filológicos y sociológicos

   Matías Múgica, José Luis Mendoza Peña
   págs: 551 - 574
  • José Matias de Elizalde (1776-1856), Urdazubiko monastegiko azken abatearen predikuak

   Frantzisko Ondarra
   págs: 575 - 611
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XVII

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 613 - 692
  • Liburu Berriak / Reseñas / Reviews

   págs: 692 - 708
   • A. Eguzkitza eta G. Palazio: Geografidatutegia. Geografi-izen arrotzak. Ortografia eta ortoepia finkatzeko saioa, EHU, Bilbao, 1991

    J. Gorrotxategi
    págs: 693 - 697
   • Francisco de Vitoria: Indio aurkitu berriak, Klasikoak S.A., 1993 [Euskaratzailea: Piarres Charritton], 330 or.

    Gidor Bilbao Telletxea
    págs: 697 - 699
   • Luzio A. Seneka: Bizitzaren laburtasunaz, Klasikoak S.A. 1993 [Euskaratzailea: Imanol Unzurrunzaga], 179 or.

    Gidor Bilbao Telletxea
    págs: 699 - 701
   • J.C. Wells: Longman Pronunciation Dictionary, Harlow 1990, Longman Group UK Ltd.

    Mª Luisa García Lecumberri
    págs: 701 - 704
   • G. J. Warnock: J. L. Austin. London, Routledge, 1989, 167 or.

    Kepa Korta
    págs: 704 - 708
 • 1993 Vol. 27:1
 • (+) ver más
  • Imaginaire et poésie dans Maldan behera de Gabriel Aresti

   Aurelia Arkotxa
   págs: 3 - 239
  • Observaciones acerca del acento de la zona occidental de Gipuzkoa

   José Ignacio Hualde
   págs: 241 - 263
  • Les premières analyses des particularités morphosyntaxiques du basque au 17ème siècle

   B. Oyharçabal
   págs: 265 - 284
  • Conditions on Clitic Doubling: The Agreement Hypothesis

   Jon Franco
   págs: 285 - 298
  • Goñerrin aurkitutako testuak (IX)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 299 - 320
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XVI

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 321 - 360
 • 1992 Vol. 26:3
 • (+) ver más
  • "Nunc" Vasconice

   Rudolf P. G. de Rijk
   págs: 695 - 724
  • On the Structure of Complex Words: the Morphology-Syntax Interplay

   Javier Ormazabal
   págs: 725 - 765
  • Notas sobre el sistema acentual de Zeberio

   José Ignacio Hualde
   págs: 767 - 776
  • Objetos nulos en el castellano del País Vasco: dos estatus para dos interpretaciones

   Alazne Landa, Jon Franco
   págs: 777 - 792
  • Arrasateko testu zahar bi

   Arantzazu Ozaeta
   págs: 793 - 800
  • Gascón y euskera: afinidades e interrelaciones lingüísticas

   Jacques Allières
   págs: 801 - 812
  • Léxico vasco en documentación notarial guipuzcoana

   Cristina Osés Marcaida
   págs: 813 - 823
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca XV

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 825 - 914
  • Ultzameraz idatzitako bi dotrinaren edizioa eta azterketa

   Orreaga Ibarra
   págs: 915 - 976
  • Gartzainen aurkitutako Kristau Ikasbidea

   Frantzisko Ondarra
   págs: 977 - 1002
  • Azaga=Postrimería?

   Koldo Zuazo
   págs: 1003 - 1006
  • Actas de las I Jornadas de Onomástica. Toponomia (Vitoria - Gasteiz. 1986). Ed. al cuidado de E. Knörr y M. A. Libano, "Onomasticon Vasconiae", nº 4, Bilbao, Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, 1991, 397 pp

   Isabel Echevarría Isusquiza
   págs: 1007 - 1012
  • Liburu berriak / Reseñas / Reviews

   págs: 1007 - 1026
   • Agustín Vera Luján (1987/1992, reimpresión): Aspectos sintáctico-semánticos en la sufijación. Universidad de Murcia

    Joaquín García-Medall
    págs: 1012 - 1019
   • Colin Renfrew: Arqueología y lenguaje. La cuestión de los orígenes indoeuropeos. Ed. Crítica, Barcelona, 1990 [traducción de Mª José Aubet] 271 pp

    Josquin Gorrochategui
    págs: 1019 - 1026
 • 1992 Vol. 26:2
 • (+) ver más
  • Pouvreauren Hiztegi Laukoitza

   Gidor Bilbao
   págs: 341 - 389
  • Acento y entonación en Elorrio

   Wim H. Jansen
   págs: 391 - 440
  • Resultative in Basque

   Martin Haase
   págs: 441 - 452
  • Bonaparteren argitaratzeko irizpideez: Aezkoa, Zaraitzu eta Erronkariko dotrinak

   Iñaki Camino, Ricardo Gómez
   págs: 453 - 591
  • La organización de los rasgos fonológicos en la fonología actual

   Pilar Prieto
   págs: 583 - 611
  • Teorías Fonológicas de los Rasgos Distintivos

   Alfonso Morales
   págs: 613 - 643
  • Materiales para un diccionario etimolótico de la lengua vasca XIV

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 645 - 694
 • 1992 Vol. 26:1
 • (+) ver más
  • A Phonological Study of the Basque Dialect of Getxo

   José Ignacio Hualde, Xabier Bilbao
   págs: 1 - 117
  • "Cortesía"

   Patxi Altuna
   págs: 119 - 143
  • Construccions amb lectura arbitrària en basc

   Ana Rodet Iraola
   págs: 145 - 179
  • Oieregiko testu berriak

   Frantzisko Ondarra
   págs: 181 - 204
  • La extensión de la marcación de Caso post-pronominal en las cláusulas relativas del español de Estados Unidos

   Alazne Landa
   págs: 205 - 219
  • Martin Harriet Añibarrorengan

   Blanka Urgell
   págs: 221 - 258
  • La oficialidad del euskera en procesos postmedievales (con documentos inéditos)

   Sabino Aguirre Gandarias
   págs: 259 - 279
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 281 - 340
 • 1991 Vol. 25:3
 • (+) ver más
  • Algunas notas sobre la economía de la derivación y la representación

   Noam Chomsky
   págs: 659 - 696
  • Aspects of tenseless relative clauses in Basque

   Xabier Artiagoitia
   págs: 697 - 712
  • Quantitative Clitics in Romance and Slavic

   Luis A. Sáez
   págs: 713 - 735
  • Manuel de Larramendi y el acento vasco

   José Ignacio Hualde
   págs: 737 - 749
  • Larramendiren garaikide bat: zenbait xehetasun Joanes Etxeberri Sarakoaz

   Gidor Bilbao Telletxea
   págs: 751 - 768
  • Las ideas lingüísticas del siglo XVIII en Lorenzo Hervas: la descripción de las lenguas del mundo

   Manuel Breva Claramonte
   págs: 769 - 781
  • Larramendiren gramatika eta gramatikagintzaren historia

   Ricardo Gómez
   págs: 783 - 796
  • Más sobre latín tardío y romance temprano

   Mercedes Quilis
   págs: 797 - 803
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 805 - 864
  • Oihenart Silvain Pouvreauren hiztegian

   Mari Jose Kerejeta
   págs: 865 - 899
  • Axular eta Larramendi

   Blanka Urgell
   págs: 901 - 928
  • Aezkerazko Testuak II: Orbarako Dotrinak

   Iñaki Camino
   págs: 929 - 960
  • Partikula modalez ohar pare bat

   Andolin Eguzkitza
   págs: 961 - 963
  • Note sur les antécédents romantiques de la théorie de la passivité du verbe dans les études euskariennes

   B. Oyharçabal
   págs: 965 - 975
  • Liburu berriak / Reseñas / Rewiews

   págs: 976 - 1004
   • Luis Michelena, Sobre historia de la lengua vasca, Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio Urquijo", 10. zb., Donostia, 1988, bi liburuki 1023 or.

    Koldo Zuazo
    págs: 977 - 985
   • Rotaetxe, Karmele. 1988 Sociolingüística, Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 21.5 x 1.5 cm., 183 pp.

    Xabier Falcon
    págs: 985 - 989
   • Carlos Thiebaut: Historia del nombrar: Dos episodios de la subjetividad. Visor, La balsa de la medusa 35, Madrid 1990

    A. Beola
    págs: 989 - 992
   • Juan M. Lope Blanch: Estudios sobre el español de Yucatán, Universidad Nacional Autónoma de México, Publicaciones del Centro de Lingüístida Hispánica 24, México 1987, 139 pp., 8000 pesos

    Bernhard Hurch
    págs: 993 - 995
   • Catalán, Diego, El español. Orígenes de su diversidad, ed. Paraninfo, Madrid, 1990.\ Catalán, Diego, Las lenguas ciucunvecinas del castellano, ed. Paraninfo, Madrid, 1990

    Mª Teresa Echenique
    págs: 996 - 998
   • Studia indogermánica et paleohispánica in honorem A. Tovar et L. Michelena, Francisco Villar (editor), Ediciones Universidad de Salamanca y Servicio Editorial del País Vasco, Salamanca, 1990

    Mª Teresa Echenique
    págs: 999 - 1001
   • Juan L. Roman del Cerro, El desciframiento de la lengua ibérica en "La ofrenda de los Pueblos", editorial Aguadara, Alicante 1990. 222 páginas y un video

    Joseba A. Lakarra
    págs: 1001 - 1004
 • 1991 Vol. 25:2
 • (+) ver más
  • Glossaria Vasco-Islandica-ren aurkezpen gisakoa

   Gidor Bilbao
   págs: 315 - 316
  • Foreword to Glossaria duo Vasco-Islandica

   José Ignacio Hualde
   págs: 317 - 319
  • Glossaria duo Vasco-Islandia

   Nicolaas G. H. Deen
   págs: 321 - 426
  • Icelandic Basque pidgin

   José Ignacio Hualde
   págs: 427 - 437
  • "La lengua de las tribus costeras es medio vasca". Un pidgin vasco y amerindio utilizado por europeos y nativos americanos en Norteamérica, h. 1540-h. 1640

   Peter Bakker
   págs: 439 - 467
  • Case marking in Basque

   Errapel Mejías Bikandi
   págs: 469 - 486
  • Análisis experimental del ritmo de la lengua catalana

   Montse Cantin I Mas, Antonio Ríos Mestre
   págs: 487 - 514
  • The structure of Comp in Slavic: some evidence from Slovk

   Luis A. Saez
   págs: 515 - 542
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 543 - 622
  • J. A. Mogelen hasierako idazkera: hiru platika eta 1783ko dotrina

   X Altzibar
   págs: 623 - 649
  • Goyhetche, XIX. mendeko lapurtar atipiko batez

   Josu Pikabea
   págs: 651 - 658
 • 1991 Vol. 25:1
 • (+) ver más
  • Fokalizazioa: hurbilpen teorikoa eta zenbait aplikapen euskal narritiban

   Mari Jose Olaziregi
   págs: 3 - 63
  • Negation in Syntax: On the Nature of Functional Categories and Projections

   Itziar Laka
   págs: 65 - 136
  • Acentos del Bidasoa: Hondarribia

   José Ignacio Hualde, Txomin Sagarzazu
   págs: 139 - 152
  • Asymmetries in Hungarian (y III)

   László Marácz
   págs: 153 - 253
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 255 - 314
 • 1990 Vol. 24:3
 • (+) ver más
  • Construcciones Causativas en Euskera

   Errapel Mejías-Bikandi
   págs: 669 - 698
  • Euskal azentuaren inguruan

   José Ignacio Hualde
   págs: 699 - 718
  • Asymmetries in Hungarian (II)

   László Marácz
   págs: 721 - 820
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 819 - 870
  • Peru Abarca-ren kopiak eta lehen edizioa

   Xabier Altzibar
   págs: 871 - 887
  • A numerical review of three Basque dialects

   Wim Jansen
   págs: 889 - 894
  • El teatro popular vasco (semiótica de la representación) (y II)

   María Arene Garamendi Azcorra
   págs: 895 - 988
 • 1990 Vol. 24:2
 • (+) ver más
  • Sobre la estructura de la sílaba en (proto)vasco y algunos fenómenos conexos

   Xabier Artiagoitia
   págs: 327 - 349
  • On the non--configurationality of Basque and some related phenomena

   Georges Rebuschi
   págs: 351 - 384
  • De métrica vascorrománica

   Jon Juaristi
   págs: 385 - 406
  • Asymmetries in Hungarian

   László Marácz
   págs: 407 - 524
  • El teatro popular vasco (semiótica de la representación), I

   María Arene Garamendi Azcorra
   págs: 525 - 614
  • Materiales para un Diccionario Etimológico de la Lengua Vasca VIII

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 615 - 668
 • 1990 Vol. 24:1
 • (+) ver más
  • Location Nouns in Standard Basque

   Rudolf P.G. de Rijk
   págs: 3 - 20
  • Literatur kritika eta teoria kritikoak: berauon historia eta arkeologia

   Joseba Gabilondo
   págs: 21 - 52
  • Semántica y Axiología: Una aplicación práctica al léxico vasco

   Maitena Etxebarria
   págs: 53 - 62
  • Euskal ahozko literatura tradizionalari buruzko ikerketa XX. mendean

   Koldo Biguri
   págs: 63 - 92
  • Maiatzeko loreen egunetarako berba-aldiak: jatorrizko eskuizkribua eta 1885eko edizioa

   Xabier Altzibar
   págs: 93 - 109
  • Materiales para un Diccionario Etimológico de la Lengua Vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 111 - 202
  • Euskara-ko euskalariak (1886-1896)

   Endrike Knörr
   págs: 203 - 207
  • Pastorale souletine. Édition critique de Charlemagne

   B. Oyharçabal
   págs: 209 - 299
  • Euskal testu ahantzi bat frantses komedia batean

   Ricardo Gómez
   págs: 301 - 305
  • On the syntax of constructions with arb SE in spanish

   Amaya Mendikoetxea
   págs: 307 - 326
 • 1989 Vol. 23:3
 • (+) ver más
  • Borrado / Forma Lógica: Comparativos con Complemento Nulo en español y en euskara

   Luis A. Saez
   págs: 677 - 699
  • Nafarroako Bertitzaranan aurkitutako euskal testuak

   Frantzisko Ondarra
   págs: 701 - 755
  • Principios y problemas de etimología kartvélica

   Karl Horst Schmidt
   págs: 757 - 768
  • Euskararen Morfologiazko Ikerketak (1900-1936)

   Jabier Alberdi Larizgoitia
   págs: 769 - 796
  • Elementos de cronología fonética del vascuence

   H. Guitter
   págs: 797 - 800
  • Argitasun zenbait Aezkoako dotrinei buruz

   Iñaki Camino
   págs: 801 - 807
  • Otro acento vizcaino: Getxo

   José Ignacio Hualde
   págs: 809 - 817
  • Pastorale souletine. Édition critique de Charlemagne

   B. Oyharçabal
   págs: 819 - 896
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 897 - 954
  • Liburu berriak / Reseñas / Reviews

   págs: 954 - 990
   • Cano Aguilar, Rafael: El español a través de los tiempos

    Mª Teresa Echenique Elizondo
    págs: 955 - 959
   • Collins, Roger: Los Vascos

    Juan José Larrea
    págs: 959 - 961
   • Reyes, Graciela; Teorías literarias en la actualidad

    Ainhoa Beola
    págs: 961 - 965
   • Ortiz de Urbina, Jon: Parametros in the Grammar of Basque

    Georges Rebuschi
    págs: 965 - 972
   • Cocinan icasteco liburua

    Joseba Andoni Lakarra
    págs: 973 - 990
 • 1989 Vol. 23:2
 • (+) ver más
  • Bonaparte Printzearen inguruko hizkuntz eztabaidak

   Ricardo Gómez
   págs: 355 - 392
  • Dislocaciones verbales en estructuras de polaridad

   Jon Ortiz de Urbina
   págs: 393 - 410
  • Ohar batzuk euskal deklinabidearen historiografiarako

   Jabier Alberdi Larizgoitia
   págs: 411 - 434
  • Los sistemas vocálicos: Tipología, universales y explicación fonética

   Joaquim Llisterri
   págs: 435 - 446
  • Gogoetak XVIII. mendeko euskalaritzaren inguruan

   Ander Lakarra Andrinua
   págs: 447 - 461
  • Materiales para un diccionario etimológico de la Lengua Vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 463 - 532
  • Édition critique de Charlemgne (III)

   B. Oyharçabal
   págs: 533 - 608
  • Zubereraren sailkapenerako

   Koldo Zuazo
   págs: 609 - 650
  • Fonología léxica y postléxica, con especial referencia a la lengua vasca

   José Ignacio Hualde
   págs: 651 - 662
  • Bai, pecatu da liberalqueriya

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 663 - 676
 • 1989 Vol. 23:1
 • (+) ver más
  • Arabako euskara

   Koldo Zuazo
   págs: 3 - 48
  • Garibai hizkuntzalari

   J. Ramon Zubiaur
   págs: 49 - 58
  • Les travaux de grammaire basque avant Larramendi (1729)

   B. Oyharçabal
   págs: 59 - 73
  • Astarloaren hizkuntzalaritzaz

   Itziar Laka
   págs: 75 - 86
  • Van Eysen gramatika-lanak

   Ibon Sarasola
   págs: 87 - 94
  • Raíces de la fonología : pensadores preestructuralistas

   Bernhard Hurch
   págs: 95 - 112
  • Euskal fonologiazko berriak 1900 arte

   Lourdes Oñederra
   págs: 115 - 132
  • Materiales para un diccionario Etimológico de la Lengua Vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 133 - 203
  • La Pastorale Souletine. Édition critique de Charlemagne

   B. Oyharçabal
   págs: 205 - 274
  • Acentos vizcaínos

   José Ignacio Hualde
   págs: 275 - 325
  • Konfigurazionalitateaz

   Jon Ortiz de Urbina
   págs: 327 - 351
 • 1988 Vol. 22:3
 • (+) ver más
  • La Pastorale Souletine. Édition critique de Charlemagne

   B. Oyharçabal
   págs: 701 - 811
  • Is Basque a syllable-timed language?

   Bernhard Hurch
   págs: 813 - 825
  • Note sur les pronoms dits "intensifs" du basque

   Georges Rebuschi
   págs: 827 - 844
  • Materiales para un diccionario etimológico de la Lengua Vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 845 - 914
  • A theory of pitch-accent, with particular attention to Basque

   J. I. Hualde
   págs: 915 - 919
  • Schuchardt, Hugo: Introducción a las obras de Leizarraga

   I. Ruiz Arzalluz, J. M. Vélez Latorre
   págs: 921 - 1036
 • 1988 Vol. 22:2
 • (+) ver más
  • Configurational heads in inflectional morphology: the structure of the inflected forms in Basque

   Itziar Laka
   págs: 343 - 365
  • Bizkaieraren ezaugarriez gehiago

   Koldo Zuazo
   págs: 367 - 377
  • On Basque Affricates

   José Ignacio Hualde
   págs: 379 - 389
  • Jean-Baptiste Camoussarry (1815-1842). Una primera aproximación a su vida y a su obra

   M.ª Guadalupe Artola Cornu
   págs: 391 - 443
  • Recueils manuscrits de chansons basques

   Jean Haritschelhar
   págs: 445 - 461
  • Partículas modales de la flexión verbal

   José A. Mujika
   págs: 463 - 478
  • Plauto Bascongadoren eztabaida: testu-bilduma

   Joseba Andoni Lakarra, Blanka Urgell
   págs: 479 - 539
  • Catálogo de las traducciones vascas de obras latinas de la Antigüedad

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   págs: 541 - 546
  • "El verbo regular vascongado del dialecto vizcaino" gramatikaren ekarriez

   Koldo Zuazo
   págs: 547 - 568
  • ASJU (1954-1987). Aurkibideak / Indices / Index

   Joseba Andoni Lakarra, Blanka Urgell
   págs: 569 - 624
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 625 - 694
  • How reliable and comprehensive is the DGV?

   Rudolf P. G. de Rijk
   págs: 695 - 700
 • 1988 Vol. 22:1
 • (+) ver más
  • In memoriam Luis Michelena

   Manuel Agud
   págs: 3 - 4
  • Argitaratzailearen txokoa "Ekin eta Jarrai"

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 5 - 6
  • Añibarroren idazlanak II: Lora sorta espirituala (1803)

   Blanka Urgell
   págs: 7 - 92
  • Operatzaile isila euskarazko perpaus erlatiboetan

   B. Oyharçabal
   págs: 93 - 97
  • Lécluse-ren Hiztegia. Euskalaritzaren Historiarako Lanabesak (II)

   Joseba Andoni Lakarra, Blanka Urgell
   págs: 99 - 211
  • Azterketa fonologikoaren inguruko gogoetak: Fonema

   B. Hurch, M. L. Oñederra
   págs: 213 - 231
  • Defining the three binding domains of Basque

   G. Rebuschi
   págs: 233 - 241
  • Orixeren mendeurrenean

   Koldo Zuazo
   págs: 243 - 252
  • Materiales para un diccionario etimológico de la lengua vasca

   Manuel Agud, Antonio Tovar
   págs: 253 - 312
  • Case Assignment in Basque

   José I. Hualde
   págs: 313 - 330
  • Liburu berriak / Reseñas

   págs: 330 - 342
   • Andrew Radford, Introducción a la sintaxis transformativa

    Pello Salaburu
    págs: 331 - 334
   • Stuvia Palaeohispanica, Veleia 2-3

    Antonio Dupla
    págs: 334 - 337
   • Veleia, Revistas de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásicas

    Antonio Dupla Ansuategui
    págs: 337 - 339
   • J. Maurais (Ed.), 1987. Politique et Amenagement linguistique

    Andolin Aguzkitza
    págs: 339 - 342
 • 1987 Vol. 21:3
 • (+) ver más
  • Andrés de Poza y el euskera

   Joaquin Gorrochategui
   págs: 661 - 681
  • Esku-liburuaren hiztegi aldaketak: 1. mailebuak

   Blanka Urgell
   págs: 683 - 708
  • Notas sobre algunas traducciones vascas del Nuevo Testamento

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   págs: 709 - 725
  • Manuel Arriandiaga: berrazterketarako oinarriak (Hiperbizkaieraren historiaz. IV)

   Itziar Laka
   págs: 727 - 753
  • Manuel Arriandiaga. Euskal aditza Bizkai, Gipuzko, Lapurdi ta Zuberoko izkerantzetan garbiturikoa

   Itziar Laka
   págs: 755 - 811
  • Lécluse-ren Euskal Gramatika (1826). Euskalaritzaren Historiarako Lanabesak (I)

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 813 - 916
  • La balada vasca de la muchacha ciervo

   Jon Juaristi
   págs: 917 - 926
  • Euskladunek euskalkienganako izan dituzten jarrerez

   Koldo Zuazo
   págs: 927 - 950
  • Vasco-Celtica

   J. Gorrochategui
   págs: 951 - 959
  • Liburu Berriak / Reseñas

   págs: 960 - 967
   • Symbolae Lvdovico Mitxelena septvagenario oblatae

    M.ª Teresa Echenique Elizondo
    págs: 961 - 966
   • Muga

    Enrique Knörr
    págs: 966 - 967
 • 1987 Vol. 21:2
 • (+) ver más
  • Operator movement and verb second phenomena in Basque

   Jon Ortiz de Urbina
   págs: 321 - 355
  • Esku-liburuaren grafi aldaketak (1802-1821)

   Blanka Urgell
   págs: 357 - 387
  • El metro en las traducciones de los clásicos latinos al euskara II. Los metros eolios

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   págs: 389 - 407
  • Bizkaiko Aldundiaren euskarazko katedra (Hiperbizkaieraren historiaz I)

   Itziar Laka
   págs: 409 - 424
  • Restructuring with ARI

   José Ignacio Hualde, Jon Ortiz de Urbina
   págs: 425 - 452
  • Baztango euskalkiaz : Elizondoko beste doktrina bat

   Pello Salaburu
   págs: 453 - 473
  • Iniciación a la Fonética acústica

   Maitena Etxebarria
   págs: 475 - 514
  • Oikiako Dotrina (1759)

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 515 - 564
  • An LFG parser for Basque (II)

   Joseba Abaitua
   págs: 565 - 597
  • Euskal erlatibo motak

   Karlos Cid Abasolo
   págs: 599 - 627
  • La crítica etimológica de Julio Cejador

   José Javier Granja Pascual
   págs: 629 - 644
  • Liburu berriak / Reseñas

   págs: 644 - 658
   • Gregorio Salvador : Lengua española y lenguas de España

    Pello Salaburu
    págs: 645 - 648
   • Quilis, Antonio : El comentario fonológico y fonético de textos. Teoría y práctica

    Pilar Echeverría
    págs: 649 - 651
   • Jon Juaristi : Literatura Vasca

    Patri Urkizu
    págs: 651 - 658
 • 1987 Vol. 21:1
 • (+) ver más
  • Argument obviation and switch-reference in Hopi

   Laverne Masayesva Jeanne, Ken Hale
   págs: 3 - 11
  • Sabino Arana Goiri et Hiperbizkaiera (Hiperbizkaieraren historiaz. III)

   Itziar Laka
   págs: 13 - 40
  • El metro en las traducciones de los clásicos latinos al euskara. I. Metros dactílicos y yambo-trocaicos

   Iñigo Ruiz Arzalluz
   págs: 41 - 79
  • Zugarramurdiko euskararen lekukoak XIX. mendean

   José M. Satrustegi
   págs: 81 - 104
  • An LFG parser for Basque (I)

   Joseba Abaitua
   págs: 105 - 134
  • El borracho burladoko euskararen azterketa (1764)

   Xabier Mendiguren
   págs: 135 - 162
  • Resurrección M.ª de Azkueren Dotrina argitaragabea

   Ines Pagola
   págs: 163 - 209
  • Añibarroren idazlanak I: Nekea arindurik

   Blanka Urgell
   págs: 211 - 263
  • Notas de Toponimia Amescoana

   Iñaki Segurola
   págs: 265 - 275
  • Burgosko 1747ko Dotrina: II. facsimilea eta hiztegia

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 277 - 317
 • 1986 Vol. 20:3
 • (+) ver más
  • Some Transitivity Alternations in English

   Ken Hale, Jay Keyser
   págs: 605 - 638
  • Bizkaiera Zaharra Euskalkien Artean

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 639 - 682
  • Pour une représentation syntaxique duale: Structure syntagmatique et structure lexical en basque

   Georges Rebuschi
   págs: 683 - 704
  • Euskal izkindeako aditza. (Hiperbizkaieraren historiaz II)

   Itziar Laka
   págs: 705 - 754
  • The Syntax of Focus

   Andolin Eguzkitza
   págs: 755 - 786
  • Luzaideko euskara Nikolas Polit zenaren izkribuetan

   Jose Mari Satrustegi
   págs: 787 - 810
  • De re bibliographica Le répertoire des mss. sur la langue et la littérature basques de la Bibliothèque Nationale de Paris

   Enrike Knörr
   págs: 811 - 816
  • Baztango euskalkiaz: elizondoko doktrina bat

   Pello Salaburu
   págs: 817 - 844
  • El cantar de beotibar, ¿Un romance noticiero vasco?

   Jon Juaristi
   págs: 845 - 856
  • Prai Bartolomeren hiztegiaz zertxobait: L. M. Mujikaren "Euscal Errijetaco Olgueeta... obraren azterketa fonetikoa" ren inguruan

   Blanka Urgell
   págs: 857 - 866
  • Tone and Stress in Basque: a Preliminary study

   José Ignacio Hualde
   págs: 867 - 896
  • Leizarragarengan -ra eta -raten erabilerari buruz

   Mirari Igartua
   págs: 897 - 902
  • Reseñas

   págs: 902 - 919
   • Kortazar Jon, Teoría y práctica poética de Lauaxeta

    Jesús M.ª Lasagabaster
    págs: 903 - 906
   • English summaries of non English language papers published in the 1986 issues. Notes on the Dotrina by Echeverri from Luzaide

    págs: 907 - 919
 • 1986 Vol. 20:2
 • (+) ver más
  • Theorie du liage, diachrone et enonciation: sur les anaphores possessives du basque

   Georges Rebuschi
   págs: 325 - 341
  • Euskara XVI-XVII Mendeetako zenbait idazle atzerritarrengan

   Patrizio Urkizu
   págs: 343 - 346
  • Euskara XVI-XVII. Mendeetako zenbait idazle atzerritarrengan

   Patrizio Urkizu
   págs: 343 - 350
  • ON nonconfigurational structures

   Ken Hale
   págs: 351 - 358
  • La teoría del ligamiento en la lengua vasca

   Pello Salaburu
   págs: 359 - 412
  • Maurice Harriet-en hiztegiaz

   Enrike Knörr
   págs: 413 - 417
  • Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II. Markinaldeko kasua

   Javier Alberdi Larizgoitia
   págs: 419 - 486
  • Jon Etxaide: kontaketa errealistaren hasierak

   Jon Kortazar
   págs: 487 - 498
  • Betolatzaren zenbait berri

   Enrike Knörr
   págs: 499 - 506
  • Sobre lengua e historia: Comentarios de lingüística diacrónica, vasca y paleohispánica

   Joaquin Gorrochategui
   págs: 507 - 531
  • Burgosko 1747ko dotrina: I. testua eta oharrak

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 535 - 594
  • Reseñas

   págs: 594 - 604
   • Dressler, Wolfgang U. (1985). Morphonology: the dynamics of derivation

    M. L. Oñederra
    págs: 595 - 599
   • Mª Teresa Echenique. Historia lingüística vasco-románica. Intento de aproximación

    Joaquin Gorrochategui
    págs: 600 - 604
 • 1986 Vol. 20:1
 • (+) ver más
  • Luzaideko Echeverriren dotrinari oharrak

   Jose M. Satrustegi
   págs: 3 - 30
  • XVI. mendeko bizkaierazko errefrauez: I. Garibairen bildumak

   Joseba A. Lakarra
   págs: 31 - 65
  • From automatic assimilation to sound symbolism. A case study of Basque Palatalization

   Miren Lourdes Oñederra
   págs: 67 - 74
  • Egiarne kantaz: I. Testua eta iruzkinak

   Blanka Urgell
   págs: 75 - 148
  • Euskarazko tratamenduen ikuspegia: I. Historia apur bat

   Javier Alberdi Larizgoitia
   págs: 149 - 202
  • "Larramendiren eraginaz eta"

   Ibon Sarasola
   págs: 203 - 215
  • Julien Vinson, el euskera y una polémica del XIX

   José Javier Granja Pascual
   págs: 217 - 235
  • Juan José Vicente Oteiza Izuzquiza

   Juan Iruretagoyena
   págs: 237 - 241
  • Bertso bizkaitarrez gehixeago

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 243 - 247
  • Koordinazioaren zenbait alderdi Duhalderen "Meditazioneak gei premiatsuenen gainean" liburuan

   Koldo Biguri
   págs: 249 - 281
  • Dos notas sobre el euskera en Álava en el siglo XIX

   Alberto González de Langarica
   págs: 283 - 290
  • Contra Lekobide

   Luis Michelena
   págs: 291 - 313
  • Reseñas

   págs: 314 - 322
   • Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásicas.

    Duplá Ansuategui
    págs: 315 - 318
   • Fontes Linguae Vasconum: Studia et documenta\ \ \ \ \ \

    Joseba Andoni Lakarra
    págs: 319 - 322
 • 1985 Vol. 19:2
 • (+) ver más
  • In memoriam. Antonio Tovar Llorente

   págs: 285 - 288
  • Peru gurea (EKZ, 115), der Schwank vom alten Hildebrand, y sus paralelos románicos (Aa.-Th., 1360C)

   José Antonio Cid
   págs: 289 - 353
  • Peru Gurea (EKZ 115): Textos, edición y notas

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 355 - 394
  • Lauaxeta y la oralidad

   Jon Kortazar
   págs: 395 - 429
  • Piarres Adame: Testua eta argitalpenak

   Ines Pagola
   págs: 431 - 438
  • Berriz Larramendiren segizioko zenbaitez

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 439 - 452
  • La lingüística de Mario Bunge

   Pello Salaburu
   págs: 453 - 492
  • Complementación y nominalización en euskara

   Patxi Goenaga
   págs: 493 - 570
  • Historia de las ideas acerca de los límites geográficos del vasco antiguo

   Joaquin Gorrochategui
   págs: 571 - 594
  • Algunos nombres de Contrasta

   Luis Michelena
   págs: 595 - 602
  • Reseñas

   págs: 602 - 622
   • Euskaltzaindia. Gramatika batzordea. Euskal Gramatika, Lehen Urratsak-I

    Juan Antonio Letamendia
    págs: 603 - 608
   • Noam Chomsky. Lectures on Government and Binding

    Pello Salaburu
    págs: 609 - 613
   • Eugenio Martínez Celdran; María José Sole Sabater. Estudios de Fonética Experimental

    Miren Lourdes Oñederra
    págs: 614 - 619
   • Argitaragabea?

    Iñaki Segurola
    págs: 621 - 622
 • 1985 Vol. 19:1
 • (+) ver más
  • Una palabra vasca en un texto de Cristóbal Colón

   Juan Gil
   págs: 3 - 7
  • Larramendiren hiztegigintzaren inguruan

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 9 - 50
  • Nueva inscripción altomedieval vizcaína (San Martín de Gaztelua, Abadiano) y revisión del epígrafe de Iauninco (Andra Mari de Muntxaraz, Abadiano, Vizcaya)

   Agustin Azkarate Garai-Olaun
   págs: 51 - 64
  • Literatur bizkaieraz: Añibarroren esku-liburua

   Blanka Urgell
   págs: 65 - 117
  • Gozos populares en vascuence

   J. M. Satrustegui
   págs: 119 - 127
  • Etxeberri Luzaideko Bikarioaren Dotrina Argitaragabea

   Iñaki Segurola
   págs: 129 - 197
  • Fray José de Jesús María Araquistain

   Antonio Unzueta
   págs: 199 - 215
  • Parnasorako bidea-ren hizkuntzaz

   Itziar Laka
   págs: 217 - 234
  • Literatur gipuzkerarantz: Larramendiren Azkoitiko Sermoia (1737)

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 235 - 281
 • 1984 Vol. 18:2
 • (+) ver más
  • Zegamako doctrina christiana (1741)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 3 - 62
  • The order of affixes in the Basque synthetic verb

   Peter Bakker
   págs: 63 - 87
  • Bertso Bizkaitarrak (1688)

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 89 - 185
  • Una plática del Goyerri

   Luis Murugarren
   págs: 185 - 197
  • Contribución al Diccionario Etimológico Vasco

   Manuel Agud
   págs: 199 - 209
  • XVIII mendeko lirikaren alde literario zenbait

   Luis Maria Mujika
   págs: 211 - 247
  • Lingüística inmanente y lingüística trescendente

   L. Michelena
   págs: 249 - 266
 • 1984 Vol. 18:1
 • (+) ver más
  • Cartas inéditas de Arturo Campión a Serapio Múgica (1889-1921)

   J. Ignacio Tellechea Idígoras
   págs: 3 - 37
  • El edicto eclesiástico de 1750 en versión vasca de la cuenca de Pamplona

   José María Satrústegui
   págs: 39 - 51
  • Neologismos en los juegos florales

   Inés Pagola
   págs: 53 - 159
  • Bizkaiera zaharreko ablatiboaz

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 161 - 193
  • Nota sobre el texto vasco en honor de Fabri de Peiresc (1638)

   Enrike Knörr
   págs: 195 - 200
  • Xabier Lizardiren lehen olerkiak

   M. Jose Kerejeta
   págs: 201 - 215
  • AD Experiendum

   K. Mitxelena
   págs: 217 - 237
 • 1983 Vol. 17
 • (+) ver más
  • Epistolario Vasco del siglo XVIII

   José María Satrústegui
   págs: 3 - 24
  • El nombre del VINO en vascuence

   Manuel Agud
   págs: 25 - 39
  • Oharrak zenbait arkaismoz

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 41 - 68
  • Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos

   Ibon Sarasola
   págs: 69 - 212
  • "Euscal-Errijetaco Olgueeta..." Obraren azterketa fonetikoa

   Luis María Mujika
   págs: 213 - 264
  • Léxico de los refranes de B. de Zalgiz

   Jesús Arzamendi, Miren Azkarate
   págs: 265 - 327
 • 1982 Vol. 16
 • (+) ver más
  • Manuscritos Vascos de Muruzábal (Navarra)

   José M.ª Satrústegui
   págs: 3 - 23
  • Cátedras Universitarias de Euskera. A cien años de la propuesta del P. Fita (1881)

   J. Ignacio Tellechea Idigoras
   págs: 25 - 44
  • Mogel eta bere garaia

   Jon Kortazar
   págs: 45 - 53
  • De re etymológica

   Manuel Agud
   págs: 55 - 68
  • XVIII. Mendeko zenbait bilantziko berri

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 69 - 113
  • Nuevo topónimo de aspecto vasco en la Bética

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   págs: 115 - 129
  • Patronímicos de vocal + iz (Enecoiz...)

   Gabriel M. Verd
   págs: 131 - 139
  • Sobre la historia de la lengua vasca

   Luis Michelena
   págs: 141 - 156
  • Tipología en torno a la lengua vasca

   Luis Michelena
   págs: 157 - 170
  • Barrutiaz gehiago. Hiztegia

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 171 - 246
  • Apellidos vascos poco frecuentes

   José Garmendia Arruebarrena
   págs: 247 - 261
  • Chiveroua et Marceline (Astolasterra edo Charivari)

   Txomin Peillen
   págs: 264 - 326
 • 1981 Vol. 15
 • (+) ver más
  • Sobre algunas formas verbales alocutivas no objetivas vascas y su corporación con las correspondientes objetivas. Distinto comportamiento de los dialectos

   Pedro de Yrizar
   págs: 3 - 74
  • Nueva contribución al fondo de textos antiguos vascos

   José M.ª Satrústegui
   págs: 75 - 104
  • A propósito de Burdin(a) "hierro"

   Manuel Agud
   págs: 105 - 120
  • Barrutiaren edizio kritiko baterako

   Joseba A. Lakarra
   págs: 121 - 156
  • ¿Dónde nació Juan de Beriain, Abad de Urteaga?

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   págs: 157 - 164
  • Equivalentes léxicas vasco-latinas en el GERO de Axular

   Juan Antonio Letamendia
   págs: 165 - 234
  • Betolazaren Hiztegia

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 235 - 272
  • Consideraciones en torno a la toponimia de Roncesvalles

   Ricardo Ciérvide Martinena
   págs: 273 - 288
  • Lengua común y dialectos vascos

   Luis Michelena
   págs: 289 - 313
 • 1980 Vol. 14
 • (+) ver más
  • Viscitudes de un Padrenuestro en vasco en el siglo XVII

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   págs: 1 - 23
  • Sobre las formas verbales vizcaínas con objeto indirecto de segunda persona

   Pedro de Yrizar
   págs: 25 - 85
  • Notas lingüísticas al nuevo bronce de Contrebia

   Luis Michelena
   págs: 87 - 97
  • Sobre la cuestión Vascoibérica

   Gabriel M. (S.J.) Verd
   págs: 99 - 133
 • 1978/1979 Vol. 12/13
 • (+) ver más
  • Sobre el pronombre personal I (R) ek y las flexiones verbales correspondientes

   Pedro de Yrizar
   págs: 3 - 13
  • El Lexicón de "Refranes y Sentencias de 1956"

   María Jesús Soto Michelena
   págs: 15 - 86
  • PERU ABARCA-ren Hiztegia

   Angel Zelaieta
   págs: 87 - 199
  • El texto de PERU ABARCA

   Luis Michelena
   págs: 201 - 224
  • Contribución al fondo de textos antiguos vascos

   J. M. Satrustegui
   págs: 225 - 245
  • Nominalizadores y Complementarizados en Euskera

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   págs: 247 - 266
 • 1977 Vol. 11
 • (+) ver más
  • Apuntes Vizcaínos (Tercera parte). Indice y vocabulario

   Nils M. Holmer
   págs: 3 - 47
  • Sobre la bipartición inicial en el análisis en constituyentes

   Ibon Sarasola
   págs: 49 - 90
  • Itxas-Mendi

   Juan Thalamas Labandibar
   págs: 91 - 128
  • Un documento de José Francisco de Aizquíbel sobre la Lengua Vasca

   J. M. Satrustegui
   págs: 129 - 154
 • 1976 Vol. 10
 • (+) ver más
  • Elementos de cultura material en el País Vasco

   Manuel Agud Querol
   págs: 3 - 23
  • Cartas inéditas de D. Resurrección María de Azkue a D. Serapio Múgica (1901-1917)

   J. I. Tellechea Idígoras
   págs: 25 - 46
  • El Léxico vasco de los refranes de Garibay

   J. R. Zubiaur, J. Arazmendi
   págs: 47 - 144
  • Euzkerak -R- kontsonanteari buruz darabillen yarduera

   G. Barandiaran
   págs: 145 - 152
  • Fonología consonántica de un idiolecto del euskera de Zuberoa

   Luis C. Núñez Astrain
   págs: 153 - 197
  • Sobre unos originales de "Guipuzcoa-co Condaira" de Iztueta

   J. Garmendia Arruabarrena
   págs: 199 - 208
 • 1975 Vol. 09
 • (+) ver más
  • Traduction en Basque de Termes politiques sous la revolutión

   Margarita Rica
   págs: 3 - 172
  • A propósito de LAPIKO "olla"

   Manuel Agud
   págs: 173 - 178
  • Dos Textos euskerikos inéditos del P. Larramendi

   J. Ignacio Tellechea Idigoras
   págs: 179 - 181
 • 1974 Vol. 08
 • (+) ver más
  • Bilingüismo, Disglosia, Contacto de Lenguas

   J. M. Sánchez Carrión
   págs: 3 - 79
  • Lista Topo-Onomastica. Extraida y compuesta de la "CONDAIRA DE IZTUETA"

   Jesús Elósegui
   págs: 81 - 81
  • Guipuzcoaco Provinciaren Condaira edo Historia

   Juan Ignacio de Yztueta
   págs: 82 - 112
  • Ordenación Cartográfica del Algunos datos del "Erizkizundi Irukoitza Triple cuestionario"

   Ana Echaide
   págs: 113 - 148
 • 1973 Vol. 07
 • (+) ver más
  • Los dialectos y variedades de la Lengua Vasca

   P. de Yrizar
   págs: 3 - 36
  • Areas Toponímicas en el País Vasco

   M. Agud
   págs: 37 - 56
  • Breve Estudio Antológico y Léxico del tema Marino Vasco

   P. Urquizu
   págs: 57 - 103
  • Albadak, xikitoak eta erran zaharrak

   P. Urquizu
   págs: 104 - 116
  • Teatro Popular Vasco "Los Charibaris"

   P. Urquizu
   págs: 117 - 224
  • Observaciones a "De Re Etymológica" (Anuario V)

   Ch. Videgain
   págs: 225 - 227
 • 1972 Vol. 06
 • (+) ver más
  • Presentación

   L. Michelena
   págs: 3 - 4
  • Introduction

   William A. Douglass
   págs: 5 - 8
  • Morphological Evidence of Abstract Verbs in Basque

   Glenn Ayres
   págs: 9 - 19
  • A Survey of Linguistic Variables in the Central Zone of the Deva River Valley

   Ramón M. S. Bereicua Basauri
   págs: 20 - 28
  • Palatalization Phenomena in Basque

   Claudia Corum
   págs: 29 - 34
  • The Expression of Focus in Basque

   Françoise Donzeaud
   págs: 35 - 45
  • Genitivization in Northern Basque Complement Clauses

   Jeffrey Heath
   págs: 46 - 66
  • Nominative-Ergative Syncretism in Basque

   William H. Jacobsen
   págs: 67 - 109
  • A Note on Old Labourdin Accentuation

   Luis Michelena
   págs: 110 - 120
  • Formation of the Present Participle in Basque

   Quentin Pizzini
   págs: 121 - 129
  • Partitive Assignment in Basque

   R. P. G. de Rijk
   págs: 130 - 173
  • Two Borrowed Sound Changes in Basque

   Carlos Zarabozo
   págs: 174 - 182
 • 1971 Vol. 05
 • (+) ver más
  • Presentación

   M. Agud
   págs: 5 - 9
  • El vascuence y la lingüística

   A. Tovar
   págs: 11 - 23
  • Don Julio de Urquijo y el problema de la Unificación del Euskera Literario

   Fray Luis Villasante
   págs: 25 - 46
  • Urquijo y la Sociedad de Estudios Vascos

   L. Michelena
   págs: 47 - 66
  • En homenaje a don Julio de Urquijo. Sesión de la Academia de la Lengua Vasca en Bilbao

   M. Lecuona
   págs: 67 - 71
  • Un antiguo vasquismo y una etimología: BURUKA, BORUCA

   A. Tovar
   págs: 73 - 75
  • Composición gramatical griego-vasca

   N. Ormaechea
   págs: 77 - 103
  • De re etymológica

   M. Agud
   págs: 105 - 114
  • Sobre las concordancias morfológicas de la Lengua Vasca con las lenguas caucásicas y con otras lenguas

   P. de Yrizar
   págs: 115 - 173
  • Tresora hirur lenguayetakua Frantzesa, Española eta Heskuara

   págs: 175 - 191
 • 1970 Vol. 04
 • (+) ver más
  • El vocabulario vasco de Aranzazu - Oñate y zonas colindantes

   Cándido (O.F.M.) Izaguirre, Luis (edit.) Villasante
   págs: 3 - 248
 • 1969 Vol. 03
 • (+) ver más
  • Gramática Bascongada

   Fr. Pedro A. de Añíbarro
   págs: 3 - 169
  • Apuntes vizcaínos II

   Nils M. Holmer, Vania Abrahamson de Holmer
   págs: 171 - 228
 • 1968 Vol. 02
 • (+) ver más
  • Larramendi y Cardaveraz. Censura y réplica inéditas sobre un libro de piedad

   J. Ignacio Tellechea Idígoras
   págs: 3 - 31
  • Los nombres de los días de las semana en vasco

   Manuel Agud
   págs: 33 - 48
  • Notas lexicográficas

   Fr. Cándido Izaguirre
   págs: 49 - 71
  • Nombres de la "comadreja" en el País Vasco

   M. Agud, L. Michelena
   págs: 73 - 85
  • Apuntes vizcainos

   Nils M. Holmer, Vania Abrahamson de Holmer
   págs: 87 - 141
 • 1967 Vol. 01
 • (+) ver más
  • De paremiología vasca. Oihenart conoció los Refranes y Sentencias de 1596

   Julio de Urquijo
   págs: 3 - 44
  • Altsasuko euskeraren gai batzuk

   P. Cándido (O.F.M.) Izaguirre
   págs: 45 - 97
  • Apuntes léxicos de la traducción bajo-navarra de Alfonso Rodríguez

   Fr.A. de (O.F.M.) Lizarra
   págs: 98 - 162
  • Notas fonológicas sobre el salacenco

   L. Michelena
   págs: 163 - 177
  • Textos vascos antiguos. Crónica

   M.ªM. Bidegain
   págs: 179 - 195
 • 1955 Vol. -02
 • (+) ver más
  • Traduction française des poésies: d´Oihenart

   René Lafon
   págs: 1 - 39
  • La Doctrina Cristiana de Betolaza (1596)

   págs: 41 - 60
  • Notes por une édition critique et une traduction française des poésies de´Oihenart

   René Lafon
   págs: 61 - 99
  • Le verbe dasn la Doctrina Cristiana de Betolaza (1596)

   René Lafon
   págs: 101 - 106
  • Nombres vascos de persona

   Luis Michelena, Angel Yrigaray
   págs: 107 - 127
  • Toponimos gallegos y toponimos navarros

   D.J. Gifford
   págs: 129 - 135
  • Sobre la exploración lingüística del País Vasco

   Pedro de Yrizar
   págs: 137 - 147
  • Bibliografía

   págs: 148 - 148
 • 1954 Vol. -01
 • (+) ver más
  • Erdera-Media Lengua

   A. Tovar
   págs: 1 - 3
  • Las escrituras apócrifas de Andramendi

   M.ª M. Bidegain, L. Michelena
   págs: 5 - 24
  • Notas sobre algunos pasajes de los refranes y sentencias de 1596

   L. Michelena
   págs: 25 - 33
  • Cartas del P. Uriarte al Príncipe Luis Luciano Bonaparte

   Fr. J. (O.F.M.) Ruiz de Larrínaga
   págs: 35 - 106
  • Bibliografía

   págs: 106 - 130
   • La lengua vasca, por Antonio Tovar. Segunda edición. Biblioteca Vascongada de los Amigos del País. San Sebastián, 1954

    L.M.
    págs: 109 - 112
   • San Sebastián. 75 años de la vida donostiarra, por Vicente Cobreros Uranga. Dibujos de Agustín Ansa. Editado pro la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián en el 75.º aniversario de su fundación. M. Navarro, impresor

    F.A.
    págs: 113 - 113
   • Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, por J. Corominas. Vol. I, A-C. Editorial Gredos. Madrid, 1954

    L.M.
    págs: 113 - 118
   • Gramática vasca abreviada, por Isaac López-Mendizábal. Editorial "Ekin". Buenos Aires, 1954. 84 págs. en 16.º

    F.A.
    págs: 118 - 118
   • De la pronunciación medieval a la moderna en español. por Amado Alonso. Tomo primero. Ultimado y dispuesto para la imprenta por Rafael Lapesa. Biblioteca Románica Hispánica. Editorial Gredos. Madrid, 1935

    págs: 119 - 126
   • Milla euskal-olerki eder aldiz-urren aukeratuta, Aita Onaindia Karmeldarra. Karmeldar Idaztiak. Larrea-Amorebieta, 1954

    L.M.
    págs: 127 - 128
   • Axular. Gero. IV argitara-aldia Euskaltzaindiko Lekuona apaizak prestatua eta aintzin-solastua. Euskaltzaindia´ren ardurapean. Zarautz´en Itxaropena irarkolan, 1954

    L.M.
    págs: 128 - 129
   • J. Karst: Essai sur l´origine des Basques, Ibères ete peuples apparentés, avec une étude supplementaire sur la préhistoire et la toponymie de l´Alsace, de la Suisse et des pays rhénans, ainsi que des régions illyro-alpines et ponto-causasiques. Estrasburgo, P.-H. Heitz, Imprimeurs-Editeurs, 1954. Un volumen de 164 págs.

    A.T.
    págs: 130 - 130